Doç. Dr. Ayşe Tosun

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

ATIK SULARDAN AĞIR METALLERİN BİYOSORPSİYON YÖNTEMİYLE GİDERİMİ; Günümüzde çevrenin korunması giderek artan sosyal ve  ekonomik öneme sahiptir. Özellikle ağır metallerin oluşturdukları kirlilik çevre ve insan sağlığı için toksik etkiler oluşturmaktadır. Endüstrilerin çeşitli proseslerinde metal ve kimyasal kullanımının artmasıyla atık sulardaki ağır metallerin giderilmesi halk sağlığı için büyük önem taşımaktadır.  

Yapılacak çalışma kapsamında;

-Sulu çözeltilerde farklı biyosorbentlerin (bitkisel biyosorbentler, canlı ölü mikroorganizmalar) metal tutma etkisinin araştırılması,

-Adsorbsiyon prensiplerinin biyosorbsiyona uygulanması,

-Farklı sistemlerde (kesikli ve kolon) biyosorbsiyonun incelenmesi ve model geliştirilmesi yer alacaktır.

 

-ATIK SULARDAN TEKSTİL BOYAR MADDELERİNİN ADSORPSİYONLU BİYOLOJİK GİDERİMİ;

Günümüzde 100.000'in üzerinde sentetik boya ticari olarak kullanılmakta ve yılda 700.000 ton boya üretimi yapılmaktadır. Gerek üretim, gerekse kullanım sırasında arta kalan boya miktarı göz önünde bulundurulduğunda, boyar maddeli atıksuların çevreye olan zararları tartışılmaz.

Yapılacak çalışma kapsamında;

Sulu çözeltilerde farklı biyosorbentlerin (bitkisel biyosorbentler, canlı ölü mikroorganizmalar) boyar madde tutma etkisinin araştırılması yer alacaktır. 

-BAKTERİYAL BİYOPLASTİKLER;  Petrol kökenli plastikler doğada yüzyıllarca bozunmadan kalır. Plastikler, oluşturdukları çevre kirliliğinde, kimyasal yapıları itibariyle çok zor bozunup, parçalanabildiklerinden atıldıkları çevrede meydana getirdikleri olumsuzlukların ne kadar büyük olduğu tartışılmaz. Plastiklerin tekrar kullanıma hazırlanması için toplama, ayıklama, hammadde haline getirme aşamaları maliyeti arttırmaktadır.

Bu sorunların çözümüne yönelik polimer biliminde yapılan çalışmalar arasında biyopolimerler (mikrobiyal termoplastikler) önemli bir yer tutmaktadır. Birçok mikroorganizma tarafından doğal olarak sentezlenen poli-β-hidroksibütirik asit (PHB) in, yüksek miktarlarda üretilen ve çoğunlukla ambalaj malzemesi olarak kullanılan polipropilenin özelliklerine benzerlik göstermesi, bu termoplastiğin Avrupa, Amerika ve Japonya’da endüstriyel çapta üretimine hız kazandırmıştır. Mikrobiyal yöntemle elde edilen polimerler, doğal ve sentetik polimerlerin tüm avantajlarını taşıması yanı sıra biyolojik olarak parçalanabilme özellikleri vardır. Birçok bakteri cinsinin PHB sentezleme yeteneğine sahip olduğu görülmüştür.

Yapılacak çalışma kapsamında, PHB oluşum şartlarının ve PHB nin biyolojik parçalanabilirliliğinin araştırılması yeralacaktır.

  BAKTERİLERİN ÜREME KİNETİĞİNİN FARKLI ORTAM ŞARTLARINDA ÇALIŞILMASI