Prof. Dr. Mübeccel ERGUN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Tez Konuları

 

 

  1. Asitle Yıkama işleminde İnhibitör Etkinliklerinin İncelenmesi

Sıcak su ve buhar hazırlama tesislerinde kazan borularının yüzeyinde oluşan birikintileri gidermek üzere malzemenin cinsine bağlı olarak sülfürik asit, hidroklorik asit, sülfamik asit, vb., asitlerle; asitle yıkama işlemi yapılmaktadır. Yıkama sırasında malzemeyi asidin korozif etkisinden korumak amacıyla inhibitör kullanılmaktadır. Bu çalışmada çevre dostu olduğu bilinen çeşitli inhibitörlerin  korozyonu önlemekteki etkinlikleri incelenecektir.

 

  1. Melastan Fermentasyonla Etanol Üretimi

Petrol rezervi olmayan ülkelerde fermentasyonla alkol üretim prosesleri üretim maliyetini düşürmek üzere, sürekli olarak geliştirilmeye ve iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Şeker fabrikalarının yan ürünü olan melastan biyokimyasal yolla etil alkol üretimi üzerine Fermentasyon ortamı bileşenleri ve fermentasyon koşullarının, etanol üretimi üzerine etkisi incelenecektir.

 

  1. Ağır Metallerin Biyosorpsiyonu

Endüstriyel atıksular kalıcı toksik etkiye sahip çeşitli ağır metal iyonlarını önemli miktarda içermektedir. Ağır metalleri atık sulardan uzaklaştırmak için kullanılan yöntemlerden biri de biyosorpsiyondur. Mikroorganizmaları kullanarak ağır metallerin biyolojik giderilmesi, sanayideki potansiyel uygulanırlığı açısından da son yıllarda büyük ilgi görmeye başlamıştır. Bu çalışmada, atık sulardan Zn, Pb, Cd, vb gibi ağır metalleri uzaklaştırmak üzere ölü  mikroorganizmalar kullanılarak biyosorpsiyon prosesinin verimi, kinetiği ve termodinamiği ortam koşullarına bağlı olarak incelenecektir.

 

  1. Tekstil Boyalarının Biyosorpsiyonu

Ürünlere renk vermek amacıyla boya ve pigmentler kullanılmaktadır ve bu endüstriler tarafından alıcı ortama bırakılan su, bırakıldığı ortamda suyun geçirgenliğini ve gazların çözünürlüğünü etkileyerek su altı yaşamı tehdit etmektedir. Tekstil endüstrisi atık sularından kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılan koagülasyon, ozonlama, elektroliz, kimyasal oksidasyon gibi yöntemlerin yanı sıra biyosorpsiyon da son yıllarda boyar madde gideriminde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Reactive Blue 222(RB 222) iyonlarının Saccharomyces cerevisiae ile biyosorpsiyonu ortam şartlarına bağlı olarak incelenecektir.

                                                                                     

                                                                                Prof. Dr. Mübeccel Ergun