Prof. Dr. Şengül ÖZDEK

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Göz Hastalıkları

DENEYSEL CANDİDA ALBİKANS ENDOFTALMİLİ TAVŞAN GÖZLERİNDE İNTRAVİTREAL MOKSİFLOKSASİN VE AMFOTERİSİN B MONOTERAPİLERİ İLE KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Yudum Deren'e ait tez (tamamlanmıştır)

Fungal endoftalmili gözlerde moksifloksasinin sistemik ve intravitreal uygulamaları sonucu vitreus düzeyleri ve antifungal etkisinin incelenmesi.

Dr. Sedat Arıkan'a ait tez çalışmasıdır. Halen sürmektedir.

NEOVASKÜLER YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB TEDAVİSİ

Dr. Berrak urgancıoğlu'na ait bir tez çalışmasıdır. Bitirilme aşamasındadır.