Prof. Dr. Leyla AÇIK

Fen Fakültesi > Biyoloji

1. DPT. Moleküler Biyoloji Araştırmalar Merkezi Kurulması

Çevre kirliliğine neden olan ham petrol ve atıklarının bioremediasyonu

DPT projesi

DPT- Türkiyede yetişen bazı Allysum türlerinin Nikel akümulasyonları

TÜBİTAK-Türkiyenin çeşitli yerlerinde toplanan yoğurtlardan starter kültür elde etmek için izole edilen Lactobacillus ve Steptoccoccus türlerinin klasik yöntemler ve moleküler yöntemlerle identifikasyonları

Yrd.Arş

TÜBİTAK-RFLP ve RAPD-PCR metodları kullanılarak Allium türlerinin analizi

TÜBİTAK-Türkiye Astaragalus cinsine ait Onobrychium Boiss Seksiyonunun revizyonu

Yrd.Arş.

BAP-Çeşitli maya suşları kullanılarak melastan etanol üretimi

BAP-Servix kanserlerinde HPV6, 16, 18 ve 13 tiplerinin belirlenmesi ve klinikopatolojik özelliklerin karşılaştırılması

BAP-Mısır F3, F4 ve F5 hatlarında homozigotluğun PCR yöntemi ile belirlenerek GAP bölgesine uygun mısır tohumlarının elde edilmesi

BAP-Mısır F3, F4 ve F5 hatlarında homozigotluğun PCR yöntemi ile belirlenerek GAP bölgesine uygun mısır tohumlarının elde edilmesi

BAP_Ceyhan-Kerkük petrol hattında korezyon ve korezyona neden olan bakteriler ve plasmid profilleri,

BAP-Yedi Hyacinthella türünde RAPD-PCR kullanılarak genetik variasyonların belirlenmesi

BAP-Endüstriel ve yabani tip mayalarda PET191 geninin analizleri

BAP-Mastisistli ineklerden izole edilen Staphyloccoccus suşlarının tanımlanması, antibiyogramı ve plazmid DNA izolasyonları

BAP-Broilerden izole edilen E. coli, S. aureus, Salmonella ve Campylobacter jejuni suşlarının plazmid protein profilleri ve PCR analizler

BAP-Kirlilik indikatörü olan Gammarus türlerinin PCR ile filogenetik analizleri

BAP-Bacillus thuringiensis toksinlerinin bazı Lepidopter larvalrının orta bağırsak hücrelerine etkisi

BAP-S. thermophilus ve L. bulgaricus virulent fajların tanımlanması ve moleküler analizleri

BAP-Kök kanallarındaki endodontik enfeksiyonlardan sorumlu farklı anaerobik bakterilerin PCR ile tespiti

BAP-Bazı benzimidazol türevi platin (II) ve (IV) komplekslerinin sentez, in vitro antitümör etki ve DNA ile etkileşim çalışmaları

Yrd.Arş.