Prof. Dr. Musa Yıldız

Gazi Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi > Arap Dili Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları Oslo/Norveç(2013)
 • “XII. ve XIII. Yüzyıllarda Orta Asya’da Yetişmiş İlim Adamlarının Arap Diline Katkıları” Bişkek/Kırgızistan(2012)
 • Niçin Arapça Öğrenmeliyiz Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi(2012)
 • Arapça Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimleriyle İlgili Okuma Programları İmam Hatim Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu İstanbul(2011)
 • Arapça ve Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Bartın İHL(2011)
 • Niyazi Mısri Şiirlerinde Peygamber Tasviri Kültür Cografyamızda Hz. Muhammed Sakarya(2009)
 • İslam Medeniyetinin Batı Medeniyetine Katkıları Birlik Vakfı Ankara Şb.(2009)
 • Arapçanın İslami İlimler Sakarya Üniversitesi(2009)
 • Arapça ve Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Gazi Üniversitesi(2009)
 • Niyazi Mısri ve Kaside-i Bürde Mevlana Araştırmaları Derneği(2009)
 • Arapçanın İslami İlimler Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi(2009)
 • Arapça Eğitimi ve Arapça Eğitiminin İslami İlimler Arasındaki Yeri Bartın İHL(2009)
 • Arapça Eğitimi ve Arapça Eğitiminin İslami İlimler Arasındaki Yeri Bartın İHL(2009)
 • The Evaluation of Musa Jarallah Bigiyef's Edebiyat-ı Arabiyye (Arabic Literature) in Terms of the Arabic Language and Literature (Musa Carullah Bigiyef'in Edebiyatı Arabiyye'sinin Arap Dili ve Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi)" Third International Sy Volga-Ural Region, Ufa, Bashkortostan(2008)
 • Ma'ruf er-Rusafi'nin Def'u'l-Hucne Fi'rtidahi'l-Lukne adlı eserinde Arapçadan Türkçeye Geçen Kelimeler VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı(2008)
 • Arapçanın İslami İlimlerdeki Yeri ve Önemi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi(2008)
 • Bir Osmanlı Aydını Veliyuddin Yeken ve Sivas Hatıraları Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Sivas(2007)
 • Fransız Gezgin Charles Texier'in Küçük Asya'sında Amasya ve Çevresi I. Amasya Sempozyumu Amasya(2007)
 • Osmanlı Döneminde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Gazi Üniversitesi(2007)
 • İshak Nuri Rizevi ve Zübdetü'l -İzhar adlı eseri 1. Rize Sempozyumu Rize(2006)
 • "Aziz Mahmut Hüdayi'nin Arapça ve Farsça Manzumeleri" Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı I (2005)
 • et-Te'siru'l-Mutebadel beyne'l-lugati't-Turkiyyeti ve'l -Lugati'l-'Arabiyye (Türkçe Arapça Arasındaki Karşılıklı Etkileşim)" Biladu'ş-Şam ve Turkiya/Alakat Civar ve Menabi Hadariyye Muştereke (Biladu'ş Şam ve Türkiye/Komşuluk İlişkileri ve Ortak Medeniyet Şam(2005)
 • Charles Texier'in Küçük Asya'sının Anadolu Kültür Tarihindeki Yeri II. Kırşehir Bilgi Şöleni Kırşehir(2005)
 • Mısırlı Yazar Necib Mahfuz'un Evladu Haratina adlı romanındaki sembolik kavramlar ve çözümlemesi Fırat Üniversitesi Birinci Orta Doğu Semineri(2003)
 • Mısırlı Nobel Ödüllü Yazar Necib Mahfuz ve Evlladu Haratina adlı romanı Gazi Üniversitesi(2003)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Uygun ve Moodle Eğitim Yönetim Sistemi Destekli Müfredat Önerisi (2012)
 • İshâk Nûrî Rizevî ve Zubdetu'l-İzhâr Adlı Eserinin Arapça Gramer Öğretimi Açısından Değerlendirilme (2008)
 • Arapça Dilbilgisiyle İlgili Türkçe Yazılmış Kitapların Arapça Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi (2007)
 • Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “İmam Hatip Liseleri İçin Arapça” Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi (2003)
 • Fatih Döneminden Tanzimata Kadar Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi
 • Alî b. Mes"ûd el-Ferğânî"nin el-Mustevfâ fî"n-Nahv Adlı Eserinin Gramer Öğretimi Açısından İncelenmesi

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2013). el-Muin İHL 9. Sınıf Arapça Yardımcı Ders Kitabı. YDS Akademi.
 • (2013). el-Berrak İHL 9. Sınıf Arapça Yardımcı Alıştırma Kitabı . YDS Akademi.
 • Erkan Avşar. (2012). Arapça Seçme Hikayeler V.. Elif Yayınları.
 • (2012). İlahiyatlar İçin Arapçaya Giriş (Komisyon) I-II. Grafiker Yayınları.
 • (2011). Er-Rusafi, Ma'ruf, Def'u'l-Hucne fi İrtidahi'l-Lukne, Dar Kadmus Beyrut/Şam.
 • (2010). Niyazi Mısri ve Kaside-i Bürde Tesbi'i (Türkçe Çeviri Metin). H Yayınları.
 • Hayrullah Çetinkaya. (2010). Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Fıkralar. Elif Yayınları.
 • (2010). Elmalılı Hamdi Yazır, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Satır Altı Anlamlı. Sefa Yayıncılık.
 • Erkan Avşar. (2009). Arapça Seçme Hikayeler IV. Elif Yayınları.
 • Nurettin Ceviz. (2009). Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri. Akçağ Yayıncılık.
 • Erkan Avşar. (2008). Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikayeler IV. Türkiye. Elif Yayınları.
 • Erkan Avşar. (2008). Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikayeler V. Türkiye. Elif Yayınları.
 • Nurettin Ceviz. (2008). Arapça Yazılı Anlatım (Kompozisyon). Türkiye. Elif Yayınları.
 • (2008). Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat (Haz. M. YILDIZ, M. TATÇI). H Yayıncılık.
 • Avşar, Erkan. (2007). Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikayeler III. Türkiye. Elif Yayınları.
 • (2007). Niyazi Mısri ve Kaside-i Bürde Tesbi'i. Türkiye. Elif Yayınları.
 • (2007). Niyazî Mısrî ve Kasîde-i Bürde Tesbî"i. Türkiye. Elif Yayınları.
 • Çetinkaya, Hayrullah. (2007). Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Fıkralar. Türkiye. Aydem Yayınları.
 • Nurettin Ceviz. (2007). Arapça Okuma Becerisini Geliştirme Rehberi. Türkiye. Elif Yayınları.
 • Erkan Avşar. (2007). Arapça Yazma ve Okumaya Giriş. Türkiye. Elif Yayınları.
 • (2007). Enfi Hasan Hulus Halveti XVI ve XVIII Asırlarda İstanbul Velileri ve Delileri, Tezkiretü'l Müteahhirin (Haz. M. YILDIZ, M. TATÇI). MVT Yayıncılık.
 • Yrd. Doç. Mustafa TATÇI Seyfettin ÜNLÜ. (2006). Sinop Gazetesinin Tanıklığında Milli Mücadele. Türkiye.
 • Yard. Doç. Dr. Mustafa Tatçı, Seyfettin Ünlü. (2006). Sinop Gazetesinin Tanıklığında Millî Mücadele. Türkiye. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültür ve Tu.
 • Erkan Avşar. (2006). Arapça Seçme Hikâyeler III. Türkiye. Elif Yayınları.
 • (2006). Mevlid Şerhi (Gülzar-ı Aşk) (Haz. M. YILDIZ; M; K. Üstüner). Dergah Yayınları.
 • Prof. Dr. Emrullah İşler. (2005). Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi. Türkiye. Elif Yayınları.
 • Erkan Avşar. (2005). Arapça Yazma ve Okuma Kursu. Türkiye. Elif Yayınları.
 • (2005). Aziz Mahmud Hüdayi, Divan-ı İlahiyat Tıpkıbasım ve Çeviriyazı, (Haz. M. YILDIZ, M. TATÇI).
 • (2005). İliya Ebu Madi "Şair" (Çev. M. YILDIZ). Merdiven Aylık Sanat Dergisi.
 • (2004). Yahya Hakki "Üç Yetimdik" (Çev. Musa YILDIZ). Nüsha Yayıncılık.
 • Prof. Dr. Emrullah İŞLER. (2002). Arapça Çeviri Kılavuzu. Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • (2002). Bil Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî"l-İsti"âresi. Türkiye. Kültür Bakanlığı.
 • (2002). Charles Texier, Küçük Asya, (Osmanlıcadan Sadeleştiren M. YILDIZ). Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, I-III.
 • Doç. Dr. Emrullah İşler. (2001). Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi. Türkiye. Bizim Büro Basımevi.
 • (2000). Arapça Tekamül Kursu Ders Kitabı. Türkiye.
 • Hasan Duman. (2000). Osmanlı Salnameleri ve Nevsalleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu (Arapça Çeviriler M. YILDIZ; C. KETENE) Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, I-III. Kültür Bakanlığı.
 • (2000). Muhammed Teymur "Trende" (Çev, Musa YILDIZ). Merdiven Aylık Sanat Dergisi.
 • (2000). Nazik el-Melaike "Ben" (Çev. Musa YILDIZ). Merdiven Aylık Sanat Dergisi.
 • (2000). Fedva Tukan "Rüya" (Çev. Musa YILDIZ). Merdiven Aylık Sanat Dergisi.
 • (2000). Cubran Halil Cubran "İki Ses" (M. YILDIZ). Merdiven Aylık Sanat Dergisi.
 • (1999). Necip Mahfuz Esir Üniforması (Türkçe'ye çeviri M. YILDIZ). Şule Yayınları.
 • (1999). Fu'ad et-Tekerli "Tandır" (Çev. Musa YILDIZ) Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi (Haz. Aytaç G.).
 • (1998). Ahmed İbrahim el-Fakih "Efsane Adam" (Çev. Musa YILDIZ). Merdiven Aylık Sanat Dergisi.
 • (1998). İliyya Ebu Madi "Şikayet" (Çev. Musa YILDIZ). Merdiven Aylık Sanat Dergisi.
 • (1998). Bedr Şakir es-Seyyab "Nehir ve Ölüm" (Çev. Musa YILDIZ). Merdiven Aylık Sanat Dergisi.
 • Hasan Duman. (1997). El Yazmaları Dünyasında Türkiye'nin Yeri (Arapça'ya Çev. M. Yıldız). Kültür Bakanlığı.
 • (1996). Muhammed "Abdulaziz er-Rifa'i, el-Burde (Sunan: Ahmed 'Abduttevvab, Hattat Aziz Efendi'nin Hayatıyla ilgili Bölümü Arapçaya Çev., M.YILDIZ),Daru-t Talia, Kahire.
 • (1996). Muhammed "Abdulaziz er-Rifa'i, el-Burde (Sunan: Ahmed 'Abduttevvab, Hattat Aziz Efendi'nin Hayatıyla ilgili Bölümü Arapçaya Çev., M.YILDIZ),Daru-t Talia, Kahire.

Editörlük

 • Nüsha ŞArkiyat Araştırmaları Dergisi,

Atıf

 • (2003). Kitap, Arapçada Bağlaçlı Cümle Yapıları
 • (2001). Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi,, Delâlet Kavramı Çerçevesinde Lafız Anlam İlişkileri
 • (2001). Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Delâlet Kavramı Çerçevesinde Lafız Anlam İlişkileri

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2006). Alî Kuşcû ve Tahkîku Risâletihi fî'l-İsti‘âre. Dirâsât, Ürdün Üniversitesi, S.33(313-323).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2009). Gökyüzünün Kapılarını Açtı (Ali Kuşçu). Dil ve Edebiyat Dergisi, 5(21-25).
 • (2009). Gökyüzünün Kapılarını Açtı (Ali Kuşçu). Dil ve Edebiyat Dergisi, 5(21-25).
 • (2008). Nobel Ödüllü Mısırlı Yazar Necîb Mahfûz'un Ardından. Folklor Edebiyat Dergisi (Doğu Edebiyatları Özel Sayısı), 53(209-216).
 • (2007). Bir Osmanlı Aydını Veliyyüddîn Yeken ve Sivas Hatıraları. Sultan Şehir Dergisi, Yıl:1, S.4(14-18).
 • (2006). Vatan Sevgisi. Diyanet Aylık Dergi, S.185(42-43).
 • (2006). Şerafettin Yaltkaya "Türklerle İlgili Arapça Şiirler" (Osmanlıcadan Sad. Musa YILDIZ). Nüsha Dergisi, 21(7-29).
 • (2006). Muhammed Hilmi Tammare "Ebu'l- Ala el Ma'arri"(Osmanlıcaya Çev. Abdullatif Nevzad; Osmanlıcadan Sad. Musa YILDIZ-Nureddin CEVİZ). Nüsha Dergisi, 22(113-134).
 • (2006). Alî Kuşcû ve Tahkîku Risâletihi fî'l-İsti‘âre”, Dirâsât, Ürdün Üniversitesi , 33(313-323).
 • (2005). Avram Galanti "İbranicenin Gelişmesine Arapçanın Katkısı" (Osmanlıcadan Sad. Nureddin Ceviz'le). Nüsha Dergisi, 16(91-99).
 • (2005). Şerafettin Yaltkaya, "Mutennebi'den Önce Şiir-I" (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz'le). Nüsha Dergisi, 17(95-122).
 • (2005). Şerafettin Yaltkaya, "Mutennebi'den Önce Şiir-II" (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz'le). Nüsha Dergisi, 18(55-82).
 • (2004). Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin Dil Çalışmaları. 60. yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman’a Armağan, 1(759-762).
 • (2004). Ali Kuşçu. Diyanet Avrupa, 57( 44-45).
 • (2004). Müneccimbaşı Ahmed Dede. Diyanet Aylık Dergi, 166(62-63).
 • (2004). Yahyâ Hakkî’nın Kunnâ Selâsete Eytâm Adlı Öyküsü. Nüsha Dergisi, S.14(108-114).
 • (2004). Hüseyin Cum'a "Ürdün ve Filistin'de Öykünün Tohumları" (Arapçadan Çev.). Nüsha Dergisi, 13(33-44).
 • (2004). Nüsha Dergisi, 15(97-106).
 • (2004). Avram Galanti, "Türkiye ve Sami Diller" (Osmanlıcadan Sad. Nureddin Ceviz'le). Nüsha Dergisi, 15(97-106).
 • (2002). Arap Edebiyatında İlk Modern Öykü; Muhammed Teymûr’un fî’l-Kitâr’ı. Nüsha Dergisi, 4(43-55).
 • (2002). Nobel Ödüllü Yazar Necîb Mahfûz’un el-Liss ve’l-Kilâb Adlı Romanı. Nüsha Dergisi, 5(23-48).
 • (2002). Nobel Ödüllü Yazar Necîb Mahfûz’un eş-Şehhâz Adlı Romanı. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.6, S.1(19-46).
 • (2001). Abdurrahmân eş-Şarkâvî’nin el-Ard Adlı Romanı. Nüsha Dergisi, 1(36-45).
 • (2001). Abdurrahmân eş-Şarkâvî’nin el-Fellâh Adlı Romanı. EKEV Akademi Dergisi, C.3, S.1(255-263).
 • (2001). Yûsuf İdrîs’in el-Harâm Adlı Romanı. Nüsha Dergisi, 2(129-125).
 • (2001). Yahyâ Hakkî’nin Kindîlu Ummi Hâşim’i. Nüsha Dergisi, 3(43-53).
 • (2000). Müneccibbaşı Ahmed Dede’nin Risâle fî’l-Kinâye ve’t-Ta‘rîz’i. İslâm Araştırmaları, (43-68).
 • (2000). İliyyâ Ebû Mâdî’nin et-Talâsim Şiirine Eleştirel Bir Bakış. EKEV Akademi, 3(99-128).
 • (2000). Bir Dilci Olarak Müneccimbaşı Ahmed Dede. EKEV Akademi, 2(105-122).
 • (1999). Necîb Mahfûz"un Kısa Hikâyelerinde Bazı Temalar. EKEV Akademi, 4(135-146).
 • (1999). Ali Kuşçu"nun Risâle fî"l-İsti"âresi. İslam Araştırmaları, 3(215-234).
 • (1999). Modern Arap Dünyası ve Bazı Sorunlar. Avrasya Dosyası, 1(137-148).
 • Yıldız, M., “İbn Burd el-Asgar”, TDVİA, İstanbul (1999). XIX(383-384).
 • (1999). 69. Yıldız, M., “İbn Hayyûs”, TDVİA, İstanbul , XX(38-39).
 • (1999). 70. Yıldız, M., “İbn Vekî‘”,TDVİA, İstanbul , XX(444).
 • (1999). “Muhammed el-Merzûkî” TDVİA,, XXIX(366).
 • (1999). “Remâdî”, TDVİA, XXXIV(552-553).
 • (1999). “Selâme Mûsâ’”, XXXVI(347-348).
 • (1999). “Şebîb b. Şeybe”, TDVİA, XXXVIII(392-393).
 • (1999). “eş-Şi‘r ve’ş-Şu‘arâ’”, TDVİA, XXXIX(179-180).
 • (1999). “Tabakâtu’ş-Şu‘arâ’(Istılah), TDVİA, XXXIX(304-306).
 • (1999). “Tabakâtu’ş-Şu‘arâ’(İbn Mu'tezz)”, TDVİA, XXXIX(306).
 • (1999). “Taberî Abdulkâdir”, TDVİA, XXXIX(312-313).
 • (1998). Necîb Mahfûz"un Mîrâmâr Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme. EKEV Akademi, 2(275-298).
 • (1998). Necîb Mahfûz"un Sersera Fevka"n-Nîl Adlı Romanı. G. Ü., Gazi Eğt. Fak. Dergisi, 3(99-118).
 • (1997). Necîb Mahfûz"un et-Tarîk İsimli Romanı. Gazi Ü., Gazi Eğt. Fak. Dergisi, 1(19-32).
 • (1960). “Tâhâ er-Râvî”, TDVİA, (Henüz yayınlanmadı).,
 • (1960). “Zeccâc”, TDVİA, (Henüz yayınlanmadı).,
 • (1960). “Zecel”, TDVİA, (Henüz yayınlanmadı).,
 • (1960). “Zü'r-Rumme”, TDVİA, (Henüz yayınlanmadı).,
 • (1960). “Necîb Mahfûz”, TDVİA Zeyli, (Henüz yayınlanmadı).,

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Maruf er-Rusafî’nin Def’u’l-Hucne fi’rtidâhi’l-Lukne Adlı Eserinin Türkçeye Çevrilmesi, Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Ankara 2015. (2015)
 • Başbakanlık Tanıtma Fonu Tarafından Desteklenen Türkiye’de ve K.K.T.C.’de Yabancı Öğrenci Sayısının Artırılması Projesi (ODTÜ, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleriyle Birlikte) Çerçevesinde Katıldığı Uluslar arası Fuarlar. - 01-06 Mayıs 2003 Ürdün/Amman Türk Kültür Merkezi, - 22-25 Ocak 2004 Şam/Suriye Academia Syria, The International Exhibition for Higher Education, - 01-03 Aralık 2004 Ürdün/Amman, 8th. Jordan Education & Training Exhibition, Zara Expo, Grand Hyatt, - 01-03 Mart 2005 Şam/Suriye Academia Syria 2005, - 30 Kasım- 02 Aralık 2005 Ürdün/Amman 9th. Jordan Education and Training Exhibition JETE, - 14-19 Aralık 2005 Bakü/Azerbaycan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı, - 03-12 Mart 2006 Halep, Şam ve Lazkiye/Suriye Uluslararası Eğitim Fuarları. (2013)
 • İlahiyat Fakülteleri İçin Arapça Kitabı Projesi (Prof. Dr. Nurettin Ceviz ve Prof. Dr. Soner Gündüzöz’le birlikte) (2012)
 • Charles Texier'in Küçük Asya Adlı Eserinin Günümüz Türkçesine Aktarılması Projesi (Prof. Dr. Kâzım Yaşar KOPRAMAN'la birlikte) (2002)