Dr. Öğr. Üyesi Necati YALÇIN

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Metal Oksit ve Taneler Arası Camsı Faz İlavesinin Kübik Zirkonyumdaki Tane Büyümesi ve Yüksek Sıcaklıklardaki Süperplastik Deformasyon Davranışı Üzerine Etkisi, tamamlandı.

Köpük Model Dökümünde optimum Parametrelerin Belirlenmesi, BAP, 07/2003-30, tamamlandı.

Yarı-katı Döküm Tekniği ile ETİAL-177 ve ETİAL-44 Alaşımlarının Dökümü, 2003, DPT.