Prof. Dr. Nejla Günay

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Tarih Eğitimi

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Nejla Günay. (2017). "Gazi Terbiye Enstitüsü’nden Gazi Üniversitesi’ne Türk Eğitim ve Kültür Tarihinde Gazi". Türkiye. Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları .
 • Nejla Günay. (2016). “Russia’s Relations with Armenian and Kurdish Tribes in Ottoman and Iranian Territories”, Turkish-Russian Academics a Historical Study on the Caucasus. Türkiye. AVİM.
 • Nejla Günay. (2015). Zoraki İttifaktan Yol Ayrımına İttihat Terakki ve Ermeniler. Türkiye. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • Nejla Günay. (2015). “Anadolu’da Yenilik Algılamaları: Maraş Örneği”, Kâşgarlı’nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, Editör: Mehmet Şahingöz. Türkiye. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • Nejla Günay. (2013). “II. Meşrutiyet’in İlânı’nın Maraş’taki Algılanışı”, Uluslar arası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, Editörler: Cevdet Kabakçı&Serdar Yakar. Türkiye. Kahramanmaraş Belediyesi.
 • Nejla Günay. (2012). XX. Yüzyılda Maraş (Ermeniler, Türkler, Müslümanlar) Makaleler. Türkiye. Ukde.
 • Nejla Günay. (2011). "1909 Adana Olaylarının Adana Çevresindeki Yansımaları ve Yargılamalar”, 1909 Adana Olayları/Makaleler, editör: Kemal Çiçek. Türkiye. Türk Tarih Kurumu.
 • Nejla Günay. (2009). 100. Yılında 1909 Maraş’ta Ermeni Olayları. Türkiye. Ukde Kitaplığı.
 • Nejla Günay. (2007). Maraş’ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları. Türkiye. IQ Yayınları.
 • Nejla Günay. (2005). XVI. Yüzyılda Bursa Yahudileri. Türkiye. Ocak Yayınları.
 • Nejla Günay. (1999). Gediz Bibliyografyası. Türkiye. Akademi Kitabevi.

Editörlük

 • (2017). Gazi Akademik Bakış,
 • (2017). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Nejla Günay (2017). Osmanlı Devleti'nde Kurulan Spor Cemiyetleri ve Jimnastik Derslerinin Milliyetçilik Hareketlerindeki Rolü. Belleten, (917-946).
 • Nejla Günay (2012). Osmanlı’nın Son Dönemi’nde Ahıska Türklerinin Anadolu’ya Göç ve İskânı. Bilig Dergisi, 61(121-142).
 • Nejla Günay (2012). Ermenilerin Kurdukları Cemiyet ve Komitelerin Maraş ve Çevresindeki Faaliyetleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(21-44).
 • Nejla Günay (2010). XIX. Yüzyıldan Günümüze Maraş’taki Ekonomik ve Sosyal Değişikliklerin Şehirdeki Bazı Geleneksel Meslekler Üzerindeki Olumsuz Etkileri. Millî Folklor Uluslar arası Kültür Araştırmaları Dergisi, 86(163-173).
 • Nejla Günay (2009). Maraş’ta Bakırcılık Sanatı ve Ali (Aras) Usta. Millî Folklor Uluslar arası Kültür Araştırmaları Dergisi, 81(83-88).
 • Nejla Günay (2009). Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Ermenileriyle İlişkileri ve 1914/1915 Zeytun İsyanları. Bilig Dergisi, 51(85-104).
 • Nejla Günay (2009). Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Maraş Yöresinde Sosyal Yapı Değişmeleri ve Bu Değişmede Ermeni-Fransız Rolü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, 51(235-258).
 • Nejla Günay (2009). Ermenilerin Tehcir Edilmesi Kararında Etkili Olan Faktörler ve Maraş-Zeytun Ermenilerinin Tehciri. Belleten, 267(555-590).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2017). Rusya’nın Osmanlı Unsurları Üzerindeki Çalışmaları ve 1914 Bitlis Ayaklanması. Gazi Akademik Bakış, 20(49-68).
 • Nejla Günay (2016). Activities in Maraş and Its Surroundings of Organizations and Committees Established by Armenians. Review of Armenian Studies, (125-153).
 • Nejla Günay (2015). Yeniköy Anlaşması’nın Ermeniler Üzerindeki Etkileri ve Birinci Dünya Savaşı’nda Rus-Ermeni İşbirliği. Gazi Akademik Bakış Dergisi, 16(63-93).
 • Nejla Günay (2014). İttihatçıların Türkleştirme Siyasetiyle İlgili İddialar ve Tarih Yazımındaki Çelişkiler. Atatürk Araştırma Merkezi ATAM Dergisi, 88(115-157).
 • Nejla Günay (2012). Atatürk Döneminde Türkiye’de Beden Eğitiminin Gelişimi ve Gazi Beden Terbiyesi Bölümü. Atatürk Araştırma Merkezi ATAM Dergisi, 85(73-99).
 • Nejla Günay (2009). 1909 Adana Olaylarından Sonra Yapılan Yardım Çalışmaları. Gazi Akademik Bakış Dergisi, 4(113-123).
 • Nejla Günay (2009). Birinci Dünya Savaşı Sırasında Anadolu’nun Güney Bölgelerinde Ermeni Çete Faaliyetleri. Atatürk Araştırma Merkezi ATAM Dergisi, 74(253-281).
 • Nejla Günay (2008). Amerikan Misyonerlerine Anadolu Halkının Tepkisi ve Bunun Osmanlı-Amerikan İlişkilerine Etkileri. Gazi Akademik Bakış Dergisi, 2(107-120).
 • Nejla Günay (2007). Kıbrıs’ın İngiliz İdaresine Bırakılması ve Bunun Anadolu’da Çıkan Ermeni Olaylarına Etkisi. Gazi Akademik Bakış Dergisi, 1(115-126).
 • Nejla Günay (2006). Cumhuriyet Öncesinde Maraş’taki Yabancı Okullar. Atatürk Araştırma Merkezi ATAM Dergisi, 64-65-66(387-414).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nejla Günay (2017). Maraş’ın Sosyal ve Ekonomik Hayatının Tarihi Temelleri. 12 Şubat’ta Edik, (13-14).
 • Nejla Günay (2015). Edik İçin. 12 Şubat’ta Edik, (42-45).
 • Nejla Günay (2008). Misyonerlerin Osmanlı Ermenilerinde Milliyetçilik Duygusunun Oluşmasındaki Rolü. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(61-68).
 • Nejla Günay (2006). XIX. Yüzyıl Sonlarında Kırşehir Sancağı’nın Demografik Yapısı. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21-33).
 • Nejla Günay (2005). Filik-i Eterya Cemiyeti. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(263-287).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Nejla Günay, 2017. "Millî Mücadele ve Sonrasında Zeytun Ermenileri"", Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu Kahramanmaraş
 • Nejla Günay, 2017. "Zeytun İsyanları ve Güney Anadolu'da Yapılan Ermeni Katliâmları", 21 Nisan 1915 Van Ermeni Katliâmının 102. Yıldönümü Sempozyumu Ankara
 • Nejla Günay, 2017. "Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İttihat Terakki Taşnaksutyun İlişkileri", Yol Ayrımının 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri Kahramanmaraş
 • Nejla Günay, 2017. "Bolşevik İhtilalinin Ardından Osmanlı Devleti’nin Rusya’daki Yeni Rejime Bakışı", “Ekim Devrimi’nin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem" Ankara
 • Nejla Günay, 2017. "Tarih Müfredatında Osmanlı Toplum Yapısı ve Ermenilerle İlişkiler Konusunun Ele Alınması", Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıştayı Ankara
 • 2017. "Sosyalizmin Rusya Ermenileri Arasında Yayılması ve Bunun Rusya’da Meşrutiyet İlan Edilmesine Etkisi " , 100.Yılında Sovyet İhtilali Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu Kars
 • Nejla Günay, 2017. "Ege Adalarının Ermenilerin Komitecilik Faaliyetleri Açısından Önemi", Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu İzmir
 • 2017. II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Ermenilerinin Spor Faaliyetleri, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya
 • Nejla Günay, 2017. "İngiltere’nin Osmanlı Topraklarında Yürüttüğü İstihbarat Faaliyetleri, II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri Giresun
 • Nejla Günay, 2017. "Balkan Savaşlarından Sonra Alman Askerî Heyetinin Osmanlı Topraklarına Gelişinin 1914 Ermeni Islahatına Etkisi" , I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi) İstanbul
 • Nejla Günay, 2017. "İngiliz Seyyah Mark Sykes’ın Gözüyle Halep ve Çevresi", Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu Gaziantep
 • Nejla Günay, 2016. ”Rusya’nın Doğu Anadolu Bölgesini Ele Geçirme Planları ve Bölgede İzlediği Politikalar”, , Azerbaycan ve Şarkî Anadolu’da Türk-Müslüman Ahaliye Karşı Soykırımları (1914-1920.ci İller), III. Beynelmilel İlmî Konferansın Materyalleri, Şamahı/Azerbaycan
 • Nejla Günay, 2016. “Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Gerçekleşen İngiltere-Rusya İttifakının Osmanlı Ermenilerine Etkisi” , Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu Türk-İngiliz Penceresi, Antalya
 • Nejla Günay, 2015. “Ermeni Komitelerine İlham Veren Yer: Zeytun” , 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu kaynaşma-kırgınlık-ayrılık-yeni arayışlar, İstanbul
 • Nejla Günay, 2015. “1909 Nisan Bunalımının Erzurum’daki Yansımaları” , Sevk ve İskân Kanunu’nun 100. Yılında II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum
 • Nejla Günay, 2015. “Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Ermenilerinin Devletle ve Birbirleriyle İlişkilerinde Rus Etkisi”, 1. Dünya Savaşı Sempozyumu, İzmir
 • Nejla Günay, 2014. “Antep Mevlevîhanesi’nin Kuruluşu ve Mustafa Bin Yusuf Ağa Vakfiyesi” , Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu Bildirileri, Gaziantep-Halep
 • Nejla Günay, 2014. “Bosna Savaşı’nın Türk Kamuoyuna Etkileri” , 3. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Saraybosna
 • Nejla Günay, 2012. “Osmanlı Saray Hayatında Güreş”, Kahramanmaraş Belediyesi II. Uluslar arası Geleneksel ve Olimpik Güreşler Sempozyumu, Kahramanmaraş
 • Nejla Günay, 2012. “II. Meşrutiyet Dönemi’nde Ermeni-Kürt İlişkileri ve Ermeni Milliyetçiliğinin Gelişiminde Ermenilerin Rolü”, 1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu Bildiriler, Erzurum
 • Nejla Günay, 2012. “Cumhuriyet’in Meşalesi: Gazi” , 2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Abstract Book, Ankara
 • Nejla Günay, 2010. "Karahisar-ı Sahip Sancağı’na Yerleştirilen Ahıska Türkleri", Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar Afyonkarahisar
 • Nejla Günay, 2009. “Ermenilerin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Yürüttüğü Propaganda Faaliyetleri”, Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Kayseri
 • Nejla Günay, 2007. “Maraş Ermenilerinde Eğitim Öğretim Faaliyetleri” , Erciyes Üniversitesi, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği Uluslar Arası Sempozyumu, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Kayseri
 • Nejla Günay, 2005. “1895 Zeytun İsyanı”, Türk-Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslar Arası Sempozyumu, Ankara.
 • Nejla Günay, 2005. "Bursa’da Meslekler ve İş Kolları", I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Kırşehir
 • Nejla Günay, 2005. "XIX. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Topraklarında Meydana Gelen Ermeni İsyanlarının Kırşehir’deki Yansımaları", II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni Kırşehir

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • "Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele Ruhu", Ankara(2017)
 • "Türk-Ermeni İlişkileri ve 1915 Olayları", Ankara(2017)
 • "II. Meşrutiyet Döneminde İttihat Terakki Taşnaksutyun İlişkileri", Ankara(2017)
 • "Osmanlı Toplumunda Ermeniler ve 1915 Olayları", Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi(2017)
 • "Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya Gelişi ve Ankaralılar", Gazi Üniversitesi(2016)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele Ruhu Ankara(2017)

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2012)
 • Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Ödülü, en iyi kitap kategorisinde (2012)
 • Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü (2011)
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2010)
 • Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü (2010)
 • Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü (2010)
 • Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü (2010)
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2009)
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2009)
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2009)