Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2018). Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi Karşılaştırmalı Başkurt Türkçesi Grameri.
 • (2016). (Kitapta Bölüm) Tehlikedeki Türk Dilleri II A ( (Ed. Süer Eker, Ülkü Çelik Şavk), "Başkurt Türkleri ve Dilleri", s.47-78. Kazakistan. Hoca Ahmet Yesevi.
 • (2014). Başkurt Türkçesinde Kip. Ankara. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • (2013). (Kitapta Bölüm) Prof. Dr. Leylâ Karahan Armağanı, "Başkurt Türkçesinde Niyet Kipi ve İşaretleyicileri", s. 497-513. Ankara. Akçağ Yay.
 • (2012). Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler. Ankara. Gazi Kitabevi.
 • (2008). (Kitapta Bölüm) Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, "M. Kurban Koday ve Kültür Köprüsü "Yalkın" Gazetesi", s. 657-672. Ankara. Akçağ Yay.
 • (2007). (Kitapta Bölüm) Türk Lehçeleri Grameri, "Başkurt Türkçesi", s. 749-810. Ankara. Akçağ Yay.
 • (2007). (Kitapta Bölüm) Türk Lehçeleri Grameri, "Yeni Uygur Türkçesi", s. 355-428 . Ankara. Akçağ Yay.
 • (2004). (Kitapta Bölüm) Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, "Başkurt Türklerinde Nevruz", s. 259-268 . Ankara. Atatürk Kültür Merkezi.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2010). "Başkurt Çocuk Oyunları". Milli Folklor, 86(75-86).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2018). "Değerler Eğitimi Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Programında Dîvânu Lugâti’t Türk". Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 7(11-31).
 • (2017). "Code-Switching Among Languages: The Instance Of Bashkir Literary Language". Dil Araştırmaları, 21(61-77).
 • (2017). "Türkçede Ses Düşmesi/Hece Kaynaşması Problemi: Başkurt Türkçesi Örneği". Dil Araştırmaları, 20(35-48).
 • (2015). "Türk Yazı Dillerinde İyelik İşaretleyicilerinin Kiplik Anlamları". Dil Araştırmaları, 17(51-72).
 • (2014). “Başkurt Türkleri ve Dilleri”. Tehlikedeki Diller Dergisi, 4-5(147-191).
 • (2012). "Başkurt Türkçesinde 'Kadın' İle İlgili Söz Varlığı". Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 31(55-82).
 • (2011). "Başkurt Türkçesinde Kiplik Parçacıkları". Türkbilig, 22(43-56).
 • (2011). "Başkurt Türkçesinde -sX ve -hAnA Kiplik İşaretleyicileri". Dil Araştırmaları, 8(51-76).
 • (2011). "Başkurt Türkçesinde Aile ve Akrabalık İsimlerinde Kullanılan -y Biçimbirimi". Türkbilig, 21(87-112).
 • (2011). "Başkurt Türkçesi ile Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir Bakış". Dil Araştırmaları, 9(61-89).
 • (2011). "Başkurt Türkçesinde Kalıp Sözler". Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 30(1-54).
 • (2011). "Vahidi'nin Cinanü'l-Cenan Adlı Eserinde İmla ve Dil Özellikleri". Gazi Türkiyat, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 9(165-186).
 • (2006). "Başkurt Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alıntı Kelimelerdeki Ünlü ve Ünsüz Değişmeleri". Türkbilig, 12(143-162).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2017). Tanıtma: Kerime Üstünova, "Eylem İşletimi". Dil Araştırmaları, 20(269-270).
 • (2010). Tanıtma: Muna Yüceol Özözen, "de- Fiilinin Grameri". Dil Araştırmaları, 7(169-172).
 • (2008). Tanıtma: Johanson, Lars:"Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler" (Çev. Nurettin DEMİR). . Dil Araştırmaları, 3(171-173).
 • (2000). Tanıtma: Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel, "Abdürrahim Ötkürün Şiirleri III (İnceleme Metin Aktarma)". Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 12(807-810).
 • (1993). Tanıtma: "Kıbrıs Türk Edebiyatında Beş Kitap". Millî Folklor, 3(62-65).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2018. “Orhun Yazıtlarında Eşdizimlilik”, Orhun Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 1-7 Haziran 2018, s. 1499-1516, Ulanbator, Moğolistan.
 • 2018. “Tarihteki Başkurt Ayaklanmaları ve Başkurt Millî Kültürüne Etkileri”, XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim 2018, Ankara.
 • 2018. "Eski Türkçeden İdil-Ural Grubu Türk Yazı Dillerine Yön Kavramına Dair Söz Varlığı Üzerine", X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 17-19 Ekim 2018, Eskişehir.
 • 2018. "Mondros Ateşkes Antlaşmasına Savaş, Askerlik ve Hukuk Terimleri Açısından Bir Bakış", Uluslararası III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-11 Kasım 2018, Würzburg/ALMANYA
 • 2017. “Türk Dili Ve Edebiyatı Programında Değerler Eğitimi Açısından Dîvânu Lugâti’t Türk”, Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, 5-8 Ekim 2017, Bodrum, Muğla.
 • 2017. “Başkurt Millî Mücadelesinde Alaş Fikri”, Gasırlar Togısındaki Alaş İdeaları, 30 Ekim- 1 Kasım 2017, Almatı, Kazakistan.
 • 2017. “Türk Atasözlerinde Kahve ve Çağrışımları”, Türk Kahvesinin Almanya’da 300. Yılı, Kültür Tarih ve Sosyal Bilimler Çalıştayı, 4.11.2017, Würzburg, Almanya.
 • 2016. “False Equivalent Words in Turkic Written Languages in Terms of Sociolinguistics: The Case of Turkish, Bashkir and Tatar”, International Conference on Humanities and Educational Research, February 25 – 28, 2016, p. 135-171, Washington D.C., USA
 • 2016. “Başkurt Halk Destanlarındaki Hayvan Adları ve Başkurt Kültür Dünyasındaki Yeri” XXI. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi, Üsküp-Makedonya, s.252-259, 06-10 MAYIS 2016.
 • 2015. "İdil-Ural Grubu Türk Lehçelerinde –MX Soru Parçacığının Kiplik İşlevleri" , X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 28 Eylul-1 Ekim 2015, s. 98-111. Bosna Hersek, 2015.
 • 2015. "Kimlik Oluşumunda Çocuk Oyunlarının Yeri: Başkurtlar Örneği", Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil- Ural Çalıştayı-II (16-18 Ekim 2015) Bildiri Kitabı, Kırklareli 2016, s. 561-578. Kırklareli.
 • 2014. "Türk Yazı Dillerinde İyelik İşaretleyicilerinin Kiplik Anlamları", 17th International Conference on Turkish Linguistics, 3‐5 Eylül 2014, Rouen, Fransa.
 • 2013. "Başkurt Türkçesinde -nXkX/-DXkX/-ÂXkX Yapısı ve İşlevleri", VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2013, İstanbul 2014.
 • 2010. "Başkurt Türkçesinde Kiplik Parçacıkları", 15th International Conference on Turkish Linguistics, 20-22 Ağustos, 2010, Szeged, Macaristan.
 • 2009. "Vahidi'nin Cenanül-Cinan Adlı Eserinde İmla ve Dil Özellikleri", IV. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 4-5 Mayıs, 2009, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • 2004. "Başkurt Türkçesinde GAn, ti;A, ti Yapısı Üzerine", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 20-26 Eylül 2004, s. 1087-1098, Ankara 2004.

Atıf

 • (2017). Tuğba SARIKAYA AKSOY, “Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” Romanında Geçen Tasarlama Kiplerine Dilbilimsel Bir Bakış”, Turkish Studies, C.12, S. 34, 2017, s. 323-338., (Atıf Düşülen Sayfa: 328; Atıf Yapılan Eser: Prof. Dr. Leylâ Karahan Armağanı, "Başkurt Türkçesinde Niyet Kipi ve İşaretleyicileri", s. 497-513. 2013, Ankara: Akçağ Yay.)
 • (2017). Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU, “Başkurt Türkçesinde İsimlerin Yapı Bakımından İncelenmesi”, Türki Elemi Jene Halıkaralık Baylanıstar: Tarih, Tulga, Keleşek, 26-27 Mayıs 2017, Astana. , (Atıf Düşülen Sayfa: 360; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkleri ve Dilleri”. Tehlikedeki Diller Dergisi, 2014, 4-5 s.147-191)
 • (2017). Gürer GÜLSEVİN, “ Türk Yazı Dillerinde 2. Teklik Kişi “Serzeniş-Kınama” Kipliği ve İşaretleyicileri”, Zeynep Korkmaz Armağanı, (Ed. Leyla Karahan), 2017, Ankara: Türk kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları., (Atıf Düşülen Sayfa: 194; Atıf Yapılan Eser: "Başkurt Türkçesinde -sX ve -hAnA Kiplik İşaretleyicileri". Dil Araştırmaları, 2011, 8(51-76).
 • (2017). Dilek ERGÖNENÇ AKBABA, “İhtimal Ve Tahmin Anlamı Veren Kiplik İfadeleri Ve Nogay Türkçesi Örneği”, Dil Araştırmaları, Güz 2017/21, s. 51-60., (Atıf Düşülen Sayfa: 54; Atıf Yapılan Eser: “Türk Yazı Dillerinde İyelik İşaretleyicilerinin Kiplik Anlamları”, Dil Araştırmaları, Güz 2015, S: 17, s. 51-72)
 • (2017). Dilek KAPLANKIRAN, “Kazak Türkçesinde Sevgi Ve Saygı Anlamı Taşıyan Seslenmeler”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 59, Erzurum 2017, s. 241-268., (Atıf Düşülen Sayfa: 246, 247; Atıf Yapılan Eser: “Türk Yazı Dillerinde İyelik İşaretleyicilerinin Kiplik Anlamları”, Dil Araştırmaları, Güz 2015, S: 17, s. 51-72)
 • (2017). Neşe HARBALİOĞLU, “Tarihî Seyri İle Güneydoğu Grubu Türk Lehçelerinde mI4 Enklitiği” Dil Araştırmaları, 2017, 21, s. 161-177. , (Atıf Düşülen Sayfa: 169; Atıf Yapılan Eser: “Yeni Uygur Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428)
 • (2017). Feyzi ERSOY, “Katmerli Zamir Çekimi Ve Çuvaşça Örnekleri Üzerine”, Dil Araştırmaları, Güz 2017/21: 23-34., (Atıf Düşülen Sayfa: 24, 27; Atıf Yapılan Eser: “Yeni Uygur Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428)
 • (2017). Özlem AYAZLI, “Türk Dillerinde /+GA/ Eki”, International Journal of Languages’ Education and Teaching, Cilt 5, Sayı 3, Eylül 2017, s. 714-726., (Atıf Düşülen Sayfa: 719, 721; Atıf Yapılan Eser: “Yeni Uygur Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428)
 • (2017). Hüseyin DURGUT, “Karay Türkçesindeki -Adoğon / -ydoğon Eki Üzerine”, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 12, 2017, s. 72-82., (Atıf Düşülen Sayfa: 77, 78; Atıf Yapılan Eser: “Yeni Uygur Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428)
 • (2017). Mehmet Vefa NALBANT, “Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinin Tasnifinde Yeni Bir Ölçüt: Ünlü Türemeleri”, Türkbilig, 2017/33: 57-68., (Atıf Düşülen Sayfa: 62; Atıf Yapılan Eser: “Yeni Uygur Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428)
 • (2017). Zeynep NEGİŞ, “Tarihî Ve Çağdaş Türk Dillerinde -GAN (-AN) Ekinin İşlevleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt / Sayı LVI, 2017, s. 23-40. , (Atıf Düşülen Sayfa: 30; Atıf Yapılan Eser: “Yeni Uygur Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428)
 • (2017). Mehmet TÜRKMEN, “Çağdaş Türk Lehçelerinde “Ayın” Sesinin Sebep Olduğu Ses Olayları”, Turkish Studies, C.12, S. 30, 2017, s. 475-502., (Atıf Düşülen Sayfa: 480, 481, 490; Atıf Yapılan Eser: "Başkurt Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alıntı Kelimelerdeki Ünlü ve Ünsüz Değişmeleri". Türkbilig, S. 12, 2006, s. 143-162.
 • (2017). Aynura DYUŞENKULOVA, “Kırgızca ber- Yardımcı Fiili Ve Bu Fiil İle Kurulan Tasvir Fiillerinin Türkiye Türkçesine Aktarılması”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu (ODUTES) Bildiri Kitabı, 2017, s. 11-18, Ordu. , (Atıf Düşülen Sayfa: 12; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012, Ankara: Gazi Kitabevi)
 • (2017). Mayramgül DIYKANBAYEVA, “Kırgız Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 6/4 2017 s. 2256-2271., (Atıf Düşülen Sayfa: 2257; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012, Ankara: Gazi Kitabevi)
 • (2017). Feyza TOKAT, “Azerbaycan Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerlerin XVI. Yüzyılda Azerbaycan Sahasında Türkçeye Çevrilmiş Bir Metindeki Örnekleri”, Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2017, s. 85-99. , (Atıf Düşülen Sayfa: 87; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012, Ankara: Gazi Kitabevi)
 • (2017). Hakan AKCA, “Kumuk Türkçesi İle Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler”, Türkbilig, 2017/33: 91-132. , (Atıf Düşülen Sayfa: 92, 94; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012, Ankara: Gazi Kitabevi)
 • (2017). Okan Celal GÜNGÖR, “Türkiye Türkçesi İle Yeni Uygur Türkçesinde Yalancı Eş Değerler (İsim Ve İsim Soylu Kelimeler Örneği”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/1 2017 s. 133-171, (Atıf Düşülen Sayfa: 140; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012, Ankara: Gazi Kitabevi)
 • (2017). Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU, “Başkurt Türkçesinde İsimlerin Yapı Bakımından İncelenmesi”, Türki Elemi Jene Halıkaralık Baylanıstar: Tarih, Tulga, Keleşek, 26-27 Mayıs 2017, Astana. , (Atıf Düşülen Sayfa: 360; Atıf Yapılan Eser: "Başkurt Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 749-810)
 • (2017). Feyzi ERSOY, “Katmerli Zamir Çekimi Ve Çuvaşça Örnekleri Üzerine”, Dil Araştırmaları, Güz 2017/21: 23-34. , (Atıf Düşülen Sayfa: 24, 27, 28; Atıf Yapılan Eser: "Başkurt Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 749-810.
 • (2017). Ezgi SIRTI, “Kıpçakçadan Başkurtçaya Kök Fiillerde /s/ Fonemi”, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2017, Yıl:5, Sayı:9, s. 322-331., (Atıf Düşülen Sayfa: 324, 326; Atıf Yapılan Eser: "Başkurt Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 749-810)
 • (2017). Murat ÖZŞAHİN, Tatar ve Başkurt Yazı Dillerinde İkilemeler, 2017, Ankara: Kesit Yayınları. , (Atıf Düşülen Sayfa: 24; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkçesinde Kalıp Sözler”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011, S. 30, s. 1-54)
 • (2017). Işılay IŞIKTAŞ SAVA, “Kırım Tatarcasında Sosyal Hayatta Kullanılan Kalıp Sözler”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3), Kasım 2017, s. 599-604. , (Atıf Düşülen Sayfa: 601; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkçesinde Kalıp Sözler”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011, S. 30, s. 1-54).
 • (2017). Gülten KÜÇÜKBASMACI, “Manas Destanında İlişki Sözleri”, Akademik Bakış Dergisi, S. 60, Mart-Nisan 2017, s. 546-566. , (Atıf Düşülen Sayfa: 548, 549, 559; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkçesinde Kalıp Sözler”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011, S. 30, s. 1-54)
 • (2017). Ezgi SIRTI, “Kıpçakçadan Başkurtçaya Kök Fiillerde /s/ Fonemi”, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2017, Yıl:5, Sayı:9, s. 322-331., (Atıf Düşülen Sayfa: 324; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesinde Kip, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2007)
 • (2017). Leyla Çiğdem DALKILIÇ, “Dilbilgisel Terim Eksikliklerinin Yabancı Dil Eğitimde Getirdiği Sorunlar”, 3. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 3-4 Kasım 2016, s. 424-437, 2017, Eskişehir. , (Atıf Düşülen Sayfa: 431; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkçesinde Kiplik Parçacıkları”, Türkbilig, 2011, S. 22, s. 43-56)
 • (2017). Neşe HARBALİOĞLU, “Tarihî Seyri İle Güneydoğu Grubu Türk Lehçelerinde mI4 Enklitiği” Dil Araştırmaları, 2017, 21, s. 161-177. , (Atıf Düşülen Sayfa: 161; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkçesinde Kiplik Parçacıkları”, Türkbilig, 2011, S. 22, s. 43-56)
 • (2017). Erkan HİRİK, “Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Akrabalık Bildiren Kelimeler ve Duygu Değerleri”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. 6, S. 3, 2017, s. 1726-1746. , (Atıf Düşülen Sayfa: 1729; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkçesinde Aile ve Akrabalık İsimlerinde Kullanılan –y Biçimbirimi”, Türkbilig, 2011, Sayı 21, s. 87-112)
 • (2017). Sevda GASIMOVA, “Türk Topluluklarında Eşlerin birbirlerine Hitap Kültürü”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017, Niğde, s. 205-212., (Atıf Düşülen Sayfa: 118,119; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkçesinde ‘Kadın’ İle İlgili Söz Varlığı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 31, 2012, s. 55-82.)
 • (2017). Ali DAŞMAN, ““Kadın” ve Kadın Leksikolojisinin Anlambilimsel Özellikleri”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2017, Sayı: 41, ss. 113-122., (Atıf Düşülen Sayfa: 118,119; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkçesinde ‘Kadın’ İle İlgili Söz Varlığı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 31, 2012, s. 55-82.)
 • (2017). Ali DAŞMAN, ““Kadın” ve Kadın Leksikolojisinin Anlambilimsel Özellikleri”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2017, Sayı: 41, ss. 113-122., (Atıf Düşülen Sayfa: 118,119; Atıf Yapılan Eser: “Başkurt Türkçesinde ‘Kadın’ İle İlgili Söz Varlığı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 31, 2012, s. 55-82.)
 • (2017). Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU, “Başkurt Türkçesinde İsimlerin Yapı Bakımından İncelenmesi”, Türki Elemi Jene Halıkaralık Baylanıstar: Tarih, Tulga, Keleşek, 26-27 Mayıs 2017, Astana. , (Atıf Düşülen Sayfa: 361; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesinde Kip, 2014, Ankara: Gazi Kitabevi)
 • (2017). Ezgi SIRTI, “Kıpçakçadan Başkurtçaya Kök Fiillerde /s/ Fonemi”, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2017, Yıl:5, Sayı:9, s. 322-331., (Atıf Düşülen Sayfa: 324; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesinde Kip, 2014, Ankara: Gazi Kitabevi)
 • (2017). Zeynep NEGİŞ, “Tarihî Ve Çağdaş Türk Dillerinde -GAN (-AN) Ekinin İşlevleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt / Sayı LVI, 2017, s. 23-40. , (Atıf Düşülen Sayfa: 34; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesinde Kip, 2014, Ankara: Gazi Kitabevi)
 • (2017). Tuğba SARIKAYA AKSOY, “Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” Romanında Geçen Tasarlama Kiplerine Dilbilimsel Bir Bakış”, Turkish Studies, C.12, S. 34, 2017, s. 323-338., (Atıf Düşülen Sayfa: 328; Atıf Yapılan Eser: Başkurt Türkçesinde Kip, 2014, Ankara: Gazi Kitabevi)
 • (2016). Fevzi ERSOY, “Çuvaş Türkçesinde Yeterlilik Kategorisi”, Dil Araştırmaları, 2016, 18, s. 85-102. , ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 86; "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2016). Neşe HARBALİOĞLU, “Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu’na Katkılar ve Eklenen Terimlere Genel Bir Bakış”, Gazi Türkiyat, 2016, 19, s. 51-71. , ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 52;"Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2016). Erol TOPAL, “Yeni Uygur Türkçesi Kura’-ı Kerim Tercümesinde Dini Terimler ve Sayısal Değerleri”, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildiriler Kitabı, Budapeşte-Macaristan, 26-27 Eylül 2016, Ankara 2016, s. 171-184. , ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 183; "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2016). Hüseyin YILDIRIM, “Orhun Abidelerinde Geçen “iniygünüm” Kelimesinin Anlamı Üzerine”, Gazi Türkiyat, 2016, 18, s.111-135., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 128; Başkurt Türkçesinde Aile ve Akrabalık İsimlerinde Kullanılan –y Biçimbirimi”, Türkbilig, 2011/21, s. 87-112.
 • (2016). Fevzi ERSOY, “Çuvaş Türkçesinde Akrabalık İsimleri”, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildiriler Kitabı, Budapeşte-Macaristan, 26-27 Eylül 2016, Ankara 2016, s. 86-92. , ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 87; Başkurt Türkçesinde Aile ve Akrabalık İsimlerinde Kullanılan –y Biçimbirimi”, Türkbilig, 2011/21, s. 87-112.
 • (2016). Cihan ÇAKMAK, Kazan Tatar Türkçesi İle Türkiye Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler, 2016, Ankara: Gecekitaplığı., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 24; Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012 Ankara. Gazi Kitabevi.
 • (2016). Oğuzhan DURMUŞ, “Köken Bilgisi Araştırmalarında Sözcüksel Benzerlikler Nasıl Değerlendirilmelidir? (Türkiye Türkçesi ve Çuvaş Türkçesi Örneğinde), Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2016, 6/11, s. 17-35. , ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 19; Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • (2016). Mustafa CENGİZ, “Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Deyimlerde Görülen Yalancı Eş Değerler”, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2016, 2/4, s. 208-248., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 210, 217; Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • (2016). Fatih KİRİŞÇİOĞLU, “Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Uygulanabilecek Bazı Morfolojik Kriterler-I”, Dil Araştırmaları, 2016, 18, s. 18-28., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa; "Başkurt Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 749-810.
 • (2016). Fevzi ERSOY, “Çuvaş Türkçesinde Yeterlilik Kategorisi”, Dil Araştırmaları, 2016, 18, s. 85-102. , ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 87; "Başkurt Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 749-810.
 • (2016). Hüseyin YILDIRIM, “Orhun Abidelerinde Geçen “iniygünüm” Kelimesinin Anlamı Üzerine”, Gazi Türkiyat, 2016, 18, s.111-135., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 128; "Başkurt Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 749-810.
 • (2016). Mustafa TOKER, “Kazan Tatarcasıyla Yazılmış Bir Dua Kitabı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2016, 40, s. 195-204., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 202; "Başkurt Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 749-810.
 • (2016). Mustafa CENGİZ, “Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Deyimlerde Görülen Yalancı Eş Değerler”, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2016, 2/4, s. 208-248., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 210; “False Equivalent Words in Turkic Written Languages in Terms of Sociolinguistics: The Case of Turkish, Bashkir and Tatar”, International Conference on Humanities and Educational Research, February 25 – 28, 2016, p. 135-171, Washington D.C., USA.
 • (2016). Özkan CİĞA, “Vahidi’nin Kıssa-i Seyyid Cüneyd ve Reşide-i Arab ve Sergüzeşt-i İşan Tercümesi Üzerine”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, Nisan-2, s. 442-450., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 444; "Vahidi'nin Cinanü'l-Cenan Adlı Eserinde İmla ve Dil Özellikleri". Gazi Türkiyat, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2011, 9, s. 165-186.
 • (2016). Berna AYAZ, “Türkiye’de Başkurt Folkloru Üzerine Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2016, 4, s. 3-9. , ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 6; "Başkurt Çocuk Oyunları". Milli Folklor, 86, 2010, s. 75-86.
 • (2016). İbrahim AYDINLI, “Beden Eğitimi Dersinde Geleneksel Çocuk Oyunlarının Uygulanması, Mendil Kapmaca Oyunu Örneği”, ASOS Journal, 2016, 27, s. 443-454., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 446; "Başkurt Çocuk Oyunları". Milli Folklor, 86, 2010, s. 75-86.
 • (2016). Savaş ŞAHİN, “Afganistan Türkmenlerinin Kültüründe Çocuk Oyunları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2016, 40, s. 261-271., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 263; "Başkurt Çocuk Oyunları". Milli Folklor, 86, 2010, s. 75-86.
 • (2016). Sebine ABİD, “Şeki Söz Varlığında Arkaik Kelimeler”, İnternational Journal of Language Academy, 2016, 11, s. 193-207., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 197, 198; “Başkurt Türkçesinde ‘Kadın’ İle İlgili Söz Varlığı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 31, s. 55-82, 2012.
 • (2016). Fatih KİRİŞÇİOĞLU, “Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Uygulanabilecek Bazı Morfolojik Kriterler”, Dil Araştırmaları, 2016, 18, s.18-28., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 20, 21; Başkurt Türkçesinde Kip, 2014, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • (2016). Fatma ERTÜRK, “Bağlama Edatlı Kuruluşların Başkurt Türkçesindeki Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16/2, s. 189-196., ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 190, ; "Başkurt Türkçesinde Kiplik Parçacıkları". Türkbilig, 2011, 22, s. 43-56.
 • (2016). Erol TOPAL, “Yeni Uygur Türkçesi Kura’-ı Kerim Tercümesinde Dini Terimler ve Sayısal Değerleri”, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildiriler Kitabı, Budapeşte-Macaristan, 26-27 Eylül 2016, Ankara 2016, s. 171-184. , ATIF YAPILAN ESER: Atıf Düşülen Sayfa: 183; Yeni Uygur Türkçesinde Arapça Farsça Unsurlar, 1999, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • (2015). Neslihan BAY, Selahattin TURAN, Yalçın BAY, "Türk Dünyasında Çocuk Oyunları: Bir Saha Çalışması", I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı Tam Metin Bildiri Kitabı, (Haz. Neslihan Gürsoy), 2015, Ankara: Pegem Akademi, s. 175-185., ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Çocuk Oyunları". Milli Folklor, 86, 2010, s. 75-86.
 • (2015). Selnur ŞALMAN,"Azerbaycanlı Kırgız, Başkırt, Gagauz ve KAzak Çocuk Oyunlarının İçerik ve Yapı Bakımından Seferhisar-Türkiye Örnekleriyle Karşılaştırılması" , I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı Tam Metin Bildiri Kitabı, (Haz. Neslihan Gürsoy), 2015, Ankara: Pegem Akademi, s. 734-746., ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Çocuk Oyunları". Milli Folklor, 86, 2010, s. 75-86.
 • (2015). Leman VAGİFKIZI SÜLEYMANOVA, "Türk Dünyası Çocuk Oyunlarının Kıyaslamalı İncelenmesi (Azerbaycan, Türkiye, Başkırt Türklerinin Örneklerine Dayanarak), I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı Tam Metin Bildiri Kitabı, (Haz. Neslihan Gürsoy), 2015, Ankara: Pegem Akademi, s. 834-838., ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Çocuk Oyunları". Milli Folklor, 86, 2010, s. 75-86.
 • (2015). Bedri SARICA, "Ḳuda / Ġuda Sözcüğü Üzerine", A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, [TAED] S. 54, Erzurum 2015, s. 85-101., ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde 'Kadın' İle İlgili Söz Varlığı". Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2012, S. 3, s. 55-82.
 • (2015). Turgay SEBZECİOĞLU, “Yükleme Çekilim İlkesi Altında Eylemsi Eklerinin Yüklem-İçi Yapışma Süreci”, The Journal of Academic Social Science Studies, Kış 2015, S. 31, s. 201-210., "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2015). Kormos KRİSZTİÁN: “Permi hatás a volgai bulgár igei inflexióban”, Argumentum 11, s.131–154, Debreceni Egyetemi Kiadó , ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.; “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2015). Yucel GELİSLİ, Elcin YAZICI, "A Study into Traditional Child Games Played In Konya Region In Terms Of Development Fields of Children", Procedia - Social and Behavioral Sciences 197 ( 2015 ), s. 1859 – 1865., ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Çocuk Oyunları". Milli Folklor, 86, 2010, s. 75-86.
 • (2015). Burak Yasin YILMAZ, Yusuf Ay, "Examination of the Bashkir Game “Flew Flew” in terms of educational elements", I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı Tam Metin Bildiri Kitabı, (Haz. Neslihan Gürsoy), 2015, Ankara: Pegem Akademi, s. 865-871., ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Çocuk Oyunları". Milli Folklor, Y. 22, S. 86, s. 75-86.
 • (2015). Fatma ALBAYRAK, Nilüfer SERİN, Kutadgu Bilig ve Mârifetnâme’de Kadın Algısı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.8, S. 37, s. 16-37, 2015. , ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesinde ‘Kadın’ İle İlgili Söz Varlığı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 31, s. 55-82, 2012.
 • (2015). Mesut KÜRÜM, “Türkçede İyelik Eklerinin Ele Alınışı ve Çağdaş Lehçelerde Kullanılışı”, Mavi Atlas, S. 4, s. 76-95, 2015. , ATIF YAPILAN ESER: “Yeni Uygur Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2015). Gülten KÜÇÜKBASMACI, “Selamlaşma Sözleri Açısından Manas Destanı”, Turkish Studies, S. 10/8 s. 1677-1696, 2015., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesinde Kalıp Sözler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 30, s. 1-54, 2011.
 • (2015). Meltem GÜL, “Kutadgu Bilig’de Enklitik Edatları”, The Journal of Academic Social Science Studies, S. 34 , s. 403-416, 2015. , ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesinde -sX ve –hAnA Kiplik İşaretleyicileri” Dil Araştırmaları, S: 8, s: 51-76, 2011.
 • (2015). Tuğba AKTAŞ, "Deyimlerde Yalancı Eş Değerlik: Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği", Turkish Studies, S. 10/4 Kış 2015, s. 1-16., ATIF YAPILAN ESER: Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • (2014). Çiğdem USTA, "“-sAn(Iz)A” Ekinin ve Olumsuzluğun Emir Kipliğine Katkısı", A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, Erzurum 2014, s. 35-46., ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde -sX ve -hAnA Kiplik İşaretleyicileri”, Dil Araştırmaları 8, Ankara, s. 51-76.
 • (2014). Özlem DEMİREL DÖNMEZ, "Anadolu Ağızlarında Görülen Dil Uyumsuzluğu Üzerine Ek Düzeyinde Bir İnceleme", Turkish Studies, Sayı 9/12 Güz 2014, s. 143-148., ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 357.
 • (2014). Cihan ÇAKMAK, "Türkmen Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler", Dede Korkut Dergisi, C.3, S. 5, s. 15-53. , ATIF YAPILAN ESER: Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, 2012, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • (2014). Ümit HUNUTLU,"Yusufeli’nin Ersis (Kılıçkaya) Köyü Ağzında /-R/, /-(Y)Er/, /-(Y)Ür/ Eklerinin Zaman Görevi Bakımından Ayrımı", Turkish Studies, Sayı 9/12 Güz 2014, s. 369-380., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2014). Melike UÇAR, "Anadolu Ağızlarında Kadının Söz Varlığına Dair Bir Tasnif Denemesi", Turkish Studies - Volume 8/9 Summer 2013, s. 2465-2485., ATIF YAPILAN ESER:"Başkurt Türkçesinde 'Kadın' İle İlgili Söz Varlığı". Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 31(55-82), 2012.
 • (2014). Ahmet BURAN, Ercan ALKAYA, Çağdaş Türk Yazı Dilleri, 2014, Ankara: Akçağ Yay. , ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810
 • (2014). Orçun ÜNAL, “Bir Kez Daha Eski Türkçe Yaŋa ~ Yaŋan ~ Yagan “Fil” Kelimesinin Etimolojisi Üzerine”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2014 Güz S. 21, s. 229-249., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alıntı Kelimelerdeki Ünlü ve Ünsüz Değişmeleri”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, Güz 12, 143-162.
 • (2014). Mustafa Levent YENER, “Çuvaşça “Varak” / Ortak Türkçe “Özek” Sözcüğü Üzerine”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S. 3/1, 2014, s. 124-131., ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428
 • (2014). Mehmet Emin BARS, "Şor Kahramanlık Destanlarında Kalıp İfadelerin Kullanımı", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Eylül 2014, s. 289-308. , ATIF YAPILAN ESER: (2011), “Başkurt Türkçesinde Kalıp Sözler”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011, S. 30, s. 1-54.
 • (2014). Ali ÇİÇEK, "Emir Kipi Üzerine", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı:16-1 Yıl: 2014, s. 333-351. , ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.; “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2014). Uluhan ÖZALAN, “Türk Dilinin Çağdaş Diyalektlerinde Cevherî Ek Fiil Olarak +(B)O(L)-“, Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S. 3, s.6-3, 2014. , ATIF YAPILAN ESER: Başkurt Türkçesinde Kip, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2007.
 • (2014). Hacer TOKYÜREK, “Eski Türkçeden Günümüze Eksiz Ad Tamlaması Meselesi”, Dil Araştırmaları, S. 15, s. 9-38, 2014. , ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesi ile Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir Bakış". Dil Araştırmaları, S. 9, s. 61-89, 2011.
 • (2014). Kenan ACAR, “Başkurt Türkçesindeki Eski Türkçe Bazı Fonetik Eğilimler”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 208, s. 123-142., 2014., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.; "Başkurt Türkçesinde GAn, ti;A, ti Yapısı Üzerine", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 2004.
 • (2014). Cihan ÇAKMAK, "Birleşik Zarf-Fiil Kavramı ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki Görünümleri", Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.3, S. 6, 2014, s. 13-30. , ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810. "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2014). Murat CERİTOĞLU, "Dönüşlülük Zamiri ve Kırgız Türkçesindeki Kullanımı Üzerine", Turkish Studies -Volume 9/3 (Kış 2014), s. 351-364., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810. "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2014). Ayşegül SERTKAYA, “Köl Tigin, Tunyukuk, Bilge Kağan, Ongi, Taryat, Şine Usu Gibi Göktürk Harfli Yazıtlarda “Aykırı Genizleşme (Denazalizasyon)” Örnekleri”, Gazi Türkiyat, S. Güz 2014 / 1 5, s. 1 -12., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2014). Mevlüt GÜLTEKİN, "Uygur Atasözlerinin Sentaksı Üzerine Bir Araştırma", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 35, s. 185-211., ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 357.
 • (2014). Eyüp BACANLI, “Türk Dillerinde Alomorfi Koşullanması”, Türkbilig, 2014/27, s. 13-39., ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 357.
 • (2013). Muharrem DAŞDEMİR,"Türkçede Mikdar Kavramı ve Sayı Sistemi", Turkish Studies -Volume 8/13 (Sonbahar 2013), s.309-336, ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810. "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2013). Abdulkadir ATICI, “Sungur Türkçesinin Sayı Sistemi Üzerine”, Türkbilig, 2013, S. 25, s. 39-54., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810. "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2013). Serpil YAZICI ŞAHİN, "Orhun Yazıtlarında Kadın'la İlgili Sözvarlığı",Kadın Kitabı, (Ed. Münevver Tekcan),2013, ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde 'Kadın' İle İlgili Söz Varlığı". Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 31(55-82), 2012.
 • (2013). Muna YÜCEOL ÖZÖZEN, "Türkiye Türkçesinde Pekiştirme İşlevli Kİ", Turkish Studies -Volume 8/9 (Yaz 2013), s.367-373, ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde Kiplik Parçacıkları". Türkbilig, 22(43-56), 2011
 • (2013). Erdal ŞAHİN, “Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Üleştirme Sayıları”, Dil Araştırmaları, 12 (97-116), ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810. "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2012). Leylâ KARAHAN, "Ağız Verilerinin Etimoloji Çalışmalarına Katkısı: "söylesāne" Örneği", Dil Araştırmaları, 10 (9-15). , ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde -sX ve -hAnA Kiplik İşaretleyicileri”, Dil Araştırmaları 8 ,Ankara, s. 51-76.
 • (2012). Ercan ALKAYA, "Sibirya Tatar Türkçesiyle Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Benzerlikler Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies, 7/4 (Sonbahar 2012), s.275-295., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2012). Serkan ÇAKMAK, "Gösteren ve Gösterilen Boyutlarıyla Türkçede 'Güzellik' Kavramı Üzerine", A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 48, Erzurum, s. 17-40. , ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2012). Hilal Oytun ALTUN, "Türkiye Türkçesindeki Arapça Alıntı Kelimelerde Ünlü Uyumsuzlukları", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 32 (55-71), ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alıntı Kelimelerdeki Ünlü ve Ünsüz Değişmeleri”, Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 12 (143-162).
 • (2012). Turgut BAYDAR, "Erzincan ve Yöresi Ağızlarında -sA Enklitiği", Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 31(83-92). , ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde -sX ve -hAnA Kiplik İşaretleyicileri”, Ankara: Dil Araştırmaları , 8 (51-76)
 • (2012). Adem AYDEMİR, "Divanü Lugati't Türk'te Aşk ve Cinsellik Üzerine", The Journal of Academic Social Science Studies, 2 (15-41). , ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde 'Kadın' İle İlgili Söz Varlığı". Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 31(55-82), 2012.
 • (2012). Adem AYDEMİR, "Türkçede Bazı Sıhri Akrabalık Terimleri Üzerine", The Journal of Academic Social Science Studies, 8 (125-142). , ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde 'Kadın' İle İlgili Söz Varlığı". Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 31(55-82), 2012.
 • (2012). Nesrin GÜLLÜDAĞ, “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, The Journal of Academic Social Science Studies, Aralık 2012, C. 5, S. 6, s. 205-217. , ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde Aile ve Akrabalık İsimlerinde Kullanılan -y Biçimbirimi". Türkbilig, S. 21, s. 87-112, 2011.
 • (2012). Leylâ KARAHAN, "Türkçede Bazı Ek ve Edatlarda '-n' Morfemi İle Ortaya Çıkan Varyantlaşma", Türk Moğol Araştırmaları, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı (Ed. Bülent Gül), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, s. 219-236, Ankara, 2012, ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2012). Suzan TOKATLI, "Ural Batır Destanında Söz Tekrarları", Journal of Collage of Languages, S. 24, s.75-85., ATIF YAPILAN ESER: "Başkurt Türkçesinde GAn, ti;A, ti Yapısı Üzerine", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri
 • (2011). Funda KARA, "Bil-" Tasviri Fiilinin İşlevleri, Turkish Studies, 6/1, s. 421/1438, ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2011). Filiz Meltem UÇAR, "Çağatay Türkçesinde Sınırlama Hali", TÜBAR, XXIX, s. 421-446, ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2011). Erkan SALAN, "Türkmen Türkçesi İle Türkiye Türkçesinde "hem" Sözcüğünün İşlev Bakımından Karşılaştırılması" Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Sayı 6/1 Kış 2011, s. 1727-1743., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2011). Erkan SALAN, "Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden Çağdas Türk Lehçelerine “dahi” Sözcüğü", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XI/2 (Kıs 2011), s.227-243. , ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2011). Mustafa TOKER, “Haydi, Hadi, Hayda” Kelimeleri Üzerine, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 30, s. 55-70, ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2010). Aylin KOÇ,"Alıntı Kelimelerde Son Ses Düşmesi", Turkish Studies, 5/4, 2010, s.1339-1363., ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.
 • (2010). Semra ALYILMAZ, "Türkçede Olumsuz Fiillerin Geniş Zaman Biçimbirimi", Turkish Studies, 5/4, 2010, 87-118. , ATIF YAPILAN ESERLER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810; Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları. 2007, s.355-428,
 • (2010). Ayhan ÇELİKBAY, “Yeni Uygur Türkçesinde yat- ve tur- Tasvir Fiillerinin Bildirme Kiplerinde Ekleşmesi Üzerine”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, S. 24, s. 43-64. , ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428
 • (2010). Aylin KOÇ, "Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 28, s. 47-67, ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alıntı Kelimelerdeki Ünlü ve Ünsüz Değişmeleri”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, Güz 12, 143-162.
 • (2009). Tuna BEŞEN DELİCE, "Türkmen Türkçesinde İsimden Fiil Yapan -La Eki Ve İşlevleri", Turkish Studies, 4/8, s. 949-994., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2009). Özkan AYDOĞDU, "-(x)g / -(x)g; Ekinin Tarihî Gelişimi Ve Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu", Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, s.91-118., ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2008). Ercan ALKAYA, Sibirya Tatar Türkçesi, Ankara 2008, s.130, ATIF YAPILAN ESER: “Başkurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yay., 2007, s. 749-810.
 • (2007). Ahmet BURAN-Ercan ALKAYA, Türk Lehçeleri, Ankara 2007, s. 196-199-210-225-229, ATIF YAPILAN ESER: "Yeni Uygur Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ yayınları, 2007, s. 355-428.

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Sergi Düzenleme Kurulu, 5-8 Ekim 2017, Bodrum - Muğla(2017)
 • Türk Dünyasında Aydınlanma Hareketleri: 100. Yılında Alaş Konferansı, Düzenleme Kurulu, 24 Kasım 2017 Ankara(2017)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • "Sabahattin Ali’nin Romanlarında Sözvarlığı", Şükran ÖZTÜRK (Devam ediyor) (Yüksek Lisans) (2015)
 • "Kutadgu Bilig'deki Fiillerin Eşdizim Sözlüğü", Nurdan EMLİK (Devam ediyor) (Yüksek Lisans) (2014)
 • "Türkiye Türkçesi ve Arapçadaki Kalıp Sözler", Nasser ALABBAS (Devam ediyor) (Yüksek Lisans) (2014)
 • "Tatar Türkçesinde Kiplik Belirteçleri", Haz. S. Burcu KORKMAZ (Yüksek Lisans) (2014)
 • "Başkurt Türkçesinde İstem", Nesrin AKSU, (Devam ediyor) (Yüksek Lisans) (2014)
 • "Nehcü’l Feradis’in Metindilbilimsel Yapısı", Elif ÖZKAN (Devam ediyor) (Doktora) (2014)
 • "Kazak Türkçesinde İstem", Janarbek ASIMHAN (Devam ediyor) (Doktora) (2014)
 • "Özbek Türkçesinde Yükümlülük Kipliği", Cansu ÜNAL (Devam ediyor) (Yüksek Lisans) (2013)
 • "Kazak Türkçesinde Renk Adları (Tarihi Karşılaştırmalı İnceleme)", Turgay AKDURUŞ (Devam ediyor) (Doktora) (2013)
 • "Kırgızcadaki Farsça Alıntı Kelimeler (Ses Bilgisi İncelemesi)", Haz. Azada NASİROVA (Yüksek Lisans) (2012)
 • "Özbek Türkçesinde Kiplik Belirteçleri ve Fonksiyonları", Haz. D. Süveyda YAMAN (Yüksek Lisans) (2012)
 • "Türkiye Türkçesinde Önerme Kiplik Alanı", Hatice SAAT (Devam ediyor) (Doktora) (2012)
 • "Kumuk Türkçesinde Fiil", Haz. Sema BAŞAR (Yüksek Lisans) (2010)
 • "Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Mustafa Kutlu'nun Eserlerinde İlişki Sözleri", Haz. Hüseyin CİHANGİR (Yüksek Lisans) (2010)

Dersler

 • UYGUR EDEBİYATI TARİHİ I-II (2006-2007 Güz, Bahar)
 • TÜRKİYE TÜRKÇES I-II (2008-2009 Güz, Bahar)
 • TÜRKİYE TÜRKÇESİ III-IV (2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 Güz, Bahar)
 • BAŞKURT EDEBİYAT TARİHİ I-II (2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 Güz, Bahar, 2012-2013 Güz, Bahar, 2013-2014 Güz, Bahar)
 • ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I-II (2006-2007 Güz, Bahar2007-2008 Güz, Bahar)
 • BUGÜNKÜ TÜRK LEHÇELERİ I-II (Yüksek Lisans) (2009-2010 Bahar; 2010-2011 Bahar, 2013-2014 Bahar, )
 • YENİ UYGUR TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ I-II (2006-2007 Güz, Bahar2007-2008 Güz, Bahar)
 • KIPÇAK TÜRKÇESİ METİNLERİ I-II (2006-2007 Bahar, 2007-2008 Bahar)
 • TÜRK DİLİ TARİHİ I-II (2008-2009 Güz-Bahar, 2009-2010 Güz-Bahar, 2010-2011 Güz-Bahar, 2011-2012 Güz-Bahar, 2012-2013 Güz-Bahar, 2013-2014 Güz-Bahar)
 • ORHUN TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (2014-2015/Güz, 2015-2016/Güz, 2016-2017/Güz, 2017-2018/Güz,)
 • TARİHÎ ve ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE SÖZDİZİMİ (2014-2015/Güz, 2015-2016/Güz, 2016-2017/Güz, 2017-2018/Güz,)
 • TÜRKOLOJİYE GİRİŞ (2014-2015/Güz)
 • KARAHANLI TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (Yüksek Lisans) (2013-2014/ 2014-2015 Bahar)
 • KARAHANLI TÜRKÇESİ (2016-2017 Güz, 2017-2018 Güz)
 • TÜRK DİLİNİN TARİHİ DÖNEMLERİ I-II (2014-2015 Güz/Bahar, 2015-2016 Güz/Bahar, 2016-2017 Güz/Bahar, 2017-2018 Güz/Bahar)
 • ALTAY DİLLERİ TEORİSİ (Doktora) (2012-2013/ 2014-2015 Bahar/2015-2016 Bahar/2016-2017 Bahar)
 • ORHUN TÜRKÇESİ (2011-2012 Güz, 2012-2013 Güz, 2013-2014 Güz, 2014-2015 Güz, 2015-2016 Güz)
 • UYGUR TÜRKÇESİ (2011-2012 Bahar, 2012-2013 Bahar, 2013-2014 Bahar, 2014-2015 Bahar, 2015-2016 Bahar)
 • ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (Yüksek Lisans) (2010-2011 Güz, 2011-2012 Güz)
 • TÜRK DİYALEKTOLOJİSİ (Yüksek Lisans) (2010-2011 Bahar, 2011-2012 Bahar)

Yabancı Dil

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • “Türk Kültürüne Hizmet Edenler Belgeseli - I: Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN” isimli belgesel film projesi (2017). (2017)
 • "Anadolu'nun Feryadı: Ağıtların Dilinden Ermeni Meselesi"İsimli Belgesel Film (2015) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (2016)
 • "Mehmet Kurban Koday'ın Hayatı, Sanatı, Eserleri" (2009)