Doç. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • “Dönemin Genel Özellikleri, XVII. Asırda Kütahya (Dini-Sosyal ve Tarihi Yapı)”, Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-ı Gaybi ve Dönemi Sempozyumu (1–3 EKİM 2015), s. 67-88. Kütahya(2016)
 • “100. Yılında Çanakkale Zaferi”, Çarşamba Seminerleri, Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 18 Mart 2015, Kütahya. (2015)
 • “Sofu Mehmed Paşa Dârülhadisi ve Müderrisleri”, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler (İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar) Uluslararası Sempozyumu (19-21 Aralık İstanbul(2015)
 • “Osmanlı'da İslami İlimler: Hadis”, Osmanlı’da İslamî İlimler Semineri, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, 8 Kasım 2014, İstanbul. (2014)
 • “Siyer Öğretimi”, (Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Yöntemleri Semineri, 21.06.2013). (2013)
 • “Hz. Peygamber ve Gençlik”, (Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Kütahya Fatih Ortaokulu)- Nisan 2013. (2013)
 • “İsraf”, (Vaaz: Kütahya Ulucami-Teravihten önce)-Ramazan 2013. (2013)
 • “Nefsi Hesaba Çekme”, (Vaaz: Kütahya Ulucami-Öğle namazından önce)- Ramazan 2013. (2013)
 • “Dönemin Temel Özellikleri”, Ahterî ve Dönemi Sempozyumu, 7-9 Kasım 2013, Kütahya (Yayım aşamasında). Kütahya(2013)
 • “Süleymaniye Dârülhadisi’nde Okutulan Eserler (XVI-XVII. Asırlar)”, Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Dâru’l-Hadisler Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Çankırı Belediyesi, Çankırı (8-9 Eylül 2012), Samsun 2014, s. 307-332. Çankırı(2012)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • X. İslam Tarihçileri Kongresi, 19-20 Mayıs 2017, Terziköy-Amasya (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi koordinatörlüğünde). (Katılımcı-Müzekereci olarak) (2017)
 • IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 14-17 Mayıs 2015, Kütahya (Bilim Kurulu Üyeliği) Kütahya(2015)
 • IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 14-17 Mayıs 2015, Kütahya (Oturum Başkanlığı) Kütahya(2015)
 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-ı Gaybi ve Dönemi Sempozyumu (1–3 EKİM 2015) (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi). Kütahya(2015)
 • Tübitak Ulakbim Editör ve Yazar 3. Eğitim Semineri, Akdeniz Üniversitesi, 6 Nisan 2015, Antalya (Katılımcı olarak). (2015)
 • Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Sempozyumu, 23-25 Ekim 2014, Kütahya (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi) Kütahya(2014)
 • İslam Tarihçileri Koordinasyon Toplantısı-Bursa (25 Haziran 2013), (Katılımcı-Müzakereci olarak) (2013)
 • Ahterî ve Dönemi Sempozyumu, 7-9 Kasım 2013, Kütahya (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi) Kütahya(2013)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Kalite Komisyonu üyeliği (2016)(2016 - )
 • İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD), 2016-Halen (Yayın Kurulu Üyeliği) (2016)(2016 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • (Jüri Üyesi): Ali İkiz, Hz. Peygamber’in Son Günleri ve Bu Dönemde Yaşanan Olayların Tarihi Yansımaları, Danışman: Doç. Dr. Adnan Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı, 15.09.2017, Eskişehir. (2017)
 • (Jüri Üyesi): Amet Molla Memet, Yunanistanlı Divan Şairleri: Biyografik İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Bilal Kemikli, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, 04.01.2016, Bursa. (2016)

Dersler

 • Siyer (İlahiyat 1. Sınıflar) (2014-2017)
 • Hz. Muhammed’in Hayatı (İDKAB 1. Sınıflar) (2014)
 • İslam Tarihi-I (İlahiyat 1. Sınıflar) (2014-2017)
 • İslam Tarihi-II (İlahiyat 2. Sınıflar) (2015-2017)
 • İslam Medeniyeti Tarihi (İlahiyat 2. Sınıflar) (2015-2017)
 • Tarih Felsefesi (Sosyoloji bölümü son sınıflar) (2014)
 • Araştırma Teknikleri (İlahiyat 3. Sınıflar) (2016-2017)
 • Osmanlı Türkçesi (İlahiyat 1. Sınıflar) (2015-2016)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (İlahiyat 1. Sınıflar) (2014-2016)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (İlahiyat 1. Sınıflar) (2014-2016)
 • Okul Deneyimi (İDKAB son sınıflar) (2016-2017)
 • Öğretmenlik Uygulaması (İDKAB son sınıflar) (2016-2017)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2016). 1037-1038 (1628-1629) Tarihli Rumeli Kadıaskerliği Rûznâmçesine Göre Osmanlı Medreseleri, Emin Yayınları, Bursa 2016..
 • (2016). Osmanlı’nın Bilgeleri-1: Taşköprizâde Ahmed Efendi, İstanbul: İlke Yayıncılık, 2016..
 • (2014). “Hz. Muhammed”, Ahilik Ansiklopedisi, II, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 125-127 (2. Baskı, 2016, s. 142-144)..
 • (2014). “Âdem”, Ahilik Ansiklopedisi, I, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 21-22 (2. Baskı, 2016, s. 27)..
 • (2014). “Salih”, Ahilik Ansiklopedisi, II, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 215 (2. Baskı, 2016, s. 233)..
 • (2014). “İdris”, Ahilik Ansiklopedisi, II, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 24 (2. Baskı, 2016, s. 24). .
 • (2014). Sa’d b. Ebu Vakkâs”, Ahilik Ansiklopedisi, II, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 214 (2. Baskı, 2016, s. 232)..
 • (2014). “Selman-ı Farisî”, Ahilik Ansiklopedisi, II, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 223 (2. Baskı, 2016, s. 241-242)..
 • (2013). Süleymaniye Dârülhadîsi [XVI-XVII. Asırlar], Kitabevi Yayınları, İstanbul 2013.. Türkiye.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2016). “Süleymaniye Dârülhadisi Özelinde Osmanlı Dârülhadislerinde Hadis Eğitimi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD): Türkiye'de İslami İlimler Tarihi: Hadis Özel Sayısı, XI/21 (2016), s. 113-141..
 • (2016). “Hankâh-Vefâ İlişkisi Bağlamında İstanbul’daki Üç Medrese: Ka‘riye, Hâkâniye-i Vefâ ve Vefâ Medreseleri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXV/1 (2016), s. 1-49..
 • (2016). “Vâcidiye Medresesi”, Bilimnâme, Nisan 2016, c. 1, sy. 30, s. 435-460..
 • (2014). “Osmanlı Medrese Teşkilatında Zirve: Süleymaniye Darülhadisi [XVI-XVII. Asırlar]”, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sy. 14 (Temmuz Aralık 2010), İstanbul, Şubat 2014, s. 51-116..
 • (2012). “XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı İlmiye Teşkilatı İçin Bir Kaynak: Târîh-i Silsile-i Ulemâ”, İSTEM (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musiki) Dergisi, Sayı: XX, 2012, s. 113-129..
 • (2009). “Harun Öğmüş’ün “Deve mi Domuz mu?” Adlı Manzum Tarihi Tiyatrosu Üzerine Bir Değerlendirme”, İSTEM (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musiki) Dergisi, Sayı: XIV, 2009, s. 471-477..

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • “Süleymaniye Dârülhadîsi [XVI-XVII. Asırlar]” (Doktora Tezi): Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Mansiyon Ödülü (Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Haziran 2013) (2013)

Proje

 • T.C Kültür Bakanlığı Tavşanlı Zeytinoğlu Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi (Proje Koordinatörü)-Devam ediyor. (2016)
 • T.C Kültür Bakanlığı Tavşanlı Zeytinoğlu Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi (Araştırmacı)-Devam ediyor. (2016)