Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1. Mehmet KARA, “Hakas Türkçesinde Arapça ve Farsça Alıntı Kelimeler”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 11, Bahar, TDK Ankara 2001, s. 105.

2. Mehmet KARA, “Altay ve Hakas Türkçesindeki Şimdiki Zaman Kiplerinin Muğla Ağzıyla KarşılaştırılmasıTürk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 12/2, Güz/2, TDK Ankara 2001, s. 689.

3. Mehmet KARA, “Hakas Türkçesinde İkilemeler”, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay. Ankara 2009.

4. Mehmet KARA, Hakas Türkçesinde Birleşik İsimler", Sibirische Studien (Sibirya İncelemeleri) 2, 2, 2007, s. 141-161.

5. Mehmet KARA, “Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yaz 2010, Cilt 8, S. 3, s. 661-696.

6. Mehmet KARA, “Oyunlarla Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi TÜBAR, 2010-Bahar, S. 27, s. 407-421.

7. Mehmet KARA, "Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği", Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (Türklerin Dünyası Dergisi) Vol 3, No 3 2011, s. 157-195.

8. Mehmet KARA, “Hakas Türkçesinde Arapça ve Farsça Alıntı Kelimeler-II,”  Zeit schrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (Türklerin Dünyası Dergisi) Vol 5, No 5, 2013, s. 175-195.

9. Mehmet KARA, “Names Of Kinship İn The Turkish Dialects Of Southern Siberian (Tuğan-Çağın-Tuğan-Tuus Attarı)”, Karadeniz/Black Sea, Kış 2013, S. 5, V.19, 2013, s. 319-335.

10. Mehmet KARA, “Zenica Üniversitesi Türkoloji Bölümündeki Boşnak Öğrencilerin Türkçe Metin Okumadaki Sorunları”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/4 Spring 2013, p. 939-950, ANKARA-TURKEY.

11. Mehmet KARA, Funda KUTAY, “Dil-Davranış İlişkisi Açısından Ortaokul Öğretmenlerinin Olumsuz Söz ve Davranışları”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, C 5, S. 15, Kış 2016, s. 315-332.

12. Mehmet KARA, Adem KUTLU, “Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Metinlerindeki Bağdaşıklık Görünümleri”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, C 5, S. 15, Kış 2016, s. 47-61.

13. Mehmet KARA, “Hakas Türkçesinde Bildirme İfadesi”, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, S. 1, Aralık 2016, s. 1-14.

14. Mehmet KARA, Muhammet Raşit MEMİŞ, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Kalıp İfadeleri Kullanmadaki Düzeyleri”, İnternational Journal of Education and Teaching, UDES-2015, Ahlen-Almanya, s. 1670-1681.

15. Mehmet KARA, Mete Yusuf USTABULUT, İki Dilli Türk Çocuklarının Sesli Okuma Hataları Üzerine (Romanya Örneği). İnternational Journal of Education and Teaching, Cilt 3 Sayı 2, Ahlen-Almanya, s. 165-182, 2015.

16. Mehmet KARA, Funda KUTAY, “Dil-Davranış İlişkisi Açısından Ortaokul Öğrecinlerinin Olumsuz Söz ve Davranışları”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, C 6, S. 16, Yaz 2017, s. 115-134.

17. Mehmet KARA, Betül (ŞIHLAROĞLU) YILDIRIM, Nasreddin Hoca Fıkralarında Kalıp Sözler, İnternational Journal of Education and Teaching, Cilt 5 Sayı 1, Ahlen-Almanya, s. 487-498, 2017.

18. Mehmet KARA, Yunus Emre ÇEKİCİ, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Metinler Arası Aşamalılık: Yedi İklim Türkçe ve İzmir Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s. 411-426, Haziran 2017 BARTIN – TÜRKİYE.

19. Mehmet KARA, Mazhar ÜNAL, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Söz Varlığının Derlem Tabanlı İncelenmesiİnternational Journal of Education and Teaching, Cilt 7 Sayı 1, Ahlen-Almanya, s. 252-261, Mart 2019.

20. Y. PELİN ULUIŞIK, Mehmet KARA,  Türk Destanlarındaki Toy Geleneğinde At Yarışı: Hakas Destanı Altın Taycı Örneği, İdil, 2018, cilt / volume 7, sayı / issue 42.

21. M. RAŞİT MEMİŞ, M. KARA, “Kara” Kelimesinin Dede Korkut Oğuznameleri’ndeki Kullanımı Üzerine, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2018 6(6) 799–807.

22. M. Y. USTABULUT, M. KARA, Yansıtıcı Düşünme Becerileri Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin Gelişimine Etkisi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran, 2019.

23. M. KARA, M. ULUTAŞ, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Derlem Tabanlı İncelenmesiUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi TEKE, Sayı: 7/3 2018 s. 1902-1916, TÜRKİYE.

24. M. KARA, S. DAĞDELEN, Dilaver Cebeci’nin “Şimdiki Zaman Çekiminde Bir Mahkûma Mektup” Adlı Şiirinde Metinlerarasılık Unsurları, Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, 6(1), , 2019., s. 175-191.

25. M. RAŞİT MEMİŞ, M. KARA, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcük Yapım Bilgisi Eğitiminin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerindeki Etkisi, International Journal of Language Academy Volume 6/1 March 2018 p. 266 / 288.

26. M. KARA, Ş. ALTINSOY, B1, B2 ve C1 Düzeyindeki Yabancı Öğrencilere Türkçedeki Kalıp İfadelerin Öğretiminde Televizyon Reklamlarının Kullanılması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt 6 Sayı 18 Kış 2017, s. 799-813.

27. M. KARA, E. ÇİFTÇİ, Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Çağrışım Tekniği Kullanımının Yazma Becerisine Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019, Cilt 17, Sayı 1, 158-173.

28. N. ÖZKAN, M. KARA, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ceviz” Adlı Öyküsü Üzerine Anlambilimsel Bir Çözümleme, ULUTURKAD Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2018, s. 19-30.

29. M. KARA - ENGY EL-SAWAH, Mısır Arapçasında Ve Türkiye Türkçesinde Duygu Bildiren İfadeler Üzerine Karşlaştırmalı Bir İnceleme, ULUTURKAD Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Aralık 2017, s. 85-112.  

30. M. KARA, D. KOCABIYIK, İşitme Engelli Öğrencilerin Duygu Kavramlarını Algılaması Ve Anlamlandırması Üzerine Bir İnceleme, ULUTURKAD Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2016, s. 48-63.  

31. M. ULUTAŞ,  M. KARA, Türkçe Ders Kitaplarında Nasreddin Hoca Ve Fıkraları, Zeit schrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (Türklerin Dünyası Dergisi), Vol. 9 No. 3 (2017) 63-87.

32. M. KARA, M. ERDİL, Yabancı Öğrencilere Göre Türkçe Öğretiminde Öğreticilerin, Öğrencilerin Ve Çağdaş Medyanın Rolü, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 75, Ağustos 2018, s. 604-622.

 

 

 

ULUSAL HAKEMLİ VE DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

1. Mehmet KARA, “Türk Dili ve Lehçelerinde Kullanılan Yazı Sistemleri ve imlâ İle İlgili Bibliyografya Denemesi”, Müteferrika, Sayı: Bahar-yaz 8-9, 1996, s. 191.

2. Mehmet KARA, “Bosna-Hersek’teki Eğitim ve Öğretimle İlgili Tespit ve DeğerlendirmelerTürk Yurdu, Sayı: 271, Mart 2010 Cilt: 30, s. 5.

3. Mehmet KARA, "1960-1980 yıllarındaki Dil Tartışmalarına Art Zamanlı Bir Bakış" Türk Yurdu, Sayı: 288, Ağustos 2011, Cilt: 31, s. 168.

4. Mehmet KARA, “Muğla Ağzının Karakteristik Bir Özelliği”, Türk Dili Araştırmaları Yıllı-Belleten, 2001/I-II, TDK, Ankara 2003, s. 163.