Prof. Dr. Sena Yaşyerli

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Doç.Dr. Sena Yaşyerli (2012-2013 Güz Dönemi Tez Konusu Önerileri)

 

Çalışma alanı, katalitik reaksiyonlar için katalizör/katalizörlerin geliştirilmesi (hazırlama tekniği, destek maddesi, aktif metal vb. etkileri), katalitik test çalışmalarını ve yüksek sıcaklıklarda kullanılabilecek sorbent/sorbentlerin geliştirilmesi ve adsorpsiyon özelliklerinin araştırılmasıdır.

 

katalitik reaksiyonlar için katalizör geliştirilmesi

Katalitik reaksiyonlar birçok değerli kimyasal ürün elde edilmesinde kullanılan ve birçok avantaja sahip olan yöntemlerden bir tanesidir. Yüksek ürün verimliliğine sahip, mekanik dayanıklı, uzun ömürlü ve düşük maliyetli katalizör geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Tez konuları aşağıda verilen katalitik reaksiyonlar kapsamında önerilmektedir:

H2S’ün Katalitik Seçici Oksidasyonu ile Elementel Kükürt Eldesi

Birçok kimyasal proseste açığa çıkan H2S gazı, çevre için önemli bir kirletici, bulunduğu proses için korozif özellik gösteren zehirli bir gazdır. Seçici katalitik oksidasyon ile H2S’den elementel kükürt eldesi, hidrojen sülfürün yararlı bir ürün olan elementel kükürde dönüştürülmesinde önemli bir reaksiyondur. Yüzey alanı, gözenek boyutu ve dağılımı, kristal veya amorf yapı vb yapısal ve fiziksel özellikler katalizörlerin reaksiyondaki aktivitesini etkilemektedirler. Önerilen tez konusu ile bu reaksiyon için yeni, aktif katalizörlerin hazırlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca reaksiyon uygulamaları ile hazırlanan katalizörlerin aktifliklerinin araştırılması planlanmaktadır. Tez çalışması Prof. Dr. Gülşen Doğu’nun ortak danışmanlığında planlanmaktadır.

 

Propanın Katalitik Seçici Oksidasyon Reaksiyonu;

Önerilen tez konusu, propanın seçici katalitik oksidasyon reaksiyonu ile propilen elde edilmesi için katalizör geliştirilmesi, yapısal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve kinetik çalışmaları kapsamaktadır. Tez çalışması Prof. Dr. Gülşen Doğu’nun ortak danışmanlığında planlanmaktadır.

 

SORBENT HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

CO2 gazı fosil yakıtların kullanıldığı proseslerde açığa çıkan önemli bir hava kirleticidir. Son yıllarda CO2 gazının yüksek sıcaklıklarda adsorpsiyonu araştırmacıların yoğunlaştığı konulardandır. Önerilen çalışmanın konusu, yüksek sıcaklıkta CO2 gazını tutabilecek yeni bir adsorbent hazırlanması ve test edilmesidir.   

 

Metanın kuru reform reaksiyonu hidrojen üretimi

Metanın katalitik kuru reform reaksiyonu (CH4 + CO2 → 2H2 + 2CO) sentez gazı üretimi için önemli bir reaksiyondur. Ayrıca, sera etkisine neden olan gazların bu reaksiyonda kullanımı reaksiyon önemini arttırmaktadır. Önerilen tezin konusu, bu reaksiyonda verimi artırabilecek, kararlı, uzun ömürlü yeni katalizör/katalizörlerin geliştirilmesidir. Bu çalışmada, hazırlanacak katalizörlerin yapısal ve fiziksel özellikleri belirlenecek ve aktivite testleri gerçekleştirilecektir. Çalışmalar, Prof. Dr. Gülşen Doğu ile ortak yürütülmektedir.

 

ÇALIŞMA OLANAKLARI

Yukarıda verilen çalışmalar kapsamında planlanan deneysel (sentez, karakterizasyon, katalitik test çalışmaları, adsorpsiyon deneyleri) çalışmaların büyük bir kısmı bölüm laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Önerilen tez konularının bir bölümü halen Gazi Üniv. BAP projeleri kapsamında desteklenmekte ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemler için projeler hazırlanması planlanmaktadır.