Prof. Dr. METİN YAMAN

Rekreasyon Eğitimi > Rekreasyon

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 

Bayrakçı, M., “İlköğretim ve Ortaöğretimde Görev Yapan Yöneticilerin Kişilik Özellikleri İle Stres Arasındaki İlişki”, Kırıkkale Üniversitesi, 2001.

Bayraktar, I., “Olimpik Branş Antrenörlerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları”, Kırıkkale Üniversitesi, 2002.

Yoncalık, O., “Ortaöğretimde Okuyan Sporcu Öğrencilerin İdeal Öğretmen Profilini Algılama Biçimleri”, Kırıkkale Üniversitesi, 2002.

Yağız, K., “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Çalışan Spor Uzmanlarının İş Doyumu”, Kırıkkale Üniversitesi, 2003.

Kurtiç, N., “Futbol Taraftarını Saldırganlığa İten Psiko-sosyal Nedenler”, Sakarya Üniversitesi, 2006.

Bilici, M., “Okul Yöneticilerinin İdeal Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Beklenti ve Değerlendirmelerinin Araştırılması  (Sakarya İli Örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2006.

Karayılmaz, A., “Amatör Küme Futbolcularını Saldırganlığa İten Psiko-Sosyal Nedenler (Zonguldak Süper Amatör Ligi Örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2006.

Harmandar, D., "Avrupa Birliğine Üye Ülkelerden İngiltere, Yunanistan ve Bulgaristan İle Türkiye'deki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması", Sakarya Üniversitesi, 2008.

Sofi, M., "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Milli Bayram ( 23 Nisan ve 19 Mayıs) Törenlerine İlişkin Problem Ve Beklentilerin Belirlenmesi", Sakarya Üniversitesi, 2008.

Kurtlar, C. "Engelli Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Marmara Bölgesi Örneği)", Sakarya Üniversitesi, 2009.

Arslanoğlu, C. “Spor yapan yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin karşılşatırılması (Kars ili örneği)”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010

Özen G, “Rekreasyon Bölümü Mezunlarının İstihdam Durumunun Belirlenmesi", Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

Kurumlu, Y. "Ankara İli 11. sınıf lise öğrencilerinin serbest zaman ve sportif açıdan serbest zaman faaliyetlerine katılımlarının değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı, 2014 

Kurudirek, M. İ. "Lise düzeyindeki elit buz hokeyi oyuncularının saldırganlık düzeylerinin incelenmesi", Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2014 

Yönetilen Doktora Tezleri

Bayraktar, I. “13-17 Yaş Grubu Atlet ve Güreşçilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Normatif Çalışması” Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010

İrez, S. G. " Fiziksel etkinlik kartları uygulamasının ilköğretim öğrencilerinin beden eğitimi derslerindeki fiziksel aktivite düzeyleri, ders içerikleri ve öğretmen davranışları üzerine etkisi" Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2012 

Arslanoğlu, C. "Farklı bölümlerde öğrenim gören beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri ve saldırganlık ilişkisinin incelenmesi" Gazi Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2012

Demirel, H. "Rekreasyonel spor/fitness programı sunan işletmelerde hizmet kalitesi" Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2013 

Turgut, T. "Suda boğulmanın önlenmesi için çocuklara su güvenliği eğitimi verilmesi üzerine bir araştırma" Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2014

Yapıcı, A. K. "Elit orta ve uzun mesafe koşucuların fizyolojik belirleyicilerinin araştırılması: Bir diskriminant analizi uygulaması" Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2015

Kırtepe, A. "Yerel yönetimlerde rekreatif etkinliklere düzenli olarak katılan ve katılmayan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının karşılaştırılması (Ankara Büyükşehir Belediyesi örneği)" Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2015

Gönülateş, S. "FARKLI ÜLKELERDE REKREATİF KATILIMIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ" Gazi Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı, 2016