Doç. Dr. Ayşe Tosun

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2015. TEKSTİL BOYAR MADDELERİNİN SULU ORTAMDAN MAYA İMMOBİLİZE EDİLMİŞ TARIMSAL ATIKLARLA GİDERİMİ, 15. TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER SEMPOZYUMU BURSA
 • AYŞE TOSUN, ECE DUT, HİKMET KATIRCIOĞLU, 2015. FARKLI ORTAM KOŞULLARINDA Bacillus thuringiensis RSKK 381 IN ÜREME KİNETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 6. ULUSAL EKOLOJİ ÖĞRENCİ KONGRESİ ANKARA GÖLBAŞI
 • AYŞE TOSUN, BERNA ŞAHİN, 2015. FARKLI ORTAM KOŞULLARINDA Bacillus subtilis in ÜREME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ, 6. ULUSAL EKOLOJİ ÖĞRENCİ KONGRESİ ANKARA GÖLBAŞI
 • ÖMER ARSLAN, ERGİN YALÇIN, BURCU AYDINER, BANU BABÜR, AYŞE TOSUN, FATMA NURALIN, LEVENT NURALIN, ZEYNEL SEFEROĞLU, 2015. 8-HİDROKSİKİNOLİN TÜREVİ LİGAND İLE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDAN Pb ADSORPSİYONU, 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ ÇANAKKALE
 • ECE DUT, HİKMET KATIRCIOĞLU, AYŞE TOSUN, 2015. FARKLI ORTAM KOŞULLARINDA Bacillus thuringiensis RSKK 381'in PHB ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI, ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ AFYON
 • Ayşe TOSUN, 2014. Removal of Reactive Yellow 176 from Aqueous Solutions Using Agricultural Waste , 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY ANTALYA
 • Fehmiye Esra Yıkmaz, Ayşe Tosun, 2014. Bazı Aminoasitlerin Alüminyumun Korozyonu Üzerine İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi , UKMK-11 11. ULUSAL KİMYA MÜH. KONGRESİ ESKİŞEHİR
 • Özge Cebeci, Ayşe Tosun, 2014. Remazol Blue RR Boyar Maddesinin Mikroorganizma ve Tarımsal Atık ile Gideriminin Karşılaştırılması, 11. ulusal kimya mühendisliği kongresi ESKİŞEHİR
 • Fatma Duran Erdem, Hikmet KATIRCIOĞLU, Ayşe Tosun, Mübeccel Ergun, 2014. Sorption and Desorption of Dye Remazol Yellow (RR) by immobilized cells of Saccharomyces cerevisiae, IESSV 2014, International Environmental Sciences Symposium VAN TÜRKİYE
 • Fatma Duran, Ayşe Tosun, Mübeccel Ergun, 2013. BIOSORPTION OF REMAZOL YELLOW (RR) ON DRIED Saccharomyces cerevisiae IN BATCH SYSTEM , 44th IUPAC World Chemistry Congress İSTANBUL
 • Fatma Duran, Neslihan Aydoğan, Ayşe Tosun, Mübeccel Ergun, 2013. Application of Isotherm and Kinetic Models to the Biosorption of Lead(II) from Aqueous Solution by Saccharomyces cerevisiae , 44th IUPAC World Chemistry Congress İSTANBUL
 • A. Tosun, 2009. "Application of a Statistical Technique for the Biosorption of Cr(VI) and Total Cr Using Saccharomyces cerevisiae" , The Third Environmental Engineering, , Kahire, Mısır
 • Ö. Akçelik, A.Tosun, M. Ergun, N. Dilsiz , 2009. "Application of Isotherm and Kinetic Models to the Biosorption of Copper (II) from Aqueous Solution by Saccharomyces cerevisiae", The Third Environmental Engineering,, Kahire, Mısır
 • Ö. Akçelik, A.Tosun, M. Ergun , 2009. "Application of Isotherm and Kinetic Models to the Biosorption of Cr(VI) from Aqueous Solution by Saccharomyces cerevisiae", The Third Environmental Engineering, Kahire, Mısır
 • M. Tamirci, M. Balbaşı, M.Ergun, 2005. "The Use of Box-Wilson Method for the Investigation of Pitting Potential of Aluminium" 7 th World Congress of Chemical Engineering, 12-14 Temmuz 2005, Icheme bildiri kitabı, Glasgow-İNGİLTERE, 7 th World Congress of Chemical Engineering, Glasgow-İNGİLTERE
 • AYŞE TOSUN, SELİN ÖZERCAN MÜBECCEL ERGUN, 1960. KROM İYONU BİYOSORPSİYONU, 23. ulusal kimya kongresi SİVAS
 • AYŞE TOSUN, MÜBECCEL ERGUN, 1960. BİOTEKNOLOJİ, Bioremediation of Heavy Metals YUNANİSTAN
 • M. Ergun, M. Balbaşı, A. Tosun, M. Ergun, M. Balbaşı "Investigation of the Dependence of the Ethanol Production on Zinc, Sodium and Potassium the Use of Experimental Design Method" , 27th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering. Ağustos 2006, Kuala Lumpur Convention Centre, MALAYSIA, 27th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering. Kuala Lumpur Convention Centre, MALAYSIA
 • M.Ergun, A.Tosun, "Effect of NaY on Ethanolic Fermentation of Synthetic Molasses" 7 th World Congress of Chemical Engineering, 12-14 Temmuz 2005, Icheme bildiri kitabı, Glasgow-İNGİLTERE, 7 th World Congress of Chemical Engineering, Glasgow-İNGİLTERE
 • M. Ergun, A. Tosun, M. Ergun, " Fermentasyon ortamına eklenen Klinoptilolit ve Tween-20nin Etanol Üretimi Üzerine Etkisi" GAP V. Mühendislik Kongresi, 26-28 Nisan 2006, ŞANLIURFA, GAP V. Mühendislik Kongresi ŞANLIURFA
 • M. Ergun, A.Tosun, M.Ergun "Soğutma Suyu İnhibitörlerinin İncelenmesi", İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 9-13 Eylül (1996) , pp.1223, ITÜ bildiri kitabı, İSTANBUL (, İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İSTANBUL
 • M.Ergun, A.Tosun, M.Ergun "Melastan fermentasyon yoluyla etanol üretimine montmorillonitin etkisi", Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 7-10 Eylül 2004 , UKMK-6 Bildiri Özetleri Kitabı, İZMİR, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İZMİR
 • L. Akçay, M. Ergun, A.Tosun, L. Akçay, M. Ergun " Mathematical Model for Pitting Potential of Carbon Steel Being Used in Petroleum Pipe Lines" Optimization 2007, 22-25 Temmuz 2007, Porto-PORTEKİZ, Optimization 2007 Porto-PORTEKİZ
 • A.Tosun "Investigation of the Dependence of the Ethanol Production on Operating Conditions by the Use of Optimization Method" Optimization 2007, 22-25 Temmuz 2007, Porto-PORTEKİZ, Optimization 2007 Porto-PORTEKİZ

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • FARKLI ORTAM KOŞULLARINDA Bacillus thuringiensis RSKK 381' İN ÜREME VE BİYOPLASTİK (PHB) ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI (2015)
 • BOYALARIN SENTETİK TEKSTİL ATIK SUYUNDAN BİYOSORPSİYONLA GİDERİMİ (2014)
 • BAZI AMİNOASİTLERİN ASİDİK ÇÖZELTİLERDE ALÜMİNYUM KOROZYONU ÜZERİNE İNHİBİTÖR ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (2013)
 • Saccharomyces Cerevisiae mayasının atıksulardan toksik metallerin uzaklaştırılmasındaki etkinliğin incelenmesi (2011)
 • Saccharomyces cerevisiae MiKROORGANiZMASI iLE AĞIR METAL BiYOSORPSiYONU (2010)

Dersler

 • KM545 BİYOKİMYASAL PROSESLER
 • KM 337 BİYOKİMYAYA GİRİŞ
 • KM 484 BİYOKİMYASAL REAKSİYON MÜH.
 • KM504 KOROZYON

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2012). BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY , Evaluation of Oat Hull Hemicellulosic Hydrolysate Fermentability Employing Pichia stipitis
 • (2011). JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, Perchlorate reduction during electrochemically induced pitting corrosion of zero-valent titanium (ZVT)
 • (2010). MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS , Effect of Cathodic Charging on Al-32Si-2Cu Alloy in Acidic Solution
 • (2009). REVISTA MEXICANA DE INGENIERIA QUIMICA, STATISTICAL APPROACH TO OPTIMIZATION OF ETHANOL FERMENTATION BY Saccharomyces cerevisiae IN THE PRESENCE OF VALFOR (R) 100 ZEOLITE NAA
 • (2009). JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, Mechanisms of yeast stress tolerance and its manipulation for efficient fuel ethanol production
 • (2009). JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, Impact of zinc supplementation on the improvement of ethanol tolerance and yield of self-flocculating yeast in continuous ethanol fermentation
 • (2009). JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, Impact of zinc supplementation on the improvement of ethanol toleranceyield of selfflocculating yeast in continuous ethanol fermentation
 • (2002). BRITISH CORROSION JOURNAL, Investigation of pitting potential of carbon steel using experimental design method
 • (1999). CORROSION, Corrosion behavior of a particulate metal-matrix composite

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayşe Tosun, Muzaffer Balbaşı, Mehmet Tamirci, Mübeccel Ergun (2014). ENZYMATIC ACTIVITY ON CORROSION POTENTIAL OF STEEL . JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 29(253-259).
 • Ayşe Tosun, Mübeccel ERGUN, Dilek SOYUDURU (2009). Application of a statistical technique to investigate calcium, sodiummagnesium ion effect in yeast fermentation. Applied BiochemistryBiotechnology,, 152(326333).
 • A. Tosun (2009). Investigation of the Dependence of the Ethanol Production on Operating Conditions by the Use of Experimental Design Method. Int. Sugar Journal, 111(181186).
 • Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN (2007). Effect of Zeolite NaY and Ca-Montmorillonite on Ethanol Production Using Synthetic Molasses. Applied Biochemistry & Biotechnology, 144(161-168).
 • Ayşe TOSUN,Mübeccel ERGUN (2007). Use of experimental design method to investigate metal ion effects in yeast fermentations. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 82(11-15).
 • Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN, Muzaffer BALBAŞI, Mehmet TAMİRCİ (2007). The use of experimental design method for the investigation of pitting potential of aluminum. MaterialsCorrosion, 58(502505).
 • Ayşe Tosun, Mübeccel ERGUN (2006). Klinoptilolit ve Tween-20 nin Etanol Üretimi Üzerine Etkisinin Biyokütle Gelişimi ve Metal İyonu Değişimiyle İncelenmesi.. G.Ü. Müh.Mim. Fak.Dergisi, , 21((483-488).).
 • Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN, Muzaffer BALBAŞI (1997). Correlation Model of Aluminum Pitting Potential with Environmental Condition. British Corrosion J, 32(117-121).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • A.Tosun, Ö. Akçelik, M. Balbaşı, M. Ergun, (2012). “Biosorption of Copper (II) from Aqueous Solution by Saccharomyces cerevisiae : Kinetics and Thermodynamics” . G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, , 25((783-791 )).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN (2006). Protection of Corrosion of Carbon Steel by Inhıbitors. G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 19(149-154).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Fermentasyon ortamına NaY eklenmesinin, ortam pHı , metal iyonu ve üretilen etanol konsantrasyonu üzerine etkisinin araştırılması (2005) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Metal Alaşımlarının Mikrobiyolojik Korozyonu (2003) G. Ü. Araştırma Fonu
 • Melastan Fermentasyon Yoluyla Etanol Üretimine Yüzeyaktif Maddelerin Etkisi (2003) G. Ü. Araştırma Fonu
 • Melastan Fermentasyon yoluyla etanol üretimine ortama eklenecek maddelerin etkisi (2002) TUBITAK
 • Melastan Fermentasyon yoluyla etanol üretimine zeolitlerin etkisi (2002) G. Ü. Araştırma Fonu
 • Melastan Fermentasyon Yoluyla Etanol Üretimine İyon Değiştiricilerin Etkisi (2001) G. Ü. Araştırma Fonu
 • Gazi Üni. Araş. Fonu ve Dev. Plan. Teşk.Projeleri için oluşturulan veri tabanının geliştirilmesi ve Internet üzerinden bilgi akışının sağlanması (1999) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Çok Bileşenli Korozyon İnhibitörlerinin İncelenmesi (1995) GAZİ ÜNİVERSİTESİ