Prof. Dr. Ömer KURTIPEK

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Anesteziyoloji ve Reanimasyon

  1. İnterskalen Brakial Pleksus Bloğunun Postorakotomi Omuz Ağrısı Üzerine Etkinliğinin Araştırılması. 2010
  2. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluranın Miyokardiyal Korunma ve İnflamasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 2008
  3. Torakotomi vakalarında postoperatif ağrı kontrolü için ekstraplevral kateter yerleştirilerek lokal anestezik olarak verilen Ropivacain ve Bupivakain’in postoperatif ağrı ve solunum fonksiyonları üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması. 2006
  4. İnguinal hernilerde bupivakainin ve levobupivakainin spinal anestezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. 2005
  5. Sigaranın preoperatif solunum foksiyon testleri, postoperatif konplikasyonlar ve derlenme üzerine etkileri. 2005
  6. Sevofluran ve desfluran anestezisinin hemodinami derlenme kognitif fonksiyonlar ve serum flor düzeyi açısından karşılaştırılması. 2002