Prof. Dr. BENSU - KARAHALİL

Eczacılık Fakültesi > Eczacılık Meslek Bilimleri > Farmasötik Toksikoloji

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

 1. Kamelya İLTER, Antineoplastik ilaçlara mesleki olarak maruziyetin Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) ile araştırılması, 2000.
 2. Houman  RAHRAVİ Amalgam diş dolgularının yapımnda civaya maruziyetin diş hekimlerinde tayini, 2002
 3. Emre DURMAZ, Parasetamol ile oluşan oksidatif DNA baz hasarının Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometrisi (GC-MS) tekniği ile  araştırılması, 2003.
 4. Banu AYKANAT, Kurşunun yol açtığı çevre kirliliğinin süt dişlerinde AAS tekniği ile biyoizlenmesi 2004.
 5. Elif AKKAŞ, Paternal sigara içiminin fetal kromozomlar üzerindeki etkisi, Uzmanlık Tezi (Yardımcı Danışman).
 6. Esra EMERCE TUFAN, DNA onarım enzimi OOG1 Ser326Cys polimorfizmi ile akciğer kanser ilişkisinin Türk populasyonunda araştrılması ve oksidatif hasarın biyogöstergesi 8-OhdG ölçümü, 2006.
 7. Selen POLAT, Ekstremitede iskemi-reperfüzyon hasarı sonucu oluşan oksidatif

DNA hasarının araştırılması (2007).

 1. Mevlut ULUKAYA, Konya bölgesinde civa maden atıklarıyla olasi kirliliğinin çevresel bir örnekle araştırılması (2010)
 2. Osman PAYDAŞ, Yayınlanmış verilerden hareketle gıda bazlı aflatoksin alım miktarlarının araştırılması (Devam ediyor)
 3. Ayşin YIKAN, Jinekolojik malignansili hastalarda idrar 8-OH Guanin tayini ve hOGG1 Ser326Cys polimorfizm sıklığının araştırılması (Devam ediyor).
 4. Evrim SAYGIN, Türkiye’de sağlık çalışanlarının farmakovijilans konusunda yaklaşımları (Devam Ediyor)

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ:

 1. Seyhan YAĞAR, Deksmedetomidinin sedatif ve vasküler etkileriyle α–adrenerjik reseptör polimorfizmi  arasındaki ilişkinin saptanması (2007).
 2. Nüvit GÖNÜL, Tip II diyabet hastalığının etiyolojisinde glutatyon S-transferaz gen polimorfizmlerinin rolünün araştırılması (2010).
 3. Elvin KESİMCİ, ABCB1 genindeki genetik polimorfizmler ile fentanil etkileri arasındaki ilişkinin araştırılması (2010)
 4. Melda CİBA KEÇİK, Antipsikotiklerin Toksisitesi ve Bireysel Duyarlılığın Toksisite Üzerine Etkisi (Devam Ediyor)