Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

 

 

1. Yrd. Doç. Dr. Volkan Coşkun, “Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan -p Zarf-Fiil Eki” Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 7, Bahar, TDK Ankara 1999, s. 173. (Makalenin 184. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

2. Yrd. Doç. Dr. Volkan Coşkun, “Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan –a/e, -ı/i, -u/ü, -y Zarf-Fiil Ekleri” Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 11, Bahar, TDK Ankara, 2001. (Makalenin 83. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1atıf yapılmış.)

3. Hazırlayanlar: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Prof. Dr. Viktor Butanayev, Dr. Almagül İsina, Dr. Erdal Şahin, Liaisan Şahin, Dr. Aylin Koç, Hakasça-Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2007. (Eserin 10. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

4. Dr. Mehmet Tok, “Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Yazma Çalışmalarının DeğerlendirilmesiUşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 Kış (6/1), (Makalenin 252. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

5. Mustafa Durmuş, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, (Kitabın s. 118, 135’te şahsımıza ve eserlerimize 1 atıf yapılmıştır.)

6. Selim Emiroğlu, Konuşma Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı (Editörler: Mustafa Durmuş, Alpaslan Okur) (Kitabın s. 282, 285’te şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

7. Hasan Bağcı, Umut Başar, Yazma Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı (Editörler: Mustafa Durmuş, Alpaslan Okur) (Kitabın s. 311, 323’te şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

8. Muammer Nurlu, Aysel Sarıca, İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcük Çalışmalarının Yöntem-Teknik ve Türkçe Öğretimi Kazanımları Açısından İncelenmesi, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, C. 4, S. 10 Bahar 2015, (Makalenin 37. sayfasında eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

9. Aylin Koç, Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi, Selçuk Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 28 (2010), (Makalenin 64. sayfasında eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

10. İ. Seçkin Aydın, M. Kürşat Yangil, Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Edimsel Sınıflandırılması, Turkish Studies, Vol. 8/1 2013. s. 829-841, (Makalenin 840. sayfasında eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

11. Emrah Boylu, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki İranlı Öğrencilerin Yazma Problemleri, Zelfschrift für die Welt der Türken, ZFWT, Vol. 6 No. 2 (2014) (Makalenin 337. sayfasında 3, 343. Sayfasında 1, şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

12. Onur Er, Nurşat Biçer, Kürşad Çağrı Bozkırlı, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi, TEKE, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S. 1/2 2012, s. 51-69, (Makalenin 68. sayfasında eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

13. Fatih Yılmaz, Görülen Geçmiş Zamanın Etkinliklerle yabancılara Öğretimi, International Journal of Language Academy, Vol.2/4 Winter, 2014, s. 286-307, (Makalenin 391. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

14. Nurullah Aykaç, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Genel Tarihçesi ve Bu alanda Kullanılan Yöntemler, Turkish Studies, Vol. 10/3 2015. s. 161-174, (Makalenin 166. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

15. Talat Aytan, Ahmet Başal, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ulam Temelli Sözcük Öğretiminin Başarıya Etkisi, EKEV Akademi dergisi Yıl: 20, S. 65, Kış 2016, (Makalenin 561. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

16. Ozan Yıldırım, Yeni Türk Edebiyatı Metinlerinin A1-A2 Düzeyine Uyarlanması, İstanbul Ü. Sosyal Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi 2013, , (Tezin 9. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

17. Tuba Gülsoy, Duygu Uçgun, 6. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisinin İncelenmesi, Turkish Studies, Vol. 8/13 2013. s. 943-952, (Makalenin 945. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

18. Mehtap Solak Sağlam, Oyunların Dil Bilgisi Öğretimindeki Yeri (Yenilenen İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitapları Örneği), TEKE, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S. 2/4 2013, s. 274-285, (Makalenin 266, 277. sayfasında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

19. Önder Çangal, Yabancılar Türkçe Öğretiminde Kültür taşıyıcısı Olarak Türküler, Gazi Ü. Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, Yıl: 2, S. 2 2012, (Makalenin 11. sayfasında eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

20. Sinem Atış, Mustafa Arslan, Yabancılar Türkçe Öğretiminde Dilsel Becerilerin Gelişimine etkisi Bakımından Ders Materyallerinin Önem Derecelerinin Analitik Hiyerarşi Süresi (AHS) İle Belirlenmesi, Bartın Ü. Eğitim F. Dergisi, C. 4 S. 2 s. 711-726 2015, (Makalenin 713. sayfasında eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

21. Mehmet Selim Ayhan, Mustafa Arslan, Edebî Metin Olarak Masalların Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilsel ve Kişisel Becerilerin Gelişimine etkisi, Hitit Ü. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Yıl:7, S. 2 Aralık 2014, (Makalenin 546. sayfasında eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

22. Cihat Burak Korkmaz, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Bağlamında A1 Düzeyindeki Dil Becerileri Temelli Kazanımlar, Turkish Studies, Vol. 11/3 Winter 2016. s. 1587-1614, (Makalenin 1595, 1602, 1611, 1612. sayfalarında şahsımıza ve eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

23. Emrullah Şeker, A Minimalist Approach to Analyzıng Phrase Structures, Through Unıversal Principles and Parameters to Identıfy Parametric Variations Between English and Turkish Languages, Yüzüncü Yıl Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Van, 2015, (Tezin 13, 14. sayfalarında şahsımıza ve eserimize 4 atıf yapılmıştır.)

24. Metin Demirci, B1 Seviyesinde Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin sesli Okuma Becerisiyle İlgili Tespitler, Turkish Studies, Vol. 10/7 Spring 2015. s. 333-358, (Makalenin 342, 347. sayfalarında şahsımıza ve eserlerimize 2 atıf yapılmıştır.)

25. Mehmet Tok, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Yazma İhtiyacı, Mustafa Kemal Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2013, C. 10, S. 10, s. 1-25, (Makalenin 8, 21. sayfalarında şahsımıza ve eserlerimize 2 atıf yapılmıştır.)

25. Mehmet Dursun Erdem, Murat Şengül, Mesut Gün, Ayşegül Büyükaslan, Tekerleme Alıştırmalarına Dayalı Etkinliklerin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Arapların Konuşma Becerilerine Etkisi, Route Educational and Social Journal, Vol. 2(2), April 2015, (Makalenin 6. sayfasında eserimize 1 atıf yapılmıştır.)

27. Muammer Nurlu, Adem Kutlu, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye A1 Yazma Sorunları: Afganistan Örneği, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Aralık 2015, C. 25, S. 2, s. 67-87, (Makalenin 70. sayfasında eserimize 1 atıf yapılmıştır.)