Prof. Dr. Nurettin - Güz

İletişim Fakültesi > Gazetecilik

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Nurettin GÜZ. (2008). Türkiye Basın İktidar İlişkileri (1920-1927). 1920-1927 döneminde Türkiye’deki basın iktidar ilişkilerini ele almaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu döneminde siyasal, sosyal kurumların oluşumu, bunlara basının bakışı ve basına uygulanan rejim incelenmektedir Türkiye. Turhan Kitabevi.
 • Celinda C. LAKE, Pat Callbek Harper (Çev. N. Güz). (2008). Kamuoyu Araştırmaları. Kamuoyu Araştırmaları kitabı kamuoyu araştırmalarıyla ilgilenenler ve diğer insanlar için planlanmasından uygulamasına kadar pratik bilgiler içeren bir kitaptır. Resmi ve özel kurumlarda çalışanlar, sivil toplum örgütleri, işçi sendikaları, özel ekonomi çalışmaları yürütenler, kamuoyu konusunda özel araştırma yapanlar için hazırlanmış bir eserdir. Türkiye. Eğitim Akademi Yayınları.
 • Nurettin GÜZ. (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları . Haber konusu ele alınmakta ve habere konu olarak gündeme gelen kamuoyu araştırmaları incelenmektedir. Haber konusu olarak ele alınan kamuoyu araştırmalarının yapılışı, haber haline getirilişi ve yayınlanışı sırasındaki uyulması gereken ilkeler ve mevcut yapı incelenmektedir. Türkiye’deki kamuoyu araştırmalarının 2004 yılına kadar olan bölümleri analiz edilmektedir Türkiye. Nabel Yayınevi.
 • Nurettin GÜZ. (1995). Tek Parti İdeolojisinin Yayın Organları HALKEVLERİ DERGİLERİ . 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye’de düşünce ve basın hayatında önemli bir yer tutan Halkevlerinin yayınlamış oldukları dergiler incelenmektedir. Ülke sathında yayınlanan bütün halkevi dergileri çalışma içerisinde ele alınmaktadır Türkiye. Kariyer Matbaacılık.
 • Nurettin GÜZ. (1993). SCF Sonrası BASINDA MUHALEFET ve 1931 Matbuat Kanunu . Türkiye’de ikinci kere denenen çok partili siyasi hayattan sonra bir süre daha yayın hayatını devam ettiren 1930’lardaki muhalefet ve iktidar basını ele alınmakta, bu basın organları arasındaki çatışma ve sonrasında kabul edilen Basın Kanunu değerlendirilmektedir Türkiye. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını.
 • Nurettin GÜZ. (1988). Basında Yasalar Suç ve Cezalar . Basın organlarının hukuku konumunu ele almaktadır. Basın özgürlüğü, bu özgürlüğün sınırlandırılması, sınırların aşılması halinde oluşacak suçlar incelenmektedir Türkiye. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yayını .

Editörlük

 • (2011). İletişim Tarihi ve Sosyolojisi,

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Nurettin GÜZ (2011). “Türkiye’de Medya ve Siyasi Partiler". Türrkiz Dergisi, 8(77-89).
 • Nurettin GÜZ (2011). “Seçimler, Kamuoyu Araştırmaları ve Medya”. Kamuda Sosyal Politika, 16(30-40).
 • Nurettin GÜZ (2010). “Demokrasilerde Basın Hürriyetine Müdahaleler ve Bunun Siyasi Sisteme Etki”. Türkiz Dergisi, 1(9-33).
 • (2000). Basın ve Yeni Osmanlılar Cemiyeti. Selçuk İletişim, 2(1826).
 • (2000). Osmanlı Basını. Selçuk İletişim, 3(4057).
 • (1999). Cumhuriyetin İlanına Basının Bakışı. Selçuk İletişim, 1(312).
 • (1998). Tek Partili Yönetimde Basın. Yeni Türkiye, 2324(26682776).
 • (1997). Türk Basınında Kamuoyu Araştırmalarının Yönlendirme Aracı Olarak Kullanılmaıs. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4573).
 • Mehmet Küçükkurt, Cengiz Anık (1996). The Role of Gender in Political NewsCommentary in Turkish Newspapers: The Case of Tansu Çiller. GenderMedia, 126(200208).
 • (1996). Türk Basınında Gündem Oluşturma. Yeni Türkiye, 12(982997).
 • (1995). Siyasal Tercihleri Belirlemede Kitle İletişim Araçlarının Rolü (Mart 1994 Seçimleri Ankara Örneği). Amme İdaresi Dergisi, 28(113128).
 • Mehmet Küçükkurt (1994). Yazılı Kitle İletişim Araçlarının Kurlanım Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma (Gaziantep ve Sinop Pilot Bölgesi). Kooperatifçilik Dergisi, 105(91104).
 • Mehmet Küçükkurt (1994). 1822 Yaş Grubu Gençlerin Kitle İletişim Araçlarını Kullanım Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Amme İdaresi Dergisi, 27(117140).
 • (1991). Yazılı Basın Aile İlişkileri. Türk Aile Ansiklopedisi, 2(629635).
 • (1991). Harf İnkılabının Basına Etkileri. G.Ü. BYYO Dergisi, 10(89119).
 • (1989). Türkiyede Matbaanın Kurulması. G.Ü. BYYO Dergisi, 8(149169).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nurettin GÜZ (2011). "Tarih ve İletişim Tarihi". İletişim Tarihi ve Sosyolojisi, (17).
 • Nurettin GÜZ (2011). "Gazeteler ve Yazılı Basın Tarihi". İletişim Tarihi ve Sosyolojisi, (21).
 • Nurettin GÜZ (2011). “Geleneksel Haberleşme Sistemleri ve Kitap”. İletişim Tarihi ve Sosyolojisi , (18).
 • Nurettin GÜZ - Filiz ERDEMİR (2011). “Görüntü Teknolojilerinin Gelişimi”. İletişim Tarihi ve Sosyolojisi , (22).
 • Nurettin GÜZ - Filiz ERDEMİR (2011). Televizyon Yayıncılığının Tarihi. İletişim Tarihi ve Sosyolojisi, (21).
 • Nurettin GÜZ - Filiz ERDEMİR (2011). Televizyon Yayıncılığının Tarihi. İletişim Tarihi ve Sosyolojisi, (21).
 • Nurettin GÜZ (2008). “Kamuoyu Araştırmalarının Medyada Yayınlanmasının Etik İlkeleri” . Medya ve Siyaset, (28).
 • Nurettin GÜZ (2008). “Kültür Ocakları Olarak Halkevleri ve Halkevleri Dergileri”. Medya ve İletişim, (32).
 • Nurettin GÜZ (2001). “Halkevleri Dergilerinin Siyasal Ve Kültürel Hayatımızdaki Yeri”. Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, (18).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Prof. Dr. Nurettin GÜZ, Ceren Yeğin, Hayrullah Yanık, 2015. “New Media and Journalism in Turkey: A Comparative Analysis on Twitter Usage Practices of Yeni Şafak and Sözcü Newspapers”, (Türkiye’de Yeni Medya ve Gazetecilik: Yeni Şafak ve Sözcü Gazeteleri’nin Twitter Kullanım Pratikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz), Shaping the Future of News Media, The International Conference on Integrated Journalism Education Research and Innovation Barcelona, Spain
 • Nurettin GÜZ - Hayrullah YANIK, 2014. Knoledge Gap Hypothesis And New Media, Bilgi Açığı Hipotezi ve Yeni Medya St Petersburg Rusya
 • Nurettin GÜZ - Hayrullah YANIK - Ozan KOCABAŞ, 2014. Teknolojik Gelişmeler ve Haberde Etik Sorunlar, V. Eurapean Congerence on Social and Behavioral Sciences St Petersburg Rusya
 • Nurettin GÜZ, 2012. “Kamuoyu Araştırmaları, İzleme/Rating Ölçümleri ve Etik İlkeler", New Communication Technologies and Social Transformation (Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm), II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2-4 Mayıs, s. 759-766 Bkz. (http://manas.kg/iletisim.sempozyum/semp.pdf) Bişkek Kırgızistan
 • Nurettin GÜZ, 2012. “Teknolojik Gelişmeler ve Haberde Etik Sorunlar", New Communication Technologies and Social Transformation (Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm), II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2-4 Mayıs, s. 16-24 Bkz. (http://manas.kg/iletisim.sempozyum/semp.pdf) Bişkek Kırgızistan
 • Nurettin GÜZ, 2011. “Türk Fikir Dergiciliğinde Uluslar Arasılıktan Milliğe Türk Yurdu’nden Halkevleri Dergileri’ne”, Türkiye’de Düşünce Dergiciliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi- Türk Ocakları, 30 Kasım Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ - Hanife GÜZ, 2009. “Üniversitelerin Halkla İlişkilerinde Öğrenci Odaklı İletişimde Çağdaş Teknolojilerin Kullanımı Üzerine Bir Analiz”, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi –Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa, 15-17 Nisan, KKTC, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu: Bildiri Kitabı, C. 2. Akdeniz Üniversitesi Yayını, ISBN: 975766698X, 9789757666981 Lefkoşa Kıbrıs
 • Nurettin GÜZ, 2009. “Halkla İlişkilerin Başarısında Etkin Bir Faktör Olarak Kamuoyu Araştırmaları”, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi –Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa, 15-17 Nisan, KKTC, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu: Bildiri Kitabı, C. 2. Akdeniz Üniversitesi Yayını, ISBN: 975766698X, 9789757666981 Lefkoşa Kıbrıs
 • Nurettin GÜZ, 2006. “Medyanın Yeni Yönlendirme Aracı Olarak Kamuoyu Araştırmaları: Türkiye 2004 Seçimleri Örneği”, Küreselleşme ve Yeni Medya Politikaları Uluslar arası İletişim Sempozyumu, Girne Amerikan University, Girne/Kıbrıs, 4-5 Mayıs Girne Kıbrıs
 • Nurettin GÜZ, 2006. “Şiddetin Önlenmesinde Medyanın Rolü”, Çocuk ve Ergene Yönelik Şiddetin Önlenmesi Sempozyumu, Ankara Emniyet Müdürlüğü – Sağlık Bakanlığı, 15-16 Mayıs, s.37-52 Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 2006. “İzleyici Araştırmalarında Bütünün Temsili Sorunu: Örneklem”, Yaklaşımlar, Eğilimler ve Sorunlar, Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu – Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, 31 Ekim, s.114-121 Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 2004. “Cumhuriyet Türkiye’sinde İletişim”, Cumhuriyetin 80. Yılında Türkiye Sempozyumu, Türk Ocakları, 17-18 Ekim 2003, Ankara, 2004, s.180-196 Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 2000. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Basın Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğü Tartışmaları”, Ulusal İletişim Sempozyumu No.1, A.Ü. İletişim Fakültesi - G.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, 3-5 Mayıs Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 1999. “Şinasi ve Namık Kemal’in Osmanlı Fikir ve Basın Hayatına Katkıları”, Osmanlı Basın Hayatı Sempozyumu, Kültür Bakanlığı – G.Ü. İletişim Fakültesi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Ankara, 6-7 Aralık, s.83-97 Ankara Türkiye
 • Mehmet Küçükkurt, Nurettin GÜZ, 1992. “Türkiye'nin Turizm Varlıklarını Avrupa Ülkelerinde Tanıtma Stratejileri”, 3. Ulusal Turizm Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.-Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, 25-27 Kasım Kuşaadası TÜRKİYE
 • Nurettin GÜZ, 1989. Atatürk ve Basın, Atatürk’ün 50. Ölüm Yılı Anma Konferansları, Gazi Üniversitesi Ankara Türkiye
 • Nurettin GÜZ, 1989. “Türkiye’nin Tanıtılmasında Basına Düşen Görevler”, Türkiye Tanıtma Sempozyumu, Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Ankara, 15-17 Mayıs, s. 148-153 Ankara Türkiye

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, 16.04.2009 tarihli 09 8211; 12 saatlerindeki ";Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler"; Başlıklı Oturumun Oturum Başkanı, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi 8211;Akdeniz Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Lefkoşa, KKTC
 • Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 05.05.2009 tarihli 11.15-12.00 saatlerindeki II. Oturumun Oturum Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 04.06 Mayıs 2009 Ankara
 • Medyanın Siyasete Etkisi Elbistan
 • İstatistik Araştırma Sempozyumu Ankara
 • Radyo: Yüzyıl Önce Yüzyıl Sonra Ankara
 • Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri Ankara
 • Cumhuriyettin Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği Ankara
 • Medya ve Polis Ankara
 • Ulusal Televizyon Yayınları Türkiye Geneli Kamuoyu Araştırması Ankara
 • Cumhuriyetin 80. Yılı Sempozyumu Ankara
 • Türkiye İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler Zirvesi Ankara
 • Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri KOSGEB ANKARA
 • Kamuoyu ve Medya TODİE ANKARA
 • Medya ve Toplam Kalite Yönetimi Hava Kuvvetleri Komutanlığı ANKARA
 • Rekabet Edilebilirlik Sürecinde İletişim Yönetimi Ankara Halkla İlişkiler Derneği ANKARA
 • Medyada Polis İmajı ve Polis Radyosu Radyo Televizyon Üst Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü ANKARA
 • Yönetimde İnsan İlişkileri Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Karşılaştırılmalı Basın Tarihi TİKA ANKARA
 • Cumhuriyet Döneminde İletişim Gazi Üniversitesi ANKARA

Seminer

 • “Basın Kanunu ve Basın Kanunundaki Yenilikler”, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (2011) Alanya TÜRKİYE
 • “Yüz Yüze İletişim”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Hizmet İçi Eğitim Semineri (2010) Antalya TÜRKİYE
 • “Yönetim Medya İlişkileri”, Emniyet Genel Müdürlüğü (2010) Ankara Türkiye
 • “Bülten Hazırlığı ve Editörlük”, Türkiye İstatistik Kurumu (2010) Kastamonu TÜRKİYE
 • “Kamuoyu ve Medya”, TODAİE Kamu Diplomasisi Eğitimi Semineri (2009) Ankara Türkiye
 • “Medyanın Siyasete Etkisi”, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, Elbis-tan (2006) Elbistan TÜRKİYE
 • “Medya ve Toplam Kalite Yönetimi”, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (2004) Ankara Türkiye
 • “Rekabet Edilebilirlik Sürecinde İletişim Yönetimi”, Türkiye İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler Zirvesi-I, Ankara Halkla İlişkiler Derneği (2003) Ankara Türkiye
 • “Medyada Polis İmajı ve Polis Radyosu”, Polis ve Medya Paneli, Radyo Televizyon Üst Kurulu- Emniyet Genel Müdürlüğü (2003) Ankara Türkiye
 • “Yönetimde İnsan İlişkileri”, Emniyet Genel Müdürlüğü Yöneticilik Eğitim Semineri (2003) Ankara Türkiye
 • “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri”, KOSGEB (2002) Ankara Türkiye
 • “Karşılaştırmalı Basın Tarihi”, Balkanlarda Türkçe Basın Eğitim Se-mineri, Başkent Üniversitesi – Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) (2001) Ankara Türkiye

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Osmanlı Basın Hayatı Sempozyumu Gazi Üniversitesi Ankara TÜRKİYE(1999)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Bölüm Başkanlığı
 • Gazetecilik Bölm Başkanlığı
 • Gazetecilik Bölüm Başkanlığı
 • Dekanlık
 • Dekanlık

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Bilgi Açığı Hipotezi ve Yeni Medya: 2014 Yıl Ses Kayıtları Örneği (2015)
 • Srebrenica Soykırımının Türk Basınında Söylemsel İnşası (2014)
 • Osmanlı Kadın Dergilerine Bir Örnek: Mürüvvet Dergisi (2014)
 • Köşe Yazarlarının Kamuoyu Üzerindeki Etkisinin Vatan Gazetesi Yazarı Ruhat Mengi, Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan ve Zaman Gazetesi Yazarı Bülent Korucu’nun Yazılarından Yola Çıkılarak Değerlendirilmesi (2014)
 • “Türkiye’deki Milliyetçi Fikir Hareketlerinin Dönüşümü (Milliyetçi Basın Üzerine Bir İnceleme” (2013)
 • Harf İnkılabının Çıkış Süreci ve Yayılmasında Basının Rolü: Türkçe Gazete ve Cumhuriyet Gazetesi Örnekleri (2012)
 • Referandum Sürecinde Yazılı Basının Kamuoyunu Oluşturma İşlevi (Yeni Şafak- Radikal Gazeteleri) (2012)
 • Çok Partili Sistemin İlk Dönemlerinde Basın Ve Basın Özgürlüğü: 1946-1954 (2012)
 • Çok Partili Döneme Geçişe Yerel Basının Bakışı Yeni Asır Gazetesi Örneği (1949-1951) (2012)
 • Pembe Dizilerin Kadınlar Üzerindeki Etkisi (2010)
 • Özel Televizyon Yayıncılığına Geçiş Sürecinde TRT’nin Yazılı Basında Konumlandırılışı (1990-2007) (2009)
 • Televizyonda Yayınlanan Magazin Programlarında Tüketim Kültürü Olgusu (2009)
 • Basın Organlarının İktidar Ve Muhalefet Partilerine Yaklaşımı Radikal-Hürriyet-Zaman Örneği, Aralık 2005 Dönemi (2009)
 • Türkiye’de Muhalefet Basını; Yarın Gazetesi (2008)
 • Atatürk Basın ve Minber Gazetesi (2008)
 • Basının Manşetlerin Sosyo-Politik Gerçekliği Yansıtma Düzeyi (2007)
 • İnternetin İdeolojik Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Çin Halk Cumhuriyeti Örneği (2006)
 • Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk (2006)
 • Medya ve Sağlık: Türk Basınında Sağlık İçerikli Ha-berlerin Bilgilendirme Potansiyeli (2006)
 • Medya ve Kültür: Son Dönem Televizyon Dizilerinin Gündelik Yaşam Tarzı Üzerindeki İmgeleri (2006)
 • İnternet Gazeteciliğinin Gazete Tirajlarına Etkisi (2002-2005) (2006)
 • Haber Değeri Açısından Televizyon Haberlerinde Magazin Unsuru: Türk ve Kazak Televizyonları Üzerine Bir Karşılaştırma (2006)
 • Kamu Çalışanları-Vatandaş İlişkisini Etkileyen Faktörler: Kişilerarası İletişim Unsurlarını Kullanım Biçimlerinin İlişki Üzerindeki Etkisi (2005)
 • Gazeteci Şinasi’nin Dönemin Olaylarına Bakışı 1862-1864 (2005)
 • II. Meşrutiyet Sonrası Basın Özgürlüğü ve Basına Getirilen Kısıtlamalar (2005)
 • Havacılık Kazalarının Önlenmesinde Telekomünikasyonun Yeri ve Önemi (2005)
 • Denizcilik Kazalarının Önlenmesinde Telekomünikasyonun Yeri ve Önemi (2005)
 • Rusya’da Türk Basını (2003)
 • Lozan Antlaşması Çerçevesinde Türkiye’de Azınlık Medyası (2003)
 • Askeri Darbeler Öncesi ve Sonrası Medya Özgürlüğü (2003)
 • Kitle İletişim Araçlarında Rıza Üretimi ve İktidar (2002)
 • Siyasal Reklamcılık ve Genel Siyasal İletişim Kanalıyla Kitlelerin Siyasal Tutumlarının Oluşmasında ‘Slogan, Sembol ve Vaatlerin’ Yeri (2002)
 • Sivil Hayata Askeri Müdahalelere Basının Yaklaşımı (1950-1980) (2002)
 • Kitle İletişim Araçlarının Denetlenmesi Türkiye ve Avrupa Örneği (2001)
 • Basın Etiği Kapsamında Gizli Kamera Kullanımı ve Habercilik (2001)
 • Mini DV Kameraların Sinema, Belgesel, Habercilik Alanlarında Ortaya Çıkardığı Değişiklikler (2001)
 • Basının Kamuoyunu Oluşturma Fonksiyonu Doğrultusunda Siyasal Partilere Yaklaşımı (1995 ve 1999 Genel Seçimleri Örneği) (2000)
 • Televizyon Haberlerinin İmge Üretme ve Anlam Yitirme Sorunu (1999)
 • Halkla İlişkilerin Toplam Kaliteye Etkisi (1999)
 • Basının Seçmen Davranışını Etkileme Süreci (1999)
 • Kadın Konulu Toplumsallaşmada Yazılı Basının Rolü ve Yazılı Basındaki Kadın İmajı (1999)
 • Basının Kamuoyunu Oluşturma Fonksiyonu Bir Örnek Olay Olarak 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri Sonrasında ANAP-RP Koalisyon Görüşmelerine Basının Yaklaşımı (1998)
 • 1994 Yerel Seçimlerinde Refah Partisinin Mesaj Stratejileri (1998)
 • Siyasal Sistemler ve Halkla İlişkiler (1998)
 • Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Başarıya Etkisi Örnek Kuruluş Bayındır Tıp Merkezi (1998)
 • Sayfa Düzeninin Okuyucuya Etkisi, Örnek Olarak Zaman Gazetesinin İncelenmesi (1997)
 • Siyasal İletişimde Fotoğrafın Rolü (1997)
 • Kadınların Siyasal Katılma Davranışları (1996)
 • 1970-1972 Yılları Arası Dönemde Cumhuriyet Gazetesi İçin Yayın Politikası (1996)
 • Haber Metinlerinin Söylemsel Analizi Üzerine Bir Çalışma (1995)
 • Türkiye Radyoları İçinde TRT FM’in Yeri ve Yayın Politikası (1995)
 • Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin1990-1993 Yılları Arasındaki Halkla İlişkiler Çalışmaları Örnek Olayı (1994)
 • Türkiye’de Siyasal Reklamcılığın Yazılı Basında Gelişimi (Bir Örnek Olay: 29 Kasım 1987 Seçimlerinde ANAP ve SHP Siyasal Reklamlarının Karşılaştırmalı İncelemesi) (1994)
 • Halkla İlişkiler Araçlarında Kullanılan Araçlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği (1991)
 • 1991 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Mesaj Stratejileri (1991)

Dersler

 • Türk İletişim Tarihi (20062007)
 • 19. Yüzyıl Türk Basını (20072008)
 • Medye Etkisi ve Alıcı Araştırmaları (20042005)
 • Siyasal İletişim (20042005)
 • Basın Tarihi (20072008)
 • İletişim Tarihi (20082009)
 • Seminer I (20032004)
 • Seminer (20082009)
 • İletişim Tarihi (20032004)
 • İletişim Tarihi (20022003)
 • İletişim Tarihi (20012002)
 • Medya ve Siyasal İletişim (20042005)
 • Kamuoyu Araştırmaları (20032004)
 • İletişim Tarihi (20062007)
 • Basın ve Halkla İlişkiler Tarihi (20052006)
 • Seminer II (20042005)
 • Gazeteciliğe Giriş II (20032004)
 • Seminer II (20032004)
 • Gazeteciliğe Giriş I (20022003)
 • Gazeteciliğe Giriş II (20022003)
 • İletişim Sistemleri (20042005)
 • Siyasal İletişim (20032004)
 • İletişim Tarihi (20072008)
 • Gazeteciliğe Giriş (20042005)
 • İletişim Tarihi (20052006)
 • İletişim Tarihi (20002001)
 • Medya ve Siyasal İletişim Paradigmaları (20052006)
 • Basının Güncel Sorunları (20042005)
 • Basın Tarihi (20082009)
 • İletişim Tarihi (20042005)
 • Türk İletişim Tarihi (20042005)
 • Gazeteciliğe Giriş I (20032004)
 • Türk Siyasi Hayatında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorunları (1993)
 • Türkiyede Basın İktidar İlişkileri (1993)
 • İletişim Ahlakı (1994)
 • Türk Basın Tarihi (1995)
 • İletişim Sistemleri (1991)
 • Türk Basın Tarihi (1995)
 • Türk Basın Tarihi (1995)
 • Türk Siyasi Hayatında Halkla İlişkiler (1990)
 • Gazeteciliğe Giriş II (20042005)
 • İletişim Sistemleri (1993)
 • Türk Siyasi Hayatında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorunları (1994)
 • Türkiyede Basın İktidar İlişkileri (1991)
 • Türk Basın Tarihi (1993)

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Türkiye";deki Temel Eğitimi Destekleme Projesi (2007) Avrupa Birliği
 • 2002 Genel Seçimlerinden Sonra Kitle İletişim Araçlarının Gündem Koyma Etkisinin Test Edilmesi Projesi (2003) Gazi Üniversitesi
 • Kitle İletişimin Sosyolojik İşlevlerinden Olan Medyanın Gündem Kurma Etkisinin Test Edilmesi (2003) Gazi Üniversitesi
 • Dünden Bugüne Türk Denizciliği Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Gelişen Denizciliğimiz Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Türk Boğazları Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Yüzyıllar Boyu Türk Denizciliği Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık