Prof. Dr. Yücel Gelişli

Eğitim Bilimleri > Eğitim Programları ve Öğretim

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
•Yücel Gelişli (2005). The Development of Teacher Training in the Ottoman Empire 1848-1918. South East Europe Review, 3(131).
•Yücel Gelişli (2005). Education of Women Ottoman Empire to Modern Turkey. Bulgarian Historical Review, 1(104).

    Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
•Yücel Gelişli, Yasemin Ersoy,Gülbahar Bilge Konokman (2009). Determining the Impact of Nutrition Training Given to Woman on their Knowledge about Osteoporosis. ProcediaSocialBehavioral Sciences, 1(2528).
•Yücel Gelişli (2009). The Effect of Student Centered Instructional Approaches on Student Success. Procedia Social Behavioral Sciences, 1(434).
•Yücel Gelişli (2007). Effects of Teachers Attitudes Behavior on Students Attitudes, Behavior,Academic Success in Turkey. International Journal of Education Reform, 1(49).

 Ulusal Hakemli Ve Diğer Bilimsel, Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
•Yücel Gelişli (2011). Okul Deneyimi I Dersi Uygulama Öğrencilerinin Uygulama Sonrasında Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açılarındaki Değişim. e-Journal of New World Sciences Academy(EDUCATION SCIENCES), 1(708-716).
•Yücel Gelişli (2009). Mesleki Ve Teknik Eğitim Fakülteleri Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(76-89).
•Gelişli,Y (2009). PowerPoint ile Yapılan Ders Sunumlarının Etkililiği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(155-165).
•Gelişli, Y., Büyüktürkmen, M., Ortaç, S (2009). Tekstil Meslek Lisesi Mezunu Çalışanların Mesleki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş İli Örneği). G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(109-122).
•Gelişli,Y., Okur, A., Cuma, S (2009). İlköğretim 6.Sınıf Teknoloji Ve Tasarım Dersi Programının Öğretmen Görüşlerine ile Değerlendirilmesi. G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(67-80).
•Yücel Gelişli (2007). Öğretim Teknolojisi Kullanımı Açısından Bir Öğretim Kurumunun Değerlendirilmesi:Red Cedar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(49).
•Yücel Gelişli (2007). ;Öğretim Teknolojisi Kullanımı Açısından Bir Öğretim Kurumunun Değerlendirilmesi: Red Cedar İlköğretim Okulu;. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(49-72).
•Yücel Gelişli (2005). On Dokuzuncu Yüzyılda (Osmanlı Devletinin) Bağdat ve Yemen Vilayetlerinde Medreselerin Açılma Gerekçelerine İlişkin İki Belge. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(83).
•Yücel Gelişli (2005). Osmanlı Devletinde Rüşdiye Açılması ve Bu Okullara Öğretmen Ataması ile İlgili Uygulamalar. Mesleki Eğitim Dergisi, 13(1).
•Yücel Gelişli (2004). Yüksek Öğretmen Okullarının Kuruluşu ve Gelişimi. Mesleki Eğitim Dergisi, 6(27).
•Tayyip Duman,Yücel Gelişli, Şaban Çetin (2004). Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerin Sınıfta Disiplin Sağlama Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(281).
•Yücel Gelişli (2002). Muallim Cûdî Efendi Öğretmenlik Hayatı Ve Eserleri. Mesleki Eğitim Dergisi, 7(83).
•Yücel Gelişli (2002). Osmanlı Devleti İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri (Kuruluşu, Gelişimi, Dönüşümü. Türkler/Yeni Türkiye, c:15(35-43).
•Yücel Gelişli (2001). Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması. Milli Eğitim Dergisi, 149(45).
•Yücel Gelişli (2001). Türkiyede; Özel Türk, Azınlık, Yabancı Ve Milletlerarası Özel Okulların Gelişimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(35).
•Yücel Gelişli (2000). Osmanlı Öğretim Kurumlarından İdadiler. Türk Kültürü Dergisi, s:444(196-208).
•Yücel Gelişli (2000). Anadolu Öğretmen Liselerinin Kuruluşu ve Gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, s:146(56-69).
•Yücel Gelişli (1999). Darülfünun Kuruluşu ve Gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, s:143(129-131).
•Yücel Gelişli (1999). Siyasetnameler ve Eğitim. Milli Eğitim Dergisi, s:141(71-74).
•Yücel Gelişli (1998). Postmodernizm ve Eğitim Anlayışı. Milli Eğitim Dergisi, s:137(150-153).