Doç. Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Fizik Eğitimi

YÜKSEK LİSANS TEZİ
 
Tez No: 144989
Tezin Konusu: Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması.
Kurum: Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı
Yılı: 2004
Anahtar Sözcükler: Fizik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, İtme ve Momentum, Çoktan Seçmeli Test, Kısa Cevaplı Test, Doğru-Yanlış Testi.
Keywords: Physics Education, Measurement and Assessment, Impulse and Momentum, Multiple-choice Item Test Format, Short-Answer Test Format, True-False Test Format.
Sayfa Sayısı: 121
Danışman: Prof. Dr. Mustafa TAN
 
ÖZET
Bu çalışma, aynı hedef ve davranışlara yönelik olarak hazırlanmış, fizik eğitiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinden objektif ölçme türü olarak bilinen, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test ve doğru-yanlış tipi testleri itme ve momentum konusu için karşılaştırmayı, aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Aynı hedef ve davranışlara yönelik üç farklı türdeki ölçme araçları, Keçiören Kalaba Lisesi 10 Fen C sınıfında öğrenim gören 32 öğrenciye 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı, II. döneminde uygulanmıştır.
Araştırmanın sonucunda;
  1. İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile çoktan seçmeli test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
  2. İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
  3. İtme ve momentum konusu için uygulanan çoktan seçmeli test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
  4. İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test, çoktan seçmeli test ve doğru-yanlış tipi test ile öğrencilerin okullarında almış oldukları fizik dersi başarı notları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
 
ABSTRACT
This study, has been purposed of compare to the multiple-choice item test format, short-answer test format and true-false test format which are developed for the same learning outcomes, and are known objective test formats used for writing test formats at the physics education and purposed of establish correlation among the tests for the impulse and momentum subject. The same learning outcomes and these three different sort of measurement formats which had been applied 32 senior students who attends on the science class 10-C in Keçiören Kalaba High School during the second semester of the 2003-2004 educational year.
As a result;
  1. Between the short-answer test format and multiple-choice item test format which are applied for impulse and momentum subject was found significant correlation.
  2. Between the short-answer test format and true-false test format which are applied for impulse and momentum subject was not found significant correlation.
  3. Between the true-false test format and multiple-choice item test format which are applied for impulse and momentum subject was not found significant correlation.
  4. Among the short-answer test format, multiple-choice item test format, true-false test format which are applied for impulse-momentum subject and the students’ grade marks on physics lesson on their high school was not found significant correlation.
 

Tam Metin