Prof. Dr. Çiğdem Varol

Şehir ve Bölge Planlama

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ozuduru, B., Varol, C., Ercoskun, O.Y. (2014). Do Shopping Centers Abate the Resilience of Shopping Streets? The Co-Existence of Both Shopping Venues in Ankara, Turkey. Cities, 36(145-157).
 • Karaca, M. Varol, Ç. (2012). “Konut Alanlarında Enerji Etkinliği: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Toplu Konut Projeleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme” . METU Journal of Architecture, 29 (2) (127-141).
 • Armatlı Köroğlu, B., Özelçi Eceral, T., Varol, Ç. (2012). “Sanayi Kümelerinde Ağların Mekansal Örüntüsü: İstanbul Kuyumculuk Sektörü Üretim Ağları”. METU Journal of Architecture, 29 (1)(119-138).
 • Sezgin, D., Varol, Ç. (2012). “Ankara’daki Kentsel Büyüme ve Saçaklanmanın Verimli Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Etkisi” . METU Journal of Architecture, 29 (1) (273-288).
 • Özelçi Eceral, T., Armatlı Köroğlu, B., Varol, Ç. (2012). “İhracatçı Firmalar ve Kümeler: İstanbul Kuyumculuk Kümesi İhracat Kapasitesi Analizi”. İktisat İşletme ve Finans, 27 (317)(89-114).
 • Ozuduru, B., Varol, C. (2011). “Spatial Statistics Methods in Retail Location Research: A Case Study of Ankara, Turkey” . Procedia Environmental Sciences, 7(287-292).
 • Varol, C., Ercoskun, O. ve Gurer, N. (2010). Local participatory mechanisms and collective actions for sustainable urban development in Turkey. Habitat International, 35(1).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Mutlu, E. Varol, Ç. (2017). "Sosyo-Ekonomik Farklılaşma ve Mekânsal Ayrışma: Bursa Metropoliten Alanı Analizi". Megaron, , 12 (1)(87-105. ).
 • Sat, N.A., Gürel Üçer, Z.A., Varol, Ç., Yenigül, B. (2017). "Sürdürülebilir Kentler İçin Çok Merkezli Gelişme: Ankara Metropoliten Kenti İçin Bir Değerlendirme". Ankara Araştırmaları Dergisi, 5 (1)(98-107).
 • Atalay Y., Varol, Ç. (2016). "İleri Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimciliği: Ankara’daki Sektörel ve Mekansal Farklılaşmalar". Planlama, 26 (3)(181-192).
 • Yenigül, B., Gürel Üçer, A., Varol, Ç., Sat A. (2016). “Küreselleşme Dinamiklerinin Yerleşim Sistemleri Üzerine Etkisi”. Namık Kemal University Sosyal Bilimler Metinleri, Aralık ICOMEP Özel Sayısı(231-243).
 • Yenigül, B., Gürel Üçer, A., Varol, Ç., Sat A. (2016). “Mekansal Yeniden Yapılanmada Sınır Tanımayan Kent Bölgeler”. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık(231-243).
 • Karaçay, H. Varol, Ç. (2015). Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Fiziki, Beşeri ve Sosyal Sermaye Yatırımları: Vakıflar Genel Müdürlüğü Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3)(100-121).
 • Aksoy, Z., Varol, Ç. (2015). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Vakıf Taşınmazlarının Mekânsal Dönüşüm Süreçleri: Ankara Örneği. Vakıflar Dergisi, 44(105-129).
 • Gürel Üçer, A., Yenigül, S. B., Varol, Ç. (2014). Büyükşehir’den ‘Bütünşehir’e: Yerel Yönetim Politikalarındaki Değişimin Kırsal Alana Etkileri. İdealkent, 12(26-59).
 • Varol, Ç. Eceral T. (2013). Denizli Tekstil Sanayi: Yerel Kalkınmada Bir Başarı Hikayesi mi?. İdealkent, 8(180-199).
 • Varol, Ç. (2010). Strategies for Promoting Entrepreneurship in Local Economic Development: Case of Ankara-Turkey. G.U. Journal of Science, 23 (1)(97-105).
 • Varol, Ç., Yalçıner Ercoşkun Ö., Gürer, N. (2009). Sustainable Actions of Community Entrepreneurs: Local Agenda 21 in Karaburun-İzmir. G.U. Journal of Science, 22 (1)(51-58).
 • Varol, Ç. (2000). Small and medium enterprises in Poland and Turkey. Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstwa (Economics and Organization of Enterprise), 6(8-11).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bilge Yıldız, F. , Varol, Ç. (2018). “Nükleer Enerji Politikaları ve Büyük Enerji Yatırımlarında Toplumsal Katılımcı Süreçler: Sinop Nükleer Güç Santrali Örneği”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 27(2)( 95-111. ).
 • Yavaşoğlu, F., Varol Özden Ç. (2017). "Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Deprem Hasar Riski Analizi: Kadıköy Örneği". TÜBAV Bilim Dergisi, 10(3)(28-38).
 • Varol, Ç., Sat, N.A., Gürel Üçer, Z.A., Yenigül, B. (2017). "Metropoliten Alanlarda Çok-Merkezli Mekansal Gelişmelerin Sürdürülebilirlik Üzerinden Değerlendirilmesi: Avrupa Birliği’ndeki Uygulamalar". TÜBAV Bilim Dergisi , 10 (1) (61-74).
 • Varol, Ç. Eceral T. (2013). Denizli Tekstil Sanayi: Yerel Kalkınmada Bir Başarı Hikayesi mi? . İdealkent, 8(180-199).
 • Varol, Ç. (2012). “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Deneyimi”. Anahtar, 283(18-19).
 • Varol, Ç. Özüduru, B. (2010). “Türkiye’de Perakendecilik Sektörünün ve Alışveriş Merkezlerinin Örgütsel ve Yasal Durumları”. Dosya, 22(30-40).
 • Varol, Ç., Yalçıner Ercoşkun Ö. (2008). Uluslararası Ekolojik ve Teknolojik Kentler Konferansının Ardından. Planlama Dergisi, 1-2(3-16).
 • Varol, Ç., Gürel Üçer, A. (2005). Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Planlama: Kastamonu Örneği. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5 (1)(83-98).
 • Tekel, A., Varol, Ç., Yalçıner Ercoşkun, Ö. ve Gürer, N. (2005). Bir Yaz Okulunun Ardından: Atatürk Orman Çiftliği. Planlama Dergisi, 4(26-33).
 • Çalışkan, G., Özelçi, T. ve Varol, Ç. (1997). "Türkiyede Kentleşme Sürecinin Farklılaşması Analizi". Planlama Dergisi, 97/1(22-32).
 • Varol, Ç. (1960). “Sürdürülebilir Mekânsal Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları” . Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 26(1)(43-58).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Varol Ç. Söylemez, E.. (2017). Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi (Editörler: Selçuk KOÇ, Ayhan ORHAN, Mehmet Çağrı GÖZEN). “Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesindeki Enformel İşgücü Dinamikleri” s.114-120 Türkiye. Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları.
 • Zoral, P. Varol, Ç.. (2016). 80 Sonrası Mekan ve Planlama. “Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi Yaklaşımının Mekânsal Planlama Pratiğine Uyarlanması: Türkiye İçin Yeni Bir Öneri” s. 51-77 Türkiye. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
 • Tekeli, İ., Özelçi Eceral, T., Armatlı Köroğlu, B., Çıngı Özüduru, B., Özdemir Sönmez, N., Sat, N. A., Şenbil, M., Varol, Ç.. (2015). İlhan Tekeli ile Günümüze ve Geleceğe Dair, İlhan Tekeli Toplu Eserler-26. Türkiye. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Varol, Ç.. (2012). Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, M. Ersoy, (der.). “Üretim ve Bilgi Ağları” ve “İleri Sanayi Bölgeleri” maddeleri s: 156-159, 467-469. Türkiye. Ninova Yayıncılık.
 • Varol, Ç., Sat, A., Gürel Üçer, A., Yılmaz, G. . (2011). Yenilikçilik ve Mekan: Ankara’daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri. Türkiye. TMMOB Makina Mühendisleri Odası.
 • Varol, Ç.. (2011). "Türkiye’deki Sanayi Üretiminin Mekansal Organizasyonunda Yasal Düzenlemeler” . Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama Prof. Dr. Feral Eke'ye Armağan, ss:145-161 Ankara-Türkiye. TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı.
 • Varol, Ç., Sat, A., Gürel Üçer, A., Yılmaz, G.. (2009). "Ankara Technology Development Zones within the Context of Innovation Strategies in Turkey"; . in N. Aydogan (ed) Innovation Policies, Business Creation and Economic Development: A Comparative Approach, ss:137-158 New York, USA. Springer Publications.
 • Varol, Ç.. (2009). Entrepreneurial Networks in Local Industrial Development: Empirical Evidences Turkey. Almanya. VDM Verlag, Saarbrücken.
 • Varol, Ç.. (2007). "Kültürel Süreçler, Yerel Kültürler ve Turizm"; . Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar Prof. Dr. Orhan Kuntaya Armağan, ss:409-423 Ankara. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.
 • Varol, Ç.. (2006). "Üretim Örgütlenmesine Yeni Bir Bakış: Denizli ve Gaziantepteki Girişimci Ağları"; . A.Eraydın (ed.) Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923-2003, ss:421-457. Ankara-Türkiye. Dost Kitapevi.
 • Büyükgöçmen, A., Varol, Ç.. (2005). "Üretim Ağlarının Firmalar Üzerine Etkileri: Ankara Tekstil Sanayi Örneği" . Şehircilik Çalışmaları-Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 20.Yıl Anısı, ss: 3-19. Ankara-Türkiye. Nobel Yayın.

Editörlük

 • (2009). Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 42. Sayı Editörlüğü,
 • (2005). Missing the Natural and Cultural Values in Urban Areas: the Case of Atatürk Model Farm in Ankara Turkey, International Summer School 2005, Gazi University Faculty of Engineering and Architecture Department of City and Regional Planning, Ankara,
 • (2002). Gelecekteki Beyşehir 2002: Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 20018211;2002 Öğretim Yılı 3. Sınıf (II Dönem) Öğrenci Çalışmaları, Beyşehir Belediyesi Yayınları, Konya.,

Atıf

 • (2013). JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION , Why do municipal authorities participate in- and are loyal to-LA21 networks?
 • (2012). Procedia Social and Behavioral Sciences, 8th International Strategic Management Conference, Retail store location selection problem with multiple analytical hierarchy process of decision making an application in Turkey
 • (2012). HABITAT INTERNATIONAL, “Public participation in infrastructure and construction projects in China: From an EIA-based to a whole-cycle process”
 • (2012). HABITAT INTERNATIONAL, "Sustainable housing applications and policies for low-income self-build and housing rehab"
 • (2011). Robertson PL; Jacobson D (eds.) Knowledge Transfer And Technology Diffusion, pp: 280-312, “Understanding regional innovation systems in LMT industries: the case of Turkey as an emerging market economy”
 • (2010). EUROPEAN PLANNING STUDIES, Designers Attitudes Towards Disabled People and the Compliance of Public Open Places: The Case of Istanbul
 • (2010). HABITAT INTERNATIONAL, Local participatory mechanisms and collective actions for sustainable urban development in Turkey
 • (2010). URBAN MORPHOLOGY, The study of urban form in Turkey
 • (2009). AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, Accessibility for the disabled people to the built environment in Ankara, Turkey
 • (2009). IKTISAT ISLETME VE FINANS, SMEs in Turkey: In the context of regional dynamics and sectoral effects
 • (2006). ENVIRONMENT and PLANNING A, Network relations and local economic development: some causes of differentiated network structures and intensities among Turkish industrial firms

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Yenigül, S. B., Gürel Üçer A. Varol, Ç. Sat, N.A. , 2018. “6360 Sayılı Yasa Sonrası Büyükşehir Belediyelerinin Kırsal Hizmetler Sürecinde Değişen Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme” , Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı Selçuk-İzmir
 • Arabacı, N., Varol, Ç. , 2018. “İzmir Akıllı Bir Kent mi?”, Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı Selçuk-İzmir
 • Işınkaralar, Ö., Varol, Ç. , 2018. An Assessment on Spatial Distribution of Commercial Units: The Case of Kastamonu, ICELIS 2018, International Congress on Engineering and Life Science Kastamonu
 • Gürel Üçer, Z. A., Yenigül, S.B., Sat, N.A, Varol, Ç. , 2018. Suriyeli Sığınmacı Kadınların Türkiye’de Kentsel ve Ekonomik Yaşama Uyumu, 3. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi Çorum
 • Sat, N.A. Varol, Ç. Gürel Üçer Z. A. Yenigül, S. B. , 2018. "Ulusal ve Uluslararası Akademik Yazında Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir Söylem Analizi" , Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi: Ortadoğu’da Göç Hareketleri ve Değişen Dinamikler Nevşehir
 • Varol, Ç. Sat, N.A, 2018. "Savaşta Kadın Olmak: Suriyeli Mülteci Kadınlara Yönelik Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçeve" , Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi: Ortadoğu’da Göç Hareketleri ve Değişen Dinamikler Nevşehir
 • Sat, N.A., Varol, C. , 2018. "The Relationship Between Locational Preferences of Banking Sector and Socio-Economic Structures of Cities in Turkey", 10th International Conference EBEEC 2018, The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the Changing World Varşova-Polonya
 • Varol, C., Sat, N.A , 2018. "Spatial Differentiation of Socio-Economic Characteristics: A Core-Periphery Analysis of Ankara", 10th International Conference EBEEC 2018, The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the Changing World Varşova-Polonya
 • Işınkaralar, Ö., Varol, Ç. , 2018. "Spatial Differentiation of Population Change in Rural Settlements: The Case of Kastamonu", Ecology 2018 Kastamonu
 • Varol, Ç. Sat, A., Yenigül, S. B., Gürel Üçer A., 2018. "Sürdürülebilir Kentsel Su Yönetiminde Akıllı Yaklaşımlar: Ankara’daki Uygulamalar", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Bursa
 • Şahin, M. T. Yılmaz, M. Varol Özden, Ç. , 2018. "Ankara’da Bilgi Yoğun İş Hizmeti Firmalarının Yer Seçim Tercihlerinin Değişimi" , 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi İstanbul
 • Varol, Ç. Söylemez, E. , 2017. “Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesindeki Enformel İşgücü Dinamikleri”, ECOEI 2017 European Congress on Economic Issues Kocaeli
 • Varol, Ç. Söylemez, E. , 2017. "Sınır Komşuluğunun Bölgesel İçeriği: AB-Türkiye Sınır Bölgesinde Sosyo-Mekânsal Ağlar ve Yönetişim”, X. Uluslararası Sinan Sempozyumu Edirne
 • Varol, Ç. Sat N. A. Yenigül, S. B., Gürel Üçer, A. , 2017. "The Place of Capital’s Main Square Kızılay in The Social Memory of Citizens", Iconarch III International Congress of Architecture Congress, Memory of Place in Architecture and Planning Konya
 • Sat N. A., Yenigül, S. B., Varol, Ç. Gürel Üçer, A. , 2017. "Türkiye’de Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Yer Seçim Kararlarını Etkileyen Faktörler", Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi İstanbul
 • Soylemez, E. Varol C. , 2017. “Network Motifs of Border Regions: A Socio-Spatial Assessment for Turkish Borders” , 2017 AAG Annual Meeting Boston
 • Varol, C., Soylemez, E., 2017. “Socio-Economic Differentiation in Cross-Border Interaction: West and East Border Regions of Turkey”, 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
 • Varol, Ç. Söylemez, E. , 2017. “A New Governance Approach for Border Regions in Turkey”, International Congress on Political, Economic and Social Studies Saraybosna
 • Varol, Ç. Gürel Üçer, A., Akkaya Büyükcivelek, İ. , 2017. “Public Service Areas within the Context of Quality of Urban Life: The Case of Çankaya Municipality of Ankara”, International Congress on Political, Economic and Social Studies Saraybosna
 • Varol, C, Soylemez, E. , 2017. “Actors Of Local and Regional Networks at the Turkish and EU Border”, 6th World Conference on Business, Economics and Management BEM 2017 Girne
 • Gürel Üçer, A., Varol, Ç., Yenigül, B., Sat A. , 2017. "Üretim Alanından Çöküntü Alanına: Maltepe Havagazı Fabrikası Örneği", 2nd International Congress on Engineering Architecture and Design Kocaeli
 • Şahin, M.T., Varol Ç. Yılmaz, M. , 2017. "Ankara’da Bilgi Yoğun İş Hizmetlerinin Mekansal Örüntüsü", II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Alanya
 • Varol, C., Soylemez, E., 2016. “New Forms of Socio-Spatial Interaction in Border Regions: The Case of EU and Turkish Border” , International Conference of New Ideas and New Generations of Regional Policy In Eastern Europe - Hungarian Academy of Sciences, Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Pecs-Hungary
 • Yenigül, B., Gürel Üçer, A., Varol, Ç., Sat A. , 2016. “Mekansal Yeniden Yapılanmada Sınır Tanımayan Kent Bölgeler”, ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy İstanbul
 • Yenigül, B., Gürel Üçer, A., Varol, Ç., Sat A. , 2016. “Küreselleşme Dinamiklerinin Yerleşim Sistemleri Üzerine Etkisi”, ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy İstanbul
 • Varol, Ç., 2016. “Sürdürülebilir Mekânsal Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Uygulamalar”, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Balıkesir
 • Soylemez, E., Varol, C. , 2016. “Sınır Bölgelerinde Sosyo-Mekansal Ağ Yapıları: Doğu Karadeniz Sınır Bölgesi Örneği”, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi Isparta
 • Varol, Ç. Sat A. Gürel Üçer, A. Yenigül, B. , 2015. "Metropoliten Alanlarda Çok-Merkezli Mekansal Gelişmelerin Sürdürülebilirlik Üzerinden Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu - ISBS 2015 Ankara
 • Söylemez, E. Varol Ç. , 2015. "Ulus Devlete Geçişte Sınır Bölgelerinde Yaşanan Dönüşümler: Tarihsel Bir Değerlendirme", 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu Edirne
 • Sat, N.A., Varol, Ç., Yenigül, S.B., Gürel Üçer, A. , 2014. “Avrupa’da ve Türkiye’de Çok Merkezli Mekansal Gelişme Üzerine: Kavramlar, Eğilimler ve Politikalar”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu İstanbul
 • Bilge, F. Varol, Ç. , 2014. “Dünya’daki Mevcut Enerji Politikaları ve Nükleer Enerjinin Yeri: Türkiye’de Süregelen Tartışmaların Değerlendirilmesi” , 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu İstanbul
 • Bilge Yıldız, F., Varol, Ç. , 2014. “Dünya Enerji Görünümü, Ülke Politikaları ve Türkiye” , 14.Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi İstanbul
 • Yılmaz, E. Varol, Ç. , 2014. “Bursa Metropoliten Kentinin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Mekansal Farklılaşmasının Analizi” , KBAM 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Ankara
 • Yenigül, B., Gürel Üçer, A., Varol, Ç. , 2013. “3030’dan 6360’a Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetimindeki Değişimler ve Kırsal Alanlara Etkisi”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu İzmir
 • Özelçi Eceral, T. Armatlı Köroğlu, B., Çıngı Özüduru, B., Sat, N.A., Özdemir Sönmez, N., Şenbil, M., Varol, Ç. , 2013. “Demokrasinin Mekansallaştırılması ve Yerel Demokrasiye Dayalı Anayasa” Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları", KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Mersin
 • Varol, Ç., Özuduru, B. , 2013. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Coğrafya: Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler, “Mekansal Ayrışma: Ankara’daki Perakende Birimlerinin Yer Seçiminde Mahallelerin Sosyo-Ekonomik Statüsünün Etkisi” İstanbul
 • Özüduru B., Şenbil, M., Varol, Ç., 2012. “Trip Mode Choice For Shopping Mall Trips in Ankara”, AESOP 2012 Congress 11-14 Temmuz 2012 ODTU, Ankara
 • Söylemez, E. Varol, Ç., 2012. "Sınır Bölgelerinde Yönetişim: Değişen Yaklaşımlar", 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 6-7 Aralık 2012 ODTU, Ankara
 • Armatlı Köroğlu, B. Özelçi Eceral, T, Varol, Ç. , 2011. “Kümeleri Sermaye Yaklaşımı Üzerinden Yeniden Değerlendirmek: İstanbul Kuyumculuk Kümesi”, Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu ODTU, Ankara
 • Ozuduru, B., Varol, C. , 2011. “Spatial Statistics Methods in Retail Location Research: A Case Study of Ankara, Turkey”, 1st Conference on Spatial Statistics 2011-Mapping Global Change University of Twente, Enschede, The Netherlands
 • Eceral, T., Varol, Ç., Alkan, L., 2010. "Kentsel Arazi Değer Artış Süreci: Ankara Mustafa Kemal Mahallesi Örneği", Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Ankara
 • Özüduru, B. Varol, Ç., 2010. "Kent Merkezlerine Yeni Bir Alternatif: Ankara'daki Alışveriş Merkezlerinin Kentsel ve Mekansal Gelişme Etkileri", Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu Antalya
 • Şenbil, M., Varol, Ç. Sat, N. A., Özkazanç, S., 2010. "Şehir Planlama Eğitiminde Hücresel Özişlemenin Yeri ve Önemi", 1. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul
 • Armatlı Köroğlu, B., Varol, Ç., Özdemir Sönmez, N., Özelçi Eceral, T., 2010. "Metropoliten Alanlarda Sanayi Kümeleri, Üretim İlişkileri: İstanbul'da Kuyumculuk Sektörünün Mekansal Kümelenmesi", 13. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi İstanbul
 • Varol, Ç., Özüduru, B., 2010. "Alışveriş Merkezlerinin Yerseçimlerinin Mekansal ve İstatistiksel Yöntemlerle Modellenmesi: Ankara Örneği", 13. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi İstanbul
 • Eceral, T., Köroğlu, B., Varol, Ç. ve Sönmez, N., 2010. "Ekonomik Coğrafyaya Kurumsal Yaklaşım: İstanbul Kuyumculuk Kümelenmesinin Kurumsal Yapı Analizi", VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara,
 • Özüduru, B., Varol, Ç. , 2009. "Global Restructuring of the Marketplace: Local and Regional Impacts on the Spatial Distribution of Retail Activity in Turkey", 23rd Congress of the Association of European Schools of Planning (AESOP) Liverpool Üniversitesi, Liverpool, UK
 • Varol, Ç., Özelçi Eceral, T., 2009. "Türkiyede Bölgesel Kalkınma Çalışmalarının Uygulanma/Uygulanamama Süreçleri", 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu "Planlamadan Uygulamaya" Mersin
 • Çamur, K., Görer Tamer, N., Sönmez, N., Varol, Ç., Özelçi Eceral, T., Armatlı Köroğlu, B., 2008. "Şehir ve Bölge Planlama Meslek Alanının Ortaya Çıkış Koşullarının ve Gelişim Sürecinin Ulusal ve Uluslararası Düzlemde Tanımlanması", Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu "Planlama Meslek Alanı Geçmişten Geleceğe" Ankara
 • Varol, Ç., Sat, A., Gürel Üçer, A., Yılmaz, G., 2007. "Yenilikçilik Sürecinde Üniversite-Sanayi-Hükümet İşbirliği: Ankara Teknoparkları Üzerine Bir İrdeleme", 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi "Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar" İstanbul
 • Varol, Ç., Yalçıner Ercoşkun Ö., Gürer, N., 2007. "Community Entrepreneurs Motivating the Sustainable Action in Karaburun, Turkey", 13th Annual International Sustainable Development Research Conference Malardalen Universitesi, Vasteras-İsveç
 • Varol, Ç., Gürer, N., Yalçıner Ercoşkun Ö., 2006. "Building Partnerships for the Integration of Disabled to the City: Creating Accessible Spaces in Çankaya-Ankara", 42nd ISoCaRP Congress - Cities Between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenges İstanbul
 • Ercoşkun, Ö., Varol, Ç., Gürer, N., 2005. "From a Planned Capital to a Scattered Urban Form: Analysing the Sustainability in Ankara", The 2005 World Sustainable Building Conference in Tokyo Tokyo, Japonya
 • Kaplan, H., Varol, Ç., Yalçıner Ercoşkun, Ö. ve Yıldız, M., 2005. "A Mediterranean Settlement Kalkan- A Town or A Continous Construction Site", UIA 2005 XXII. Dünya Mimarlık Kongresi İstanbul
 • Ercoşkun, Ö., Sat, A., Varol, Ç., 2005. "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Şehir Planlama Eğitimindeki Rolü", Coğrafi Bilgi Sistemleri İstanbul
 • Varol, Ç., Sat, A., Gürel Üçer, A., Yılmaz, G., 2005. "Küresel Sisteme Entegrasyonda Teknoloji ve Bilgi Üretiminin Mekansal Yığılma Noktaları: Teknoparklar", Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu "Değişen Dönüşen Kent ve Bölge" Ankara
 • Varol, Ç., Gürel Üçer, A., Özer, M.N., 2005. "Kastamonunun Sosyo-Ekonomik Kalkınmasında Kültürel Mirasının Rolü", II. Kastamonu Kültür Sempozyumu Kastamonu
 • Varol, Ç. ,Özer, N., Gürer, N., Yalçıner, O., 2004. "What will be the end of the film Ankara becoming concrete or ecologically sustained", DIMSUD Conference- Sustainability and Urban Growth in Developing Countries Monte-Verita, İsviçre
 • Varol, Ç., Yalcıner, Ö., Gurer, N., Ozer, M.N., 2004. "Governance for Sustainable Urban Development: Local Agenda 21 Experience in Ankara-Turkey", ISOCARP, 40th World Congress "Management of Urban Regions" Cenevre-İsviçre
 • Erol, D., Özdemir Sönmez, N. Varol, Ç., 2003. "AB İle Bütünleşme Sürecinde Kırıkkale İçin Yeni Vizyon Arayışları", 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu Kırıkkale
 • Eke, F., Özdemir, N., Varol, Ç., Gürel, A. ve Özer, M.N., 2001. "Yeni Yüzyılda Orta Ölçekli Kentlerin Gelişme Olanakları: Kastamonu Örneği", Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu "Geleceği Planlamak Yeni Planlama Yöntemi/ Dili, Yasal Düzenlemeler" Ankara
 • Varol, Ç., 1999. "Entrepreneurial Networks in Local Industrial Development: The Case of Anatolian Tigers in Turkey", International Conference of Regional Studies Association "Regional Potentials in an Integrating Europe" Bilbao-İspanya
 • Armatlı, B., Beyhan, B., Çalışkan, G., Erdemli, M., Falcıoğlu, D., Köroğlu, T., Özelçi, T. ve Varol, Ç., 1997. "Bölge Planlamanın Değişen Anlamı", 7. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi İzmir
 • Çalışkan, G., Özelçi, T. ve Varol, Ç., 1997. "Regional Indigenous Potential of Eskişehir for Being a Globalized Locality", 37th Regional Science Congress Roma-İtalya
 • Büyükgöçmen, A. ve Varol, Ç., 1996. "Girişimci Ağlarının Firmalar Üzerine Etkileri: Ankara'daki Tekstil Sektörü Örneği", 6. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Ankara
 • Çalışkan, G., Özelçi, T. ve Varol, Ç., 1996. "Türkiyede Kentleşme Sürecinin Farklılaşması Analizi", 6. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Ankara
 • Varol, C., Soylemez, E. , 1960. “The Hidden Actors of Regional and Local Networks at Turkish and EU Border Region” , 10th European Urban and Regional Studies Conference Girit

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 114K887 nolu TÜBİTAK Projesi kapsamında “Sınır Ötesi ile Buluşmak: Sınır Ötesi İşbirliklerinin Geleceği Tartışılıyor” konulu Yerel Katılımlı Proje Değerlendirme Toplantısı’nda moderatör ve panelist Edirne(2017)
 • “New Forms of Socio-Spatial Interaction in Border Regions: The Case of EU and Turkish Border (Sınır Bölgelerinde Yeni Sosyo-Mekansal Etkileşim Biçimleri: AB ve Türkiye Sınırı Örneği) konusunda konferans Michigan Devlet Üniversitesi (MSU), Avrupa, Rusya ve Avrasya Çalışmaları Merkezi (Center for European, Russian and Eurasian Studies-CERES),(2015)
 • TOBB Üniversitesi Ekonomi Topluluğu Söyleşileri kapsamında Mehmet Akalın ve Burcu H. Özüduru ile birlikte “Ankara ve Alışveriş Merkezleri” konulu söyleşi TOBB Üniversitesi, Ankara(2012)
 • Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar (KBAM) 3. Sempozyumu'nda Oturum Başkanlığı ODTÜ, Ankara(2012)
 • Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar (KBAM) 2. Sempozyumu, “Neoliberal Politikalar ve Kent” Oturumunda Tartışmacı ODTÜ, Ankara(2011)
 • "Şehircilik ve Planlama Deneyimleri: Kızılayın Çöküşü ve Alışveriş Merkezlerinin Yükselişi", "Ankara'daki Alışveriş Merkezlerinin Planlama Süreçleri" Panelist, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara(2010)
 • Kentsel Bölgesel Araştırmalar (KBAM) 1. Arama Toplantısı, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Grubu tartışmacısı ODTU, Ankara(2010)
 • "AOÇ'nin Geleceğini Tartışıyoruz Paneli"nde Panelist, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara(2009)
 • T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kentleşme Şurası Komisyon Çalışmaları, Bölgesel Eşitsizlik, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilir Kentler Komisyonu, Komisyon Başkan Yardımcılığı, Ankara(2009)
 • T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, “TÜBİTAK Araştırma Programları Ortak Akıl Toplantısı”, Tartışmacı Gebze(2009)
 • T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 1. Çalışma Toplantısı - 23 Kasım 2009, 2. Çalışma Toplantısı - Oturum Başkanı Ankara(2009)
 • Uluslararası Ekolojik ve Teknolojik Kentler Konferansı'nda Oturum Başkanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ankara(2008)

Seminer

 • Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir Plancıları Odası işbirliğinde “Kent(d)imize ne yaptık?” konulu planlama öğrencileri fotoğraf yarışması Jüri Üyeliği (2013) Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 114K887 nolu TÜBİTAK Projesi kapsamında “Sınır Ötesi ile Buluşmak: Sınır Ötesi İşbirliklerinin Geleceği Tartışılıyor” konulu Yerel Katılımlı Proje Değerlendirme Toplantısı Edirne(2017)
 • Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı - KBAM 4. Sempozyumu Mersin(2013)
 • Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar (KBAM) 3. Sempozyumu "Kent Bölgeler, Metropoliten Alanlar ve Büyükşehirler: Değişen Dinamikler ve Sorunlar" Düzenleme Kurulu ODTÜ, Ankara(2012)
 • Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar (KBAM) 2. Sempozyumu, “Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları” Bilim Kurulu ODTÜ, Ankara.(2011)
 • Uluslararası Ekolojik ve Teknolojik Kentler Konferansı Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara(2008)
 • ""Kaybolan" Kültürel Değerler ve Kentsel Yeşil Alanlar: Atatürk Orman Çiftliği" Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara(2005)
 • 6. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara(1996)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Etik Komisyonu Üyesi (2016)
 • Mimarlık Fakültesi Kurulu Doçent Temsilcisi (2013)(2013 - )
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkan Yardımcılığı (2013)(2013 - )
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkan Yardımcılığı (2008)(2008 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • 6341312 Kentsel Çalışmalar
 • ŞBP 254 Kent Ekonomisi
 • ŞBP 337 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • ŞBP 361 Şehircilik Projesi IV
 • Şbp 362 Şehircilik Projesi V
 • ŞBP 396 Dünya Kentleri Üzerine Tartışmalar (Seçmeli)
 • ŞBP 485 Yerel ve Bölgesel Kalkınma Dinamikleri (Seçmeli)
 • ŞBP 482 Bitirme Ödevi
 • 6271312 Stratejik Planlama

Tez Yönetme

 • Sınır Bölgelerinde Sosyo-Mekansal Etkileşim ve Yönetişim: Türkiye’nin AB ve Gürcistan Sınır Bölgeleri (2017)
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu Kapsamında Yapılan Uygulamalar (2017)
 • Bursa Metropoliten Alanının Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Mekansal Farklılaşması (2015)
 • Türkiye’nin Enerji Politikaları ve Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sosyal ve Mekansal Süreçler: Sinop Örneği (2015)
 • İleri Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimciliği: Ankara Örneği (2011)
 • Sürdürülebilir Kalkınmanın Mekansal Planlama Pratiğine Aktarılması: Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Türkiye Uygulaması (2011)
 • Kentsel Alanda Vakıf Taşınmazlarının Dönüşümü: Başkentlik Sürecinde Ankara Örneği (2010)
 • Kentsel Saçaklanmanın Verimli Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Etkisi: Ankara Örneği (2010)
 • Toplu Konutlarda Enerji Etkinliği: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Toplu Konut Projeleri Üzerinden Bir İnceleme (2008)
 • Sosyo-ekonomik Kalkınmada Fiziki, Beşeri ve Sosyal Sermaye: Vakıflar Genel Müdürlüğü Örneği (2008)
 • Kent Bilgi Sistemlerinin Üç Boyutlu Görselleştirilmesi: Ankara Çayyolu Örneği (2007)

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül ve Z. Aslı Gürel Üçer ile birlikte “Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşümüne Tarihsel Bakış” konulu Araştırma Ödülü (2016)
 • Özge Yalçıner, Nilüfer Gürer ve Mehmet Nazım Özer ile birlikte "What will be the end of the film Ankara becoming concrete or ecologically sustained?" Poster yarışması Monte-Verita- İsviçre (2004)

Proje

 • Bursa Kentinin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Mekansal Farklılaşmasının CBS ile Analizi (2015) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi