Arş. Gör. Gökçen BİLGİN AKSOY

Edebiyat Fakültesi > Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • 2018. Azerbaycan Destanlarında Geçiş Dönemleri (Doğum- Evlenme- Ölüm), III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi Makedonya
  • 2017. Azerbaycan Türkçesi Atasözlerinin Şekil ve Kuruluş Özellikleri Üzerine Bir İnceleme, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi Bakü
  • 2017. Azerbaycan Türkçesi Atasözlerinde Ontolojik Metaforlara Bir Bakış, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı Ankara
  • 2016. Azerbaycan Türkçesinde Kadınla İlgili Söz Varlığı, III. Genç Akademisyenler Sempozyumu Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

  • 2012 KPDS İlkbahar / 83,75

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

  • (2013). Türkçe İlgi Hâli Ekinin Kökeni Üzerine (Talat Tekin'den Çeviri). Dil Araştırmaları, 13(157-162).
  • (2012). Ölker, Gökhan (2011), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 Arası), Kömen Yayınları, Konya, 643s., ISBN: 978-9756527-78-8. Dil Araştırmaları, 11(222-226).