Doç. Dr. Neslihan İlknur KOÇ KESKİN

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • "Bir 18. Yüzyıl Seyahatnamesi'nden Hayatı ve Seyahati Beraber Okumak", Elginkan Vakfı Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı Uluslararası Sempozyumu İstanbul(2019)
 • "20.Yüzyıl Osmanlı Kadınının Değişim Rehberi: Pembe Kitap" Geçmişten Bugüne Gelenek: Kültürel Değişme Ulusal Sempozyumu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 20-21 Nisan Ankara(2019)
 • "Antoine Galland'ın Üç Dilli Sözlüğü", XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, 25-28 Eylül 2017. Bükreş/Romanya(2017)
 • “Dil Oğlanı Antonie Galland ve Durûb-ı Emsâl-i Türkî’sindeki Türkçe Atasözleri Üzerine ”, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapeşte 25-28 Eylül 2016. (2016)
 • Özlem Batğı ile; “Âsitânenin Lâle Tarihi ve Kültürü Hakkında Yazılmış Bir Eser: Defter-i Lâlezâr-ı İstanbul”, Uluslarası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya 14-17 Ekim 2015. (2015)
 • “Bir Gelenek ve Bir Edebî Türün İnkıta’ı: Çerâğân ve Çerâğâniye”, Elginkan Vakfı Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı Kurultayı, 15-17 Nisan 2015. (2015)
 • “Şükûfe-nâmelerde Gizli Kalan Osmanlı Çiçek Medeniyeti”, Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul 17-19 Ocak 2014. (2014)
 • “Pîrim Tohumlarıma Nefes Et” Osmanlı Çiçek Yetiştiriciliğinde Tasavvuf Kültürünün İzleri, I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri, İstanbul 13-15 Ekim 2014. (2014)
 • “Divan Şiirinde Hediye”, (Prof. Dr. Ahmet Mermer ile Birlikte), Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), İstanbul 15-16 Kasım 2005, Hediye Kitabı, İstanbul 2007, s.447-465. (2007)
 • "Divan Şiirinde Mîve/Meyve Kelimesi ve Anlam Çerçevesi", Uluslararası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), İstanbul 7-8 Nisan 2004, Meyve Kitabı, İstanbul 2006, s.599-626.(2006)
 • "Divan Şiirinde Ölüm/Toprak Olmak", Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), İstanbul 25-26 Kasım 2004. (2004)

Seminer

 • Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar Semineri (2008) Bilkent Üniversitesi-Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • "Terzi Küçük Şahin Manolaki'nin Sipariş Defteri", IV. Doktora Öğrencileri Çalıştayı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Büyük Seminer Salonu(2019)
 • "Bireyi Metinlerle Okumak: Osmanlı Dönemi Örnekleri" III. Doktora Öğrencileri Çalıştayı Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi(2018)
 • IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu Ankara(2018)
 • “Doğu’ya Seyahat Yabancı Seyyahların Gözüyle Osmanlı Toplumu”, II. Doktora Öğrencileri Çalıştayı Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi(2017)
 • “Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisinde Kadın ve Sanat”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri Dönem Sonu Semineri, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dönem Sonu Semineri, 23 Mayıs (2016)
 • “Edebî ve Tarihî Metinlerden Hareketle Osmanlıda Sosyal Hayat" I. Doktora Öğrencileri Çalıştayı Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi(2016)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • (2017)(Eylül 2017 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Hüsameddin Burusavî'nin Mir'at-i Kainat ve Acaibü'l-Mahlukat'ı (İnceleme-Çeviriyazı Metin-Tıpkıbasım) (2018)
 • Hurşid-name: Bilinmeyen bir Fal Türü (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin-Tıpkıbasım) (2018)
 • Ahmedî'nin Manzum Hikâyeleri (İnceleme-Metin) (2018)
 • "Felek Mitolojisi ve Mehmed Siyâhî'nin Mecmaü'l-Felekiyyât'ı ( İnceleme-Çeviriyazı Metin-Tıpkıbasım) (2018)
 • İshak-zâde Zuhûrî'nin Mektupları (2018)
 • Ahmed-i Mürşidî'nin Mevlid'i (2018)
 • "Abbas-zâde Haşmet’in Tarih-i Muhasara-i Kars Der Zamân-ı Ahmed Paşa’sı (İnceleme-Metin)" (2017)
 • Mecmua-yı Sultan Ahmed (İnceleme-Çeviri yazı Metin-Tıpkıbasım) (Devam Ediyor) (2017)
 • Bilinmeyen Bir Hz. Hatice Hikâyesi (İnceleme-Tenkitli Metin) (2017)
 • “Alâyî’nin Münazara-i Dervîş ü Ganî’si” (2017)
 • "Ubeydî’nin Netâyicü’l-ezhâr Adlı Çiçekçiler Tezkiresi" (2014)
 • 17.Yüzyıl Divanlarına Göre IV. Murad’ın Edebî Biyografisi (2014)
 • “Kaside ile Gazel Arasında: Divan Şiirinde Müzeyyel Gazel” (2014)
 • "Mehmed Tevfîk’in (Çaylak) “Bu Adam” Adlı Latîfeleri (İnceleme-Metin)" (Devam Ediyor) (2013)
 • “Misli İsmail Hakkı ve Dîvânı” (2011)

Dersler

 • Eski Türk Edebiyatına Giriş I (Güz)
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş II (Bahar)
 • Türk Edebiyatında Mesnevi (Bahar)
 • Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Türler (Bahar)
 • Mesnevi Edebiyatı I (Güz)
 • Seminer (Bahar)
 • Divan Şiirinde Sosyal Hayat I (Güz)
 • Divan Şiirinde Sosyal Hayat II (Bahar)
 • Osmanlı Türkçesine Giriş I (Güz)
 • Osmanlı Türkçesine Giriş II (Bahar)
 • Osmanlı Edebiyatı ve Gelenek (Bahar)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Florida Üniversitesi (Haziran 2016) - (Eylül 2016)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2018). Kanto Kitabı "Gelenek İçinde Kanto Mecmuaları" (Bölüm). Türkiye. Kitabevi.
 • (2018). "Şükûfe-nâmelerde Çiçek ve Tasavvuf Kültürü İlişkisi Üzerine" (Bölüm) Bilimin İzinde: Pervin Pakize Aytaç Armağanı . Berikan.
 • Özlem Batğı ile. (2018). "Mehmed Aşkî’nin Karanfilleri", Çiçek Kitabı. Türkiye. Dergâh.
 • Özlem Batğı ile. (2018). “Mehmed Aşkî’nin Lâle ve Zerrîn Yetiştirmeye Dair Bir Eser: “Mîzânü’l-ezhâr”, Çiçek Kitabı. Dergâh.
 • Özlem Batğı ile. (2018). “18. Yüzyılda Yazılmış Bir Lâle Şükûfe-nâmesi: Ferah-engîz”, Çiçek Kitabı. Türkiye. Dergâh.
 • Özlem Batğı ile. (2018). "Osmanlı Fal Kültüründe Çiçek ve Udmî’nin Şükûfe-nâmesi Üzerine”, Çiçek Kitabı. Türkiye. Dergâh.
 • Zeynep Dinçer Berdibek ile. (2018). "Ahmed Kâmil Belgradî’nin Risâle-i Esâmî-i Lâlesi”, Çiçek Kitabı. Türkiye. Dergâh.
 • Esra Kılıç ile. (2018). "Osmanlı Çiçek Kültürünün En Önemli Kaynağı Ubeydî Netâyicü’l-Ezhâr’ı”, Çiçek Kitabı. Türkiye. Dergâh.
 • (2018). Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş (Edebî Türler Bölümü). Akçağ.
 • (2018). Burhan Can ile; "Ömer Ferit Kam'ın Hurûfî Miftah'ı", Divanlar Arasında Bir Ömür Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı. Türkiye. Akçağ.
 • (2018). Resimli ve Örnekli Osmanlı Çiçek Adları Sözlüğü. Türkiye. Kurgan Edebiyat.
 • (2018). 17. Yüzyıl Divan Şiirinde Osmanlı Sosyal Hayatının İzleri C.1-2. Türkiye. Kurgan Edebiyat.
 • Özlem Batğı ile. (2017). "Mehmed Aşkî’nin Karanfil-nâme’sindeki Karanfiller ve Renkleri", Renk Kitabı. Türkiye. Dergâh.
 • (2016). Eski Türk Edebiyatı Terimler Sözlüğü (Prof. Dr. Ahmet Mermer ile birlikte). Akçağ.
 • (2014). Osmanlı Lâle Şenlikleri Çerağan. Türkiye.
 • (2009). Osmanlı Şiirinde Mevlevilik Övgüleri ve Mevlevilik Unsurları (Prof. Dr. Ahmet Mermer, Selahattin Hidayetoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan ile birlikte). Diyanet Vakfı.

Editörlük

 • (2018). Divanlar Arasında Bir Ömür Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı,
 • (2017). Osmanlı Mirası Araştırmaları,
 • (2017). Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Dergisi,

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2016). “24 Divân Şairi Adına Tertip Edilmiş Bir Kur’a Fal-nâmesi Üzerine”. TÜRÜK, 6(s.88-118.).
 • (2016). “Osmanlı Şiirinin Önemli Bir Görsel Kaynağı: Ralamb’ın Türk Kıyafetleri Albümü”. Türkiyat Mecmuası, 26( s.247-265.).
 • (2013). “Fâzıl’ın Çengîleri: Çengînâme Üzerine” . JASSS, 6( s.329-371.).
 • (2011). “Şükûfe-perest Bir Osmanlı: Ali Çelebi ve Şükûfe-nâmesi”. Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 8(257-284).
 • (2011). “17.Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın İntikamı”. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi-Kültürümüzde İntikam-, 1/2(162-172).
 • (2011). “Minyatür Merceğiyle Divan Şiirini Görmek”. Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, Walter G. Andrews Armağanı-1, 34/1
 • (2010). “I.Abdülhamitin Şehzadelerinin Bed-i Besmele Törenini Anlatan Enderûnlu Fâzıl’ın Sûrnâme-i Şehriyârı Üzerine”. Türkiyat Araştırmaları, 27(149-186).
 • (2010). “Maşûk, Âşık ve Rakip Arasındaki Hiyerarşik İlişkiler”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish Turkic, 5/3(400-420).
 • (2008). “Dede Korkud’un Kopuzundan Osmanlı Şiirindeki Aşkın Kopuzuna”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 3/1
 • (2008). “Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hiyesi’ne Göre Mevlânâ”. Erdem, 50(197-222).
 • (2007). “Osmanlı Şiirinde İftihar ve İmtiyaz Simgeleri “Çelenk”, “Otaga” ve “Sorguç”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2/7(495-515).
 • (2007). “Divân Şiirinde Senli Benli Gazeller Üzerine Bir İnceleme”. Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiyat Dergisi, 1(159-182).
 • (2003). Tuba Saltık Özkan ile birlikte; "Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma". Milli Folklor, 57(164-183).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2018). "Yeni Bilgiler Işığında Osmanlı Lâlesi". Doğu Batı, 85

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Elginkan Vakfı Türk Kültürünü Araştırma Ödülü 2015. (2015)