Prof. Dr. Gülderen YENTÜR

Eczacılık Fakültesi > Temel Eczacılık Bilimleri > Eczacılık Temel Bilimleri

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Erdoğan, Ş., Er, B., Demirhan, B., The investigation of synthetic colours in some foodstuffs sold in Ankara, 2st International Food and Nutrition Congress İstanbul
 • Yaman, M., Studies Conducted for the Quantitiy Determinations of Synthetic Dyes Added into some Foodstuffs, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Yurdumuzda Üretilen Margarinlerdeki Vitamin A Miktarları Üzerinde Araştırmalar, III. Gıda ve Beslenme Sempozyumu iSTANBUL
 • Bayhan, A., Torun, M.,, Investigation of Magnesium and Calcium Levels in Drinking Water of Ankara Region, Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease Adana
 • Abbasoğlu, U., Bayhan, A, Ankara"daki Izgara Köfte ve Kokoreçlerin Mikrobiyolojik yönden incelenmesi, 6. Kükem Kongresi Erzurum
 • Torun, M., Bayhan, A.,, Sulfite-Sensitivity in Association with Urinary Thiosulphate, 50th International Congress of F.I.P İstanbul
 • Gülderen Yentür, Buket Er, Betül Çelik, Gıda Güvenliği, 3. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bursa
 • Mehmet Bingöl, Gülderen Yentür, Buket Er, Türkiyede satışa sunulan alkolsüz içeceklerde bazı ağır metallerin miktarlarının araştırılması, 6. Gıda Mühendisliği Kongresi Antalya
 • Serkan Şeker, Buket Er, Gülderen Yentür, Güven Uraz, Ebru Yılmaz, Ankara Bölgesinden Sağlanan İçme Sularında E. coli ve Koliform Bakterilerin Araştırılması, 2. Ulusal veteriner gıda hijyeni kongresi İstanbul
 • Gülderen Yentür, Buket Er, Betül Çelik, Ankara Piyasasından Sağlanan Çikolatalarda Teobromin ve Yağsız Kakao Kitlesi Miktarlarının Araştırılması, 1. Ulusal veteriner gıda hijyeni kongresi Ankara
 • Buket Er, Burak Demirhan, Fatma Kaynak Onurdağ, Gülderen Yentür, DETERMINATION OF AFLATOXIN M1 LEVEL IN MILK AND WHITE CHEESE CONSUMED IN ANKARA REGION, TURKEY, 1st International Congress on Food Technology Antalya
 • Gülderen Yentür, Fatma Kaynak Onurdağ, Buket Er, Burak Demirhan, INVESTIGATION OF AFLATOXIN B1 LEVELS IN RED PEPPER FLAKES, PEPPER PASTES AND PEPPER SAUCES CONSUMED IN ANKARA REGION, TURKEY, 1st International Congress on Food Technology Antalya
 • Bayhan, A., Antimicrobial Food Additive Levels in Various Commercial Foods, 3rd International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Gözübüyük, S, Studies on the Fatty Acid Amounts of Olive and Corn Oils Obtained from Ankara Local Markets, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Kalay, A, A Survey on the Organochlorine Pesticide Residues in Butter and Cracked Wheat Avaible, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Torun, M., Bayhan, A., Sulfite-Sensitivity, Uluslararası Katılımlı II. Eczacılık Bilimleri Sempozyumu Ankara
 • Özüdoğru, N., A Study on the BHA and BHT Content of Some Foods Sold in Ankara Local Markets, First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences İstanbul
 • Gürel, H., Gas-Liquid Chromatographic Determination of Benzoic Acid and Sorbic Acid in Some Foods, 4th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Bayhan, A., Post Marketing Survey: Detection of Forbidden Aromatic Azo Dyes and Various Synthetic Dyes, Uluslararası Katılımlı II. Ecz. Bil. Sempozyumu Ankara
 • Gündüz, B., A Survey on the Nitrate, Manganese and Ammonium Levels in Natural Mineral Water, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Kocaman, B., N., Er, B., Studies on Yersinia enterocolitica in White Cheese Consumed in Karabük Region, Turkey, 7th International Syposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Er, B., Beşer, Ö., Orman, M, The Determination of Some Chemical Quality Criteria in Black Tea Samples of Ankara, 1st International Food and Nutrition Congress İstanbul
 • Müller, D.P., Bozok, Y., Öktem-Bayhan, A, Studies on Octyl, Dodecyl, Propyl Gallate Amounts of Some Foodstuffs Obtained From Ankara, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Er, B., Gür Özkan., M., Öktem Bayhan, A., Determination of Aflatoxin Levels in Some Foodstuffs Using HPLC Method, Turkey, th International Syposium on Pharmaceutical Sciences Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Bölüm Başkanı
 • Erasmus (ECTS-DS) Birim Koordinatörü
 • Bölüm Başkanı
 • Gıda Kalitesi ve Güvenliği Tematik Alan Koordinatörü
 • Erasmus (ECTS-DS) Birim Koordinatörü
 • Gıda Kalitesi ve Güvenliği Tematik Alan Koordinatörü
 • Erasmus (ECTS-DS) Birim Koordinatörü
 • Erasmus (ECTS-DS) Birim Koordinatörü

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Ankara Piyasasından Sağlanan Bazı Gıda Maddelerinde Sorbik Asit Ve Benzoik Asit Düzeyleri Üzerinde Araştırmalar
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Pasta Süsleri Ve Bazı Şekerlerde Sentetik Boya Miktarlarının Araştırlması
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Ekmek Katkı Meddelerinde Datem Miktarlarının Araştırılması
 • Türkiye"de Satışa Sunulan Alkolsüz İçeceklerde Bazı Ağır Metallerin Miktarlarının Araştırılması
 • Ankara Piyasasında Sağlanan Siyah Çaylarda Bazı Kimyasal Kalite Kriterlerinin Araştırılması
 • Bazı Gıda Maddelerinde Aflatoksin Düzeylerinin Araştırılması-
 • Gebelikte beslenme durumunun anne sütü lipit içeriği ve yağ asitleri bileşimi üzerine etkisinin araştırılması
 • Gazi Üniversitesi Hastanesi üroloji kliniği taş kırma merkezine başvuran hastaların genel özellikleri ile beslenme durumlarının böbrek taşı oluşumu ve tekrarı üzerine etkisinin araştırılması
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Bazı Gıda Maddelerinde Bha Ve Bht Düzeyleri Üzerinde Araştırmalar
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Zeytinyağı Ve Mıısırözü Yağlarında Yağ Asitleri Miktarları Üzerinde Araştırmalar
 • Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Lipid Parametreleri Ve Vitamin E Düzeylerinin Saptanması
 • Deterjanlarda Toplam Aktif Madde Ve Biyolojik Parçalanabilirlik Miktarlarının Araştırılması
 • Ankara Piyasasında Sağlanan Çikolatalarda Bazı Kalite Kriterleri Ve Teobromin Miktarlarının Araştırılması
 • Ankara Bölgesinden Sağlanan İçme Sularında E.Coli Ve Koliform Bakterilerin Araştırılması
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Tereyağı Ve Bulgur Örneklerinde Organik Klorlu Pestisit Kalıntı Düzeyleri Üzerinde Araştırmalar
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Bazı Gıda Maddelerine Katılan Sentetik Boyaların Miktarlarının Araştırılması
 • Ankara İl Merkezinde Erişkinlerde Guatr Prevalansı Ve Hormon Düzeylerinin Araştırılması
 • Maden Sularında Nitrat, Mangan Ve Amonyum Miktarlarının Araştırılması
 • Karabük Yöresinde Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerde Yersinia Enterocolitica Varlığının Araştırılması

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2006). EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, Determination of aflatoxins in peanut butter and sesame samples using high-performance liquid chromatography method
 • (2006). EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, Determination of aflatoxins in peanut butter and sesame samples using high-performance liquid chromatography method
 • (2006). EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, Determination of aflatoxins in peanut butter and sesame samples using high-performance liquid chromatography method
 • (2006). JOURNAL OF FOOD QUALITY, Prevalence of Listeria monocytogenes in some Turkish foodstuffs
 • (2006). EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, Determination of aflatoxins in peanut butter and sesame samples using high-performance liquid chromatography method
 • (2001). NAHRUNG-FOOD, A survey on organochlorine pesticide residues in butter and cracked wheat available in Turkish markets
 • (2001). NAHRUNG-FOOD, A survey on organochlorine pesticide residues in butter and cracked wheat available in Turkish markets
 • (2001). NAHRUNG-FOOD, A survey on organochlorine pesticide residues in butter and cracked wheat available in Turkish markets
 • (2001). NAHRUNG-FOOD, A survey on organochlorine pesticide residues in butter and cracked wheat available in Turkish markets
 • (1996). JOURNAL OF FOOD QUALITY, A survey of BHA and BHT levels in three types of foods commonly available in Turkish markets
 • (1996). JOURNAL OF FOOD QUALITY, A survey of BHA and BHT levels in three types of foods commonly available in Turkish markets
 • (1989). CLINICAL CHEMISTRY, RESPONSE OF ALLERGIC AND NORMAL PERSONS TO SULFITING AGENTS IN WINE - DETERMINATION OF THIOSULFATE EXCRETION IN URINE

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Buket Er, Burak Demirhan, Fatma Kaynak Onurdağ, Gülderen Yentür (2010). Deetrmination of Aflatoxin M Level in Milk and White Cheese Consumed in Ankara Region, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(12)(1780-1784).
 • Mehmet Bingöl, Gülderen Yentür, Buket Er, Aysel Bayhan Öktem (2010). Determination of some heavy metal levels in soft drinks Turkey using ICP/OES method. Czech Journal of Food Sciences, 28(213-216).
 • Öktem Bayhan, A., Bayram, G., Ceylan, A.E., (2006). Prevalence of Listeria monocytogenes in Turkish Foodstuffs. Journal of Food Quality, 29(79-86).
 • Er, B.,Gür Özkan, M. Öktem Bayhan, A. (2006). Determination Of Aflatoxins İn Peanut Butter And Sesame Samples Using High-Performance Liquid Chromatography Method. Eur Food Research Technol., 224(167-170).
 • Kalay, A., Öktem Bayhan, A. (2001). A Survey on Organochlorine Pesticide Residues in Butter and Cracked Wheat Available in Turkish Markets. Nahrung/Food, 45(1)(40-42).
 • Bayhan, A., Ünal, P. (1996). Detection of Erythromycine Residues in Broiler Chicken Tissues. Fleishwirtschaft, 76(8)(825-826).
 • Özüdoğru, N. Bayhan, A. (1996). A Survey of BHA and BHT Levels in Three Types of Foods Commonly Available in Turkish Markets. Journal of Food Quality, 19(343-349).
 • Torun, M., Bayhan, A. (1989). Response of Allergic and Normal Persons to Sulphiting Agents in Wine : Determination of Thiosulphate Excretion in Urine. Clinical Chemistry, 35(8)(1792-1793).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gülderen Yentür, Şebnem Erdoğan, Buket Er, Burak Demirhan, Aysel Bayhan Öktem (2010). Ankara Bölgesinde Tüketime Sunulan Bazı Gıda Maddelerinde Sentetik Boya Düzeylerinin Araştırılması. Gıda, 1(49-53).
 • Nurcay BÜYÜKGÜÇLÜ KOCAMAN, Buket ER, Aysel BAYHAN ÖKTEM (2008). Occurrence of Yersinia enterocolitica in Tukish white cheese consumed in Karabük regionTurkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 5 (2)(8994).
 • Buket Er, Aysel Öktem, Gülderen Yentür (2008). The determination of nitrate and nitrite levels in Turkish white cheese samples consumed in Ankara region. Gıda, 261(266).
 • Er , B., Beşer, Ö.,Öktem Bayhan,A (2007). Türkiye"de Üretilen Siyah Çayların Türk Gıda Kodeksine Uygunluğunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 32(5)(227-233).
 • Gülderen Yentür, Buket Er, Ö. Beşer, Aysel Öktem (2007). A study on evalution of conformity of black teas produced in Turkey with Turkish food codex. gıda, 227(233).
 • Bayhan, A, Bozok, Y., (2000). Studies on Octyl, Dodecyl, Propyl Gallate Amounts of Some Foodstuffs Obtained from Ankara (Turkey), Local Markets. J. Fac. Pharm, 17(1)(37-41).
 • Yaman, M.,Bayhan, A (1998). Bazı Gıda Maddelerine Katılan Sentetik Boyaların Miktarlarının Araştırılması. Gıda, 23(3)(195-199).
 • Bayhan, A, Küçükkömürler, S (1997). Bazı Gıda Maddelerine Katılan Yapay Tatlandırıcılar Üzerinde Araştırmalar. Gıda, 22(3)(187-191).
 • Küçükkömürler, S., (1997). Bazı Gıda Maddelerine Katılan Yapay Tatlandırıcılar Üzerinde Araştırmalar. Gıda,, 22(3)(187-191).
 • Bayhan, A, Kıral, N., Orman, M., (1997). Ankara Piyasasından Sağlanan Soya Yağı ve Ayçiçek Yağlarında Yağ Asitleri Miktarları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 44(1)(1-5).
 • Gözübüyük, S., Orman, M.,Bayhan, A (1996). Ankara Piyasasından Sağlanan Zeytinyağları ve Mısırözü Yağlarında Yağ Asitleri Miktarları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 43(1)(103-108).
 • Ekşi, A.,Bayhan, A (1996). Ankara Piyasasından Sağlanan Pasta Süsleri ve Bazı Şekerlerde Sentetik Boya Miktarlarının Araştırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 43(4)(479-484).
 • Ekşi, A, Bayhan, A (1996). Ankara Piyasasından Sağlanan Pasta Süsleri ve Bazı Şekerlerde Sentetik Boya Miktarlarının Araştırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 43(4)(479-484).
 • Gürel, H., Orman, M.Bayhan, A (1995). Ankara Piyasasından Sağlanan Bazı Gıda Maddelerinde Sorbik Asit ve Benzoik Asit Miktarlarının Gaz Kromatografisi Yöntemi İle Araştırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 42(4)(451-455).
 • Bayhan, A, Akdoğan, A., (1995). Ankara İli Sütlerinde Tiyosiyanat Miktarları. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 42(4)(457-460).
 • Bayhan, A (1993). Laktaz İntoleransı. Gıda, 18(6)(385-388).
 • Bayhan, A, Torun, M., Kır, S. (1991). Content of Magnesium and Calcium in Drinking Water Deaths from Cardiovascular Diseases in Ankara. "Trace 89", Trace Elements in Healths and Disease. Çukurova University Publishing Company, 1(493-496).
 • Bayhan, A (1990). Gıdalarda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Yapay Tatlandırıcılar. Gıda, 16(1)(47-51).
 • Bayhan, A (1990). Bazı Gıda Maddelerinde Sorbik Asit ve Benzoik Asit Miktarlarının Araştırılması. Gıda, 15(2)(79-82).
 • Bayhan, A (1989). Gıda Katkı Maddesi Olarak Sülfitlerin Kullanılması. Gıda Sanayii Dergisi, 3(1)(41-46).
 • Abbbasoğlu, U, Bayhan, A (1989). Research on the Microbiological Qualities of "Kokoreç" (Broiled Sheeps Gut). GUEDE, Gazi, Ecz. Fak. Der., 6(2)(105-118).
 • Bayhan, A, Kır, S. (1989). Ankarada İçilen Çeşme ve Kaynak Sularında Kurşun ve Kadmiyum Miktarlarının Saptanması. Gıda, 14(3)(175-177).
 • Bayhan, A (1989). Gıdalarda Monosodyum Glutamatın Katkı Maddesi Olarak Kullanılması. Gıda, 14(1)(39-42).
 • (1988). Bazı Gıda Maddelerinin Toksisite Yönünden Değerlendirilmesi. FABAD, Farm. Bil. Der., 13(1)(332-338).
 • Bayhan, A (1988). Research on the Existence of Synthetic Dyes in Some Samples of Çemen, Sumac and Red Pepper Collected from Local Markerts in Ankara. GUEDE Gazi, Ecz. Fak. Der., 5(2)(175-183).
 • Bayhan, A (1988). Ankara Piyasasındaki Açıkta Satılan ve Pastörize Tereyağlarında Aromatik Azo Yapısındaki Gıda Boyalarının Araştırılması. Gıda, 13(6)(389-392).
 • (1987). İşlenmiş Et Ürünleri ve Mikrobiyal Bozulma. TEB (Türk Eczacılar Birliği) Haberler, 29(6-9).
 • (1985). Türkiye"de Vitamin-A Yetersizliği ve Önlemler. Ankara Ecz.Od. Bül., 7(1)(48-52).
 • Karakaya, A.E. (1985). Kullanımı Yasaklanan Aromatik Azo Yapısındaki Gıda Boyalarının Bazı Gıda Maddelerinde Araştırılması. Gıda, 10(6)(371-376).
 • (1984). Ankara Piyasasındaki Çeşitli Meyva Sularında Vitamin-C Miktarları Üzerinde Araştırmalar. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 41(2)(185-194).
 • Tolgay, Z. (1984). Yurdumuzda Üretilen Margarinlerdeki Vitamin-A Miktarları Üzerindeki Araştırmalar. Gazi, Ecz.Fak. Der.,, 1,1(29-39).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (2007)
 • Tübitak ve Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (2006)
 • Tübitak ve Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (2001)
 • Tübitak ve Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (1997)
 • Tübitak ve Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (1997)

Proje

 • BAZI GIDA MADDELERİNDE AFLATOKSİN B1 ve M1 DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI (2009) Gazi Üniversitesi
 • Ankarada Satılan Damacana Pet Şişe Sularının ve Şebeke Sularının Escherichia coli ve Koliform Grubu Bakteriler Yönünden Araştırılması (2005) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Bazı Gıda Maddelerinde Aflatoksin Düzeylerinin Araştırılması (2000) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Yağlara ve Bazı Gıda Maddelerine Antioksidan Olarak Katılan Propil, Oktil ve Dodesil Gallat Miktarlarının Araştırılması (1994) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Bazı Gıda Maddelerine Katılan Sentetik Boyaların Miktar Tayinleri Üzerine Araştırmalar (1993) GAZİ ÜNİVERSİTESİ