Doç. Dr. Erdal AKSOY

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Ankara
 • Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Ankara
 • Karakeçili 11.Uluslararası Kültür Şenliği Kırıkkale
 • Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Ankara
 • 1. Yörük Türkmen Kurultayı Ankara
 • Yörük ve Türkmenlerde Günlük Hayat Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Orhun Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21.Yüzyıl Ankara
 • Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi Ankara
 • Türk Dünyasında Bilim-Kültür-Gelenek Bakü-Azerbaycan

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Müfredatının Dini Sosyalleşme Açısından Değerlendirilmesi

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2008). Türkiyede Sosyoloji (İsimler-Eserler) I-II. Türkiye. Phoenix.
 • (2008). Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler. Türkiye. Phoenix.
 • Prof.Dr.M.Cihat Özönder, Yrd.Doç.Dr.Serdar Sağlam, Dr.Şeref Uluocak, Dr.Gökhan V. Köktürk. (2005). İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz. İlköğretim okullarının 7.ve 8.sınıflarında okuyan öğrencilerin "okulda şiddet" ve "taciz" kavramlarına yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye. Dumat matbaacılık.
 • (2005). Son Konar-Göçerlerin (Sarıkeçili Yörüklerinin) Sosyo-Kültürel Yapısı. Türkiye. Hacettepe Üniversitesi.
 • (2002). Türkler. Türkiye. Yeni Türkiye.

Editörlük

 • (2005). Son Konar-Göçerlerin Sosyo-Kültürel Yapısı,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2010). Nusayrilerin Sosyal Yapıları Ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye";de Yaşayan Bu Topluluğa Devletin Yaklaşımları. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 54(199-212).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2010). Almanya";da Yaşayan Üçüncü Kuşak Türk Öğrencilerin Kimlik Algılamaları ve Buna Bağlı Olarak Karşılaştıkları Ayrımcılık Sorunları. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 12(7-38).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2004). Günümüz Kırıkkale Karakeçili Yörüklerinin Aşiret Yapısı. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 1(165-178).
 • (2000). Anadoluda Yaşayan Oğuz Türklerinde Sosyal Farklılaşma:"Türkmen"ler ve "Yörük"ler. KÖK Araştırmalar, özel sayı(105-121).
 • (2000). Mehmet Eröz";ün Türk Sosyolojisindeki Yeri. Türk Yurdu, 150(46-51).