Prof. Dr. Gülşen Doğu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 1. Doğu, G., “Kataliz İçi  Difüzyon, Adsorpsiyon ve Reaksiyon Hız Sabitlerini  Belirlemek İçin Geliştirilen Yeni Bir Moment Metodu, A New Moment Method for Determination of Diffusion, Adsorption and Reaction Rate   Parameters”, TÜBİTAK V. Bilim Kongresi Tebliğ Kitabı (1976).
 2. Uyanık Ö., G. Doğu, “İki Dağılımlı Gözenekli Katalizörlerde Gaz Difüzyonunun Moment Yöntemiyle İncelenmesi-Investigation of Gaseous Diffusion in Bidisperse Porous Catalysts”, TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi, 357 (1978).
 3. Ülkütan, S., G. Doğu, T. Doğu, “Kireçtaşının Kalsinasyonu Sırasında Gözenek   Yapısının Değişimi ve Reaksiyon Mekanizması.- Variations in Pore Structure in the Calcination of Limestone, and the Reaction Mechanism”, III. Ulusal Metalurji Kongresi Tebliğ Kitabı, 929, Ankara (1979).
 4. Candan, N., Doğu, G., Doğu, T., “Sabit Yataklı Bir Reaktörde Kükürt Dioksidin    Kalsiyum Oksitle Tutulması-Sorption of SO2 on Calcium Oxide in a Fixed Bed Reactor”, TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, 153 (1980).
 5. Keskin A., G. Doğu, T, Doğu, “Kükürt Dioksidin Aktif Soda ile Tutulması Reaksiyon Kinetiğinin Dinamik İncelenmesi-Dynamic Investigation of Sorption of SO2 on Activated Soda”, III. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi Özet Kitabı, 255 (1986).
 6. Balcı, S., G. Doğu, T. Doğu, “Kömürün Karbondioksit  ile Gazlaştırılmasının Yapısal    Değişikliği ve Kinetiği-Kinetics of Gasification of Coal with CO2 “, Türkiye 4. Enerji Kongresi Tebliğ Kitabı, 339 İzmir (1986). (III. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresinde de sunuldu, 224,1986).
 7. Doğu, G., “İki Dağılımlı Katalizörlerde Difuzyon ve Reaksiyon-Diffusion and Reaction in Bidisperse Catalysts”, III. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi Özet Kitabı, 228 (1986).
 8. Doğu, G., A. Angün, “Determination of Effective Diffusivity and Tortuosity in Activated Soda Pellets”,Gazi Üniv. Müh.Mim. Fak. Dergisi, 1, (2), 1 (1986).
 9. Mürtezaoğlu, K., Doğu, G., T. Doğu, “Gözenekli Katalizörlerde Isı İletimi - Conduction in Porous Catalysts”, Kimya 88, V. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi Özet Kitabı, 56-57 (Ankara 1988).
 10. Pekediz, A., G. Doğu, “Konstrasyon ve Basıncın Gözenekli Katılarda Etkin Difüzyon Sabitine Etkileri - The Effect of Concentration and Pressure on the Effective Diffusion in Porous Solids”, Kimya 88, V. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi Özet Kitabı, 54-55, Ankara (1988).
 11. Durmaz, A., Y. Ercan, G. Doğu, M. Sivrioğlu, E. Ataer, “Hava Kirliliğinin Kontroluna Yönelik Olarak Linyitlerin Verimli ve Temiz Yakılmasi ile İlgili Araştırma Geliştirme Çalışmaları - Efficient and Clean Burning of Lignities for Air Pollution Control Research and Development Studies”, 7. Ulusal Isı ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir (Eylül 1989).
 12. Doğu, T., G. Doğu, “Gözenekli Katılarda Difüzyon Için Bir Model - A Diffusion Model for Porous Solids”, Kimya 89, VI. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi Özet Kitabı, 2, İzmir (1989).
 13. Özkan, G., Doğu, G., Durmaz, A., Yolcu, S., “Pilot Ölçekli Dolaşımlı Bir Akışkan Yatakta Yanma  ve Emisyon Çalışmaları - Combustion and Emission Studies in a Circulating Pilot Fluidized Bed”, Kimya 89, VI. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi Özet Kitabı, 65, İzmir (1989).
 14. Ar, İ., Doğu, G., Saraçoğlu, N., T. Doğu, “Değişik Yöre Kireç-Taşlarının SO2 Tutma Aktivitesi” VII. National Congress of Chemistry and Chem. Eng. Abstracts, Gazi Magusa   (April 1991).
 15. Ölmez, G., Doğu, G., T. Doğu, “Baca Gazındaki Kükürtdioksidin Püskürtmeli Kurutucuda Kireç Çözeltisiyle Tutulması - Removal of SO2 by Lime Solution in a Spray Drier”, VII. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi Özet Kitabı, Gazi Magusa (April 1991).
 16. Ar, İ., Doğu, G., Saraçoğlu, N., T. Doğu, “Kireçtaşlarının Kükürtdioksit Tutma Kapasitelerinin Karakterizasyonu Characterization of SO2 Sorption Capacities of  Different Limestones”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü I. Ulusal Sempozyumu, 276-295, Ankara (June 1991).
 17. Doğu, G., Ölmez, G., T. Doğu, “Püskürtmeli Kurutucuda Kükürt-dioksit Tutulmasi - Sülfür Dioxide Scrubbing in a Spray Drier”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü I. Ulusal Sempozyumu, 296-308, Ankara (June 1991).
 18. Keskin, V., Doğu, G., A. Durmaz, “Tunçbilek ve Soma Linyit Küllerinin Kükürt Tutma Özellikleri - Sulfur Capture Capacities of Tunçbilek and Soma Lignite Ashes”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü I. Ulusal Sempozyumu,, 309-321, Ankara (June 1991).
 19. Doğu, T., Güldür, Ç., Kopaç, T., G. Doğu, “Tronanın Baca Gazındaki Kükürtdioksiti Tutmadaki Etkinliği - The Activity of Trona to Capture Sulfur Dioxide in Flue-Gases”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü I. Ulusal Sempozyumu, 336-351, Ankara (June 1991).
 20. Doğu, G., Ercan, Y., Durmaz, A., M. Çulfaz, “Baca Gazı Desülfurizasyon Proseslerinin Genel Değerlendirilmesi - An Evaluation of Flue Gas Desulfurization Processes”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü I. Ulusal Sempozyumu, Ankara, 238-254  (June 1991).
 21. Doğu, T., Ölmez, G., G. Doğu, Uçar, Ç, T. Yolasığmaz, “Flue Gas Desulfurization by Spray Drier Scrubbers”, Workshop on Possibilities of Refurbishing Fossil-Fired Power Stations Taking Into Account Environmental Requirement. TEK, Termik Santrallerin Çevresel Açıdan İyileştirilmesi, Workshop, 287-304, Ankara (Nisan, 1993).
 22. Ar, İ., Doğu, G., T. Doğu, “Sobalarda SO2 Emisyonunun Kuru Filtre Kullanılarak Azaltılması” Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu II. Ulusal Sempozyumu, Eskişehir (Eylül 1993).
 23. Doğu, T., Güldür, Ç, G. Doğu, Kükürtdioksidin Sabit Yataklı Bir Filtrede Trona ile Tutulması, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu II. Ulusal Sempozyumu, Eskişehir (Eylül 1993).
 24. Doğu, T., Ölmez, G., Doğu, G., T. Yolasığmaz, “Püskürtmeli Kurutucuda Kükürtdioksit Tutulmasında Katkı Maddelerinin Ürün Bileşimine Etkisi”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu II.  Ulusal Sempozyumu, Eskişehir (Eylül 1993).
 25. Ünal, M., Doğu, G., T. Doğu, “Püskürtmeli Kurutucuda Tronadan Aktif Soda Eldesi”, I.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi  Tebliğ Kitabi, Cilt 1, Sayfa 285-295 (1994).
 26. Güldür, Ç., Doğu, G., Doğu, T., “Trona-Kükürtdioksit Reaksiyonunda Değişik Parametrelerin Ürün Bileşimleri Üzerine Etkileri”, II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, 1.Cilt, .136-141 (1996).
 27. Yaşyerli, N., Doğu, G., Doğu, T., McCoy, B.J., J.M. Smith, “Toprakta Organik Kirleticilerin Taşınım ve Adsorpsiyonu”, II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, 2.Cilt, 1102-1107 (1996)
 28. Oktar,N., Mürtezaoglu,K., Doğu,G., Doğu,T., “Kursunsuz Benzin Katkı Maddeleri Üretimi ve Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi”, III.Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Erzurum (1-4 Eylül 1998).
 29. Yaşyerli, S., Ar, İ, Doğu, G., “Gazlaştırmada Oluşan H2S’in Bakır Oksit Adsorbent ile Tutulması”, Yanma ve Hava Kirliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 361-370, Elazığ ( Haziran, 2000).
 30. Yaşyerli, N., Doğu, G., Doğu, T., “Türk Linyitlerinin CO2 Ortamında Gazlaştırılma Kinetiğinin İncelenmesi”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 141-148, Elazığ ( Haziran, 2000).
 31. Oktar, N., Boz, N., Mürtezaoğlu, K., Doğu, G., Doğu, T.” Çevre Dostu Benzin Eldesinde Kullanılacak Asidik Karakterli Polimerik Membran Sentezi ve Eterleşme Reaksiyonlarında Kullanımı”, Yanma ve  Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 131-140, Elazığ  ( Haziran, 2000).
 32. Doğan,M.,Doğu,G.,Yalcın,H.,”Aluminyumoksit Tozlarindan Elde Edillen Tabletlerde Gözenek Çapının Kontrolu ve Difüzyon Çalışmaları”, IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu Bildiri Kitabı,s.269, İstanbul,  ( Eylül 2000).
 33. Boz,N.,Oktar,N., Mürtezaoğlu,K., Doğu,G., Doğu,T., “Amberlit-15 Reçine Katalizörü Yüzeyinde MTBE Oluşum Mekanizmasının FT-IR Tekniği ile İncelenmesi”, IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, ( Eylül 2000).
 34. Özbelge,H.Ö., Baykara, T., Doğu, G., “Yeni  Malzemeler ve Türkiye’nin Teknolojik ve Sosyo- Ekonomik Alt Yapısı”, IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu Bildiri Kitabı,s.384, İstanbul ( Eylül 2000).
 35. Yener, J., Kopac, T., Dogu, G., Dogu, T., “Klinoptilolit Üzerine Boyar Madde Adsorpsiyonunun İncelenmesi”, UKMK5 , V. Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu Özet Kitabı CAD 14, Ankara (Eylül 2002).
 36. Karayılan  , D., Yaşyerli, S.,  Doğu, G., Doğu , T., “Vanadyum Esaslı Karışık Oksit Sorbentler ile Proses Gazlarından Yüksek Sıcaklıkta H2S Giderilmesi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s.772 , Kars (Haziran 2004).
 37. Boz, N., Varışlı, D., Dogu, T., Murtezaoglu,K., Dogu, G., “Yüksek Oktanlı Benzin Katkı Maddeleri Tersiyer Eterlerin Reaktif Damıtma ve Geri Döngülü Reaktör Sistemlerinde Üretimi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s.746 , Kars (Haziran 2004).
 38. Çaglayan, P., Yasyerli, S., Ar, İ., Dogu, G., Dogu, T., Mn-Fe-Cu Karışık Oksiti ile    Yüksek Sıcaklık Desülfürizasyonu, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK6 Bildiri Özetleri Kitabı, RM-25, İzmir ( Eylül 2004).
 39. Yaşyerli, S., Doğu, G., Doğu, T., “Kömür Gazlaştırma Entegre Tesislerinde Oluşan   Hidrojen Sülfür Gazının Giderilmesi İçiin Geliştirilen Metal Oksit Sorbentlerin Etkinlikleri”, GAP V. Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, s.395-399 ((Nisan 2006).
 40. Doğu,T., Şener, C., Güçbilmez, Y., Doğu, G., Balcı, S., Aktifleştirilmiş MCM-41 Türü Mezo-Gözenekli Nano-Kompozit Yapıdaki Katalitik Malzemelerin Sentez, Karakterizasyon  ve Uygulama Alanları”, GAP V. Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, s.253-255 (Nisan 2006).
 41. Varisli, D., Dogu, T., Dogu, G., “ Etil Alkolün Dehidrasyon Reaksiyonu”, UKMK7  Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, s.449, Eskişehir, (Eylül 2006).
 42. Ozbay, N., Değirmenci, L., Oktar, N., Dogu, G., “ETBE Sentezi ve Su Etkisinin İncelenmesi Üzerine  Kinetik Çalışmalar”, UKMK7 Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, (Eylül 2006).
 43. Yasyerli, S., Ozaydin, Z., Dogu, G., “Mixed Metal Oxide Sorbents and Catalysts for H2S Removal and Selective Oxidation of H2S”, 1. Ulusal Kataliz Kongresi, NCC1, Güzelyurt, KKTC, (Ocak 2007).
 44. Şener, C., Dogu, T., Dogu, G.,  “Palladium Incorporated Silicate Structured Mesoporous Catalysts for Ethanol Reforming”, 1. Ulusal Kataliz Kongresi, NCC1, Güzelyurt, KKTC, s.41,(Ocak 2007).
 45. Varışlı, D., Dogu, T., Dogu, G., “Ethanol Dehydration over Solid Acid Catalysts Silicotungstic Acid, Tungstophosphoric Acid, Molybdophosphoric Acid and Nafion”, 1. Ulusal Kataliz Kongresi, NCC1, Güzelyurt, KKTC, s. 57, (Ocak 2007).
 46. Ozbay,N., Oktar,N., Dogu,G., Dogu,T., “Etherıfıcatıon of Glycerol by Tert-butyl Alcohol Catalysed by Ion Exchange Resın”, 2. Ulusal Kataliz Kongresi, NCC2, p.39, Erzurum, (Haziran 2008).
 47. Degirmenci, L., Oktar, N., Dogu, G., “Effect of Heat Treatment on the Activity of Heteropoly Acid Catalysts in ETBE Synthesis”, 2. Ulusal Kataliz Kongresi, NCC2, p.25, Erzurum, (Haziran 2008).
 48. Varisli, D., Tokay, K.C., Ciftci, A., Dogu, T., Dogu, G., “Methanol Dehydration Reaction to Produce Clean Diesel Alternative Dimethylether”, 2. Ulusal Kataliz Kongresi, NCC2, p.29, Erzurum, (Haziran 2008).
 49. Aktas, O., Yasyerli, S., Dogu, G., Dogu, T., “Mesocelluous Silica Foam (MCF) Supported V-Ce Mixed Metal Oxide for Selective Oxidation Reactions”, 2. Ulusal Kataliz Kongresi, NCC2, p.35, Erzurum, (Haziran 2008).
 50. Arbag, H., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu, G., “Synthesis Gas Production by Dry Reforming of Methane over Nickel Based Mesoporous Catalysts”, 2. Ulusal Kataliz Kongresi, NCC2, p.69, Erzurum, (Haziran 2008).
 51. Marti, Sener C., Arishtirova, K., Nikolov, R.N., Dogu, T., Dogu, G., Damyanova, S., “Etanol-Su Buharı ve Metan-Karbondioksit Reaksiyonları ile Hidrojen Üretimi İçin Pd ve Ni İcerikli Mezogözenekli Katalizörlerin Sentez ve Karakterizasyonu”, VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK8, p.351, Malatya (Ağustos 2008).
 52. Ozaydin, Z., Koyuncu, D.D.E., Yasyerli, S., Dogu, G., “Yüksek Sıcaklık Gaz Desülfürizasyonunda Seryum İçeren Demir Sorbentler”, VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK8, p. 381, Malatya (Ağustos 2008).
 53. Varışlı, D., Dogu, T., Dogu, G., “Temiz Dizel Alternatifi Dimetil-Eterin Heteropoli Asit Katalizörler Kullanılarak Üretimi”, VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK8, p. 170, Malatya (Ağustos 2008).
 54. Aktaş, Ö., Yerlikaya, G., Yüzbaşı, N.S.,  Yaşyerli, S., Doğu, G., “Mo-Ce İçeren MCM-41 Destekli Katalizörlerde Propanın Oksidatif Dehidrojenasyonu ile Propilen Üretimi”, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas (Temmuz 2009).
 55. Tokay K., Dogu T., Dogu G.“Dimethyl Ether Synthesis Over Alumina Catalysis/Alumina Katalizörler ile Dimetil Eter Sentezi”, 3rd National Catalysis Congress (NCC-3), p:100-101, Zonguldak, Turkey, 28 April-1 May 2010.
 56. Ozbay N., Oktar N., Dogu G., Dogu T. “Acid Catalysed Etherification Reaction of Glycerol in a Batch Reactor System/Gliserinin Kesikli Reaktör Sisteminde Asit Katalizli Eterifikasyon Reaksiyonu”, 3rd National Catalysis Congress (NCC-3), p:146-147, Zonguldak, Turkey, 28 April-1 May 2010.
 57. Aktas O., Bal B., Vardar O., Aslan M. Y., Yasyerli S., Dogu G. “Selective Oxidation of Propane to Propylene over SBA-15 Supported Mo-Ce Catalysts/Mo-Ce İçeren SBA-15 Destekli Katalizörlerde Propanın Propilene Seçici Oksidasyonu”, 3rd National Catalysis Congress (NCC-3), p:150-151, Zonguldak, Turkey, 28 April-1 May 2010.
 58. Degirmenci L., Oktar N., Dogu G.,”Synthesis and Characterization of PolyHEMA Based Catalyst: Application in Etherification of Alcohol/PoliHEMA Bazlı Katalizörlerin Sentezi ve Karakterizasyonu: Alkolün Eterleşme Reaksiyonunda Uygulanması”, 3rd National Catalysis Congress (NCC-3), p:156-157, Zonguldak, Turkey, 28 April-1 May 2010.
 59. Arbağ H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G. ”MCM-41 Supported Ni-Rh Catalyst for Dry Reforming of Methane/Metanın Kuru Reform Reaksiyonunda MCM-41 Destekli Ni-Rh Katalizörü”, 3rd National Catalysis Congress (NCC-3), p:162-163, Zonguldak, Turkey, 28 April-1 May 2010.
 60. Erdoğan F. O., Kopaç T., Dogu G., Dogu T. ”Acetone Adsorption Capacities of Carbon Based Materials/Karbon Bazlı Maddelerin Aseton Adsorpsiyon Kapasiteleri”, 3rd National Catalysis Congress (NCC-3), p:172-173, Zonguldak, Turkey, 28 April-1 May 2010.
 61. Tokay K., Varışlı D., Dogu T., Dogu G.“Ethylene from ethanol over Al@SBA-15/   Al@SBA-15 Katalizörü ile Etanolden Etilen Eldesi”, 3rd National Catalysis Congress (NCC-3), p:174-175, Zonguldak, Turkey, 28 April-1 May 2010.
 62. Degirmenci L., Varışlı D., Oktar N., Dogu G., Dogu T. ”STA Incorporated Mesoporous Catalysts for ETBE Synthesis/STA İçeren Mezogözenekli Katalizörler ile ETBE Sentezi”, 3rd National Catalysis Congress (NCC-3), p:176-177, Zonguldak, Turkey, 28 April-1 May 2010.
 63. Arbağ, H., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu G.,"Yapısında Farklı Oranlarda Rh-Ni İçeren MCM-41 Destekli Katalizörlerin Metanın Kuru Reform Reaksiyonunda Aktivitelerinin İncelenmesi", 9.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-9), Gazi Üniversitesi, Ankara, 2010.
 64. Aktas O., Yasyerli S., Doğu G., Doğu T., “Mo-Nb Metalleri ile Hazırlanan V-MCF Katalizörünün Propanın Oksidatif Dehidrojenasyon Reaksiyonunda Katalitik Aktivitesi”, 9.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-9), Gazi Üniversitesi, Ankara, 2010.
 65. Pekmezci, B., Doğu, T., Doğu, G., “Kompleksleştirme Yöntemiyle Seryum – Zirkonyum ve Demir – Zirkonyum İçerikli Katalizör Sentezi”, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK10, İstanbul, Eylül 2012.
 66. Akyavaşoğlu, F., Özbay, N., Oktar, N., Doğu, G., “Asidik İyon Değiştirici Reçine Katalizörler Amberlit IR120 ve PurolitCT 175 Varlığında Gliserinin Eterleşme Reaksiyonunun İncelenmesi, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK10, İstanbul, Eylül 2012.
 67. Arbağ, H., Yaşyerli, S., Yaşyerli, N., Doğu, G., Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Alümina Destekli Ni Katalizörler, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK10, İstanbul, Eylül 2012.
 68. Aktaş Panta Ö., Yaşyerli S., Doğu G., Doğu T., “Al-MCM-41 Destekli V, Cr ve Mo İçeren Katalizörlerin Propanın Oksidatif ve Oksidatif Olmayan Dehidrojenasyonu ile Propilen Eldesi Reaksiyonunda Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi”, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (UKMK-10), İstanbul, Eylül 2012.
 69. Arbağ, H., Yaşyerli, S., Yaşyerli, N., Doğu, G., “Performance Modification of Ni Impregnated Mesoporous Alumina by Mg and W Incorporation for Dry Reforming of Methane”, 4. Ulusal Kataliz Kongresi, Kocaeli, Nisan 2012.
 70. Gündüz G., Oktar N., Dogu G.,  “Production of Octane Enhancers from Acetylation of Glycerol” 4rd National Catalysis Congress”, Kocaeli, 21 -24 Mart 2012, pp.135.
 71. Ozbay N., Oktar N., Dogu G., Dogu T.,”  Sorption Enhanced Etherification of Glycerol to Produce Transportation Fuel Additives”, 4rd National Catalysis Congress”, Kocaeli, 21 -24 Mart 2012, pp.169.