Prof. Dr. Nuray Oktar

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans /Doktora programi çerçevesinde önerilen tez konuları:

  • ASETİK ASİT BUHARLI REFORMLANMA REAKSİYONU İLE HİDROJEN ÜRETİMİ

Hidrojen farklı kaynaklardan üretilme potansiyeline sahip, yeni ve temiz alternatif enerji kaynaklarından biridir. Ancak, günümüzde hidrojen eldesi için kullanılan kaynakların yüksek miktardaki sera gazı etkisine neden olmaktadır. Bu yüzden de hidrojen eldesi için yeni bir ham madde arayışı başlamış ve yapılan araştırmalar sonucunda biyoatıkların pirolizi sonucunda elde edilen sıvı ürünlerin (asetik asit) katalitik reformlanması sonucunda yüksek miktarda hidrojen üretiminin gerçekleştiği görülmüştür. Yüksek lisans ve doktora tez çalışması olarak yapılan bu çalışmada asetik asitin buharlı reformlanma reaksiyonu gerçekleştirilmekte ve maksimum hidrojen eldesi için reaksiyon koşulları araştırılmaktadır. Ayrıca reaksiyon çalışmalarında kullanılmak üzere katalizörler sentezlenecek ve karakterizasyon çalışmaları yapılacaktır. Belirtilen konu oldukça yeni bir konu olup üzerinde detaylı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma Türkiye-Slovenya 2509-Tübitak Projesi olarak yürütülmektedir.

  • SENTEZ GAZINDAN DOĞRUDAN DİMETİL ETER (DME) SENTEZİ

Fosil kaynakların hızlı tüketimi ve bu kaynakların yanması sırasında açığa çıkan CO2’in birikimi sonucunda, alternatif temiz yakıt teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandırmıştır. Son zamanlarda DME (Dimetil eter) yüksek setan sayısına sahip olan DME fiziksel özelliklerinin LPG’ye çok benzemesi ile alternatif dizel yakıt olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca motorlu araçlarda kullanımıyla azot oksit (NOx) ile asit yağmurlarına sebep olan kükürt dioksit (SO2) emisyonunu ve partikül salınımını büyük ölçüde azalmaktadır. Bu çalışmada CO2 içerikli sentez gazından katalitik ortamda, basınçlı sürekli akışlı dolgulu reaktörde alternatif yakıt üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Yüksek lisans ve doktora tez çalışması olarak önerilen bu konuda DME sentezinde kullanılmak üzere katalizörler sentezlenecek ve karakterizasyon çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca katalizörlerin aktivite test çalışmaları gerçekleştirilerek ve DME sentezi için optimum reaksiyon koşulları belirlenecektir. Çalışma Tübitak tarafından desteklenmektedir.

Yukarıda belirtilen konularda planlanan çalışmalar Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve Kinetik laboratuarında gerçekleştirilecektir.