Prof. Dr. S. Alev Söylemez

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2006. Söylemez, S.A.; “Bilgi Ekonomisi” Uluslararası Bilgi ve Yönetim Kongresi Kocaeli, 3-5 Kasım 2006, Bildiriler Kitabı, Cilt I, s. 58-68, Kartepe, Kocaeli tam metni basılmış uluslararası kongre tebliği.,
 • 2003. Söylemez, S. A. Rekabet Kavramının Değişen İçeriği ve Farklı Yaklaşımlar, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, sayı 47, cilt 14, s.19-28, İlkbahar. Tam metni basılmış ulusal kongre tebliği , Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Kongreler Dizisi II, 7-8 Kasım 2001. Gazi Üniversitesi
 • 2001. Söylemez, S.A., Yeni Ekonomide Rekabet ve Rekabet Politikaları, Rekabet Kurumu, Perşembe Konferansları, Rekabet Kurumu Yayınları,Yayın 0073, Ankara, s. 83 –104, Haziran 2001.Tam metni basılmış ulusal kongre tebliği.,
 • 2001. Söylemez, S.A. “Yeni Ekonomi ve Türkiye” ERC/ ODTÜ V. Uluslararası Ekonomi Kongresi, 10–13 Eylül, Ankara, özeti basılmış uluslararası kongre tebliği
 • Soylemez, S.A; Atan M., Nüfus Artış Hızı ve Kalkınma Perspektifinden Türkiye";de Tüketim Harcamaları ile Hane Büyüklüğü Arasındaki İlişkinin Sınanması: Bazı Gözlemler, Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK / TEK Sheraton Ankara 11-13 Eylül, 2006

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Özgen, L. Elmas G., Çakar G. Kalaycı S. Söylemez, A. Urban Sprawl and Industrıalızatıon in the Backward Regions; Late / Weak Industrialization Effects on the Southeastern Anotolian Project Region. (A Study in the Content of TÜBİTAK, S (2008)
 • Özgen, L. Elmas G., Çakar G. Kalaycı S. Söylemez A. II.Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi 19-20 Ekim, Gaziantep(2007)
 • Soylemez, S. A., Elmas , G. Gaziantep Sanayi ve DinamikleriTEK 14. Ulusal İktisat Sempozyumu 25-26 Ekim 2007(2007)
 • Söylemez, S. A.,Küreselleşme Süreci ve Yeni EkonomiV.Liberal İktisatçılar Kongresi, 13 8211;14 Haziran, Ankara,(2004)
 • Tanıtımda Medyanın Rolü ve Önemi TASEAD, 1. Tanıtım Şurası İstanbul, Medya ve Tanıtım Komitesi: Aysel Aziz,S. Alev S Söylemez, Pelin Özkan, Yusuf Turan, 30.Eylül 8211;1. Ekim 1998.(1960)

Seminer

 • Virtual mobility, MeVel (Metal Sektöründe Sanal Hareketliğin Teşvik Edilmesi). 12.09. (2015) TMOBB- Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı: 1-3 / Eylül / 2010, Girne, Düzenleme Kurulu Üyesi (2010)
 • IEA 15. Dünya Ekonomi Kongresi , 25 - 29 / Haziran / 2008, İstanbul Lütfi Kırdar Organizasyon Komitesi (2008)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Türkiye Ekonomi Kurumu Genel Sekreterliği (2007– (2008)
 • TUBİTAK Panelist Görevi (2007)
 • Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı (1998-) (1999)(1998 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Maureen Paul, Urban Vulnerability and Service Delivery: A Case Study of Port Vila (2018)
 • Christian Javier PAZ LOPEZ, Economic Consequences of Energy Integration In Latin America (2017)
 • Umar Mohammed, Gelişmekte Olan Ülkelerin Gana Ekonomisine Olan Etkileri (2016)
 • Yusuf MURATOĞLU, Özel Sektör Dış Borçları ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal İstikrara Etkisi (2016)
 • Lema Teshome BEYECHA, Afrika’daki Düşük Gelirli Ülkelerin Uluslararası Ticaret Ve Rekabet Gücünün Bilgi Ekonomisi Kapsamında Değerlendirilmesi (2015)
 • M.Reza Wasıl, Afganistan Ekonomisi Ekonomik Entegrasyonlar ve ECO Örneği (2014)
 • Müzeyyen Merve Şerifoğlu, Finansal yenilikler ve Türkiye’de para politikalarına etkisi, (2014)
 • Özden Aldis, Finansal Yenilikler ve Piyasalara Etkisi (2012)
 • Çiğdem Akdemir, Medya Ekonomisi Ve Türkiye’de Basın Piyasasının Ekonomik Analizi (2011)
 • Eren Kırmızıaltın, 1980 Sonrası Kalkınma Deneyiminin Uluslararası Boyut Bağlamında Değerlendirilmesi (2011)
 • Mesut Baş, Türk Bankacılık Sisteminin Basel II Kriterleriner Uyum Sürecinin Sermaye Yeterlikleri Üzerindeki Etkileri (2009)
 • Adnan Oduncu. Yeni Ekonomi ve Türkiye Bazı Göstergeler Işığında Bir Değerlendirme (2007)
 • Serhan Salman, Türkiye’ de 1980 Sonrası Bankacılığının Gelişimi: Enflasyonun Banka Bilançolarina Etkisi Üzerine Bir Analiz (2007)
 • Mine Pamukçu, Balassa Samuelson Etkisi ve Türkiye Örneği (2007)
 • Abdullah Cemil Uğurlu , Türkiyedeki KOBİ'lerin İhracat Potansiyelleri (2006)
 • Ali Ateş , Uluslararası Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Türkiye (2005)
 • Beste Develioğlu , Müşteri Odaklı Bankacılık Hizmetleri ve Türkiye (2005)
 • Ahmet Yumuk, Teknoloji Transferi Yöntemleri Lisans Anlaşmaları ve Türkiye Örneği (2003)
 • Kamil Kokman , XXI Yüzyılda Internet Bankacılığının Bankacılık Sektöründeki Yeri , (2002)

Dersler

 • Verilen Dersler: İktisada Giriş (Lisans),Yenilik Ekonomisi (Lisans),İ ktisat Politikası (Lisans),Kalkınma İncelemeleri (Y. Lisans) İleri Teknoloji Piyasaları (Y. Lisans) Teknoloji İktisadı (Doktora)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2018). IGI Global (2018) Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development ed. Akkucuk, U. inside Chapter 13 Soylemez, A. Qualification Design and Sanitation for Drinkable Water: A Project Study Drink Purified H2O - A Guide for the Drinking Water Treatment Plants ISBN152255758X, 9781522557586.
 • (2018). PURE-H2O Implementation of ECVET for Qualification Design in Drinking Water Treatment Plants and Sanitation for Pure Drinkable Water LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-03-29 ) ISBN 13 978-613-8-32954-1 ed. Dizdar, A..
 • 2017 S. Alev Söylemez, M. Nacat Coşkun, Hakan N. Ardor. (2017). Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Economics of Drinking Water, Chapter 301, Volume 2, (2706-2716) Editors: Aragiroğlu, H., Atik,A. Robert L. E., Turgeon, E., Gece Publishing, November, 2017, ISBN 978-605-288-062-3 .
 • (2009). S. Alev Söylemez, Gülen Elmas, Gülşen Eren Çakarlar, Levin Özgen Editör, Prof. Dr. Arslan Yiğidim,Gaziantep Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam sorunları, Gaziantep Sanayisi ve Dinamikleri isimli bölüm İmaj Yayınevi, Ankara .
 • (2007). Çakar G., Elmas Arslan G., Söylemez S.A., Kalaycıoğlu S., Özgen L. Batman, Diyarbakır Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde Sanayinin Genel Görünümü, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No. MMO/2007/448 Ekim .
 • (2007). Söylemez, S. A. İktisada Giriş, isimli kitap içinde “Bilgi Ekonomisi” isimli 16. Bölüm s, 379 – 404 Editör : Ömer Faruk Çolak, Gazi Kitapevi, Eylül 2007. . Gazi Kitabevi.
 • (2007). Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü, G. Elmas, G. Eren Çakarlar,S. Kalaycıoğlu, L. Özgen, S. Alev Söylemez TMMOB Yayınları, NO. MMO/2007/442 Cem Ofset Sanayi.
 • (2001). Söylemez, S.A. Yeni Ekonomi Boyut Yayınevi İstanbul.
 • (1998). Söylemez S. A., Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği,(Yayınlanmış doktora tezi) Haberal Eğitim Vakfı. Ankara.
 • (1998). Söylemez, S.A. Finans Teorisinin Temel Makaleleri Tercüme Kitabında "Risk Sermayesinde Finansal Sözleşmeye Bakış Açıları" isimli bölüm Editör Prof. Dr. Cengiz Erol,s 489-515 SPK Yayınları Yayın No. 24 . Türkiye. SPK Yayınları.

Atıf

 • (2018). Odabaşı Yavuz; Erdal Esma BİLGİ EKONOMİSİ ve EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 Yeni Ekonomi (2001) kitabına atıf
 • (2016). Bayraktar Yüksel; Kaya Halil İbrahim; Yeni Ekonomi Ve Değişen Rekabet Anlayışı: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2016 Cilt: XI Sayı: I
 • (2016). Serkan Dilek, Enformasyon ve Bilgiye Dayalı Yeni Ekonomi Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ocak 2016, Sayı:11,
 • (2016). Ahmet Emre BİBER, Türkiye’de Fikri Mülkiyet Haklari Korumasi Ekonomik Büyüme Ve Teknoloji İhracati İlişkisinin Karşilaştirmali Analizi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2016 Yeni Ekonomi kitabına atıf ,
 • (2015). Mehmet Yaşar Şaf, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Makroekonomik Etkileri: Uluslararası Karşılaştırma ve Türkiye Değerlendirmesi Uzmanlık Tezi Bilgi Kalkınma Bakanlığı Toplumu Dairesi Başkanlığı Ocak 2015 ,
 • (2014). Aslan Özgür ; Öner Selcen Internet Ekonomisi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 0-26
 • (2014). Kuyucu Mihalis, Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları Bugünün ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar ve Tüketiciler The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC January 2014 Volume 4 Issue 1
 • (2011). Özkökçü Emiş Seda, Görsel ve İştsel Medyada Sahiplik, Radyo -Telvizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi, Kasım, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf
 • (2011). Top, S., Dilek, S., Competition Between Networks, Procedia Social and Behavioral Sciences 24 (2011) 1585-1595 Pubished by Elsevier
 • (2011). Demirbilek Hüseyin; Avrupa Birliğinde Medya Yoğunlaşması Teori ve Uygulama, Radyo ve Telvizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi, Ankara Ekim, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği Kitabına atıf
 • (2011). Uluoğlakçı, Cem, Medya Ekonomisinden İş Modeline: Yeni Yayıncılık Teknolojileri, Radyo Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi, Ekim. Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği; Yeni Ekonomi isimli kitaplara atıf
 • (2011). Ceren Sözeri Zeynep Güney The Political Economy of the Media in Turkey: A Sectoral Analysis Tesev Publıcatıons ISBN 978-605-5832-93-3 Medya Ekonomisi kitabına atıf
 • (2010). Taşçı Kamil, Teorik Çerçevesi ve Uygulama örnekleriyle Dünyada ve Türkiye’de Yazılım Endüstrisi, DPT Uzmanlık Tezi Kasım 2010, Yeni Ekonomi isimli kitaba ve Bilgi Ekonomisi isimli V. Uluslararası Bilgi ve Yönetim Kongresi tebliğine atıf
 • (2010). Çakır V. Gürol B. “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Televizyon Yayinciliğina Yönelik Düzenlemeler” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2010, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf sosyalbil.selcuk.edu.tr
 • (2010). Gürkan, Dilek; “Basın işletmelerinin Finansal Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması”,İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Ankara,2010, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf
 • (2009). Bilal Zafer Berikol, Maddi Olmayan Varlıkların Ölçülerek Maddi Sonuçlara Dönüştürülmesi: Strateji Haritaları Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:13.Sayı:2.Aralık 2009 yeni Ekonomi Kitabına atıf,
 • (2009). Sayılgan Emine “Medya Sektöründe Rekabet Olgusu ve Medyaya Giriş Engelleri” Marmara İletişim Dergisi Temmuz 2009, sayı 15, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf
 • (2009). Yaylalı M; Kaynak S. Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi İndeksi Modeli ile Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir uygulama, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi Cilt 27 Sayı 2, 2009 Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf
 • (2008). Salih Alp ve Adem Karakaş, “Asimetrik Bilgi Teorisi Karşısında Hayek’in Ekonomik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Liberal Düşünce Dergisi, Sayı:51-52, Yaz-Sonbahar 2008, ss. 215-230; 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi “Bilgi Ekonomisi'ne atıf ,
 • (2008). Kazaz S. Hegemony Medıated:The Roots of Militaristic Media Discourse; Central European University Department of Political Science, Master of Arts Budapest 2008, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf
 • (2007). Ceyda Ozsoy, Türkiye'de Mesleki Eğitimin İktisadi Kalkınmadaki Yeri ve Önemi Anadolu Üniversitesi Ssosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora TeziTürkiye'de Teknoloji Yatırımları Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısı (2004) makaleye atıf
 • (2007). Taşçı, K., Bilgi Ekonomisinin Kuramsal Çerçevesi, Türkiye'de Internet Konferansı Bilkent Üniversitesi 8-10 Kasım 2007, Ankara. v. Uluslararası Bilgi ve Yönetim Kongresi Bilgi Ekonomisi ismli makaleye atıf. Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf
 • (2007). Dirlik Çiğdem; Küresellşme Çerçevesinde Küresel Medya - Türk Medyası İlişkisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Medya Eknomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf.
 • (2007). Bayraktutan Y; Arslan İ. “The impact of ICT and Globalization on Trade in Services” Issues in Global Business and Management Research: Proceedings of the 2008, Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf
 • (2007). Aslan Ö,Evrensel Hizmet ve Türkiye Uygulaması, Bütçe Dünyası Cilt 3 Sayı 27 Güz 2007 Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf
 • (2006). Çakır,V., ve Gülnar, B., (2006) Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler Küreselleşme ve Yeni Medya Politikaları Uluslararası İletişim Sempozyumu , 4-5 Mayıs, Girne Amerikan Üniversitesi
 • (2006). Yardımcı, P., İçsel Büyüme Modelleri ve Türkiye Ekonomisinde İçsel Büyümenin Dinamikleri Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi Sayı 10 Yıl 9 Haziran. Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf.
 • (2006). Kevük, S., Bilgi Ekonomisi, Journal of Yaşar University 1 (4) 319-350. Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf
 • (2006). Yurdagül A.;Yurdagül Y., Yeni Medya Yapılanmasında Ekonomik Krizlerin Etkisi Medyanın Ekonomik Krizi Aşma Politikaları www.web.inönü.edu.tr/ozal.congress/116/pdf. Medya Ekonomisi isimli kitaba atıf.
 • (2006). Örnek Ali Şahin, Değişen Çevre Koşullarında Kriz Yönetimi ve Türkiye Bilişim Sektörünü Krize Sürükleyen Nedenler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Sayı 3. Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf
 • (2006). Salih Barışık, Oya Yirmibeşcik Türkiye’de Yeni Ekonominin Oluşum Sürecini Hızlandırmaya Yönelik Uyum Çabaları, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 2006, ss. 39-62 Yeni Ekonomi kitabına atıf ,
 • (2006). Barişik S, Yirmibeşçik O., Türkiye’de Yeni Ekonomi Oluşum Sürecinin Hızlandırmaya Yönelik Uyum Çabaları ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 2006, Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf
 • (2006). H.M, Ay Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomiyi Önlemede Bilgi Ekonomisinin Etkinliği ve Gelir İdaresinin Rolü, Selçuk Ü. Karaman İ.İ.B.F Dergisi Sayı 11 Yıl 9 Aralık 2006 Türkiye’de Teknoloji ve Eğitim Yatırımları:Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısı”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:1, makaleye atıf
 • (2005). Kayan Zafer; Bilgi Tbanlı Ekonomi ve Yeni Bir İş Modeli Olarak B2B: Firmadan Firmaya e- Ticaret, İletişim Araştırmaları, 3 (1-2):161-190, Yeni Ekonomi Kitabına atıf
 • (2005). Güneş, İsmail Dışsallıklar Teorisi ve Ağ Dışsallıkları, Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf http://www.bilgiyönetimi.org/cm/
 • (2005). Radyo Televizyon Üst Kurulu, Kitap Eleştirisi 26. Aralık. 2005, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği (1998) isimli kitaba atıf,
 • (2005). Tutal Nilgün, Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık, Kırmızı Yayınları, İstanbul 2005, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf
 • (2005). Şanlı bahar, “Küreselleşmenin İtici Gücü Yeni Ekonomi Elektronik Ticaret ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme” Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi 2005, Cilt 10, Sayı 2 Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf
 • (2005). Saatçioğlu C. Yeni Ekonomi ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi, İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 19 Nisan 2005 Sayı: 1 Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf
 • (2005). KARA, Tolga; "Basın İşletmeciliği ve Türk Medya Piyasasının Yapısal Değişkenleri" İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı:22, 2005 Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf
 • (2005). Meral P.S. Enflasyon ve Enflasyonun Okuma Alışkanlığına Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 19 Yıl : 2005/2 (309-324 s.) Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf
 • (2005). Yumuşak İ.G.; Erarslan C. Yeni Ekonominin Maliye Politikaları Üzerindeki Etkisi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği, IV. Bilgi ve Yönetim Kongresi Sakarya, Yeni Ekonomi isimli kitaba atıf
 • (2004). Batan Serhat, Dijital Ekonominin İletişim Endüstrileri Üzerine Etkileri, Değişen Tüketici Tercihleri Ve Yeni Bir İzleyici Kültürünün Doğuşu, SOSYAL BiLiMLER Yıl l:2004 Cilt:2 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E MANiSA
 • (2004). Demirkol Bilal Zafer; Yeni Ekonominin Finansal Krizler Üzerindeki Etkileri: Kasım 2000 - Şubat 2001 Krizleri, Çukrova Üniversitesi,Yeni Ekonomi isimli Kiitaba atıf http://inet-tr.org.tr/inetconf11/bildiri/65.pdf,
 • (2004). Türkiye Bilişim Şurası e- Ekonomi Taslak Raporu Şubat 2004, Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf
 • (2004). Akın Bahadır “Dinamikleri ve Sorunlarıyla Yeni Ekonomi: Risk Sermayesi ve Girişimcilik Açısından Bir İnceleme” İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 216 Mart 2004. Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf, s. 61,
 • (2004). Altınok, S., Sugözü, H. .I., Çetinkaya, M.,Elektronik Ticaret ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf. http://www.bilgiyönetimi.org/cm/
 • (2004). 16 Örnek, Ali Şahin “Kaosun Kıyısında Krizlerle Yaşamayı Öğrenmek: Bilgi Toplumunun Omurgasını Oluşturan Sektörün Krize Girmeme Çabaları” Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 23-26 Kasım 2004 Eskişehir. Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf. iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/
 • (2004). Keser, Aşkın Yeni Ekonomi Çerçevesinde Çalışma Hayatında Yaşanan Dönüşümler,Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt 6, Sayı 1, Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf, http://www.isguc.org
 • (2004). Serhat Baştan “ Dijital Ekonominin İletişim Endüstrileri Üzerindeki Etkileri, Değişen Tüketici Tercihleri ve Yeni Bir İzleyici Kültürünün Doğuşu” Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Cilt 2 Sayı 1 Manisa. Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği (1998) isimli kitaba atıf.,
 • (2004). TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, EMO Bilgisayar Mühendisliği Dergisi Gözükeleş İ. İzlem, “Anlamak.. Gideni ve Gelmekte Olanı: Yeni Ekonomi”, Aralık 2004, Sayı 418, Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf.,
 • (2004). . Batan S., “Dijital Ekonominin İletişim Endüstrileri Üzerine Etkileri, Değişen Tüketici Tercihleri ve Yeni Bir İzleyici Kültürünün Doğuşu” Celal Bayar Ü. Sosyal Bilimler Yl:2004 Cilt:2 Say:1 Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf
 • (2003). Aktan Coşkun Can “Yeni Ekonomi”, Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf http://www.canaktan.org
 • (2003). Aktan Coşkun Can“Yeni Ekonominin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler”,Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf http://www.canaktan.org
 • (2003). Aktan Coşkun Can “Yeni Ekonominin Özellikleri” Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf http://www.canaktan.org
 • (2003). Altınok, S., Sugözü, H. .I., Çetinkaya, M., İstanbul E- Türkiye: Türkiye’yi İnternete Taşımak, Türkiye İnternet Konferansı (2003), “Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri”, 11 –13 Aralık 2003 İstanbul. Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf.
 • (2003). Bayraç,Naci “Yeni Ekonomi ve Yarattığı Değişimler” Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf. http://www.e-konomistdergi.com
 • (2003). Bayraç,Naci, “Yeni Ekonominin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları”. Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf. http://www.bilgiyönetimi.org/cm/
 • (2003). Küçükgörkey, Aslı Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret, Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf, http://www.bilgiyönetimi.org/cm/,
 • (2003). Lordoğlu, Kuvvet, Özkaplan Nurcan Çalışma İktisadı, DER Yayınları, Yayın NO. 358, istanbul 2003, Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf, s. 139
 • (2003). TBS Archives 10, Çatalbaş, Dilruba “Glocalization” a Case History: Commercial Partnerships and Cooperation between Turkish and American Satellite Broadcasters, No: 10, Spring/ Summer 2003, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği (1998) isimli kitaba atıf.,
 • (2003). Yağbasan M. Yerel Medyanın Etkinliği (Elazığ ili Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 13. Sayı 1 s.291 2003, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği isimli kitaba atıf
 • (2002). Akın Bahadır,Yeni Ekonomi. Kavramlar, Sorunlar ve Beklentiler” http://www.bilgiyönetimi.org/cm/ Yeni Ekonomi (2001),
 • (2001). Demiröz, Ali Rekabet ve Yeni Ekonomi, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi , Ankara 2001, Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf, s. 5, 25, 35, 37, 40, 67
 • (2001). Hamsioğlu, Buğra 2002 Yılına Doğru Yeni Ekonomi Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Elektronik Ticaret Kavramı, Yeni Ekonomi (2001) isimli kitaba atıf, http://www.bilgiyönetimi.org/cm/
 • (1998). Aziz, Aysel (1999) Türkiye’de Televizyon Yayıncılığı’nın 30 Yılı (1968 –1988) TRT Kurumu, Ankara, 1999; Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği (1998) isimli kitaba atıf, s. 143

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Seniha Alev Söylemez, Abdul-Hamid Ahmed (2018). The Role of New Economy Indicators on Banking Sector Performance in Ghana: Trend and Empirical Research Analysis of Banks’ Clients and Experts Perception. Journal of Finance and Economics. 2019,DOI: 10.12691/jfe-7-1-3 , 7(1)(23-35).
 • Seniha Alev SÖYLEMEZ & Abdul-Hamid AHMED (2018). Effect of The New Economy In Banking Sector: Experience of Ghana. Journal of Institute Of Economic Development And Social Researches (Iksad Journal), 12(547-561).
 • (2018). Paul, Maureen , Söylemez, Seniha Alev . "The Role of Foreign Aid in Addressing Urban Vulnerability and Poverty in the Pacific". Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 4 / 2 (Haziran 2018): 105-117. http://dx.doi.org/10.30855/gjeb.2018.4.2.004,
 • (2004). Söylemez, S.A., “ Teknoloji ve Para Politikaları” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, Güz . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13(2004).,
 • (2004). Söylemez, S.A., “İrlanda, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye: Yetişme Sürecinde Alınacak Dersler” İktisat Dergisi, Sayı 454(2004).,
 • (2004). . Söylemez, S.A. “Küreselleşme, Yapısal Dönüşüm ve Büyüme: Türkiye’nin Bilgi Göstergeleri Işığında Bir Değerlendirme” Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Sayı 51, Bahar. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Sayı 51,
 • (2004). Söylemez, S.A., “Türkiye’de Teknoloji ve Eğitim Yatırımları: Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısı” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6 Sayı 1 Bahar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, Cilt 6(Sayı 1).,,
 • (2003). Söylemez, S.A., “Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler İçin Alternatif Bir Finansman Yolu: İş Melekleri” Liberal Düşünce, Sayı 30, Bahar 2003,
 • (2003). Söylemez, S.A., “Girişimcilik ve Yatırım Yeteneği, -Girişim Teorilerinin Evrimi-” Liberal Düşünce, Sayı 31, Yaz . Liberal Düşünce, Sayı 31(2003).,
 • (2001). Söylemez, S.A., “Yeni Ekonomi, Rekabet ve Rekabet Politikaları” Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt 12, Sayı 40 Bahar. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt 12(Sayı 40).,
 • (1997). Söylemez, S.A., “Medya Ekonomisi Üzerine” Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt 8, Sayı 27, Kış Özel Sayısı, 1997. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt 8(Sayı 27).,
 • (1992). Söylemez, S.A.,“Friedman”, G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2,1992. . G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8(Sayı 2).,

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • 2017 Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu Başkanlığı Proje Ödülü (2018)
 • 2016 Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu Başkanlığı Proje Ödülü (2017)
 • 2014 Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu Başkanlığı Proje Ödülü (2015)

Proje

 • 2018-1-TR01-KA205-057424 Training Green Logistics Managers to Avoid the Environmental Effects of Logistics Proje Yürütücüsü (2018)
 • 2017-1-TR01-KA204-045864 Dreamy m- Learning Proje Yürütücüsü (2017)
 • 2017-2-FR02-KA205-013355 Mentoring for better life & better harmony in society – the healthy integration of young women in Europe- BeEurope Proje yürütücüsü (2017)
 • 2017-2-TR01-KA205-047019 Entrepreneurship Mentoring for Young Graduate Women, Proje Koordinatörü (2017)
 • 2016 TUBİTAK Proje No: 115B830 S.A. Söylemez Yenilik Ekonomisinin Temelleri, TUBİTAK 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı Akademik e-Kitap Projesi (2016)
 • 2014-1-TR01-KA202-013113Implementation of ECVET for Qualification Design in Drinking Water Treatment Plants and Sanitation for Pure Drinkable Water, Proje Yürütücüsü (2014)
 • 2014-1-TR01-KA204-013351, Increasing employability of women with physical disabilities and inactive women via intergrated e-training & e-mentoring, http://www.id-wmn.net/ Proje Yürütücüsü (2014)
 • 2011-1-DE2-LEO05-07994, Common Integrated Management e-Learning System for the development of professional competition skills in the small scale urban commerce in European dimension, Proje Yürütücüsü (2011)
 • 2011-1-ROI-LEO5-15322, Leonardo Da Vinci, e- Life, e-learning Virtual Center for People with Physical Disabilities, Proje Yürütücüsü (2011)
 • 2011-1-IE1-LEO04-03522 5 "Recognition of Prior Learning for Teachers and Trainers in VET" Proje Yürütücüsü (2011)
 • 2009-1-TE1-LEO05-08629-P7 Ldv Project “Increased accessibility to vocational training and increased attachment to the labour market for disabled people through the VOCA Europe 2 Mentor Model” (VOCA Extended) Proje Yürütücüsü (2009)
 • 2008 SOBAG /105 GAP İlleri Sanayi Envanteri ve Sanayide Dönüşüm Eğilimleri, TUBİTAK, Araştırmacı (2008) TUBİTAK
 • 2006 TR/06/B/F/PP/178009 Ldv Project “IT&E - Integrated training and employment of disabled people in computer aided drafting, detailing and graphics” Araştırmacı (2006)