Prof. Dr. Pervin Aktuna Arıkan

Fen Fakültesi > Fizik

YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI YURT İÇİ PROJELERİ

1. Biyolojik dokularda eser element tayinleri, P. Arıkan, A. Kut, A. Erentürk, D. Kut, N. Erentürk, K. Gözek, Ş. Tülümen, İ. Ölmez, N.K. Aras. ( TAEK, A.Ü.TIP FAK.)

2. XRF tekniğinin sıvı analizlerine uygulanması, .(TAEK, MTA) P. Arıkan

3. Pirit, kalkopirit, çinkoblend ve galenit cevherlerinin X- ışını floresans tekniği ile analizleri, ( TAEK ,A.Ü.FEN FAK.) P. Arıkan, H. Demirel

4. Nötron aktivasyon analizinde oluşan X-ışınlarıyla toryum cevherlerinde toryum ve lantanitlerin analizleri, ( TAEK , MTA ) P. Arıkan , H. Demirel

5. XRF tekniği ile toryum analizinde partikül büyüklüğü etkisinin araştırılması. (TAEK) P. Arıkan, A. Zararsız, N. Efe

6. Bursa maden işletmesi müessesesi sahalarından alınan numunelerde en uygun wolfram analizi yönteminin tesbiti ve geliştirilmesi( TAEK,ETİBANK) P. Arıkan, A. Zararsız, N. Efe, U. Büget,vd…..

7. Temel parametreler metodu ile alaşım analizi , ( TAEK) P. Arıkan, H. Demirel, A. Zararsız,

8. Uranyum cevherlerinde uranyum tayini için filtre, iç standart ilavesi ve Comptonla normalizasyon metodlarının geliştirilmesi (TAEK, CANMET- Kanada) P. Arıkan, A. Özmen

9. X-ışınları floresans tekniğinin geri saçılma metodu ile Türkiye kömürlerinde kül, kükürt miktarlarının ve kalorifik değerlerinin tayini. (DPT 88K 120150) P. Arıkan, A. Zararsız, N. Efe, Ş. Turhan, A. Özmen

10. XRF geri saçılma tekniği kullanılarak kül monitörünün geliştirilmesi ve uygulaması . .(DPT 88K 120150) P. Arıkan, A. Zararsız, N. Efe, R. Kırmaz

11.XRF tekniği ile Orta Anadolu linyitlerinin kantitatif analizi (TAEK,TKİ,GAZİ ÜNİV.) P. Arıkan, Y. Erdoğan, A. Zararsız,M.Tan

12. Sivas - Divriği demir cevherlerinin zenginleştirme basamaklarının kalite kontrolünün XRF tekniği ile incelenmesi.(TAEK , GAZİ ÜNİV.) P. Arıkan, O. Aytemiz, A. Zararsız , M.Tan

13. Ankara - İstanbul otoyolunda inorganik kirliliğin XRF ile araştırılması. (TAEK , GAZİ ÜNİV.) P. Arıkan, Z. Tekin, N. Efe,M.Tan

14. Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi ile bazı bileşiklerde kimyasal kaymanın İncelenmesi (DPT 98K 120360)(TAEK, Ankara Üniv.) P.Arıkan , Y.Kalaycı , A.Zararsız , H.Mutlu,vd...

15.Türkiye’deki toryum yataklarının haritalandırılması , zenginleştirme yöntemleri ve projelendirilmesi ( DPT 98K 120180)(TAEK,MTA,ETİ) P.Arıkan, A. Zararsız , N. Efe, R. Kırmaz,vd..

16. Hızlandırıcıya dayalı nükleer ve parçacık fiziği araştırma ve uygulamaları (DPT 2003 K 120060 ) (TAEK ve Üniversiteler) P.Arıkan , İ.Reyhancan …

17. Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Arkeolojik kazı çalışmalarında ele geçen çanak, çömlek parçaları ve metal buluntuların X-ışını floresans tekniği ile incelenmesi( 05/2005-22)(Gazi Üniv.,ARÇED) P.Arıkan,S.Y.Şenyurt,B.Ender,Y.Kamış, v.d……

18. Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları (YUUP) DPT2006K-120470 (Ankara,Gazi,İstanbul,Boğaziçi,Doğuş,Dumlupınar,Uludağ,Niğde,TOBB, Erciyes, Süleyman Demirel, v.d……Üniversiteleri) Ömer Yavaş, Ergün Kasap, Pervin Arıkan,Metin Yılmaz,…….v.d

YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI YURT DIŞI PROJELERİ

1. Nuclear measurement techniques.INT/1/039 (International Atomic Energy Agency- IAEA ) P.Arıkan, A. Zararsız, N. Efe

2. Fundamental parameters method in alloy analysis by radioisotope excited fluorescence technique. RC/4224/RB (International Atomic Energy Agency-IAEA) P. Arıkan, H. Demirel, A. Zararsız

3. Determination of ash in coal by Compton scattering in X-ray fluorescence technique. RG/BC 887 - 100 (International Center for Theoretical Physics - TWAS) P. Arıkan, A. Zararsız, N. Efe, Ş. Turhan

4. Determination of ash in Turkish coal by incoherent scattering of XRF. RC / 5808 / R0,R1,R2,R3 (International Atomic Energy Agency-IAEA) P. Arıkan, A. Zararsız, N. Efe

5. Cyclotron facility . TUR/ 2 /010 (International Atomic Energy Agency- IAEA ) P. Arıkan , A:Ercan ,et al.

6. Investigation of metamorphic structure of Livingston Island, Antartica. (Bulgaria,Romania,UK,Turkey ) P. Arıkan, A. Zararsız, N. Efe

7. QC and QA of nuclear analytical techniques (RER/2/004 , International Atomic Energy Agency - IAEA model project) P. Arıkan, A. Zararsız, N. Efe, R. Kırmaz, T.Gölge, R.Acar, Ş.Tülümen. G. A.Ayçık, H.Demirel, H.Yücel,M.A.Çetiner, R.Gürellier

8. Development and utilization of nuclear analytical techniques for analysis of nuclear forensic materials (International Atomic Energy Agency- IAEA CRP / TUR / 12604 ) P.Arıkan , H.Demirel,R.Kirmaz,N.Efe,A.Zararsiz,et al.)

9. FP7 EU CALIPSO  P.Arikan, S. Özkorucuklu, Ö. Yavaş, ...

10.HORIZON 2020 CALIPSOplus ,P.Arıkan,A.Aksoy…

ARAŞTIRICI OLARAK ÇALIŞTIĞI YURT İÇİ PROJELER

1. Maden filizlerinde uranyum ve toryum tayini için radyoizotop floresans tekniğinin hassasiyet sınırlarının araştırılması.(TUBİTAK,TAEK,MTA) Şaplakoğlu, I. Özoğlu, P. Arıkan (Aktuna)

2. Asfaltit, asfaltit külü, piroliz edilmiş asfaltit ve piroliz edilmiş asfaltit külünde uranyum tayinleri, .(TAEK,MTA) I. Özoğlu, P. Arıkan(Aktuna)

3. Radyoizotop X-ışınları floresans spektrometrisinde spektrum değerlendirilmesi ve matris etkilerinin incelenmesi.(TAEK) A.Erentürk, P. Arıkan

4.Radyoizotop X-ışını floresans tekniği ile elde edilen K ve L spektral çizgilerine, saf örnekler için Monte Carlo Benzeşim yönteminin uygulanması. ( TAEK,ODTÜ) Arınç, P. Arıkan, H. Demirel

5.XRF spektrometresinde metal foil ve kaplama kalınlıklarının standartsız olarak hesaplanması. (TAEK) A. Zararsız, P. Arıkan, N. Efe

6. Hızlandırıcı ( DPT 91K 120200) A. Ercan, P. Arıkan, A. Zararsız, N. Efe, R. Kırmaz, vd…

7. Helikopterlerde kullanılan yağlarda aşınmadan dolayı oluşan elementlerin tayinleri için metod geliştirme.( TAEK ,THK) A.Zararsız, P. Arıkan, R. Kırmaz

8. XRF Emisyon - Transmisyon metodu ile Türkiye’ de yetişen bazı farmasotik bitkilerdeki eser elementlerin tayinleri.(TAEK,A.Ü.FEN FAK)N. Efe, A. Zararsız, P.Arıkan

9. Au -LIII alt tabakasına ait X -ışını şiddet oranlarının hesaplanması (TAEK , GAZİ ÜNİV.) A.Zararsız, E. Dikmen, P. Arıkan, M. Tan

10.Türk toryum cevherlerinde bitkilere toryum geçiş oranlarının araştırılması.(TAEK) A. Zararsız, R. Kırmaz, Ş. Önertoy, P.Arıkan

11.Radyoizotop Uyarmalı ve Tüplü X-Işını Floresans Spektrometresi kullanarak, farklı matrislerdeki elementlerin minimum dedeksiyon limitlerinin ( MDL ) elirlenmesi ( DPT K 120360 ) A.Zararsız , S.Özgür , P.Arıkan

ARAŞTIRICI OLARAK ÇALIŞTIĞI YURT DIŞI PROJELER

1. Interlaboratory program -Analysis of Canadian radioactive ores (CANMET-Canada). P. Arıkan, N. Efe,

2. Interlaboratory program - Determination of thorium and rare earth elements in britholite ore (CANMET – Canada and IAEA) P. Arıkan, N. Efe, )