Prof. Dr. Çiğdem Varol

Şehir ve Bölge Planlama

Küresel Sisteme Entegrasyonda Yenilikçi Üretim Kapasitesinin Rolü, Türkiye Teknoparkları Üzerinden Bir Değerlendirme

Varol, Ç., Sat, A., Üçer, A., Yılmaz, G. (2007), Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 06/2004-29, Ankara.

Sürdürülebilir Kent Planlamada Yönetişim: Türkiye’de Yerel Gündem 21 Çalışmaları

Varol, Ç., Yalçıner, Ö., Gürer, N., Özer, M.N. (2008) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 06/2005-23; Ankara

Değişen Üretim Organizasyonları Kapsamında Girişimci Ağları ve Yerel Kalkınma

Kayasü, S., Varol, Ç. (2002) ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 99-06-02-14 nolu doktora tezine yönelik AFP Projesi, Ankara

Planlama Sürecinin Yenilenmesi Projesi

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2008)

İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova) Kıyı Alanları Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesi

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2008)

Kentsel Arazi Kullanımındaki Değişimlerin, Arazi Değer Artış Sürecine Etkileri: Ankara Örneği

Eceral, T. Varol, Ç. Alkan, L. (2010) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 06/2007-11

Metropoliten Alanlarda Sanayi Kümeleri: İstanbul’da Kuyumculuk Sektörünün Mekansal Kümelenmesi, Rekabet Gücü ve Dayanışma Ağları

Armatlı Köroğlu, B., Özelçi Eceral, T., Varol, Ç., Özdemir Sönmez, N. (2010) TÜBİTAK Projesi, 2008-107K424

Ankara’daki Alışveriş Merkezlerinin ve Alışveriş Potansiyelinin Mekansal Dağılımının Perakende Yerseçim Modelleriyle Analizi

Özüduru, B., Varol, Ç. (2011) TÜBİTAK, 2009-108K547

Yerel Büyüme Odakları Çorum Araştırma Projesi

Prof. Dr. Ayda Eraydın - İzak Atiyas koordinatörlüğünde Dünya Bankası Projesi alan çalışması (1997).