Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI

Eğitim Programları ve Öğretim

AKADEMİK  YAYINLAR
“Makaleleri”
Türkiye’nin Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Meslek Standartlarının Yeri ve Önemi. Teknik Bülten. Ankara. Teknik Elemanlar Derneği Aylık Bülteni. Sayı:8 Eylül, 1994:4-5.

Bir Ülkenin Sosyo Ekonomik Kalkınma Sürecinde Mesleki Eğitimin Yeri ve Önemi. Teknik Bülten. Ankara: Teknik Elemanlar Derneği Aylık Bülteni. Sayı:14, Temmuz, 1995:15-16.

Mesleki Eğitimde Meslek Standartlarının Gereği  ve Önemi. Yansıma. Ankara: MEB. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Yayınları. Sayı:3, Haziran, 1996a:4-5.

Eğitimde Meslek Standartlarına Duyulan Gereksinim. Standart Ekonomik  ve Teknik Dergi. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü Yayınları. Yıl:35, Sayı:416, Ağustos, 1996b:64-66.

Ürün Kalite Belgeleri Ve Meslek Standartlarında Durum ve Yönelimler. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü Yayınları. Yıl:36. Sayı: 428, Ağustos, 1997a:84-87.

Mesleki Teknik Eğitim Standartları Ve Belgelendirme Sürecinde Yöntem. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi. 1999, Yıl:6, Sayı:6, 85-103.

Ortaöğretim Kademesinde Mesleki-Teknik Eğitime Kamunun ve Özel Sektörün Katılım Durumu. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi. 2000, Yıl:8, Sayı: 8 , 37-49.

Ulusal Kalkınmada Mesleki ve Teknik  Eğitimin Verimliliği İçin Teknoloji Eğitiminin İşlevi. Nüans. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel  Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Araştırma Topluluğu Dergisi.Yıl:2002, Sayı: 1, 11-12.  

Web  Tabanlı  Öğretme-Öğrenme  ve Değerlendirme Süreçlerinde Teknoloji     Eğitimi  Bilgi  Koluna İlişkin   Bir  Uygulama  Örneği. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi. Yıl: 2002  Sayı: 11; 107-125. Orhan Erden ile Ortak Çalışma.

Yapılandırmacı   Öğretim  Açısından Teknoloji   Eğitiminin    Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi   Dergisi  Sayı: 16. Ahmet Mahiroğlu ile Ortak Çalışma.

Aktif  Öğretimde  Kooperatif Öğretime  Kavramsal Bakış. KOOP-MER  Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma  ve  Uygulama Merkezi Müdürlüğü.  Yıl: 1, Sayı:1, 17-18.

Eğitimde  Sosyal ve Dayanışmacı Kazanımlarda  Ortak  Kooperatif  Odaklı Programların Etkili Yönleri. KOOP-MER  Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma  ve  Uygulama Merkezi Müdürlüğü.  Yıl: 1, Sayı:2, 21-23.

Bir Sempozyumun Ardından. Kent  Kooperatifçiliği Bülteni. Ankara: Türkiye  Kent  Kooperatifleri  Merkezi  Birliği TüRKENT.  Sayı:180, Nisan-Haziran 2007, 56-58.

Demokratik Tutum ve  Değerlerin Olmazsa Olmaz  Değişkeni: Kooperatif Kültürü. Kent Kooperatifçiliği Bülteni. Ankara: Türkiye  Kent  Kooperatifleri  Merkezi  Birliği TüRKENT.  Sayı:180, Nisan-Haziran 2007, 66-67.

Yansıtıcı Düşünce Geliştirmede Kooperatif Öğretim. KOOP-MER Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma  ve  Uygulama Merkezi Müdürlüğü.  Yıl: 1, Sayı:3, 16-19.

Gazi Üniversitesi KOOP-MER 2007 Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu Yapıldı. KOOP-MER  Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma  ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü.  Yıl: 1, Sayı:3, 8-10.

 

G A Z E T E  Y A Z I S I
Önce insan Odaklı bir  Düzen İstemek. Metropol Haftalık Gazete. Ankara: 22 Şubat 2007.

 

 


U L U S A  L   K O N G R E L E R İ

Türkiye’nin Dışa Açılmasında (Avrupa Birliğine Uyum) Meslek Standartları ve Belgelendirme Sisteminin İşlevi. III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Program ve Bildiri Özetleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 5-7 Eylül 1996a 132-133.

Gelişen Teknolojik  Süreç İçerisinde Mesleki Yeterliklerin Yeniden Belirlenmesinin Gereği. III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Program ve Bildiri Özetleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5-7 Eylül 1996b 241- 242.

Yaygın Mesleki Eğitimde Mesleki Yeterliklerin Belirlenmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 10-12 Eylül 1997b : 83.

Toplam Kalite Yönetimi Yönüyle Mesleki Teknik Süreçlerinin Durumu. Kamu Yönetiminde Kalite 1. Ulusal Kongresi Bildirileri. Cilt II. 26-27 Mayıs 1998. Ankara :TODAİE, Yayın No: 289, 1998b, 443-511.

Mesleki Teknik Eğitim Niteliklerinin Yükseltilmesinde Teknoloji  Eğitiminin Etkenliği VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 9-11 Eylül 1998 Bildiriler.  Konya: S.Ü. Eğitim Fakültesi Cilt II, 1998e: 838-848.

Eğitim Ortamının Temel Öğeleri Yönüyle Öğretmenliğe Hazırlama Süreçlerinin İşlevselliği VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 1-3 Eylül 1999. Trabzon: K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi.

Temel Eğitimde Okul Çevre ve Kitle İletişimi Süreçlerine Teknoloji Eğitiminin Eğitsel Katkıları. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 27-30 Eylül 2000. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi.

Meslek Edinme Eğitiminde İnsan Haklarının İşlerliği. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 27-30 Eylül 2000. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi.

İnternet Yoluyla Eğitimde Etkileşimli Ortamların  Tasarımı. Bilgi Teknolojileri Kongresi  Bildiri Özetleri. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  06-08 Mayıs 2002. 67-70. Zeki Kaya  ile Ortak Çalışma.

Öğretmen  Yetiştirmede   İşbirlikli   Öğretime    Dayalı    Yapısalcı   Öğretim  Etkinlikleri  Nasıl  Uygulanıyor ?. 15. Ulusal  Eğitim Bilimleri  Kongresi.  Bildiri Özetleri. Muğla Üniversitesi  Eğitim Fakültesi. 13-15  Eylül  2006. 58-60.

Eğitimde  Gözardı  Edilen  Sosyal ve Dayanışmacı  Kazanımlardaki Öğretim Yöntemleri Sorunu. III. Sosyal Bilimler  Kongresi 18-20 Haziran 2007. Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

 

K O N F E R A N S L A R I
2002 Öğretim Yılı Kapanış Dersinin Sunulması. “Hayat Bilgisi. Başarılı Bir Yaşamla İlgili Bileşenler.”Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi  2001-20002 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Kapsamında Sunulan Kapanış Dersi. 19 Haziran 2002.
 
Yetiştirilmeye Çalışılan Gençlik Modelinde  Eğitim ve Medyanın Duruşu Konulu  Konferansının  verilmesi. Türk Eğitim Vakfı Burs Alan Öğrencilerine Yönelik Konferans. Ankara: Türk Eğitim Vakfı. 14.02.2007

Ödev ve Rapor Hazırlamada Bilimsel Araştırma Yöntem ve Tekniklerinde  Etik Değer  Sorunları. Konferansının verilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Konferans. Ankara: Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 28 Haziran 2007  tarih ve 80-1365  s.y.

Savunmacı ve Açık İletişimin Altında Yatan Tutum ve Davranışlar Konulu Konferansının verilmesi Türk Eğitim Vakfı Burs Alan Öğrencilerine Yönelik Konferans. Ankara: Türk Eğitim Vakfı  Salonu. 05 Nisan 2008.

Sınav Kaygısıyla Başetme Yolları. Öğrenci, Öğretmen ve Veli Dayanışmasına İyi Örnekler Konulu  Konferansının  verilmesi. Keçiören İbni Sina İlköğretim Okulu Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Konferans. Ankara: Keçiören İbni Sina İlköğretim Okulu Sekizinci Sınıf Öğrencileri. 05 Haziran 2008.

Hızlı Okuma ve Etkili Not Tutma Tekniklerinde PUKO Döngüsü Konulu Konferansının Verilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Konferans. Ankara: Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın Aralık 2008  tarih ve  s.y.

Etkili Ders Çalışma Yolları Hızlı Okuma Teknikleri ve Sınav Kaygısıyla Başedebilme Yolları Konulu konferansının verilmesi.  Haymana Ankara: Haymana  İlköğretim  Okullarına (7) toplu verilen  seminer. Haymana Lisesi Salonu. 


U L U S A L   S E M P O Z Y U M L A R I

Mesleki Teknik Eğitimde Kamunun Konumu ve İşlevi. 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu Eğitim Sektöründe Devlet Grubu Bildirileri. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 7-9 Mayıs 1997a.

Temel İş Düzeylerinde Öngörülen Mesleki Standart Boyutları. I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu. Zonguldak: Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi 6-8 Temmuz 1998. 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı Mesleki ve Teknik Eğitim. Ankara :MEB- TTK Başkanlığı, 1998c: 296-308.

Yeni Bilgi Teknolojilerinin Eğitsel İşlev ve Üstünlükleri. I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu. Zonguldak: Karaelmas Üniversitesi 6-8 Temmuz 1998. 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı Mesleki ve Teknik Eğitim . Ankara: MEB –TTK Başkanlığı, 1998d :188-195.

Öğretmen Yetiştirme Programında Yer Alan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Etkinliklerinde Öğretmen Adaylarının Teknolojiden Yararlanmaları. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu 10-12 Mayıs 2000. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Teknoloji Eğitimi Öğretmenlerini Yetiştiren Üniversiter Örgüt Yapısındaki Yeni Yönelime İlişkin Görüşler. Eğitimde Yansımalar VI 2000 Yılında Türk Milli Eğitim  Örgütü ve Yönetimi  Ulusal Sempozyumu 11-13 Ocak 2001. Ankara: Öğretmen H. H. Tekışık  Araştırma Geliştirme Vakfı, 232-249.
 
İlköğretimde  Mesleki  Rehberlik  ve   Yönlendirme   Süreçlerine İş   Eğitimi   Öğretmen  Adayları   Nasıl   Bakıyor ?. Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma   Sempozyumu  20-22 Aralık 2004 . Ankara:  T.C. Millî Eğitim Bakanlığı  Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Birim Kooperatif ve Birliklerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımlı Eğitim Gereksinimlerinin Karşılanması. 2007 Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu 25-26 Mayıs 2007. Ankara: Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma  ve  Uygulama Merkezi Müdürlüğü.

Internet Destekli Uzaktan Eğitimde Dokuz Aşamalı Öğretim Durumunun Tasarımı. 1. Ulusal İnternet Teknolojileri  Destekli  Sempozyumu. Ankara: 03-05 Mayıs 2008. HiltonSA. Orhan Erden ile ortak çalışma.

İnternet Teknolojileri Destekli Uzaktan Eğitimde Sosyal Kazanımlar Gereksinimi. 1. Ulusal İnternet Teknolojileri  Destekli Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü. 03-05 Mayıs 2008. HiltonSA.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Bilinçli Yararlanmada Mersin Ölçeğinde Okul ve İnternet Destekli Harmanlanmış Öğretim Modeli Önerisi. Mersin Sempozyumu. Mersin: 19-22 Kasım 2008. Mersin Üniversitesi ve Mersin Valiliği. Orhan Erden ile ortak çalışma.

Hedef Sıfır Yokoluş ve Kirlilik  Açısından Sürdürülebilir Enerji-Çevre İlişkilerinde Eğitim  ve  Kamuoyu  Bilinci Gereksinimi. Son Çıkış. 7. Ulusal Temiz Enerji Günleri. Sempozyum Bildiri Kitabı. İstanbul 17-21 Aralık 2008. 121-130. Orhan Erden ile ortak çalışma.

İlköğretim  Programındaki Fen ve Teknoloji Dersi  Süreçlerinin Yapılandırmacı ve Araştırma Yoluyla  Öğrenme  Eksenli  Betimlenmesi. 14 Mart 2009-Eğitimin Değişen Yüzü Konferansı. Ankara:  Arı Okulları 25. Yıl  Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri.  14 Mart 2009.

Ilgın’daki Günümüzdeki İletişim Teknolojilerinin Sosyalleşmeye Etkilerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Ilgın Sempozyumu 29 Haziran-02 Temmuz 2010. Ilgın-Konya. Remzi Aydın ile ortak çalışma.


U L U S L A R A R A S I   S E M P O Z Y U M L A R I

Mesleki Açık Öğretim Programında Performans Değerlendirme. Türkiye: II. Uluslararası Uzaktan Eğitim  Sempozyumu. Ankara : MEB Film Radyo Televizyon Eğitim Dairesi Başkanlığı 4-8 Mayıs 1998a. Program + Özet 28; Bildiriler: 448-458.

Açıköğretim Lisesi Yapısal İşleyiş Süreçlerinde Teknoloji Kullanımı ve  Etkileşimli Teknolojiler Gereksinimi.  Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 28-30 Kasım 2001. Adapazarı: Sakarya Üniversitesi  Eğitim Fakültesi.

Web Eğitim ve Web İletişim Süreçlerinde  Değişen Yeterlikler. Açık Öğretim Fakültesinin 20. Kuruluş Yılı Nedeniyle Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu 23-25 Mayıs 2002. Eskişehir: A.Ü. Eğitim Fakültesi.

İlköğretimdeki Yeni Teknoloji ve Tasarım  Dersine  Öğretmen Adayları Nasıl Bakıyor?. III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu 04-05 Mayıs 2006. Program ve Bildiri Özetleri. Çanakkale:  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitimi Genel Müdürlüğü  ve Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi: 80.

How The Classroom Management Should Be For Constructıvıst Learnıng İn Informatıcs Classes?. 13th International Conference “Ict In The Education Of The Balkan Countries.” June 17 – 19, 2010, Varna, Bulgaria.

P A N E L İ

Mesleki ve Teknik Eğitimin Verimliliği ve Etkinliğinde Teknoloji Eğitiminin Yeri ve Önemi. Çoğaltılmış Materyal. Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Teknoloji Eğitimi Panelinde Konuşmacı. 17 Mart 1999. Ankara:G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi.


S E M İ N E R L E R İ 

YÖK / DÜNYA BANKASI MEGP Kapsamında Eğitim Fakültesi Uygulama Okulu İşbirliği 1. Seminerine G.Ü.  ESEF ‘ni Temsilen Katılım. YÖK / DÜNYA BANKASI MEGP 20.02.1998 tarihli yazısı. Ankara : G.Ü. Eğitim  Fakültesi  22-26 Şubat 1998.

YÖK/DÜNYA BANKASI  MEGP  Kapsamında   Eğitim  Fakültesi-Uygulama  Okulu  İşbirliği 2. Seminerine  G.Ü.  ESEF ‘ni Temsilen Katılım.  Eğitim Fakültesi  Dekanlığı’nın  04.05.1998-100-1440 s.y.; Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın   22.05.1998 –10-847 s.y. Ankara .H.Ü. Eğitim Fakültesi 27-29 Mayıs 1998.

Eğitim Ortamları ve İletişim  Konulu Sunulan Seminerde  Öğretim Görevlisi. Ankara : Türk Jandarma Genel  Komutanlığı Okullar Komutanlığı.Eğitim –Öğretim  Teknikleri  Semineri 14-18 Eylül 1998.

Eğitim Fakültesi – Uygulama  Okulu  İşbirliği  Çalışmaları  Konulu  Sunulan Seminerde Öğretim Görevlisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ,23 Eylül 1998.

Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği Okul Deneyimi II Dersinin Yürütülmesine İlişkin Sunulan Seminerde  Öğretim Görevlisi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığının 08.09.1999-130/69 s.y. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 27.09.1999

Eğitim Ortamlarının   Düzenlenmesi Seminerinde Öğretim Görevlisi. Erdek: Balıkesir. 09-13 Ekim 2000. seminer No: 330. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 19.09.2000 tarih ve 5739 Sayılı Yazısı ile görevlendirme.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve  Eğitim Teknolojisi ve Araştırma Seminerinde - Öğretim Görevlisi. Esenköy: Yalova 16-25 Nisan 2001. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.04.2001 tarih ve 1293 Sayılı Yazısı ile görevlendirme. 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Kursunda- Eğitim Teknolojisi ve Araştırma- Öğretim Görevlisi. Esenköy: Yalova 22-26 Ekim 2001. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 13.09.2001 tarih ve 4331 Sayılı Yazısı ile görevlendirme.

Eğitim Bilimleri KMS Seminerinde Öğretim Görevlisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 11-15 Haziran 2001.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Kursunda- Eğitim Teknolojisi ve Araştırma- Öğretim Görevlisi. Esenköy: Yalova 15-19 Nisan 2002. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı.

2002 Öğretim Yılı Kapanış Dersinin Sunulması. “Hayat Bilgisi. Başarılı Bir Yaşamla İlgili Bileşenler.”Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi  2001-20002 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Kapsamında Sunulan Kapanış Dersi. 19 Haziran 2002.

TC Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezlerine Atanacak Öğretmen Adayları Hizmetiçi Eğitim Kursu’nda; 
   1-Bir Ders Konusunun  power-Point Sunumuyla  işlenmesi.
   2-Eğitimde  Öğretim Teknolojisi  kullanımı   ve Materyal Geliştirme
   3-Problem  Çözme Teknikleri
   4-Sınıf yönetimi  ve Disiplin  derslerinde  öğretim görevlisi. Ankara: Kocatepe Kültür Merkezi. 21-22 Kasım 2006. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 18 Kasım 2006  tarih ve 80-2253  s.y.

Öğretme-Öğrenme ve Değerlendirme  Süreçlerinde  Öğrenci, Öğretmen  ve  Yöntem Değişkenleri  Konulu Seminerin Verilmesi. Ankara Keçiören İbni Sina İlköğretim Okulu Öğretmenlerine Yönelik Seminer  29.12.2006. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 18 Aralık 2006  tarih ve 80-2562  s.y.

Öğretme-Öğrenme ve Değerlendirme  Süreçlerinde  Yeni Moda: Yapılandırmacı  Öğretime  Bakışlar Konulu  Seminerin Verilmesi. Ankara Gaziosmanpaşa Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi Müdürlüğü Öğretmenlerine Yönelik Seminer. 24.01.2007. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 28 Aralık 2006  tarih ve 80-2660  s.y.

TC Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezlerine Atanacak Öğretmen Adayları Hizmetiçi Eğitim Kursu’nda; 
   1-Bir Ders Konusunun  power-Point Sunumuyla  işlenmesi.
   2-Eğitimde  Öğretim Teknolojisi  kullanımı   ve Materyal Geliştirme
   3-Problem  Çözme Teknikleri
   derslerinde  öğretim görevlisi. Ankara: Kocatepe Kültür Merkezi. 14-24 Kasım 2008. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 16 Ocak 2008  tarih ve 80-101  s.y.

TC Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezlerine Atanacak Öğretmen Adayları Hizmetiçi Eğitim Kursu’nda; 
   1-Bir Ders Konusunun  power-Point Sunumuyla  işlenmesi.
   2-Eğitimde  Öğretim Teknolojisi  Kullanımı   ve Materyal Geliştirme
   3-Problem  Çözme Teknikleri
derslerinde öğretim görevlisi. Ankara: Kocatepe Kültür Merkezi. 16-25 Aralık 2008. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 17 Aralık 2008  tarih ve 2440 s.y.