Prof. Dr. Deniz Büyükkiliç Şeren

Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi > Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi > Sayısal Yöntemler Eğitimi

Üniversite Sınavına Giren Adaylarda Mesleğe Yönelmeyi Etkileyen Etmenler Üzerine Bir çalışma

Bir meslek seçme aşamasına gelmiş genç, birçok etki altındadır ve tüm bu etkileri kendi istekleri ile de harmanlayarak en optimal kararı vermeye çalışmaktadır. Bu çalışma ile işsizlik, üniversite sistemi, popüler kültür, kamu-özel sektör anlayışı, aile baskısı gibi değişkenlerin gençlerin meslek algılamalarını nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda gençlerin üniversite seçme sınavları ile ilgili algılamalarını ortaya koymalarını amaçlamaktadır.

Kurumsal Bir Özdeğerlendirme Aracı Ortak Değerlendirme Çerçevesinin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarında Uygulanabilirliği

Çalışmanın temel amacı, MEB’e bağlı eğitim kurumlarının performanslarının artırılması ve eğitim kurumlarının kalite çalışmalarına destek sağlayacak, kullanımı kolay bir araç olması nedeniyle kamu örgütleri için geliştirilen bir özdeğerlendirme aracı olan, Ortak Değerlendirme Çerçevesi’nin -ODÇ- MEB’e bağlı eğitim kurumlarında uygulanabilirliğini tartışmaktır. Ayrıca mevcut MEB Özdeğerlendirme Aracı ile ODÇ’nin kıyaslamasını yapmaktır.

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Bu çalışma ile verimliliği etkileyen geleneksel ve yeni faktörlerin incelenmesi ve toplam verimlilikte önemli sıçramalara yol açtığı öne sürülen bilgi ve iletişim teknolojilerinin teoride ve uygulamada verimliliği nasıl etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, uygulama aşamasında bilgi ve iletişim teknolojileri ağırlıklı olmak üzere bütün faktörler göz önünde bulundurularak seçilecek göstergeler kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Bu analizlerden biri olan Faktör Analizi ile ülkelerin elde bulunan değişkenlere göre sıralanmıştır. Ayrıca bu sıralamalar ile işgücü verimliliği ve kişi başına GSYİH arasında bir ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Son olarak da bu ülkelerin elde bulunan değişkenlere göre gruplandırılması Kümeleme Analizi ile gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Ve İşletmelerde Uygulamalarının Örnekolaylarla İncelenmesi

Bu çalışma kurumsal yönetim ilkelerini tanımlamak, açıklamak, dünyada ve Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamalarını aktarmak ve dört örmekolay üzerinde konuyu tartışmak, böylelikle kurumsal yönetim ilkelerine uyumun işletmelere sağladığı yararları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarında Personel Disiplin Hukukunun Etkililiği

Bu çalışmada kamunun geniş bir kesimini oluşturan eğitim çalışanlarına uygulanan disiplin kurallarının, yönetici ve öğretmen davranışlarını eğitimsel amaçlar doğrultusunda ne ölçüde şekillendirdiği ve amaçlarını başarma derecesine-etkililiğine ilişkin sorulara cevap aranmaktadır. Kısacası eğitim işgörenleri ölçeğinde disiplin kuralları kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirecek dinamik özellikler sergilemekte midir, disiplin rejiminin yapısal özellikleri kurumsal amaçları başarma hedefiyle uyumluluk göstermekte midir, disiplin üstleri, kuralları işler kılacak mesleki yeterliğe sahip midir, disiplin sistemi ödül-ceza araçlarını kullanmada hangi yöne ağırlık vermektedir, eğitim alanında disiplinsizlik nedenleriyle baş edecek bir kurallar kapasitesinin varlığından söz edilebilir mi, değişen kamu yönetiminin yeni kavramları (yönetişim gibi) disipline ilişkin karar alma sürecine ne ölçüde eklemlenebilir, şeklinde oluşturulan soruların cevapları aranmaya çalışılmıştır.

Kurum İmajının Hedef Kitle İle İletişime Etkisi Ve İki Örnekolay Çalışması İle İncelenmesi

Bu çalışmada kurum imajı kavramı, önemi, oluşumu, gelişimi, kurum imajı oluşmasına katkı veren araçlar, etkilendiği alanlar, hedef kitle ile ilişkisi vb. konulara yönelik derleme ve değerlendirmelerin bilimsel yazın taramasıyla ortaya konulması ile birlikte başarılı markalaşmış ve olumlu kurum imajı olan iki firmanın kurum imajı oluşturma süreçlerinin örnekolay çalışmaları ile incelenmesi yoluyla konunun bir bütün halinde açıklanması amaçlanmaktadır.