Prof. Dr. Ayşe Murathan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayşe MURATHAN, Atilla MURATHAN, Samed KARADAVUT (2014). YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİPROPİLEN TEKSTİL ATIKLARININ KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 29 (1)(9-14).
 • Ayşe MURATHAN, Abdurrahman ASAN, Taha A. ABDULKAREM (2013). ÇEVRESEL ATIKLARIN YAPI MALZEMESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 28(2), (409-416).
 • Öztaş E, Galip F, Murathan A. (2011). Süperkritik Akışkan Özütlemesiyle Böğürtlende (Rubus Fructıcosus) Doğal Antioksidan Tespiti. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der, 26(4)(801-805).
 • Murathan AS., Fidanoğlu P (2009). Diklorotriazin reaktif boyanın selülozik elyafa uygulanması. J . Fac. Eng. Arch. Gazi Univ , 24 (2)(285-293).
 • M Gürü, F.N. Tüzün,A Asan, T. Kıyak (2008). Oxidative Desulfurization of Çayırhan Lignites by Permanganate Solution. Energy Source Part A, 30(1508-1515).
 • Murathan A., Demirbaş A. (2008). Elektricity Production From Geothermal Sources By Using Double Stage Flash System. Energy Sources Part A 30, (2008), 30(528).
 • Gürü, M., Venedik D. (2008). Removal of Trivalent Cromium From Water Using Low Costnatural Diatomite. J. of Hazardous Materials, 30(550).
 • A. Murathan,M. Guru, M. Balbaşı (2007). Manufacturing low density boards from waste cardboards containing aluminium. MATERIALS & DESIGN, 28 (7)(2215-2217).
 • M. Butun (2006). Removal of lead ions from dilute aqueous solution in packed columns by using natural fruit shells through adsorption Source:. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 15 (12A)(1491-1498).
 • M. Birey, B. Asik (2006). Electron paramagnetic resonance of gamma-irradiation damage centers in fumaric acid dipotassium salt dihydrate. RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, 161:1(63-68).
 • (2004). Removal of strontium, aluminium, manganese and iron ions from aqueous solutions in packed beds. FRESEN ENVIRON BULL, 13(6)(1-4).
 • E. Yıldırım (2001). Co-treatment of industrial and residental wastewater by activated sludge process for reduced organic loading on Porsuk River , Turkey. FRESEN ENVIRON BULL, 10 (11)(809-813).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayşe Selek Murathan, Atilla Murathan, Ahmet Yavuz Yücekutlu (2008). Adsorption of Zinc Ions in Fixed Beds. Journal of International Environmental Application Science, Volum 3(422-425).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2008). Atıksulardan reaktif boyanın dolgulu kolonlarda giderilmesi. Kafkas Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(58).
 • Murathan A.,Hıdıroğlu B. (2008). Atıksulardaki nikel iyonunun dolgulu kolonlarda adsorpsiyonla giderimi. Kafkas Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(1)(912).
 • A.Murathan, M. Alpbaz (2007). Karıştırmalı tanklarda karıştırma performansının tespiti. GÜMMF Dergisi,, 11 (1)(15-31).
 • A. Murathan, E. Hasdemir (2001). Sulardaki manganın adsorpsiyon yoluyla dolgulu kolonlarda giderilmesi,. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 14:3(1010-1014).
 • (1999). Boyarmadde içeren endüstriyel atık suların evsel atık sularla birlikte aktif çamur yöntemiyle Arıtılması. Pamukkale Üniv. Mühendislik Fakültesi Dergisi,, 5 (1),(983-987).
 • A. Murathan, A. Alıcılar (1996). Determination of efficiencies of regenerated beige sepiolites on adsorbtion of NO2 gases ın packed columns,. Osmangazi Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 9(2)(1-7).
 • A. Murathan, A. Alıcılar (1996). Jeotermal akışkanların konut ısıtılmasında kullanımı ve çevreye etkileri,. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 9(4)(591-597).
 • E.Yıldırım (1996). Şeker endüstrisi atık sularının evsel atık sularla birlikte aktif çamur yöntemiyle arıtılması. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 9(2)(331-338).
 • E. Yıldırım, (1996). Ağır metal iyonu içeren endüstriyel atık suların evsel atık sularla birlikte aktif çamur yöntemiyle arıtılması,. Osmangazi Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 9(2)(7-15).
 • Ünal N, Pamuk V, Bilgesü A, Alpbaz M, (1995). The dynamics of the five continuous stirred tank reactors under the effects of the pulse ınput,. Fırat Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi,, 7(1),(197-214,).
 • M. Alpbaz, N.Özgan, (1986). Sürekli ve tam karıştırmalı ceketli soğutma sistemli bir tankın dinamik kontrolunun giriş hattına verilen sinüssel değişikliğinin incelenmesi. Doğa,, 10(2).
 • M. Alpbaz (1984). The feedback and feedforward control of the five CSTR cascade under the effect of the sinus ınput. Comm. De La Fac. Des Sci. De l`Unıv. D`Ankara, 1(105-121).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Murathan A., Yücekutlu AY.,, 2008. Adsorption of zinc ions in fixed beds,, BIES"08-Blacksea International Environmental Symposium Giresun- TURKEY
 • Murathan A.,, 2008. The removal of organıc nıtrogenous compounds ın wastewater usıng trıckle bed reactors,, BIES"08-Blacksea International Environmental Symposium, Giresun- TURKEY
 • Öztaş E., Galip F., Murathan A., Süperkritik Akişkan Özütlemesiyle Böğürtlende (Rubus Fructicosus) Doğal Antioksidan Tespiti, UKMK9 Ankara
 • Benli S, Balbaşı M., Supercrıtıcal CO2 extractıon of natural dye from drıed okra flowers and dyeıng of cotton fabrıc, APCCHE Malaysia
 • Alpbaz, M.,N. Özgan,, Ceketle Soğutulan Bir Tam Karıştırmalı Akım Tankının Sinüs Etkisinde Dinamiği ve Kontrolu, Kimya-85, 2. Kimya Semp Ankara
 • Murathan, A., A. Alıcılar, Stronsiyumun Dolgulu Kolonlarda Bej Sepiyolit Üzerine Adsorpsiyonu, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Erzurum
 • Murathan A., A.Y. Yücekutlu, Removal of Zinc Ions From Aqueous Solutions in Packed Columns19 September 2001, ., First International Chemical Engineering Conference University of Jordan Amman-Jordan
 • Atilla Murathan, Ahmet Alıcılar, Removal of Copper from Water in The Packed Beds,, 1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region Konya
 • E. Yıldırım, ", Bazı Endüstriyel Atık Suların Evsel Atık Sularla Birlikte Aktif Çamur Yöntemiyle Arıtılması, Kimya-88, 5. Kimya ve Kimya Müh. Sempoz Ankara
 • Alpbaz, M., Beş Tam Karıştırmalı Akım Reaktörlerinin Sinüs Etkisinde Dinamiği ve Kontrolü,, Kimya-87, 4. Kimya ve Kimya Müh. Semp Elazığ
 • Güzel A., M.T. Nalbantçılar, O.S. Yıldırım, A. Murathan ve M.K. Gökay, Contamination Around Abondoned Sızma (Turkey) Mercury Mine, 1st International Workshop On Environmental Quality And Environmental Engineering In The Middle East Region Konya
 • Murathan, A., Ö. Karaca, Dolgulu Kolonlarda Sulu Fazdaki Manganın Giderimi, 13. Ulusal Kimya Kongresi, S-1022, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun
 • Alpbaz, M., N. Özgan, Beş Tam Karıştırmalı Akım Reaktörlerinin Puls Etkisinde Dinamiği, Kimya-85, 2. Kimya Semp Ankara
 • Murathan A., The removal of organıc nıtrogenous compounds ın wastewater usıng trıckle bed reactors, Blacksea ınternatıonal envıronmental symposıum Giresun

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • UKMK9 Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Anabilimdalı Bölüm Başkan Yard. (2003))

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Hegzagonal bornitrürün karakterizasyonu ve spektrofotometrik özellikleri (2012)
 • Hegzagonal bornitrürün karakterizasyonu ve kalıp ayırıcılarda kullanılabilirliği (2012)
 • Hegzagonal bor nitrürün nötron absorblayıcı olarak kullanılabilirliği (2012)
 • Çevresel atıkların kompozit yapı malzemesinde değerlendirilmesi, (2011)
 • Bir döküm fabrikasında fiziksel ve kimyasal ortam faktörlerinin iş sağlığı ve güvenliğine göre incelenmesi- kaynak, ortam ve alıcıdaki önlemler (2010)
 • Diklorotriazin reaktif boyarmaddenin (Reaktif turuncu 86) selülozik elyafa uygulanması ve yıkama şartlarının incelenmesi
 • ISO 14001 çevre yönetim sisteminin bir boya üretim tesisine uygulanması
 • Bir diklorotriazin reaktif boyarmadde olan reaktif oranj 86 nın selülozik elyafa uygulanması
 • Monoklorotriazin reaktif boyarmaddenin (Reaktif turuncu 12) pamuklu dokumaya uygulanmasında sıcaklık etkisinin incelenmesi,
 • ISO14000 çevre yönetim standardları ve bir petrol dağıtım ve satış istasyonundaki uygulaması,
 • ISO 14001 in beyaz eşeya sektörüne uygulanması
 • Mavi reaktif boyanın (Reaktif Mavi 221) örülmüş pamuklu kumaşa uygulamasında değişik parametrelerin renke verimine etkilerinin incelenmesi
 • Böğürtlen (Rubus sp.) meyvesinin süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu ile doğal boyarmadde eldesi ve uygulanabilirliği
 • Aspir çiçeğinden (certhanous tinctorius) süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu ile doğal boya eldesi ve uygulanabilirliği
 • Avrupa Birliği ve Türk çevre mevzuatı mukayesesi,
 • Kimya laboratuvarı kazalarının incelenmesi ve iş güvenliği mevzuatına göre değerlendirilmesi
 • Adaçayı (Salvia officinalis) yapraklarından süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu ile doğal antioksidan eldesi ve tayini
 • ISO 9000 standardları ve bir ilköğretim okulundaki uygulaması
 • Havalı biyolojik atıksu arıtımında besi maddesi giderim etkinliği ve bir uygulaması
 • Sulardaki kurşun iyonunun dolgulu kolonlarda atkestanesi üzerinde adsorpsiyonu

Dersler

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2009-2010 Güz)
 • MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ (2010-2011 Güz)
 • YANGIN VE PATLAMALAR (2010-2011 gÜZ)
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİĞİ (2008-2009/ Bahar)
 • SU KİRLİLİĞİ VE KAYNAKLARI (2008-2009/Güz)
 • ENERJİ VE ENERJİ TEKNOLOJİSİ (2010-2011)
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİĞİ (2009-2010 Bahar)
 • BİYOTEKNOLOJİSİ (2010-2011 Güz)
 • MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ (2009-2010 Güz)
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2004-2005 GÜZ)
 • MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ (2004-2005 GÜZ)
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİĞİ (2007-2008 BAHAR)
 • KÜTLE AKTARIMI II (2004-2005 BAHAR)
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2007-2008 GÜZ)
 • SU VE ATIK SU TEKNOLOJİSİ (2004-2005 GÜZ)
 • ÇEVRE YÖNETİMİ (2004-2005 BAHAR)
 • TEKSTİL BOYA BOYAMA TEKNOLOJİSİ (2004-2005 BAHAR)
 • BİYOTEKNOLOJİSİ (2005-2006 GÜZ)
 • BİYOTEKNOLOJİSİ (2003-2004 BAHAR)
 • ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ (2003-2004 GÜZ)
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II (2004-2005 BAHAR)
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2005-2006 BAHAR)
 • BİYOTEKNOLOJİSİ (2006-2007 GÜZ)
 • BOYA VE PİGMENTLER (2004-2005 BAHAR)
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II (2004-2005 GÜZ)
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II (2007-2008 GÜZ)
 • SU KİRLİLİĞİ VE KAYNAKLARI (2006-2007 GÜZ)
 • KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2003-2004 GÜZ)
 • SU KALİTE KRİTERLERİ (2003-2004 GÜZ)

Yabancı Dil

 • 1996 / 71,25

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2016). Gazi Ünversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Porsuk Çayında Endüstriyel ve Evsel Kirlenmenin Aktif Çamur Yöntemiyle Azaltılması (1992) Anadolu Üniversitesi Araştırma Fon Projesi