Prof. Dr. Mehmet Tuba ONGUN

Lisans

  • O.D.T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amme İdaresi Bölümü (1970)

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Ongun; 2004-2008 yılları arasında Rektör Yardımcılığı, 2007-2010 yılları arasında da İktisat Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

İş Deneyimi

  • AKADEMİK YAYINLAR: A- MAKALELER 1)“Kriz Dünya Ticaretini Daraltacak”, Para Dünyası, Sayı: 2, Ocak-Şubat 1988, s. 16-25. 2)“Döviz Piyasası”, Döviz Kuru ve Konvertibilite, Dış Ticarette Durum, Sayı: 9, Mart-Nisan 1988, s. 14-17. 3)“Cumhuriyet Tarihinde Dış Ticaret Politikaları”, Dış Ticarette Durum, Sayı: 13, Kasım- Aralık 1988, s. 14-17. 4)“Finansal Globalleşme”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:4, Sayı:9, 1993, s. 35-46. 5)“Dış Ticaret ve Enflasyon”, Birlik, Yıl:3, Sayı:1, Nisan 1993, s. 22-24. 6)“Uruguay Round Agreements: An Evaluation”, Journal of Cooperation Among Islamic Contries, Vol. 15, No: 1-2, 1994, s. 113-136. 7)“Uruguay Round Anlaşmalarının Getirdikleri”, Birlik, Yıl:5, Sayı:8, Ocak 1995, s. 22-28. 8)“GATT Uruguay Round\'u ve Dünya Ticaretinde Bölgeselleşme”, Defteri Kebir, Yıl:1, Sayı:1, 1995, s. 17-20. 9)“Hizmet Ticareti ve Uruguay Round Kararları”, Birlik, Yıl:6, Sayı:12, Ocak 1996, s. 37-39. 10)“Gümrük Birliği ve Türkiye, Gümrük Birliği Sürecinde Çimento ve Seramik Sektörleri”, Çimse İş Yayınları, No:3, Ankara, 1996, s. 1-4. 11)“Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPs) Anlaşması ve Gelişmekte Olan Ülkeler”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:7, Sayı:22, 1996, s. 61-76. 12)“Uruguay Round Anlaşmalarının Özü”, GATT \'Uruguay Round\' Müzakerelerinin Sonuçları ve Etkileri içinde, TUİSAV Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 1996, s. 21-46. 13)“GATT Nedir?”, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye Tarımı içinde, T.C.Z.B. Kültür Yayınları No:30, 1996, s. 11-21. 14)“Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi”, Gümrük Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi ve Doğu Karadeniz Ekonomisi içinde, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 1997, s. 117- 122. 15)“Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ve Olası Sonuçları”, Türk- İş Yıllığı\' 97, 1990\' ların Bilançosu içinde, Türk- İş Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, s. 350- 367. 16)“Yeni Korumacılık”, Asomedya, Nisan 1998, s. 27-42. 17)“Ekonomik Kronoloji”, Türkiye Ekonomisi- Sektörel Analizi içinde, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998, s. 481-494. 18)“Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Performansları Üzerine”, Anadolu\' da Hızla Sanayileşen Kentler: Denizli Örneği içinde, Ankara, 1998, s. 34- 40. 19)“Yabancı Sermayenin Doğrudan Yatırımları”, Türkiye Ekonomisi- Sektörel Analizi içinde, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998, s. 331-352. 20)“Dünya Krizi ve IMF”, Ekonom, Sayı:10-11, Temmuz 1998- Ocak 1999, s. 25-27. 21)“Türkiye\' de Tekstil Sektörünün Sorunları”, Anadolu\' da Hızla Sanayileşen Kentler: Kahramanmaraş Örneği içinde, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 1999, s. 89-93. 22)“Stabilisation and Structural Adjustment: A Review of Basic Concepts and Methodology”, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, Vol: 20, No:2, 1999, s. 1-30. 23)“The GATS and the Future of International Trade in Services”, Trade in Services içinde, New World Order Series, Vol:14, B. R. Publishing Cooperation, India, 1999, s. 603- 632. 24)“İstikrar ve Yapısal Uyum: Temel Kavramlar ve Metodoloji”, Türk- İş Yıllığı\' 99 Yüzyıl/ Binyıl Biterken Dünya\' da ve Türkiye\' de Durum içinde, Türk-İş Araştırma Merkezi, Ankara, Kasım 1999, s. 278- 313. 25)“Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler”, Ekonomik Gelişme, Teşvikler ve Sivas, Ankara, 2000, s. 77-85. 26)“Günümüzde Dünya Ekonomisi”, Bilim ve Ütopya, Sayı:68, Şubat 2000, s. 50- 51. 27)“Yabancı Sermaye ve Dış Borçlar”, Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz İçinde, Turhan Kitapevi, Ankara, 2001, s. 323-355. 28)“The Aggrement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) its Implication and Developing Countries”, Journal of Economic Coopartion Among Islamic Countries, Vol.22, No:2, April 2001, s. 1-30. 29)“İstikrar Arayışından Krize Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 2001, s. 1-14. 30)“Globalleşme Üzerine: Bir Uluslararası Toplantıdan Notlar”, Cem Alpar\'ın Anısına Armağan içinde, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 2002, s. 131-160. 31)“Türkiye\'de Cari Açıklar ve Kriz”, Kriz ve IMF Politikaları içinde, Alkım Yayınevi, 2002, s. 39-93. 32)“The WTO and Some Important Issues Concering World Trade In Goods”, Journal Of Economic Cooperation among Islamic Countries, Vol.23, No.2, April 2002, s. 61-94. 33)“GATT/WTO Sisteminde Sanayi Subvansiyonları: Bir Değerlendirme”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 13, Sayı: 42-43, 2002, s. 67-86. 34)“Yeni Dünya Düzeninde WTO Sistemi ve Sorunlar”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 14, Sayı: 49, 2003. 35) \"2003 Sonbaharında Dünya ve Türkiye Ekonomisi\", Avrupa Birliği\'ne Giriş Sürecinde Balkanlarla İlişkiler ve Türkiye Ekonomisi içinde, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 2003, s. 1-17. 36)“Dünya Felsefe Günü (Açış Konuşması)”, İnsancıl Aylık Kültür Sanat Dergisi, Sayı 7, Temmuz 2006, s. 5-6. 37)“Günümüz Dünyasında Kooperatifçilik”, Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, Kent Kooperatifçiliği Bülteni, Sayı: 181, Temmuz-Eylül 2007, s. 50-55. 38)“Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizliği”, TİSK Akademi, Cilt:2, Özel Sayı:1, 2007, s. 19-22. B- BİLDİRİLER 1) “The General Agreement of Trade in Services (the GATS) and Developing Countries”, International Economic Association 11.Dünya Kongresi, Tunus, 18 Aralık 1995 (Yayınlanmamış Uluslararası Bildiri). 2) “Bilimin Gündemi Yerel, Yöntemi Evrensel Olmalıdır!”, Cumhuriyet ve Bilim Sempozyumu, Ankara, 5 Mayıs 2007. 3) “Gelişmiş Ülkelerde Küresel Rekabetin Fason Üretime Yansıması”, TMMOB Sanayi Kongresi 2007 “Geçmişten Geleceğe Sanayileşme, Planlama ve Kalkınma: Türkiye İçin Model Önerileri”, Ankara, 14 Aralık 2007. C- KİTAPTA BÖLÜM 1) \"Türkiye - AB İlişkileri\", Çeşitli Yönleriyle Cumhuriyetin 85. Yılında Türkiye Ekonomisi (Ed. Gülen Elmas Arslan), Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, s. 495-511. D- KİTAPLAR 1) Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Evrim Kitabevi, İstanbul, 1988. 2) Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü (Ed. Tezer Öçal, Ertan Oktay), Verso Yayınları, Ankara, 1989. 3) The Story of Turkish Liberalisation, Baskı: Intermadia A.S., Ankara, 1992. 4) Dış Ticaret, Ansiklopedik Sözlük, Turhan Kitabevi, Ankara, 1993. 5) Sanayileşme ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ders Notları), Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim 2009, 161 sayfa.