Prof. Dr. İrfan AR

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Çalışma alanı Yakıt Pilleri, Membran Sentezi Ve Karekterizasyonu, Biyodizel Üretimi İçin Heterojen Katalizör Geliştirilmesi, Biyogaz Üretim Kinetiği,
Adsorpsiyon ile Atık Su arıtımı, Elektronik Atıklardan Metallerin Geri Kazanılması konularıdır.


BİYODİZEL ÜRETİMİ İÇİN HETEROJEN KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ


Yağlar büyük moleküllü maddeler oldukları için kullanılacak katalizörlerin en azından mezo gözenekli olması gerekir. Denenmesi düşünülen aktif maddeler
yeterli gözenek büyüklüğüne sahip olmadıklarından MCM grubu bir malzemenin destek maddesi olarak kullanılması düşünülmektedir. MCM grubu gözenekli
malzemeler mezo gözenekli malzemeler grubuna giren yüksek yüzey alanlı amorf gözenek duvarı ve düzgün gözenek dağılımlına sahip katalitik uygulama
alanlarına sahip malzemelerdir.
Üretim ve karakterizasyon çalışmaları: Çalışmada kullanılması düşünülen aktif malzemelerin özellikleri araştırılıp, termodinamik analiz yoluyla en uygun
olanları belirlenecektir.Daha sonra MCM-41 sentezi yürütülecektir. Sentezi yapılan MCM-41’in morfolojik özellikleri belirlendikten sonra yaş emdirme ve iki
bileşenli malzemeler için ortak çöktürme yöntemiyle aktif maddeler sentezi yapılan MCM-41 üzerine yüklenecektir.
Uygulama alanları: Elde edilen katalizörler atık yağların transesterifikasyon reaksiyonunda denenecektir. En yüksek verime ulaşılan katalizör ile en iyi
çalışma koşullarını belirleme deneyleri yapılacaktır


YAKIT HÜCRELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MEMBRAN SENTEZİ


Bugün yakıt pillerinde en yaygın olarak kullanılan membran Nafion’dur. Ancak, Nafion pahalı olmasının yanısıra, 100 oC’un üzerindeki sıcaklıklarda proton
iletkenliğini yitirdiğinden alternatif yakıt kullanımına olanak vermemektedir. Bu nedenle termal ve kimyasal kararlılığa sahip, ucuz, proton iletkenliği yüksek
membran üretimi yakıt pillerinin ticarileştirilmesi açısından son derece önemlidir.
Üretim ve karakterizasyon çalışmaları: Çalışmada PVA bazlı kompozit membran üretimi araştırılacaktır. Membran üretiminde üzerinde durulacak
parametreler, membranın proton iletkenliğini ve termal dayanıklılığını artırmak için kullanılacak katkı maddeleri, bu maddelerin derişimleri, sentez yöntemi ve
ısıl işlem şartlarıdır. Sentezi yapılan membranların özelliklerinin belirlenmesinden sonar en iyi sonucu veren membran laboratuvarımızda bulunan yakıt hücresi
test cihazında denenecektir.
Uygulama alanları: Yakıt hücreleri elektrik kullanılan her yerde kullanılabildiğinden uygulama alanları ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.


ELEKTRONİK ATIKLARDAN DEĞERLİ METALLERİN GERİ KAZANILMASI


Günümüzde hızla ilerleyen teknoloji özellikle elektronik cihaz sanayiinde pek çok ürünün kullanım ömrü dolmadan demode olmaları veya daha fazla
fonksiyona sahip yeni modellerle değiştirilmeleri nedeniyle atık duruma gelmektedir. Sadece Almanya’da elektronik atık miktarının 170 000 tona ulaşmıştır.
Bu önemli çevre sorununun giderilebilmesi ve değerli metallerin geri kazanılması günümüzde büyük bir önem kazanmıştır.
Deneysel çalışmalar ve sonuçların irdelenmesi: Çalışmada, atık bilgisayar, cep telefonu vb elektronik eşyalardan elde edilen baskı devreler yaklaşık 3 mm
boyutuna kada indirildikten sonra laboratuvar ölçekli bir fırında kavurma ve reaksiyon gerçekleştirilecek daha sonrada elektrokimyasal yöntemle metaller geri
kazanılmaya çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlar özellikle siyanürle özütleme yöntemiyle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak elektrokimyasal yöntemin, çevre
açısından son derece zararlı siyanür ile özütleme yöntemine bir alternatif olabileceği gösterilmeye çalışılacaktır.


BİYOKÜTLEDEN ANAEROBİK PARÇALANMA İLE BİYOGAZ ÜRETİMİ
Modern yaşamın enerji ihtiyacının karşılanabilmesi, artan iklim değişikliği ve küresel ısınma sorunlarının çözümlenebilmesi için yenilenebilir enerjikaynaklarının ve teknolojilerinin araştırılması gerekir. Bu açıdan bazı atıkların ekonomiye kazandırılması, taşıdıkları patojenlerin giderilebilmesi ve üstün
nitelikli gübre elde edilmesinde anaerobik parçalanma iyi bir alternatif oluşturmaktadır.
Üretim ve analiz yöntemleri: Ziraat fakültesinden elde edilecek örnekler, bölümümüzde kurulu bulunan yukarı akışlı anaerobik reaktörde biyogaz üretiminde
kullanılacaktır. Deneylerde en iyi besleme bileşimi, deneysel parametrelerin belirlenmesi ve anaerobic parçalanma için kinetik bir model geliştirilmeye
çalışılacaktır.