Doç. Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • TMS 13 Stoklar Standardı Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu V, İzmir Princess Otel(2000)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Bölüm başkanı (2007)(01.05.2007 - )
 • Müdür (2005)(12.09.2005 - )
 • Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (2005)(14.10.2005 - )
 • Dekan yardımcısı (2004)(09.11.2004 - )
 • Bölüm başkan yardımcısı (1997)(17.11.1997 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Hastane İşletmelerinde Stok Yönetimi ve Bir Örnek Uygulama
 • Muhasebe Eğitiminde Faaliyete Dayalı Maliyetlendirme ve Bir Örnek Uygulama
 • Basel II Kriterleri ve Bankacılık Sektöründe Basel II Eğitimi
 • Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca Yapılan Muhasebe Denetiminin Uluslararası Denetim Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
 • İşletmelerin Yatırım Finansmanında Risk Sermayesi Kullanımı, Eğitimi ve Bir Alan Araştırması
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının Türkiye ekonomisine maliyeti ve konuyla ilgili eğitimin önemi (1960 8211; 2000 dönemi)
 • Türkiyede Bankacılık Sektöründe Basel II Uygulamaları ve Eğitimi

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2012). Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı: Uluslararası İç Denetim Standartları Açısından Değerlendirme. Kamu iç denetiminde kalite güvence ve geliştirme programının uluslararası iç denetim standartları ile karşılaştırılması, değerlendirmeler. Türkiye. Pelikan Yayınevi.

Atıf

 • (2008). Muhasebe ve Denetime Bakış, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS-2) Stoklar

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Cevdet Yiğit Özbek Çağla Pınar Utkutuğ (2012). Cumulative Advertising Effect: Presentation on Financial Statements of Long Term Advertising Effects on Sales. International Journal of Arts and Commerce, 1(237).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yrd.Doç.Dr. A. Cemkut Badem Yrd.Doç.Dr. C. Yiğit Özbek (2013). Tam Maliyet İle Normal Maliyet Yöntemlerinin TMS 2 Stoklar Standardı İle VUK Açısından Karşılaştırması Ve Muhtemel Ertelenmiş Vergi Etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 6/2(65).
 • Yrd.Doç.Dr. C.Yiğit Özbek (2012). Sosyal Güvenlik Pirimi İşveren Payı İndirimlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Uygulamalar ve Bir Öneri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53(87).
 • Yrd.Doç.Dr. C. Yiğit Özbek (2012). Alacak Hakkı Yaratan Avans Hesapları ve Şüpheli Hale Gelen Avansların Muhasebeleştirilmesi Üzerine Bir Öneri. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 38(49).
 • Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit Özbek (2011). Kamu İç Denetçilerinin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Devlet Üniversiteleri Örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış, 33(10).
 • C. Yiğit ÖZBEK (2009). TMS 24 : İlişkili Taraf Açıklamaları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 11/4(147).
 • Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit Özbek (2008). Türkiye Muhasebe Standardı (TMS - 2) Stoklar. Muhasebe ve Denetime Bakış, 24(77).
 • Yrd.Doç.Dr.C. Yiğit ÖZBEK, Araş. Gör. Yasemin KESKİN BENLİ (2004). Beta Katsayısı İle Mali Yapı Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi : İMKB Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4(25).
 • Doç.Dr. T.Murat Özden, Yrd.Doç.Dr. C.Yiğit Özbek (1999). Demirbaş Olarak Verilen Giyim Eşyasına Yönelik Gelir Vergisi İstisnası ve Muhasebeleştirilmesi. MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4(119).
 • C.Yiğit Özbek (1992). Muhasebe Bilgi Sisteminin Organizasyonu. Verimlilik, 1(117).
 • C.Yiğit Özbek (1988). Kamu İktisadi Teşebbüslerinin İç Denetim Sistemi ve Değerlemesi. Verimlilik, 4(29).