Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Yıldız Özerhan, Ümmühan Aslan, 2015. Yeni UFRS 9: Finansal Araçlar Standardı Kapsamında Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğünün İncelenmesi , 12. Uluslararası Muhasebe Konferansı Ankara
 • Prof. Dr. Yıldız Özerhan, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Okur, Arş. Gör. Burcu Nazlıoğlu, 2012. The Relationship Between Economic Expansion and Regulation in the Area of Accounting in Turkey (1990-2012), 13. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi Newcastle, United Kingdom
 • Prof.Dr. Yıldız Özerhan, Arş.Grv. Burcu Nazlıoğlu, 2012. Yeni Türk Ticaret Kanununda Yapılan Düzenlemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, 24. Dünya Sürekli Denetim ve Raporlama Sempozyumu - Sürekli Denetim ve XBRL Malatya
 • Prof. Dr. Yıldız Özerhan, Arş. Grv. Burcu Nazlıoğlu, 2010. A Research on the Role of Islamic Finance in Turkish Banking System, 2. Balkanlar Ve Ortadoğu Ülkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi Konferansı İstanbul/Türkiye
 • Yıldız Özerhan Akbulut Serap Yanık, KOBİ";ler ve BASEL II Konulu I. Uluslararası Sempozyum, KOBİ";ler ve BASEL II Konulu I. Uluslararası Sempozyum İzmir
 • Yıldız Akbulut Beyhan Marşap, Muhasebe Eğitiminde Eğitim Teknolojisi Araçlarının Kullanımı"; ";Muhasebe Eğitiminde Yeni Boyutlar, Türkiye XIV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Kemer - Antalya
 • Yıldız Akbulut Serap Yanık, Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Veren Öğretim Elemanlarının Nicelik ve Nitelik Yönünden İncelenmesi, 21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksek Okullarının Yeniden Yapılandırılması Konulu Uluslararası Sempozyum Çankırı
 • Yıldız Akbulut, Lisans Seviyesinde Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Öğretilmesine İlişkin Yaklaşımların Değerlendirilmesi, Türkiye XVI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Belek-Antalya
 • Beyhan Marşap Yıldız Akbulut, The Effects of the Unıform Accounting System Studies and the Development of Tax Regulations on Accounting Applications During The Period of the Turkısh Republıc (1923-2006), The Balkan Countrıes 1st Internatıonal Conference On Accountıng And Audıtıng (BCAA) Edirne
 • Yıldız Özerhan Akbulut Serap Yanık, A Chronological Investigation on the Development of Financial Statements In Turkey (1923-2008), 12. World Congress of Accounting Historians (WCAH) İstanbul

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • II. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı Kahramanmaraş(2015)
 • II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu Bursa(2014)
 • IFRS 9 Financial Instruments III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History- İstanbul(2013)
 • 7. Uluslararası Muhasebe Konferansı MÖDAV İstanbul/Türkiye
 • KOBİler için Finansal Raporlama Standartlarındaki Değerleme Hükümlerinin Vergi Usul kanunundaki değerleme Hükümleri ile Karşılaştırılması Kars/Türkiye
 • 2. BMAC, 2.Balkans and Middle East Countries conference on Auditing and Accounting History İstanbul/Türkiye
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları Malatya
 • TMS-4: Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler Konya

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • İşletme Eğitimi Bölüm Başkanı (2011)(2002 - )
 • Dekan Yardımcılığı (2008)(2008 - )
 • Yönetim Kurulu Üyeliği (2002)(2002 - )
 • İşletme Eğitimi Bölümü Muhasebe Finansman Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2002)(2002 - )
 • Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • KOBİ'lerde İç Kontrol Sisteminin yeri ve Risk Odaklı İç Denetim: Denizli İli Uygulaması (2011)
 • Basel-II'nin Kobi Kredileri Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi (2008)
 • Kalite Eğitimi ve Sanayi İşletmelerinde Kalite Eğitimi Sırasında Ortaya Çıkan Sorunlara Yönelik Bir Araştırma
 • Hastanelerde Stok Yönetimi, Uygulama Esasları ve Bir Model Çalışması
 • İlköğretim Okullarında Sosyal Klüp Çalışmalarının Öğrencilerin Yöneticilik Niteliklerinin Gelişmesine Katkısı: Beypazarı İlçesinde Bir Araştırma
 • Konfeksiyon Sektöründe İşgücü Eğitimi Sorunu: Balgat Örneği
 • Türkiye";de İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Eğitimine ilişkin Öneriler
 • Ticari Bankalarda Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Öğretmenler Üzerinde Örnek Bir Uygulama
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması ve Bu Uygulamanın İşletmeler Üzerindeki Etkileri
 • Toplam Kalite Yönetiminin Eğitim Kurumlarında Uygulanması ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Kanatlı Kümes Hayvanları Yetiştiren İşletmelerde Ürün Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Bir Örnek Uygulama
 • Kredi Kartlarının İşletme Satışları ve Müşteri İlişkileri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Dersler

 • Finansal Tablolar Analizi I (2007-2008 güz)
 • Yönetim Muhasebesi (2007-2008 güz)
 • Mezuniyet Tezi (2007-2008 bahar)
 • İşletme Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı (2006-2007 güz)
 • İşletme Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı (2007-2008 tekrar)
 • Mezuniyet Tezi (2006-2007)
 • Genel Muhasebe I (2006-2007)
 • Yönetim Muhasebesi (2006-2007)
 • Genel Muhasebe II (2006-2007)
 • Mezuniyet Tezi (2006-2007 bahar)
 • Finansal Tablolar Analizi (2006-2007 yaz)
 • Yönetim Muhasebesi (Gazi Üniversitesi)
 • Mezuniyet Tezi (2007-2008 güz)
 • İşletme Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı (2006-2007 bahar)
 • İleri Finansal Muhasebe Eğitimi (2006-2007 bahar)
 • İşletme Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı (2007-2008 güz)
 • Genel Muhasebe II (2007-2008 bahar)
 • Genel Muhasebe I (2007-2008 güz)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Prof. Dr. Yıldız Özerhan, Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Selahattin Karabınar. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları, örnek uygulamalar ile birlikte ele alınarak incelenmiştir. Kitap, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun (KGK) Bağımsız Denetçi eğitiminde kullanılmak üzere ders materyali olarak hazırlanmıştır. Türkiye. SAUSEM Yayınları.
 • Prof. Dr. Yıldız Özerhan Akbulut, Yrd. Doç. Dr. Serap Yanık. (2010). IFRS/IAS İLE UYUMLU AÇIKLAMALI VE ÖRNEK UYGULAMALI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI/TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI. Kitapta, uluslararası finansal raporlama standartlarına paralel olarak yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama standartları ele alınmış, örnek uygulamalar ile standartlar açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, standartların okuyucular için daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye. TÜRMOB YAYINLARI.
 • Yıldız Özerhan Akbulut, Serap Yanık. (2008). Türkiyede Finansal Tabloların Tarihsel Gelişim Süreci (1923-2008). Çalışmada Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1938 yılından Tekdüzen Muhasebe Sisteminin yürürlüğe girdiği 1972 yılına kadar olan faaliyet raporları ayrıntılı olarak incelenmiştir. 1972 yılında 1994 yılına kadar olan süreç KİT'ler ve özel sektör işletmeleri açısından ayrıca irdelenmiş ve 1994 yılında tüm sektörleri kapsayan Tekdüzen Muhasebe Sisteminde getirilen yenilikler açıklanmıştır. Bu tarihten 2008 yılına kadar olan süreçte ise, borsada kote olan işletmeler için yayınlanmış olan finansal tablo formatları ayrı bir başlık altında irdelenmiştir. Türkiye. Gazi Kitabevi.
 • Yıldız Akbulut. (2002). Yazılım Üreten İşletmelerde Özellikli Muhasebe Konularının İncelenmesi. Türkiye. TUTİBAY Yayınları.

Editörlük

 • (2012). KOBİ’ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı ,
 • (2012). TMS/TFRS, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, ,

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Yıldız Özerhan, Beyhan Marşap, Serap Yanık (2015). IFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardının İrdelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2(193-226).
 • Arş.Gör. Burcu Nazlıoğlu, Arş.Gör. Utku Şendurur, Doç.Dr. Serap Yanık, Prof. Dr. Yıldız Özerhan (2012). The Effect of Ownership Structure on Stock Prİces During Crisis Periods: A Study on ISE 100 Index. International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No.6 (82-88).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof. Dr. Beyhan Marşap Doç. Dr. Serap Yanık (2015). Yeni IFRS 15: Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardının İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (1).
 • Arş. Gör. Burcu Nazlıoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan (2012). Fraudulent Financial Reporting (FFR) Detection: A Perspective from Turkey. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Vol. 14 Issue 2(99-114).
 • (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Muhasebe Uygulamalarına Etkisi. Yaklaşım, 238(s.24-28).
 • Yıldız Özerhan Akbulut (2008). Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Hükümlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1(1).
 • Yıldız Özerhan Akbulut (2008). TMS 27 Kapsamında Konsolide Finansal tabloların Düzenlenmesi. e-yaklaşım, 5(1).
 • Yıldız Akbulut (2007). Gerçeğe Uygun Değerin Ölçülmesine Yönelik Yeni Yaklaşımlar: FASB 157. Muhasebe Bilim Dünyası, 1(1).
 • Yıldız Akbulut Serap Yanık (2007). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişin Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4(1).
 • Yıldız Akbulut (2007). Kavramsal Çerçevede Yapılması Düşünülen Değişiklikler (IASB- FASB Ortak Projesi). Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 3(1).
 • Yıldız Akbulut Beyhan Marşap (2006). Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğünün TMS 36 Kapsamında İncelenmesi ve İMKB de İşlem Gören Şirketlerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası, 4(1).
 • Yıldız Akbulut (2006). Yeni Ekonomi Ortamında Önem Kazanan Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve UMS 38e (TMS 38) Göre İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası, 3(1).
 • Beyhan Marşap Yıldız Akbulut (2003). Türkiyede Siyasi Partilerce Uygulanan Muhasebe Sisteminin Değerlendirilmesi ve Kamuyu Aydınlatma İlkesi Açısından Siyasi Partilerde Uygulanacak Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Denetimi Önerisi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 1(1).
 • Yıldız Akbulut (2001). Türkiye Muhasebe Standardı-4: Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler Standardının İncelenmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 3(1).
 • Yıldız Akbulut (2001). Sermaye Piyasasının Gelişmesinde Muhasebe Bilgilerinin Önemi. Mevzuat Dergisi (Elektronik Dergi), 41(1).
 • Yıldız Akbulut (2001). Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi ile İlgili Olarak UMS, ABD ve İngiltere";deki Uygulamaların Amaç ve Kapsam Açısından Karşılaştırılması. Mevzuat Dergisi (Elektronik Dergi), 42(1).
 • Yıldız Akbulut (1999). Meslek Ahlakı Kriterleri ve Muhasebe Mesleği Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası, 1(1).
 • Yıldız Akbulut (1999). Yüksek Enflasyonun Olduğu Ekonomilerde Yabancı Paralı Finansal Tabloların Çevirisine İlişkin Yaklaşımların Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası, 3(1).
 • Yıldız Akbulut (1991). Çeşitli Ülkelerde Düzenlenen Finansal Durumda Değişiklikler Tablosu ve Türkiye Uygulaması. Uygulamalı Mevzuat Dergisi, 18(1).
 • Yıldız Akbulut (1991). Banka Tekdüzen Hesap Planına Göre Türk Parası Krediler Özel Karşılığının Muhasebeleştirilmesi. Uygulamalı Mevzuat Dergisi, 20(1).