Prof. Dr. Gül AKYILMAZ

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Tanzimat Dönemine Kadar Osmanlı Devletinde Kadının Hukuki Statüsü, Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı Ankara
 • Kanun Önünde Eşitlik İlkesi Açısından Osmanlı Hukukunda Kadının Statüsü, 14.Türk Tarih Kongresi Ankara
 • İslam ve Osmanlı Hukukunda Kadın, Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı Ankara
 • İstanbul Kadısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Ankara
 • 19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı Kanunlaştırma Hareketlerinde Kadının Hukuki Durumuna İlişkin Düzenlemeler, Corpus Juris Civilis und Mecelle, Zwei Bekannteste Kodifikationsvorgange in Istanbul İstanbul
 • Reis-ül Küttablık Müessesesinin Önem Kazanmasına Yol açan Gelişmeler ve Osmanlı Hariciye Nezaretinin Doğuşu, 13. Türk Tarih Kongresi Ankara
 • Osmanlı Diplomasisinin Geçirdiği Aşamalar ve Özel Bir Örnek Olarak III. Selim Dönemi, Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi Konya
 • Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlerin (ve Ermenilerin) İdari ve Siyasi Hakları, Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi Ankara
 • Osmanlı Devleti";nde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü, Ermeni Araştırması Türkiye Kongresi Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Osmanlı Devleti";nde Kadının Hukuki Statüsü ";Osmanlı Devleti";nde Çeşitli Açılardan Kadın"; Sempozyumu, Ankara
 • Osmanlı Devleti";nin Dış Politika Anlayışı Osmanlı İmparatorluğu";nun Kuruluş Yıldönümü Paneli
 • İslam Osmanlı Hukukunda Kadın Adana Barosunun Kadın Paneli, 5 mart,2006. Adana Barosunun Kadın Paneli
 • Kuruluş Döneminde Osmanlı Hukuk Sistemi ve Yargı Teşkilatı 11. Osmanlı Sempozyumu, Söğüt
 • Eski Hukuk Sistemimiz ve Atatürk";ün Hukuk Anlayışı Atatürkçü Düşünce Paneli
 • Osmanlı Devletinde Egemenlik Anlayışının Gelişimi Ulusal Egemenlik Paneli, Konya
 • Osmanlı Devleti";nde Kadının Hukuki Statüsü Türk Hukuk Enstitüsü Mersin Şubesi ve Mersin Barosu Yeni Medeni Kanun Paneli
 • Osmanlı";da İnsan Hakları İnsan Hakları ve Demokrasi Paneli, Konya
 • Osmanlı Devletinde Reaya Kavramı ve Devlet-Reaya İlişkileri Osmanlı Devletine Hukuki Açıdan Genel Bir Bakış Paneli,Konya
 • Osmanlı Devleti";nde Kadının Hukuki Statüsü Adana Barosu Yeni Medeni Kanun Paneli, 18 Ocak 2002 Adana Barosu Yeni Medeni Kanun Paneli, Adana

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • 82 Anayasasına Göre Sosyal Devlet İlkesi
 • Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Tazir Suç ve Cezaları
 • Avrupa Birliğinin 95/46 Sayılı Yönergesi Işığında Kişisel Bilgilerin Korunmasıı
 • 2007 Anayasal Değişikleri Sonrası Cumhurbaşkanının Anayasal Durumu- DEVAM EDİYOR
 • Osmanlı Devletinde Siyasal İktidarın Meşruluk Temelleri
 • Osmanlı Devletinde Merkeziyetçilik Prensibi ve Hukuk Sistemine Etkileri
 • Avrupa Biliği Adalet Divanı Önünde Yargılama Süreci
 • Lozan Antlaşmasında Yer Alan Düzenlemeler Kapsamında Heybeliada Ruhban Okulu ve Günümüze Yansımaları
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Devlete İsyan (Bağy) Suçu
 • Osmanlı Ceza Hukukunda Tekerrür-DEVAM EDİYOR
 • İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Şura
 • Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkının İstisnaları
 • İdari Yaptırımlarda Ölçülülük İlkesi
 • Eski Hukukumuzda Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti
 • Türk Dış Politikasında Belirleyici Faktörler Ekseninde Özalınn Dış Politikası
 • Osmanlı Ceza Hukukunda Yaptırım Türü Olarak Teşhir- DEVAM EDİYOR
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İlkeler Işığıında İşkence Yasağı ve Türkiyedeki Uygulaması
 • 82 Anayasasına Göre Ayrımcılık Yasağı
 • İdari Yargıda Yürütmenin Durduruması
 • Uluslar arası Deniz Hukukunda Karasularında Zararsız Geçiş Hakkı
 • Avrupa Adalet Divanı Kararları ve Önkarar Prosedürü
 • 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması ve 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararları
 • İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasında Süre Sorunu

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Prof.Dr.Halil CİN. (2009). Türk Hukuk Tarihi 3. Baskı 2. Baskıdan Tıpkıbasım. Türkiye. Sayram.
 • Prof.Dr.Halil CİN. (2008). Türk Hukuk Tarihi,Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı. Türkiye. Sayram.
 • (2007). "The Kadi in the Ottoman Empire", Position und Aufgaben des Richters nach westlichem und nach islamischem Recht. Almanya. Mohr Siebeck.
 • (2003). "Osmanlı Devleti";nde Zimmilerin Siyasi ve İdari Hakları ve Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Getirdigi Yenilikler",Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri. Türkiye. Lalezar Kitabevi.
 • Prof. Dr. Halil Cin. (2003). Türk Hukuk Tarihi. Türkiye. Sayram.
 • (2000). İslam ve Osmanlı Hukukunda Kadının Statüsü. Türkiye. Tablet Basım Yayın.
 • (2000). Osmanlı Diplomasi Teşkilatı ve Diplomasi tarihi. Türkiye. Tablet Basım Yayın.
 • Prof. Dr. Halil CİN. (1995). Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı Olarak Feodalite ve Osmanlı Düzeni. Türkiye. Selçuk Üniversitesi Yayınları.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2002). Woman According to the Otoman Law of Family. The Turks, c.3(627).
 • (2002). III. Selim’in Dış Politika Anlayışı ve Diplomasi Reformu Çerçevesinde Batılılaşma Siyaseti. Türkler,Yeni Türkiye Yayınları, c.12(660).
 • (2002). Osmanlı Aile Hukukunda Kadın. Türkler,Yeni Türkiye Yayınları, c.10(365).
 • (1999). Osmanlı Devletinde Reaya Kavramı ve Devlet Reaya İlişkileri. Yeni Türkiye, Osmanlı, c.4(40).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2010). Osmanlı’da Yönetici Sınıf Açısından Müsadere Uygulaması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Atilla Özer’e Armağan, (389).
 • (2010). Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Statüsü. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ongün’e Armağan, (471).
 • (2008). Osmanlı Aile Hukukunda Tefrik ( Adli Boşanma) Müessesesi. Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, (1163).
 • (2007). III. Selim’in İdari Alandaki Reformlarına Bir Örnek: Kalem Teşkilatında Yapılan Yenilikler. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(15).
 • (2006). Osmanlı Ceza Hukukunda Kanunilik Prensibi ve Ceza Hukukunun Kişiler Açısından Uygulanması. Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, (1021).
 • (2005). Osmanlı Hukukunda Köleliğin Sona Ermesi ile İlgili Düzenlemeler ve Tanzimat Fermanı’nın İlanından Sonra Kölelelik Müessesesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2(213).
 • (2004). Şark Meselesi Kavramı ve Günümüzdeki Yansımaları. ATASESAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4(43).
 • (2004). Osmanlı Devleti’nde Yönetici Sınıf-Reaya Ayrımı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2(239).
 • (2001). Tanzimattan Önce ve Sonra Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü. Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Sayısı II, 38(671).
 • (2000). Osmanlı Devletinde Egemenlik Kavramının Gelişimi. Yeni Türkiye 701 Osmanlı Özel Sayısı III Düşünce ve Bilim, 33(89).
 • (1999). I. Jön-Türk Hareketinin İdeolojisine Bir Örnek: Namık Kemal ve Fikirleri. S. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2(233).
 • (1999). Bad-ı Heva Vergilerine Bir Örnek: Resm-i Arus. S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2(129).
 • (1998). Bir Telhis Örneği. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2(99).
 • (1996). Mecelle’ye Göre Hakimin Vasıfları. Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, 5(20).
 • (1996). Tanzimattan Önce Avukatlık Müessesesi. Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, 12(16).
 • (1995). Selçuklu Adliye Teşkilatı ve Osmanlı Hukuk Sistemi Üzerindeki Etkileri. Prof.Dr.Halil CİN’e 10. Hizmet Yılı Armağanı, 14(23).
 • (1994). Siyasi Tarih Açısından Büyük Devletlerin Ortadoğu Politikaları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 6(33).
 • (1992). Cumhuriyetten Önce Türk Kadını. Yeni Forum, 272(63).
 • (1989). Islahat Fermanını Hazırlayan Sebepler ve Islahat Fermanı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(157).