Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

1.  I. Türk Dünyası Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Muğla Üniversitesi 21-23 Nisan 2000, Muğla. Araş. Gör. Mehmet Kara, Altay ve Hakas Türkçesindeki Şimdiki Zaman Kiplerinin Muğla Ağzıyla Karşılaştırılması.

2.  I. Internatıonal Symposıum On Sustaınable Development ISSD’09, June 9-10 2009, Sarajevo, Internatıonal Burch Universıty Bosnia i Herzegovina. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara, Games in the Teaching of Foreign Languages.

3. Türkiye'de Düşünce Dergiciliği Sempozyumu, Gazi Ü. Gazi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri, 30 Kasım 2011, Ankara, (Düzenleme Kurulu).

4. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Gazi Ü. Gazi Eğitim Fak., Türkçe Eğitimi Böl.,  15-17 Aralık 2011, Ankara, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Kitabı: Bosanski Turski Ucitel / Boşnakça Osmanlıca Muallimi, (Oturum Başkanı).

5. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 22-24 Aralık 2011, Muğla, Avrupa Dillleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği.

6. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğrenci Kongresi, Gazi Ü. Gazi Eğitim Fak., Türkçe Eğitimi Böl.,  29-30 Eylül-01 Ekim 2011, Ankara, (Bilim Kurulu, Oturum Başkanı).

7. Mehmet KARA, Erçin AYHAN, Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi,12-13 Kasım 2015, İstanbul, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Söz Varlığının Derlem Tabanlı İncelenmesi (Yeni Hitit, Gazi TÖMER, İstanbul Örneği).

8. Mehmet KARA, Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bartın Üniversitesi, 21-22 Mayıs, 2015, Korkut Hikâyelerindeki Söz Varlığının Derlem Tabanlı İncelenmesi.

9. Mehmet KARA, Muhammet Raşit MEMİŞ, 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Kalıp İfadeleri Kullanmadaki Düzeyleri.

10. Mehmet KARA, Mete Yusuf USTABULUT, 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, İki Dilli Türk Çocuklarının Sesli Okuma Hataları Üzerine (Romanya Örneği).

11. Mehmet KARA, Melike ERDEM, II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 19-21 Mayıs 2016 Almanya/Münih, Sakarya Ü. İstanbul Medeniyet Ü. Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Okunabilirlik Yönünden Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Materialy Do Praktycznej Naukı Jezyka Tureckıego ve İstanbul Ders Kitabı Örneği.

12. Mehmet KARA, Erçin AYHAN, II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 19-21 Mayıs 2016 Almanya/Münih, Sakarya Ü. İstanbul Medeniyet Ü. Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Söz Varlığının Derlem Tabanlı İncelenmesi (Yedi İklim, Yeni Hitit Gazi TÖMER ve İstanbul Örneği)

13. Mehmet KARA, Mustafa ULUTAŞ, Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, 30 Eylül-2 Ekim 2016 Eskişehir, Anadolu Ü. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Dünyası Vakfı, Türkçe Ders Kitaplarında Nasreddin Hoca ve Fıkraları.

14. Mehmet KARA, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2016 Macaristan/Budapeşte, Bilkent Ü., Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Dayanışması Vakfı, Hakas Türkçesinde Birleşik Fiillerin Yapı, Anlam ve Kullanım Özellikleri.

15. Mehmet KARA, “Korkut Ata’dan Günümüze Aşıklık Geleneği Uluslararası Sempozyumu” 26 Şubat-01 mart 2017 Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Bayburt Ü., Dede Korkut Oğuznamelerindeki Kara Kelimesinin Kullanımı ve Anlamı Üzerine.

16. Mehmet KARA, Mustafa ULUTAŞ, I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017 Antalya, Gotse Delcev Üniversitesi, Türklerin Dünyası Enstitüsü (Institut für die Welt der Türken ), İlköğretim 100 Temel eserdeki Söz Varlığının derlem tabanlı İncelenmesi