Dr. Öğr. Üyesi Duygu Uysal Zıraman

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Uysal Zıraman, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z. (2018). Mass transfer enhancement factor for chemical absorption of carbon dioxide into sodium metaborate solution (DOI: 10.1007/s11814-018-0100-2) . Korean Journal of Chemical Engineering (ISSN: 0256-1115, e-ISSN: 1975-7220), 35(9)(1800-1806).
 • Uysal Zıraman, D., Safarov, J., Doğan, Ö.M., Hassel, E., Uysal, B.Z. (2018). Apparent molar volumes Vf of calcium acetate (Ca(CH3COO)2 (aq)) at T=(273.15 to 353.15) K and pressures up to 100 MPa . J. Serb. Chem. Soc. (ISSN: 0352-5139, e-ISSN: 1820-7421), 83(9)(1005-1016).
 • Uysal, D., Dogan, O.M., Uysal, B.Z. (2017). Kinetics of absorption of carbon dioxide into sodium metaborate solution (DOI: 10.1002/kin.21082). International Journal of Chemical Kinetics (e-ISSN: 1097-4601), 49 (6)(377-386).
 • Uysal, B.Z., Doğan, Ö.M., Uysal, D., Demir, S. (2010). Heat transfer in bubble columns. Strojarstvo: Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering (ISSN: 0562-1887), 52(543-548).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yörük, Ö., Uysal Zıraman, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z. (2019). Çan Linyitinden Elektroliz Yöntemi ile Hidrojen Üretiminde Çeşitli Parametrelerin Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (TR Dizin, e-ISSN 2147-9526), 7(4)(957-968).
 • Demirel, S., İnce, T.E., Uysal, D., Uysal, B.Z. (2015). Boric acid production from sodium metaborate with sulfuric acid.. CBÜ Fen Bil. Dergi. (TR Dizin, ISSN : 379-398, e-ISSN: 1305-1385), 11(379-382).
 • Uysal, B.Z., Uysal, D., Sönmez, Y.M., Doğan, Ö.M. (2013). Humic acid and fulvic acid production from Turkish Leonardites. Soil-Water Journal (TR Dizin, ISSN: 2146-7072, e-ISSN: 2148-5534), 2(351-356).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Suleymanli, K., Uysal, D., Hamidova, R., Aliyev, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. (2017). Heat Capacity and Speed of Sound of Some Ionic Liquids Over Wide Range Of Temperature. Transactions Of Azerbaijan National Academy Of Sciences Physics And Astronomy (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin Xəbərləri Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası- Fizika Və Astronomiya) (ISSN: 2304-7453), 5(74-79).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Şaşmaz, O., Uysal Zıraman, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2019. Investigation of Carbon Dioxide Absorption with Ammonium Acetate Solution in Packed Column, 1st Euro-Asia Conference on CO2 Capture and Utilisation (EACCO2CU 2019) Kuala Lumpur, Malaysia
 • Uysal Zıraman, D., Uysal, B.Z., 2019. Thermodynamic Analysis of the Allam Cycle and its Pressure Sensitivity, 22nd Congress on Thermal Science and Technology (CTST 2019) Kocaeli, Turkey
 • Güzeler, S., Yörük, Ö., Gördesel, M., Uysal Zıraman, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2019. Tunçbilek Linyiti ve Karasu’nun Elektrolizi ile Hidrojen Eldesine Farklı Parametrelerin Etkisi, 31. Ulusal Kimya Kongresi
 • Çetişli Türkarslan, F., Uysal Zıraman, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2018. Ömrünü Tamamlamış Kamyon Lastiklerinin Pirolizi, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu Edirne
 • Genç Çelikçi, G., Uysal Zıraman, D., Uysal, B.Z., 2018. Etil asetat ve n-bütanol çözeltilerinin karbon dioksit absorplama kapasiteleri , 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu Edirne
 • Genc Celikci, G., Uysal Ziraman, D., Uysal, B.Z., 2018. Experimental determination of diffusion coefficients of carbon dioxide in ethyl acetate and n-butanol, 7th Rostocker International Conference: Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics Rostock, Germany
 • Uysal Ziraman, D., Aliyev, A., Safarov, J., Hassel, E., 2018. Thermophysical Properties of 1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, Thermodynamik-Kolloquium 2018 Kassel, Germany
 • Uysal, D., Safarov, J., Doğan, Ö.M., Hassel, E., Uysal, B.Z., 2017. Total carbon dioxide absorption capacity of calcium acetate solution, 10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection Bled, Slovenia
 • Yörük, Ö., Uysal, D., Uysal, B.Z. , 2017. Capturing sulfur dioxide from flue gas by iron(II)hydroxide, 10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection Bled, Slovenia
 • Suleymanli, K., Uysal, D., Hamidova, R., Aliyev, A., Safarov, J., Shahvardiyev, A., Hassel, E., 2017. Heat Capacity and Speed of Sound of 1-Butyl-3-Methylimidazolium Hexafluorophosphate and 1-Butyl-3-Methylimidazolium Trifluoromethanesulfonate Over Wide Range of Temperature, 10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection Bled, Slovenia
 • Cicibıyık, C., Uysal, D., Uysal, B.Z., 2017. Parabolik oluklu güneş kolektörünün performans analizi, ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Çorum, Türkiye
 • Suleymanlı, K., Uysal, D., Hamidova, R., Safarov, J., Aliyev, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E., 2017. Density of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate and methanol binary mixtures, ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Çorum, Türkiye
 • Huseynova, G., Uysal, D., Hamidova, R., Safarov, J., Bashirov, M., Hassel, E., 2017. Carbon dioxide solubility in 1-ethyl-3-methylimidazolium methanesulfonate ionic liquid, ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Çorum, Türkiye
 • Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z. , 2016. Karbon dioksitin kalsium asetat çözeltisine absorpsiyonunda sıcaklığın reaksiyon kinetiğine etkisi , 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir, Türkiye
 • Yörük, Ö., Uysal, D., Uysal, B.Z. , 2016. Demir (II) hidroksit ile kabarcıklı kolonda baca gazı desülfürizasyonu , 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir, Türkiye
 • Nadirov, E., Hammad, A.E.A., Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2016. Polietilen atığın ve ceviz kabuğunun birlikte su buharı gazlaştırmasıyla sentez gazı üretimi , 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir, Türkiye
 • Hammad, A.E.A., Nadirov, E., Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2016. Pirinadan su buharı gazlaştırmasıyla sentez gazı üretimi , 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir, Türkiye
 • Genç, G., Uysal, D., Uysal, B.Z., 2016. Soma-Eynez linyitinin karbon dioksit ve su buharı ortamında gazlaştırılması , 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir, Türkiye
 • Yıldırım, E., Uysal, D., Uysal, B.Z., 2016. Ayçiçeği kabuğundan su buharı gazlaştırılması ile sentez gazı üretimi , 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir, Türkiye
 • Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z. , 2016. Experimental determination of diffusion coefficient of carbon dioxide in calcium acetate solution, 9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection Kayseri, Turkey
 • Koçyiğit, İ., Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z. , 2016. Capturing Carbon Dioxide From Air By Carbitol Acetate, 9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, SEEP2016 Kayseri, Turkey
 • Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2015. Kabarcıklı kolonda kalsiyum asetat çözeltisine karbon dioksitin absorpsiyonu, 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu İzmir
 • Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2015. Hammadde kaynaklı demir ve alüminyumun hümik asit üretim prosesinde uzaklaştırılması, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale
 • Uysal, D., Safarov, J., Doğan, Ö.M., Hassel, E., Uysal, B.Z., 2015. Thermophysical Properties of Calcium Acetate + Water Solutions, 28th European Symposium on Applied Thermodynamics Athens, Greece
 • Uysal, D., Uysal, B.Z., 2015. Experimental investigation of carbon dioxide methanation by Sabatier reaction , International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection (SEEP) University of the West of Scotland, Glasgow, Scotland
 • Uysal, D., Şahin, A., Genç, G., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2015. Kütahya - Tunçbilek Linyitinin ve Atık Şlamın Gazlaştırılması, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Balıkesir
 • Şahin, A., Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2015. Farklı Sahalardan Alınan Kömür Örneklerinin ve Doğalgazın Sabit Güç Üretimli Yakma Sistemlerinde Kullanımı, 20. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi Balıkesir
 • Bozacı, Ç., Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2014. Meşe kömüründen aktif karbon üretimi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Eskişehir, Türkiye
 • Uysal, D., Anılmış. M.N., Doğan, Ö.M., Özdingiş, M., Uysal, B.Z., 2014. Bolu-Göynük-Hasanlar bitümlü şeylinin Fisher-Assay cihazında retortlanması, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Eskişehir, Türkiye
 • Kahraman, F., Aydın, A., Takıcak, N., Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2014. Hatıldağ, Beydili ve Hasanlar yörelerine ait bitümlü şeyllerin pirolizi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Eskişehir, Türkiye
 • Çetişli Türkarslan, F., Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2014. Ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerin pirolizi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Eskişehir, Türkiye
 • Uysal, D., Safarov, J., Doğan, O.M., Hassel, E., Uysal, B.Z., 2014. Thermophysical properties of calcium acetate solutions at elevated pressures and different temperatures, 1st International Scientific Conference on Young Scientists and Specialists Bakü, Azerbaijan
 • Demirel, H.S., İnce, T.E., Uysal, D., Uysal, B.Z., 2014. Boric acid production from sodium metaborate, 1st International Scientific Conference on Young Scientists and Specialists Bakü, Azerbaijan
 • Çetinkaya, S., Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal B.Z., 2014. Fındık kabuğunun torefikasyonu, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Eskişehir, Türkiye
 • Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2013. Soma linyitinin su buharı gazlaştırmasıyla sentez gazı üretimi, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Samsun, Türkiye
 • Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2012. Dolgulu kolonda amonyak çözeltisine karbon dioksitin absorpsiyonu, 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z, 2011. Kömürün gazlaştırılması ile hidrojen üretimi üzerine kömür tipinin ve sıcaklığın etkisi, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Zonguldak, Türkiye
 • Uysal, D., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., 2011. Absorption of carbon dioxide into sodium metaborate solution using a bubble column, EERC, VIII Air Quality Conference Arlington, Virginia, USA
 • Sönmez, Y.M., D. Uysal, D. Öztan, I. Ölmez, Ö.M. Doğan, U.G. Zafer, B.Z. Uysal, 2010. Production of humic acid from Turkish leonardites and absorption of copper from waste water, CHISA-2010, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering Prague, Czech Rebuplic
 • Öztan, D., Y.M. Sönmez, D. Uysal, Ö.M. Doğan, U. Gündüz, M. Özdingiş, S. Anaç, B.Z. Uysal, 2010. Çanakkale-Çan Linyitinin Kuruma Davranışı, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara, Türkiye
 • Sönmez, Y.M., B.Z. Uysal, U.G. Zafer, S. Anaç, D. Uysal, D. Öztan, 2010. Leonarditlerden Fülvik Asit Üretimi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara, Türkiye
 • Uysal, D., Ö.M. Doğan, B.Z. Uysal, 2010. Kabarcıklı Kolonda Sodyum Metaborat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara, Türkiye
 • Uysal B.Z., Y.M. Sönmez, D. Uysal, S. Anaç, D. Öztan, U.G. Zafer, Ö.M. Doğan, M. Özdingiş, Z. Olgun, 2010. Fulvic Acid Production from Turkish Leonardites, 15th Meeting of the International Humic Substances Society Tenerife, Spain
 • Uysal, B. Z., Ö. M. Doğan, Uysal D., S. Demir, 2007. Kabarcıklı Kolonlarda Isı Transferi, ULIBTK’09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Sivas, Türkiye
 • Uysal, B. Z., F. F. Ar, M. Tanrıverdi, Uysal, D., 2007. İç Yüzeyi Boyunca Partiküller İnen Boru Duvarından Isı Transferi, ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Kayseri, Türkiye

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • THERMAM2018, 7th Rostocker International Conference: Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics Rostock, Germany(2018)
 • SEEP2016, 9th International Conference on Sustainable Energy & Enviromental Protection - Organizasyon Komitesi Üyesi Kayseri, Türkiye(2016)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Uysal, B.Z., Sönmez, Y.M., Uysal, D.. (2013). Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment. Ch. 204, Production of Fulvic Acid via Ethyl Fulvate, p.1101-1104 Springer Netherlands.

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Metanol ve Karasudan Elektroliz Yöntemi ile Hidrojen Üretim Esaslarının İncelenmesi (2019) Gazi Üniversitesi
 • Doktora sonrası projesi: "Thermophysical properties of technical important fluids" in Rostock University - Institute of Technical Thermodynamics (2018)
 • 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Programı "The Solubility of Carbon Dioxide in Calcium Acetate Solution", Rostock University, Germany (2014) TÜBİTAK - The Scientific and Technological Research Council of Turkey
 • Kabarcıklı Kolonda Sodyum Metaborat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu (BAP Projesi) (2012) Gazi Üniversitesi
 • LLP Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi - Kömür Gazlaştırma Teknolojisi Eğitimi, Augsburg, Almanya (2010) European Commision

Teknopark

 • Gazi Teknopark / TEKNOPROM Coal, Energy and Chemical Technologies R&D, Project, Engineering, Applications, Training and Consultation/ R&D Engineer (2010)

Ödül

 • T.C. Gazi University Rectorate SCI, SSCI, HCI Paper Award (2019)
 • T.C. Gazi University Rectorate SCI, SSCI, HCI Paper Award (2018)

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • ChE302 Mass Transfer I (2017-2018/II, 2018-2019/I)
 • ChE321 Heat Transfer (2018-2019/I)
 • KM482 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III (2017-2018/II)
 • KM492 Lisans Araştırma Projesi (2017-2018/II)
 • KM491 Bitirme Ödevi (2017-2018/I)
 • ChE222 Fluid Mechanics (2018-2019/II)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Postdoctoral study: Universität Rostock Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, Germany

Yabancı Dil

 • 1. Yabancı Dil / İngilizce (C2)
 • 2. Yabancı Dil / Fransızca (B1)
 • 3. Yabancı Dil / Almanca (A2)