Prof. Dr. Gülşen Doğu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 

 1. Uyanık, Ö., “Effect of Micropores on Gaseous Diffusion in Bidisperse Porous Catalysts”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng. Dept., Ankara (1977).
 2. Ozan, N., “The Kinetics of the Hydrogenation of Benzene Over a Platinum Supported Catalyst”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng., Dept., Ankara (1980).
 3. Ercan, C., “Analysis of Adsorption of Gases on Bidisperse Porous Catalysts by a Pulse-Response Technique”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng. Dept., Ankara (1980).
 4. Candan, N., “Reaction of SO2 with Calcined Limestone in a Fixed-Bed Reactor”, M.S. Thesis, M.E.T.U., Chem. Eng. Dept., Ankara (1979).
 5. Ülkütan, S., “The Mechanism of the Calcination of Limestone and the Variations in Pore Structure”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng. Dept., Ankara (1980).
 6. Ağca, S., “Reaction of SO2 with Activated Soda”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng. Dept., Ankara (1980).
 7. Sözen, Z. Z., “Oxidation of Ethylene in a Fluidized Bed Reactor”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng. Dept., Ankara (1980).
 8. Angün, A., “Diffusion Study in the Sorption of SO2 on Activated Soda”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng. Dept., Ankara (1985).
 9. Balcı, S., “Structural Variations and Kinetics of Coal Gasification with CO2”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng.  Dept., Ankara (1985).
 10. Koyuncu, Ü., “A Kinetic Study for the Sorption of SO2 on Calcined Limestone”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng. Dept., Ankara (1985).
 11. Kırkbir, F., “Dynamic Analysis of a Tubular Reactor”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Chem. Eng. Dept., Ankara (1985).
 12. Keskin, A., “Single Pellet Moment Method for the Analysis of Reaction of SO2 with Activated Soda”, M.S. Tezi, M.E.T.U., Ankara (1986).
 13. Pekediz, A., “Concentration Dependence of Effective Diffusivity”, M.S. Tezi, Gazi Üniv. Ankara (1988).
 14. Mürtezaoğlu, K., “Dynamic Evaluation of Effective Thermal Conductivity of Catalyst Pellets”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (1988).
 15. Özkan, G., “Design and Operation of a Pilot Scala Circulating Fluidized Bed Combustor - Pilot Ölçekli Dolaşımlı Bir Akışkan Yatak Yakma Sisteminin Tasarım ve Yanma Çalışmaları”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (1989).
 16. Nazlıoğlu, S., “Adsorption and Transport of Pollutans in Soil Toprak Kirletici Maddeleri Topraktaki Adsorpsiyonu ve Taşınımı”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (1991).
 17. Keskin, V., “Sulfur Capture Capacity of Soma and Tunçbilek Lignite Ashes - Tunçbilek ve Soma Linyit Küllerinin Kükürt Tutma Özelliklerinin Belirlenmesi”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (1991).
 18. Cabbar, C.,  “Single Pellet Dynamic Analysis of Adsorption and Transport in Soil and in Porous Solids - Toprakta ve Gözenekli Katılarda Adsorpsiyon ve Taşınımın Tek Tablet Üzerinde Dinamik  Analizi”, Ph.D. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (1992).
 19. Gültop, T., “Dynamic Investigation of Reaction of SO2 with Activated Soda, SO2 - Aktif Soda Reaksiyonunun Dinamik Analizi”, Ph.D. Tezi, Gazi Üniv., Ankara   (1992).
 20. Yaşyerli, N., “Gasification of Turkish Lignites with Carbondioxide - Türk Linyitlerinin Karbondioksit Ortamında Gazlaştırılması.”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (1992).
 21. Yeşildoruk, T., “Scrubbing of SO2 in a Spray Drier Using an Alkaline Solution -Alkali çözeltisiyle SO2'nin Püskürtmeli Kurutucuda Tutuluması”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (1992).
 22. Ar, İ., “Kinetics of SO2 Capture with Limestone - SO2 'nin Kireçtaşıyla Tutulmasının  Reaksiyon Kinetiği”, Ph.D. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (1992).
 23. Oray, E., “Monolitik Katalizörlerde Etkin Termal İletkenlik Katsayısının Dinamik Yöntem ile Tayini-Determination of Effective Thermal Conductivity of Monolitic Catalysts by Dynamic Technique”, M.S. Tezi, (Prof.Dr. Nurdan Saraçoğlu ile birlikte yönetildi), Gazi Üniv., Ankara (1993).
 24. Ünal, M., “Production of Activated Soda from Trona-Tronadan Aktif Soda Eldesi”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (1994).
 25. Uçar, Ç., “Kinetics of Reaction of SO2 with Trona-Kükürtdioksit Trona  Reaksiyon Kinetiği, Ph.D. Tezi , Gazi Üniv., Ankara (1995).
 26. Özkan, G., “Transport and Reaction in Monolithic Catalysts Monolitik Katalizörlerde Reaksiyon ve Taşınım”, PhD Tezi , Gazi Üniv., Ankara (1997).
 27. Yaşyerli,N., “Organik Kirleticilerin Toprakta Adsorbsiyon ve Taşınımı”, Ph.D. Tezi (Prof.Dr. Timur Doğu ile birlikte yönetildi ), Gazi Üniv., Ankara (1997).
 28. Ölmez, G., “Zeolitlerde İyon Değişimi ve Difüzyonun Dinamik İncelenmesi”, Ph.D. Tezi (Prof. Dr. Müjgan Çulfaz ile birlikte yönetildi) Gazi Üniv., Ankara (2000).
 29. Oktar ,N. “Kurşunsuz Benzin Katkı Maddeleri Üretimi”, PhD Tezi ( Doç.Dr. Kırali Mürtezaoğlu ile birlikte yönetildi), Gazi Üniv., Ankara (2001).
 30. Yaşyerli, S. “Kimyasal Proseslerde Oluşan H2S’in Yenilenebilir Adsorbentler ile Tutulması”, Ph D Tezi ( Doç. Dr. İrfan Ar ile birlikte yönetildi). Gazi Üniv. Ankara (2001).
 31. Doğan, M., “Palladyum Alumina Tabletlerde Hidrojen Difüzyonu ve Membran Reaktör Uygulamaları”, PhD Tezi, Gazi Üniv., Ankara (2001).
 32. Çağlayan, P., “H2S Gazının Tutulması İçin Mangan Oksit ve Mangan-Demir Bakır Oksit Sorbent Geliştirilmesi”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (2004). (Ortak Danışman: İrfan Ar).
 33. Arslan, K., “ Kurşunsuz Benzin Katkı Maddesi Dietileterin (DEE) Üretimi Üzerinde Kinetik Çalışmalar”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (2004). (Ortak Danışman: Prof. Dr. Kırali Mürtezaoğlu ).
 34. Boz, N., “Kinetic Studies for the Production of Tertiary Ethers Used as Gasoline Additives”, Ph.D Tezi, (ODTÜ), Ankara (2004) (Danışman: Dr.T.Doğu; Ortak Danışman: Dr. G. Doğu).
 35. Sener C., “Synthesis of Pd-MCM-41 Type Nanostructured-Mesoporous Materials-Pd-MCM-41 Tipi Nanoyapılı-Mezogözenekli Malzeme Üretimi”, M.S. Tezi (ODTÜ),  Ankara (2006). (Danışman: Dr.T. Doğu, Ortak Danışman: Dr. G. Doğu)
 36. Varisli D., “Novel Catalysts for Production of Di-methyl-ether and Di-ethyl-ether”, Doktora Tezi (ODTÜ), Ankara (2007). (Danışman: Dr.T. Doğu, Ortak Danışman: Dr. G. Doğu)
 37. Altınışık,Ö., “İnorganik Membran Üretimi”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (2005).
 38. Özaydın, Z., “Mezogözenekli Cu-MCM-41 ile Yüksek Sıcaklıkta Proses Gazı Desülfürizasyonu”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara (2007). (Ortak Danışman: Dr. S.Yasyerli ).
 39. Arbağ, H., “Karbondioksit Aktivasyonu ile Metandan Hidrojen Üretimi Reaksiyonunun MCM-41 Destekli  Katalizörlerde İncelenmesi”, M.S. Tezi, Gazi Üniv. Ankara (2008).
 40. Özbay, N., “Biyodizel Yan Ürünü Gliserinin Eterifikasyonu ile Yüksek Kalitede Yeni Yakıt Formülasyonu”, M.S. Tezi, Gazi Üniv. Ankara (2008). ( Danışman: Dr. N. Oktar, Ortak Danışman: Dr. G. Doğu).
 41. Aktaş, Ö., “Propanın Seçici Oksidasyonu ile Propilene Dönüşümü Reaksiyonu için SBA-15 ve MCF Destekli Katalizör Geliştirilmesi”, M.S. Tezi, Gazi Üniv. Ankara (2008).
 42. Değirmenci, L., “Heteropoli Asitlerin Benzin Katkı Maddesi Oksijenli Bileşiklerin Üretiminde Katalizör Olarak Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Gazi Üniv. (Ortak Danışman: Doç.Dr. N. Oktar) (2009).
 43. Aktaş, Ö., “Propanın Katalitik Seçici Oksidasyonu ile Propilen Eldesi İçin Destekli ve Desteksiz Karışık Metal Oksit Katalizör Geliştirilmesi ve Kinetik Çalışmalar”, Devam eden Doktora Tezi, Gazi Üniv. (Danışman: Doç.Dr. Sena Yasyerli, Ortak Danışman: Prof.Dr. Gulsen Dogu).
 44. Arbağ, H., “Metanın Kuru Reform Reaksiyonu ile H2 Üretimi için aktif ve Yüksek Verimli Katalizör Geliştirilmesi”, Devam eden Doktora Tezi, Gazi Üniv., (Danışman: Dr. G.Doğu, Ortak Danışman: Dr. N. Yaşyerli), Ankara.
 45. Özbay, N., “Gliserin Tersiyer Eterlerinin Sentezi ve Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi”, Devam eden Doktora Tezi, Gazi Üniv. Ankara (2008). ( Danışman: Dr. N. Oktar, Ortak Danışman: Dr. G. Dogu).
 46. Yerlikaya, G., “Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Katalizör Geliştirilmesi”, M.S. Tezi, Gazi Üniv., Ankara, (Danışman: Prof.Dr. Gülşen Doğu; Ortak Danışman:Doç. Dr. Sena Yasyerli) 2012.
 47. Gündüz G., “Reçineler Varlığında Asetik Asitin Farklı Alkollerle Esterleşme Reaksiyon Çalışmaları”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv., (Danışman: Doç.Dr. Nuray Oktar, Ortak Danışman: Prof.Dr. Gülşen Doğu) Ankara, 2012.
 48. Ayşegül Öztürk, “Biyodizel  Yan Ürünü Gliserolün Değerli Kimyasallara Dönüştürülmesi Üzerine Kinetik Çalışmalar”, Gazi Üniversitesi, Devam eden Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: Doç.Dr. N. Oktar, Ortak Danışman: Prof.Dr. G. Doğu)