Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

Gazi Eğitim Fakültesi > Eğitim Bilimleri > Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8.baskı). Bilimenin yolları, bilimsel yöntem, araştırmaların sınıflandırılması, araştırma etiği, problem tanımlama, örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri, nicel ve nitel araştırma desenleri, APA raporlaştırma Türkiye. Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik (7.baskı). İstatistikle ilgili temel kavramlar, betimsel istatistikler, hipotez testleri, tek faktörlü parametrik istatistikler, parametrik olmayan istatistikler Türkiye. Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş.. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (12.baskı). SPSS kullanımı, istatistiğin seçilmesi, uygulanması ve yorum. Betimsel istatistikler, tek ve çok faktörlü parametrik istatistikler, parametrik olmayan istatistikler, açımlayıcı faktör analizi, çok değişkenli varyans analizi, basit ve çoklu regresyon analizi Türkiye. Pegem.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Tek ve çok değişkenli dağılımlar için sayıltıların analizi, lojistik regresyon analizi, diskriminant regresyon analizi, küme analizi, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi Türkiye. Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş.. (2007). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol gruplu desen ve SPSS uygulamalı veri analizi. Deneysel desenler, öntest-sontest kontrol gruplu desen ve verielrin analizinde kullanılan alternatif istatistikler Türkiye. Pegem.
 • Büyüköztürk, ş., Demirel, F. And Akgün, Ö. (2006). "University Students Motivation and Use of Learning Strategies: Turksih Version of Motivated Strategies for Learning Questionnaire". International Reflections on Education and Business. Greece (Kitap Bölümü). Athens Institute for Education and Research.
 • Büyüköztürk, Ş. (1998). "Üniversite öğrencilerinin araştırma yeterlikleri" Türkiyede Eğitim Yönetimi. Üniversite öğrencilerinin araştırma yeterlikleri Türkiye (Kitap Bölümü). Pegem.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Sert, N., Adamson, J. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Autonomy and European Language Portfolio Use among Turkish Adolescents. Education and Science, 37 (166)(129-140).
 • Büyüköztürk, Ş. and Gülbahar, Y (2010). Assessment preferences of higher education students. Eurasian Journal of Educational Research, 41(55-72).
 • Erciyas, K., Hamamci, Z., Büyüköztürk, Ş. and Erciyas, F. (2009). Revised dental beliefs survey: reliability and validity of a 22-item modified Turkish version. Journal of Oral Rehabilitation, 36 (11)(831-839).
 • S. Sevinc, S., Ozcebe, E., Atas, A. and Buyukozturk, S (2009). Articulation skills in Turkish speaking children with cochlear implant. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73 (10)(1430-1433).
 • Kayrı, M. ve Büyüköztürk, Ş (2009). Nicel Bilimsel Bulgulara Ait Genellenebilirliğin Jackknife Yöntemi ile İncelenmesi: Uygulamalı Bir Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (4)(1751-1780).
 • Yetkin Ay, Z., Gündoğar, M.D. and Büyüköztürk, Ş (2008). Dental hygiene fear survey: Reliability and validity of the Turksih version.. Journal of Dental Education, 72 (2)(183-194).
 • Gülbahar, Y. ve Büyüköztürk, Ş (2008). Değerlendirme tercihleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması.. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(148-161).
 • Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş., Akgün, A. Ö. Kılıç-Çakmak, E. and Demirel, F (2008). The Turkish Adaptation Study of Motivated Strategies For Learning Questionnaire (MSLQ) for 128211;18 Year Old Children: Results of Confirmatory Factor Analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4)(108-117).
 • Büyüköztürk, Ş. and Çokluk-Bökeoğlu, (2008). Discriminant function analysis: Concept and application. Eurasian Journal of Educational Research, 33(73-92).
 • Hamamcı, Z. and Buyukozturk, S. (2004). The interpersonal cognitive distortions scale: Development and psychometric characteristics. Psychological Reports, 95(291-303).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Büyüköztürk, Ş., Atalay, K., Sozgun, Z. And Kebapçı, Ş (2011). The development of research self-efficacy scale. Cypriot Journal of Educational Sciences, 1(22-29).
 • Çokluk, Ö., Büyüköztürk, Ş. and Kayri,M (2010). Analyzing factor structure of the scales by hierarchical clustering analysis: An alternative approach. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4 (12)(6397-6403).
 • Çoban, A.İ., Şahin, F., Uluocak, G.P. and Büyüköztürk, Ş (2010). Turkish Adaptation of the Chinese Perceived Causes of Poverty Scale. European Journal of Social Sciences, 15 (4)(564-572).
 • Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. Özyürek, A (2009). Determining the Views of Preschool and Primary School Teachers over the Support of Problem Solving Skills at Children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1 (1)(1969-1974).
 • Deryakulu, D., Büyüköztürk, Ş., Karadeniz, Ş., and Olkun, S (2009). Satisfying and Frustrating Aspects of ICT Teaching: A Comparison Based on Self-Efficacy. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, 1 (1)(39-42).
 • Özkök, A., Walker, S.L. and Büyüköztürk, Ş. (2009). Reliability and validity of a Turkish version of the DELES.. Learning Environments Reserach, 12 (3)(175-190).
 • Alagöz, N. and Büyüköztürk, Ş (2009). Aural pragmatıc comprehensıon. Research On Youth And Language, 3 (2)(83-92).
 • Sucuoğlu,B., Büyüköztürk, Ş. ve Ünsa, P (2008). İlköğretim Online Dergi. Türk çocuklarının temel-ilişkisel kavram bilgilerinin değerlendirilmesi, 7 (1)(203-217).
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (18)(57-70).
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Kahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2)(207-239).
 • Büyüköztürk, Ş (2004). Predictors of academic achievement for elementary teacher education students in Turkey. International Journal of Educational Reform, 13 (4)(388-402).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş. ve Demirel, F. (2008). İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin ders ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stratejileri ve güdülenme düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1)(1-27).
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Performansa dayalı durum belirleme nedir. İlköğretmen Dergisi, (8)(28-32).
 • Büyüköztürk, Ş (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2)(133-148).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S (2004). Sınıf içi öğretmen davranışları ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik analizleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (38)(212-229).
 • Büyüköztürk, Ş (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (32)(470-483).
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (18)(111-125).
 • Büyüköztürk, Ş. ve Deryakulu, D. (2002). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (30)(187-204).
 • Büyüköztürk, Ş. (2000). SPSS uygulamalı istatistik öğretiminin istatistiğe yönelik tutumlara ve istatistik başarısına etkisi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (1)(13-20).
 • Büyüköztürk, Ş (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin araştırma yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (18)(257-269).
 • Köklü, N. ve Büyüköztürk, Ş (1999). Eğitim bilimleri alanında öğrenim gören lisans-üstü öğrencilerin araştırma yeterlikleri konusunda öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 23 (112)(18-28).
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk, Ö (1999). İlköğretim müfettişlerinin araştırma yeterlikleri ve araştırma eğitimine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (19)(325-).
 • Büyüköztürk, Ş. (1999). Araştırmaya yönelik kaygı ile cinsiyet, araştırma deneyimi ve araştırma başarısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 23 (112)(29-34).
 • Büyüköztürk, Ş (1998). Kovaryans analizi: varyans analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31 (1)(91-105).
 • Büyüköztürk, Ş. (1997). İki faktörlü varyans analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 30 (1)(141-158).
 • Büyüköztürk, Ş (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (3)(453-464).
 • Büyüköztürk, Ş. (1995). Kestirisel istatistik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26 (1)(409-428).
 • Büyüköztürk, Ş (1995). Amaç, yapı, süreç boyutlarında Kosta Rika Eğitim Sistemi: Türk Eğitim Sistemi ile karşılaştırmalı bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (2)(850-860).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Articulation skills in Turkish speaking children with cochlear implant, INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY (2009)
 • Nicel Bilimsel Bulgulara Ait Genellenebilirliğin Jackknife Yöntemi ile İncelenmesi: Uygulamalı Bir Çalışma, KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI (2009)
 • Discriminant function analysis: Concept and application, EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH (2008)
 • Değerlendirme tercihleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, (2008)
 • The Turkish Adaptation Study of Motivated Strategies For Learning Questionnaire (MSLQ) for 128211;18 Year Old Children: Results of Confirmatory Factor Analysis, TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY (2008)
 • Poster Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü (Konu: Kaner, S. ve İşeri, E. İle birlikte sunulan “Ergenlerin problem davranışlarının yaşlara ve cinsiyete göre incelenmesi" çalışması) (2007)

Proje

 • İlköğretim OBBS Anket ve Test Sorularının Geliştirilmesi (2011) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (2011) TUBİTAK-KAMAG
 • Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması - TALIS (2010) MEB
 • SBS’nin Değerlendirilmesi; Ortaöğretimim Dört Yıla Çıkartılmasının Değerlendirilmesi, Ortak 9.Sınıf Uygulamasının Değerlendirilmesi (2010) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Ortaöğretim Geliştirme Projesi: Mesleki Rehberlik Bileşeni (2009) MEB
 • Okul Öncesi ve İlköğretim 1-5. Sınıf Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması (2008) TUBİTAK-SOBAG
 • Ergenlikte Riskli Davranışların Yaygınlığının Belirlenmesi ve Azaltılması: Okul Temelli Bir Proje (2007) TUBİTAK-SOBAG
 • Haydi Kızlar Okula! Kız Çocukklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası Projesi Değerlendirme Araştırması (2006) UNICEF
 • Büyük kas becerilerini ölçme testinin Türkiye standardizasyonu (2005) TUBİTAK-SOBAG
 • Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin 12-18 Yaş Türkiye Norm Çalışması (2005) TUBİTAK-SOBAG
 • Yurt Sevgisi Projesi Değerlendirme Araştırması (2005) KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 • Conners Dereceleme Ölçeğinin Türkiye Norm Çalışması (2004) DPT
 • İlköğretim Programlarını Değerlendirme Araştırması (2004) MEB
 • Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Eğitim ve Araştırma Projesi (2002) MEB
 • Temel Eğitim Okullarının Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi: Araştırma Projesi (2002) MEB

 

© 2015 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı