Prof. Dr. Mübeccel ERGUN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ceren Serap AKIN, Mübeccel ERGUN, 2015. Atık Sulardan Remazol Red RR Boya Biyosorpsiyonunun Kinetik ve Termodinamiğinin İncelenmesi ve İmmobilizasyon Çalışması , Ulusal Çevre Kongresi 22-25Ekim Afyon
 • B. Ulaş, M. Ergun, , 2015. Atık Sulardan Remazol Orange RR Biyosorpsiyonunun Termodinamik, Kinetik ve Denge İncelemesi, , 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 01-04 Eylül s.24 KAHRAMANMARAŞ
 • Fatma Duran, Neslihan Aydoğan, Ayşe Tosun, Mübeccel Ergun, , 2013. Application of Isotherm and Kinetic Models to the Biosorption of Lead(II) from Aqueous Solution by Saccharomyces cerevisiae, , 44th IUPAC World Chemistry Congress İSTANBUL
 • S. Özercan,A. Tosun, M. Ergun , 2010. Sacharomyces Cerevisiae ve Candida tropcallismikroorganizmaları ile Cr(VI) İyonu Biyosorpsiyonu ve biyosorpssiyon mekanizması, UKMK 9 22-25 Haziran s.457) G. Ü. Müh. Fak. ANKARA
 • Ö. Akçelik, A.Tosun, M. Ergun ,N.Dilsiz, 2009. Application of isotherm and kinetic models to the biosorption of Cu(II)from aqueous solution by Sacharomyces cerevisiae, 4th Internatıonal Symposiumon Environment 20-24 Mayıs Atina Yunanistan
 • Ö. Akçelik, A.Tosun, M. Ergun , 2009. Application of isotherm and kinetic models to the biosorption of Cr(VI) from aqueous solution by Sacharomyces cerevisiae, 4th Internatıonal Symposiumon Environment 20-24 Mayıs Atina Yunanistan
 • Ö. Akçelik, A.Tosun, M. Ergun , 2008. Biosorption of copper(II) from Aqueous Solution by Saccharpmyces cerevisiae, Bioremediation of Heavy Metals,03-06 Eylül Girit-YUNANİSTAN
 • E.Topal, A.Tosun, M. Ergun , 2008. Bazı Organik Maddelerin Sulu Çözeltilerde İnhibitör Etkilerinin Belirlenmesi, XXII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 6-10 Ekim, s.121, Mağusa-K.K.T.C.
 • Ö. Akçelik, A.Tosun, M. Ergun , 2008. Cu (II)’ nin Saccharomyces cerevisiae ile Biyosorpsiyonunun Termodinamik ve Kinetik, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 25-29 Ağustos MALATYA
 • Ö. Akçelik, A.Tosun, M. Ergun , 2008. "Cu (II)’ nin Saccharomyces cerevisiae ile Biyosorpsiyonunun Ortam Koşullarına Bağlı Olarak İncelenmesi”Sekizinci , Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 25-29 Ağustos MALATYA
 • A.Tosun, L. Akçay, M. Ergun , 2007. Mathematical Model for Pitting Potential of Carbon Steel Being Used in Petroleum Pipe Lines, Optimization 2007, 22-25 Temmuz Porto-PORTEKİZ
 • Tosun, M. Ergun, M. Balbaşı , 2006. Investigation of the Dependence of the Ethanol Production on Zinc, Sodium and Potassium the Use of Experimental Design Method”, 27th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering. Ağustos Kuala Lumpur Convention Centre, MALAYSIA
 • Tosun , M. Ergun, , 2006. “ Fermentasyon ortamına eklenen Klinoptilolit ve Tween-20'nin Etanol Üretimi Üzerine Etkisi”, V. Mühendislik Kongresi, 26-28 Nisan ŞANLIURFA
 • A.Tosun, M.Ergun, 2005. Effect of NaY on Ethanolic Fermentation of Synthetic Molasses, 7 th World Congress of Chemical Engineering, 12-14 Temmuz Glasgow-İNGİLTERE
 • Tosun, M. Tamirci, M. Balbaşı, M.Ergun , 2005. The Use of Box-Wilson Method for the Investigation of Pitting Potential of Aluminium, 7 th World Congress of Chemical Engineering, 12-14 Temmuz Glaskow-İNGİLTERE
 • A.Tosun, M.Ergun , 2004. Melastan fermentasyon yoluyla etanol üretimine montmorillonitin etkisi, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 7-10 Eylül İzmir
 • M. Ergun , Ö. Özer, , 2000. D-ksilozun Fermentasyonu Üzerine Kademeli Olarak Glikoz ve Mannoz Eklemenin Etkiler, IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ( UKMK-1V), 4-7 Eylül , p.BT22 İstanbul Üniv. İstanbul
 • M. Ergun, U. Gündüz,, 1999. Pachysolen tannophylus kullanılarak D-Ksilozdan Etanol Üretimi, XIII. Ulusal Kimya Kongresi 31 Ağustos- 4 Eylül , s.1014 Samsun
 • M. Ergun, L. Akçay, 1998. Çukur Oluşma Potansiyelinin Box-Wilson Yöntemiyle İncelenmesi , VI. Korozyon Sempozyumu, 4-7 Kasım s. 151-157 DEÜ İzmir
 • D. Akçayöz, U. Gündüz, M. Ergun, 1997. D-ksilozdan Pachysolen tannophilus ile Etanol Üretimi: Üretim Hızının Optimizasyonu”, 10. Kültür Koleksiyonları, Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji (KÜKEM) Kongresi, 25-27 Eylül pp. 46-47 Mersin Üniv.
 • A.Tosun, M.Ergun , 1996. Soğutma Suyu İnhibitörlerinin İncelenmesi, İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 9-13 Eylül s.1223-1229 ITÜ İstanbul
 • S.F.Mutlu,M.Ergun,H.Yalçın,B.Z.Uysal , 1996. Kalsiyum Magnezyum Asetat Üretimi, İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 9-13 Eylül , s.1518-1524, ITÜ İstanbul
 • S.Demiray , M.Demirel , Ö.M.Doğan , M.Ergun, B.Zühtü Uysal , 1995. Beypazarı Linyitinin Kalsiyum Magnezyum Asetat ile Yıkanması, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü III. Ulusal Sempozyumu 11-13 Eylül 1995,73-79 ODTU, ANKARA
 • M.Yağız, M.Çulfaz, M.Ergun , 1989. Zeolit A’da İkili İyon Değişim, VI.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu 9-14 Ekim 1989 Kuşadası-İzmir
 • C.Çifter , M. Ergun , 1988. Klorürlü Ortamda Alüminyumun Çukur Korozyonu Üzerine İnhibitör Etkinliklerinin Belirlenmesi, I.Korozyon Simpozyumu 24-27 Ekim 1988 s.107-114 , ODTÜ, Ankara,
 • M. Ergun ve S.Üneri, 1985. Alüminyum Yüzeyinde Oluşturulan Oksitler ve Klorür ile Sitrat İyonlarının Oksitlere Etkilerinin Potansiyodinamik Yöntemle İncelenmesi, II. Ulusal Kimya Simpozyumu 18-20 Eylül 1985, ODTÜ. Kimya Bölümü, Ankara
 • M.Ergun and S.Üneri , 1985. Investigation of the Properties of Oxide Layers Formed on Alüminum and Action of Citrate and Ions on the Oxide by the Potentiodynamic Method , International Society of Electrochemistry 36th Meeting, ,September 23-28 (1985), pp.06180-06183 Salamanca , ESPANE

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • (1992)(Bölüm Başkan Yardımcılığı 1992-1995 - )
 • (1960)(Bölüm Başkan Yardımcılığı 1998-2001 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • • Serap Akın “ Tekstil Atık Sularından Boya Biyosorpsiyonunun Kinetik ve termodinamiğinin İncelenmesi”( G. Ü. FBE,Y. Lisans Tezi) (2016)
 • • ‘Asitle Yıkama İşlemlerinde kullanılabilecek inhibitörlerin incelenmesi’(G. Ü. FBE,Y. Lisans Tezi, 2016) Ayşe Yavaş Bayındır (2016)
 • • Atık Sulardan Tekstil Boyasının Biyosorpsiyonla Giderilmesinin Kesikli Sistemde İncelenmesi G. Ü. Ankara , Berdan Ulaş (2015)
 • • Fatma ERDEM “ Serbest ve İmmobilize Saccharomyces cerevisiae ile Remazol Sarı- RR Boyasının Biyosorpsiyonunun İncelenmesi” ( G. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi) (2015)
 • • Asit Çözeltileri İçinde 1050 Çeliğinin Korozyonunun Amino Asitlerle Kontrolü, G.Ü. Ankara , Efe Erbil Kırkoğlu (2013)
 • • Asit Çözeltileri İçinde Alüminyumun Korozyonunun Amino Asitlerle Kontrolü, G. Ü. Ankara , Gözde İnal (2013)
 • Saccharomyces cerevisiae mayasının atık sulardan toksik metallerin uzaklaştırılmasındaki etkinliğin incelenmesi (2011)
 • Saccharomyces cerevisiae mayasıyla reactive Blue 222 Biyosorpsiyonununkinetik ve termodinamiği (2011)
 • Ağır metallerin Saccharomyces cerevisiae Mikroorganizmasıyla Ağır metal biyosorpsiyonu (2010)
 • Ağır metallerin Saccharomyces cerevisiae Mikroorganizmasıyla biyosorpsiyonunun ortam koşullarına bağlı Olarak incelenmesi" Y. Lisans Çalışması, G. Ü. Ankara ), (2008)
 • "Tc99m(V) DMSA Radyofarmasötiğinin Üretim ve Kalite Kontrol Parametrelerinin Belirlenmesi (2007)
 • Bazı Aminoasitlerin Sulu çözeltilerde paslanmaz Çeliğin korozyonu üzerine inhibitör etkilerinin incelenmesi (2007)
 • Sülfat İndirgeyici bakterilerin (SRB) Metal Alaşımlarına Korozyon Etkilerinin İncelenmesi,Doktora, G. Ü. Ankara (2006), (2006)
 • Sülfat İndirgeyici bakterilerin (SRB) Neden Olduğu Korozyon Üzerine Biyositlerin Etkisi (2006)
 • Klor içeren Sulu Çözeltilerde inhibitör Etkinliklerinin belirlenmesi (2005)
 • Yapay Melastan Fermentasyon Yoluyla Etanol Üretimine Fermentasyon Ortamına Eklenen Maddelerin Etkisi (2005)
 • Çeşitli Organik Maddelerin Klorürlü Ortamda Alüminyum Korozyonu Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi"Y. Lisans Çalışması, G. Ü. Ankara (2004)
 • Pichia stipitis Mayası ile Fermentasyonla Etil Alkol Eldesi”), (2003)
 • Carbon Çeliğinin Çukur Oluşma Potansiyelinin Box-Wilson Yöntemiyle İncelenmesi (1998)
 • Fermentasyonla Etil Alkol Üretimi (1998)
 • Alüminyum Korozyonu Üzerine , Organik maddelerin İnhibitif Etkisi (1997)
 • Melastan Biyokimyasal Olarak Etanol Eldesinin İncelenmesi (1996)
 • Şeker Pancarı Küspesinden Etanol Eldesi (1996)
 • Soğutma Suyu İnhibitörlerinin İncelenmesi (1995)
 • Alüminyumun Korozyonunda İnorganik İnhibitörlerin Etkinliklerinin Belirlenlenmesi (1994)
 • Çeliğin Çukur Korozyonunu Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi” , Y.Lisans Tezi, G.Ü. Ankara (1993)
 • Alkid ve Epoksi Esaslı Boyaların Tuzlu Su sisi Ortamında Korozyon Direncinin Belirlenmesi (1992)
 • Anti Korozif Astarlarda Çinko Kromat ve Çinko Fosfat Pigmentleri (1992)
 • Zeolite A’da İkili ve Üçlü İyon Değişimi “ , Yüksek Lisans Tezi (1989)
 • Düşük Karbonlu Çeliğin Sodyum Klorürlü Ortamlarda Çukur Oluşma ve Kritik Çukur Oluşma Potansiyellerinin Potansiyostatik Yöntemle Belirlenmesi (1988)
 • Alüminyumun Sodyum Klorürlü Ortamlarda Çukur Oluşma ve Kritik Çukur Oluşma Potansiyellerinin Potansiyostatik Yöntemle Belirlenmesi (1986)

Dersler

 • Bitirme Ödevi (I. ve II. Yarıyıllar)
 • Lisans Araştırma Projesi (I. ve II. Yarıyıllar)
 • Kimya Müh. Temel Prensipleri (2011-2012)
 • Akışkanlar Mekaniği (2010-2011)
 • Kim. Müh. Lab 1 (2010-2011)
 • Kim. Müh. Lab. II (2011-2012)

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2016). Akışkanlar Mekaniği,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Fatma ERDEM, Ayşe TOSUN. Mübeccel ERGUN, (2016). “Saccharomyces cerevisiae ile Remazol Sari (Rr) Boyasinin Kesikli Sistemde Biyosorpsiyonu” . 1. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University , 31:4 (971-978).
 • Ayşe Tosun, Öznur Akçelik, Özcan Yalçınkaya, Mübeccel Ergun, Ali Rehber Türker (2015). Removal of Copper(II) from Aqueous Solution by Pre-treated Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen (251 TP(3-2)(2015). GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Part A: ENGINEERING AND INNOVATION , 3 (63-70 ).
 • 3. Ayşe Tosun, Muzaffer Balbaşı, Mehmet Tamirci, Mübeccel Ergun (2014). ENZYMATIC ACTIVITY ON CORROSION POTENTIAL OF STEEl. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 29(253-259).,
 • A.Tosun, Ö. Akçelik, M. Balbaşı, M. Ergun, (2012). “Biosorption of Copper (II) from Aqueous Solution by Saccharomyces cerevisiae : Kinetics and Thermodynamics”. 4. G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, , 25(783-791).
 • D. Soyuduru, M.Ergun and A.Tosun (2009). "Application of a statistical technique to investigate calcium, sodium and magnesium ion effect in yeast fermentation" . • " Applied Biochemistry and Biotechnology, •, 152(326-333).
 • A.Tosun, M. Ergun (2008). • “Effect of Zeolite NaY and Ca-Montmorillonite on Ethanol Production Using Synthetic Molasses". Applied Biochemistry & Biotechnology, 144(161-168).
 • A. Tosun, M. Ergun, M. Balbaşı, M. Tamirci 2 (2007). • “The use of experimental design method fort he investigation of pitting potential of aluminum”. Materials and Corrosion, 58(502-505).
 • A. Tosun, M. Ergun (2007). • “ Use of experimental design method to investigate metal ion effects in yeast fermentations” . Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 82(11-15).
 • A. Tosun, M. Ergun (2006). • , “Klinoptilolit ve Tween-20 nin Etanol Üretimi Üzerine Etkisinin Biyokütle Gelişimi ve Metal İyonu Değişimiyle İncelenmesi”, Vol.21, pp. 483-488 (2006) . G.Ü. Müh.Mim. Fak.Dergisi,, 21(483-488).
 • A. Tosun , M. Ergun (2006). Protection of Corrosion of Carbon Steel by Inhıbitors. G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 19(3)(149-154).
 • M. Ergun, L. Akçay (2002). Investigation of pitting potential of carbon steel using experimental design method. British Corrosion Journal, 37(235-238).
 • M. Ergun, U. Gündüz (2001). Pachysolen tannophilus kullanarak D-ksilozdan Etanol Üretimi. Tr. J. of Engineering and Environmental Sciences, 25(11-17).
 • M. Ergun , S. F. Mutlu (2000). Application of a Statistical Technique to the Production of Ethanol from Sugar Beet Molasses by Saccharomyces cerevisiae. Bioresource Technology , 73(251-255).
 • Sarıkaya, M. Ergun (1999). D-ksilozdan Pachysolen tannophylus ile Etanol Üretimi Üzerine Ortam Koşullarının Etkisi . J. Ins. of Science and Tech. of G.Ü., 12(1059-1069).
 • M.Ergun,S.F.Mutlu,Ö.Gürel (1997). • “Improved Ethanol Production by Saccharomyces cerevisiae with EDTA, Ferrocyanide and Zeolite X addition on Ethanol Fermentation of Sugar Beet Molasses”J.Chemical Technology and Biotechnology,Vol.68,No.2, pp.147-150, (1997) . J.Chemical Technology and Biotechnology, 68(147-150).
 • M.Ergun , M.Balbaşı and A.Tosun (1997). Correlation Model of Aluminum Pitting Potential with Environmental Conditions. British Corrosion J, 32 (2)(117-121).
 • H.Yalçın and M.Ergun (1996). The Prediction of Corrosion Rates of Reinforcing Steels in Concrete. Cement and Concrete Research, 46(10)(1593-1599).
 • M.Ergun , D.Bektaş (1996). Evaluation of Corrosion Inhibitors for Aluminum in Chloride Containing Solutions. Tr. J. of Engineering and Environmental Sciences., 20(289-293).
 • M.Ergun and M.Balbaşı (1994). Mathematical Model for Pitting Potential of Fe-16 % Chromium Steel . Corrossion Science, 36(1569-1574).
 • E.Güneş, M.Ergun (1992). Anti-Korozif Astarlarda Çinko Kromat ve Çinko Fosfat Pigmentleri. Korozyon , 4(20-23).
 • M. Çulfaz, M.Ergun and M.Yağız (1991). Na-Ca Binary and Na-Ca-Mg Ternary Ion Exchange in Zeolite A . Chimica Acta Turcica , 19(283-291).
 • M.Ergun , M.Balbaşı 1 (1991). AISI 304 Paslanmaz Çeliğin Çukur Oluşma Potansiyeli İçin Matematiksel Model. Korozyon, 3(101-104).
 • M. Ergun and A.Y. Turan, (1991). Pitting Potential and Protection Potential of Carbon Steel for Chloride Ion and the Effectiveness of Different inhibiting Anions. Corrosion Science , 32(1137-1141).
 • M.Ergun (1990). Corrosion Behaviour of Aluminium in Aqueous Solutions . J. Ins. of Science and Tech. of G.Ü., 3(14-19).
 • M. Ergun , (1990). Identification of Hydrocarbons in Mixture with Gas Chromatography. J. Ins. of Science and Tech. of G.Ü. , 3(20-30).
 • M. Ergun and S.Üneri , (1988). Investigation of the Properties of Oxide Layers Formed on Aluminum and Action of Citrate and Chloride Ions on the Oxide by the Potentiodynamic Method . Chimica Acta Turcica , 16(269-282).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • M. Ergun, A.Tosun “Saccharomyces cerevisiae mikroorganizmasiyla ağir metal(krom) biyosorpsiyonu” ”(06/2009-18, BAP Projesi) (2011)
 • M. Ergun, A.Tosun “saccharomyces cerevisiae mayasinin atik sulardan toksik metallerin uzaklaştirilmasindaki etkinliğinin incelenmesi”(06/2009-17, BAP (2010)
 • M. Ergun, A.Tosun “Cu İyonunun Saccharomyces Cerevisiae İle Biyosorpsiyonunda Ortam Koşullarinin Belirlenmesi” (06/2008-14, BAP Projesi ). (2009)
 • M. Ergun, A.Tosun “Sülfat İndirgeyici Bakterilerin (Srb) Neden Olduğu Mikrobiyolojik Korozyon Üzerine Biyositlerin Etkisi” ,(06/2007-15, BAP Projesi ) (2008)
 • A.Tosun, M. Ergun, “Fermentasyon ortamına NaY eklenmesinin, ortam pH'ı , metal iyonu ve üretilen etanol konsantrasyonu üzerine etkisinin araştırılması” (06/2005-27, BAP Projesi ) (2007)
 • M. Ergun, M. Tamirci, A.Tosun “Sülfat indirgeyici bakteri içeren ortamın petrol borusu çeliğine korozif etkisi” ,(06/2006-13, BAP Projesi ) (2007)
 • M. Ergun, A.Tosun "Melastan Fermentasyon yoluyla etanol üretimine ortama eklenecek maddelerin etkisi" (MİSAG-A67, TÜBİTAK Projesi ) (2006)
 • M. Ergun, A.Tosun, “Melastan Fermentasyon Yoluyla Etanol Üretimine Yüzeyaktif Maddelerin Etkisi” (06/2003-73,G. Ü. BAP (2005)
 • M.Ergun, M. Tamirci, A.Tosun “Metal Alaşımlarının Mikrobiyolojik Korozyonu” , (06/2003-32, BAP Projesi ) (2005)
 • M. Ergun, A.Tosun “Melastan Fermentasyon yoluyla etanol üretimine zeolitlerin etkisi” ( 06/2002-24 BAP Projesi (2002) G.Ü. BAP
 • M. Ergun, A. Tosun, “The effect of surface active agentson ethanol production from molasses” ( G. Ü. Araştırma Fonu (2001)
 • M. Ergun, “ The effect of experimental factors on the production of ethanol from D-xylose.” " ( G. Ü. Araştırma Fonu , (2000)
 • M. Ergun,M. Balbaşı,"Investigation of pitting potential of aluminum with the use of surface response method" ( G. Ü. Araştırma Fonu) (1999)
 • M. Ergun, M. Balbaşı, " Investigation of pitting potential with the use of Box-Wilson method. "( G.Ü. Araştırma , Proje Kodu: 06/98-02 ) (1998)
 • M.Ergun, D.Sungur,“Şeker Pancarı Kuspesinin Hidrolizi ve Hidroliz Ürünlerinin Değerlendirilmesi” (G.Ü.Araştırma Fonu tarafından Proje Kodu: 06/96-11 (1997)
 • (1997) M. Ergun, A. Sarıkaya "Production of ethanol from D-xylose. " ( G. Ü. Araştırma Fonu Proje Kodu: 06/97-27 ),
 • "Calcium magnesium acetate production" (1995) TÜBİTAK
 • Investigation of multicomponent corrosion inhibitors." (desteklenmiş ve tamamlanmıştır. 1995 (1995) G.Ü. Araştırma Fonu
 • Investigation of cooling water inhibitors” (1994) G. Ü. BAP
 • Modeling study related with pitting corrosion of aluminum (1993) G. Ü. BAP
 • The mathematical modelling of pitting corrosion of AISI304 Stainless steel (1992) G. Ü. BAP
 • Use of zeolites in detergents (1991) DPT
 • “İskenderun Demir-Çelik Fabrikasının Su Alma Ağzının Katodik Koruması “ (1990) İskenderun Demir Çelik
 • M. Ergun, A. Tosun, “ Melastan Fermentasyon Yoluyla Etanol Üretimine İyon Değiştiricilerin Etkisi” 06/2001-11, G.Ü.BAP (1960)