Öğr. Gör. Dr. Olena KOZAN

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2019. КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ПЕРЕВОДУ: ТУРЕЦКО-РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПАРА, 2.nd İnternational Conference New world, New Thinking Moskova
 • 2019. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ЕТНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ (Çağdaş Türk Dilinde Etnonimler), Всеукраинская конференция к 100-летию Ярослава Мудрого Тернополь
 • 2018. Dillerin Bilişsel Haritası: Rusça-Türkçe Dil Çifti, ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (UTRAK) Ankara
 • 2018. Bilişsel Dilbilim ve Yabancı Dil Öğretimi. Ya da... Kara Hindiba ile Yastık Arasında Ortak Bir Şey Var Mı?, 1. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi Ankara
 • 2018. Обучение переводу в Турции: русско-турецкая языковая пара (постановка проблемы) /Türkiye’de Çeviri Eğitimi: Rusça-Türkçe Dil Çifti (Temel Sorunlar), I Конференция преподавателей русского языка/ I. Rus Dili Eğitim Çalıstayı ANKARA
 • 2018. Когнитивные модели передачи информации в процессе обучения иностранному языку и переводу: русско-турецкая языковая пара/ Yabancı Dil/Çeviri Eğitimi Sürecinde Bilişsel Modeller: Rusça-Türkçe Dil Çifti , II. Конференция преподавателей русского языка в Турции /II. Rus Dili Eğitimi Çalıştayı ANKARA
 • 2017. Yabancı Dil/Çeviri Eğitiminde Karşıtsal Çözümleme: Biçim-Işlev-Anlam Üçlüsü., Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu ANKARA
 • 2010. Çeviri Sürecinde Dilsel ve Kültürel Bosluklar., X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu ANKARA

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Dilbilimsel Çeviri Kuramı Ve Edebiyat Çevirisi: Çeviri Eğitimi Açısından Çeviri Süreci Ve Çeviri Sonucu. Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri(2017)
 • Işlevsel Sözdizim Kuramı ve Uygulaması Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları: Yaz Okulu(2015)

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Rus Dili Söz Yapımı (Güz-Bahar)
 • Rus Dili Sözdizimi (Güz-Bahar)
 • Rus Dili Fonetiği (Güz-Bahar)
 • Rus Dili: Hazırlık Programı (Güz-Bahar)
 • Türkçe-Rusça Çeviri (2019-2020)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2019). Siyasi Sosyal Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya . Dillerin bilişsel haritası: Türkçe-Rusça dil çifti Türkiye. berikan.
 • (2019). New World, New Language, New Thinking. Когнитивный подход в обучении иностранному языку и переводу: турецко-русская языковая пара Rusya. Diplomatiçeskaya Akademiya MİD.
 • (2018). Current Debates On Social Sciences 1. Bölüm adı: Bilişsel Dilbilim ve Yabancı Dil Öğretimi. Ya da Kara Hindiba ile Yastık Arasında Ortak Bir Şey Var Mı? . Türkiye.
 • (2018). Bilim ve Insan. Şahsiyetini Inşa Edenler. Bölüm adı: Roman Gibi Hayat. Roman Yakobson ve Bilimsel Mirası. . Türkiye. Gazi Kitabevi.
 • (2017). Liderlerin Sovyeti. Devrimden Perestroykaya. Bölüm adı: Sovyet Döneminde Edebi Çeviri Kuramının Doğuşu. Türkiye. Çeviribilim.
 • (2016). Prof.Dr. Altan Aykut'a Armağan. Rus Dili ve Edebiyatının Izinde. Bölüm adı: Yabancı Dil/Çeviri Eğitiminde İşlevsel Söz Dizimi Kuramı. Türkçe-Rusça Dil Çifti örneği . Türkiye. Çeviribilim.
 • (2014). Rus ve Türk Gazete Haber Başlıgı Dili: Kültürdilbilimsel Yaklaşım. Türkiye. Gazi Kitabevi.
 • (2011). Edebiyat ve Sinema. Bölüm adı: Ölümsüzlüğe Kavuşan 'Ölü Canlar'.. Türkiye. Hat.
 • Elif Yemenoğlu ile birlikte. (2010). Metinlerle Rusça Ad Durumları. Türkiye. Kurmay Yayınevi.

Editörlük

 • (2017). Rus Şiirinde Gölgeler,
 • (2016). Karşılaştırmalı Kültürdilbilim. Dil, Kültür, Insan.,
 • (2014). Kültürdilbilim Temel Kavramlar ve Sorunlar.,

Atıf

 • (2019). Rus Dilinde Görünüş, Zaman ve Hareket Yöntemleri
 • (2018). International Journal of Social Science, “Vişne Bahçesi” Çevirilerinin Rus Dilbilgisel Çeviri Kuramları Açısından Değerlendirilmesi.
 • (2017). Русский язык за рубежом, Отражение особенностей структуризации окружающего пространства в падежных системах и синтаксисе (на материале турецкого и русского языков).
 • (2017). Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, RUSYA’DA YAŞAYAN ROMANLARIN AİLEYLE İLGİLİ ATASÖZLERİNE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
 • (2017). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»., ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІї МОВИ СУЧАСНИХ ТУРЕЦЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ
 • (2016). III.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Bildiri Kitabı, Dede Korkut Kitabı'nda Türk Özolguları
 • (2016). KÜLTÜREL ÇOKSESLİLİK. DÜNYADA TÜRK DİLİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ. BİLDİRİLER, KÜLTÜRDİLBİLİMSEL SÖZLÜK VE TÜRKÇE KÜLTÜRDİLBİLİMSEL SÖZLÜKLER ÜZERİNE
 • (2015). Türk Dili, Bir Gösterge Modeli Olarak Dil
 • (2011). XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu, Rus Edebiyatının Türkçeye aktarımı sırasında oluşan bazı kültürel boşluklar

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2019). ANLAMSAL BİLGİLERİN DİLDE KODLANMASI: TÜRKÇE-RUSÇA DİL ÇİFTİNDE EYLEM→FİİL. Dil Dergisi, 170
 • (2019). Çeviri Eğitiminde Türkçenin Dil Bilgisi: İşlevsel Yaklaşım. SEFAD, 41(143-156).
 • (2019). Rusya’da dilbilimsel çeviri kuramı: Temel yaklaşımlar ve kavramlar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 15(313-327).
 • (2019). Dil Dizgesinde Eşdizimlilik: Öğretim Odaklı Dilbilimsel Betimleme Örneği. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5 (2)( 251-266).
 • (2019). Rus Dilinde Etnonimler: Biçimsel ve Anlamsal Özellikler. Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA), 20(369-396).
 • (2018). Yabancı Dil /Çeviri Eğitimi Açısından Dil Dünya Görüşü Kavramı ve Nesnelerin Adlandırılması (Türkçe-Rusça Dil Çifti). Dil Dergisi, 169 (2)(151-167).
 • (2017). Yabancı Dil/Çeviri Egitiminde Karşıtsal Çözümleme: Biçim-Işlev-Anlam Üçlüsü.. Dil Dergisi, 168 (2)(65-81).
 • (2016). Сопоставительный подход в преподавании РКИ туркоязычным студентам-филологам (Ana Dili Türkçe Olan Filoloji Okuyan Öğrencilere Rusçanın Öğretiminde Karşılaştırmalı Yaklaşım) . Русский язык за рубежом, 1 (254)(88-93).
 • (2016). Функциональный синтаксис и формирование семантической осознанности в процессе обучения РКИ (Rusçanın Öğretimi Sürecinde Semantik Farkındalığın Oluşturulması ve Işlevsel Sözdizimi) . Русский язык за рубежом, 3 (256)(86-92).
 • (2015). Büyülenmiş Seyyahlar. XVI -XVIII yy. Rus Hacıların Gözüyle Arap ve Osmanlı Dünyası. Belleten, 79 (284)(387-393).
 • (2011). Черное море в современной турецкой литературе (Çagdaş Türk Edebiyatında Karadeniz). Актуальные проблемы славянской филологии , 4(341-351).
 • (2011). Языковая игра в заголовках турецких газет (Türk Gazete Başlıklarında Dil Oyunları) . Ученые записки Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского., 24 (3)(162-167).
 • (2010). Rusçadan Türkçeye Çeviri Sorunları. A. Ahmatova'nın 'Requiem' Şiiri.. Littera, 26(191-196).
 • (2010). Türkiye'de Rusya ve Rus Kültürü Imajı: Tarihi ve Bugünü. . Türk Kültürü, 1(113-120).
 • Doç Dr. Gamze Öksüz ile birlikte (2010). Beyin ve Dil Araştırmaların 150 Yılı. (çeviri). Dil Dergisi, 147(22-39).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Mir Russkogo Slova (2019)
 • 'Ana Dili Türkçe Olan Filoloji Öğrencilerine Rus Dili Öğretimi' çalışmasıyla kazanılan Rus Dili öğretmenlerine yönelik Puşkin Rus Dili Enstitüsü-Uluslararası Kültür Işbirliği Ajansı-Rossotrudniçestvo -Rossiyskaya Gazeta tarafından düzenlenen XVII. Uluslararası Puşkin Yarışması Ödülü (2017)