Prof. Dr. Nurettin GÜZ

İletişim Fakültesi > Gazetecilik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Nurettin GÜZ, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerin Başarısında Etkin Bir Faktör Olarak Kamuoyu Araştırmaları;, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi; Akdeniz Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Lefkoşa,KKTC
 • Prof. Dr. Nurettin GÜZ, Doç. Dr. Hanife GÜZ, Halkla İlişkiler, ";Üniversitelerin Halkla İlişkilerinde Öğrenci Odaklı İletişimde Çağdaş Teknolojilerin Kullanımı Üzerine Bir Analiz";, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 8211;Akdeniz Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009 Lefkoşa, KKTC
 • Şiddet ve bunun önlenmesi, Çocuk ve Ergene Yönelik Şiddetin Önlenmesi Sempozyumu Ankara
 • İletişim alanındaki gelişme ve yenilikler, Ulusul İletişim Sempozyumu1 Ankara
 • Osmanlı Devleti döneminde basın konusundaki gelişmeler, Osmanlı Basın Hayatı Sempozyumu Ankara
 • Türkiyenin tanıtımı ve buna ilişkin yöntemler, Türkiye Tanıtma Sempozyumu Ankara
 • Ölümünün 50. yılında Atatürkün farklı yönleriyle değerlendirilmesi, Atatürkün 50. Yılı Anma Konferansları Ankara
 • Küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan medya politikaları, Küreselleşme ve Yeni Medya Politikaları Uluşlararası İletişim Sempozyunu GirneKıbrıs
 • Medya İzleyici Araştırmaları, Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu Ankara
 • Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiyedeki kurumsal gelişmeler, Cumhuriyetin 80. Yılında Türkiye Sempozyumu Ankara
 • Mehmet Küçükkurt, Turizm alanındaki gelişmeler ve Türk turizmi, 3. Ulusal Turizm Kongresi KuşadasıİZMİR

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, 16.04.2009 tarihli 09 8211; 12 saatlerindeki ";Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler"; Başlıklı Oturumun Oturum Başkanı, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi 8211;Akdeniz Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Lefkoşa, KKTC
 • Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 05.05.2009 tarihli 11.15-12.00 saatlerindeki II. Oturumun Oturum Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 04.06 Mayıs 2009 Ankara
 • Medyanın Siyasete Etkisi Elbistan
 • İstatistik Araştırma Sempozyumu Ankara
 • Radyo: Yüzyıl Önce Yüzyıl Sonra Ankara
 • Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri Ankara
 • Cumhuriyettin Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği Ankara
 • Medya ve Polis Ankara
 • Ulusal Televizyon Yayınları Türkiye Geneli Kamuoyu Araştırması Ankara
 • Cumhuriyetin 80. Yılı Sempozyumu Ankara
 • Türkiye İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler Zirvesi Ankara
 • Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri KOSGEB ANKARA
 • Kamuoyu ve Medya TODİE ANKARA
 • Medya ve Toplam Kalite Yönetimi Hava Kuvvetleri Komutanlığı ANKARA
 • Rekabet Edilebilirlik Sürecinde İletişim Yönetimi Ankara Halkla İlişkiler Derneği ANKARA
 • Medyada Polis İmajı ve Polis Radyosu Radyo Televizyon Üst Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü ANKARA
 • Yönetimde İnsan İlişkileri Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Karşılaştırılmalı Basın Tarihi TİKA ANKARA
 • Cumhuriyet Döneminde İletişim Gazi Üniversitesi ANKARA

Seminer

 • TODAİE Kamu Diplomasisi Eğitimi Semineri Ankara
 • TODAİE Kamu Diplomasisi Eğitimi Semineri Ankara
 • Yenitimde İnsan İlişkileri Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Osmanlı Basın Hayatı Sempozyumu Gazi Üniversitesi ANKARA

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Bölüm Başkanlığı
 • Gazetecilik Bölm Başkanlığı
 • Gazetecilik Bölüm Başkanlığı
 • Dekanlık
 • Dekanlık

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Özel Televizyon Yayıncılığına Geçiş Sürecinde TRT";nin Yazılı Basında Konumlandırılışı (1990-2007)
 • Televizyonda Yayınlanan Magazin Programlarında Tüketim Kültürü Olgusu
 • Basın Organlarının İktidar ve Muhalefet Partilerine Bakışı
 • Sayfa Düzeninin Okuyucuya Etkisi, Örnek Olarak Zaman Gazetesinin İncelenmesi
 • Haber Metinlerinin Söylemsel Analizi Üzerine Bir Çalışma
 • Türkiye";de Siyasal Reklamcılığın Yazılı Basında Gelişimi (Bir Örnek Olay: 29 Kasım 1987 Seçimlerinde ANAP ve SHP Siyasal Reklamlarının Karşılaştırmalı İncelemesi)
 • Halkla İlişkiler Araçlarında Kullanılan Araçlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği
 • 1991 Genel Seçimlerinde ANAP";ın Mesaj Stratejileri
 • Mini DV Kameraların Sinema, Belgesel, Habercilik Alanlarında Ortaya Çıkardığı Değişiklikler
 • Basının Kamuoyunu Oluşturma Fonksiyonu Doğrultusunda Siyasal Partilere Yaklaşımı (1995 ve 1999 Genel Seçimleri Örneği)
 • 19701972 Yılları Arası Dönemde Cumhuriyet Gazetesi İçin Yayın Politikası
 • Türkiye Radyoları İçinde TRT FM";in Yeri ve Yayın Politikası
 • Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi";nin19901993 Yılları Arasındaki Halkla İlişkiler Çalışmaları Örnek Olayı
 • Lozan Antlaşması Çerçevesinde Türkiye";de Azınlık Medyası
 • Siyasal İletişimde Fotoğrafın Rolü
 • Kadınların Siyasal Katılma Davranışları
 • Askeri Darbeler Öncesi ve Sonrası Medya Özgürlüğü
 • Televizyon Haberlerinin İmge Üretme ve Anlam Yitirme Sorunu
 • Halkla İlişkilerin Toplam Kaliteye Etkisi
 • Gazeteci Şinasi";nin Dönemin Olaylarına Bakışı 1862186
 • Gazeteci Şinasi";nin Dönemin Olaylarına Bakışı 1862186
 • Basının Seçmen Davranışını Etkileme Süreci
 • Kadın Konulu Toplumsallaşmada Yazılı Basının Rolü ve Yazılı Basındaki Kadın İmajı
 • Denizcilik Kazalarının Önlenmesinde Telekomünikasyonun Yeri ve Önemi
 • Haber Değeri Açısından Televizyon Haberlerinde Magazin Unsuru: Türk ve Kazak Televizyonları Üzerine Bir Karşılaştırma
 • Basın Etiği Kapsamında Gizli Kamera Kullanımı ve Habercilik
 • 1994 Yerel Seçimlerinde Refah Partisinin Mesaj Stratejileri
 • Basının Kamuoyunu Oluşturma Fonksiyonu Bir Örnek Olay Olarak 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri Sonrasında ANAPRP Koalisyon Görüşmelerine Basının Yaklaşımı
 • Siyasal Sistemler ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Başarıya Etkisi Örnek Kuruluş Bayındır Tıp Merkezi
 • Havacılık Kazalarının Önlenmesinde Telekomünikasyonun Yeri ve Önemi
 • Rusya";da Türk Basını
 • İnternet Gazeteciliğinin Gazete Tirajlarına Etkisi (20022005)
 • İnternetin İdeolojik Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Çin Halk Cumhuriyeti Örneği
 • Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk";, Selçuk Üniversitesi
 • Kamu ÇalışanlarıVatandaş İlişkisini Etkileyen Faktörler: Kişilerarası İletişim Unsurlarını Kullanım Biçimlerinin İlişki Üzerindeki Etkisi
 • Siyasal Reklamcılık ve Genel Siyasal İletişim Kanalıyla Kitlelerin Siyasal Tutumlarının Oluşmasında ";Slogan, Sembol ve Vaatlerin"; Yeri
 • Sivil Hayata Askeri Müdahalelere Basının Yaklaşımı (19501980)
 • Kitle İletişim Araçlarının Denetlenmesi Türkiye ve Avrupa Örneği
 • Türkiyede Muhalyefet Basını; Yarın Gazetesi
 • Atatürk Basın ve Minber Gazetesi
 • Basının Manşetlerin SosyoPolitik Gerçekliği Yansıtma Düzeyi
 • Medya ve Sağlık: Türk Basınında Sağlık İçerikli Haberlerin Bilgilendirme Potansiyeli
 • Basın Organlarının İktidar ve Muhalefet Partilerine Bakışı
 • Kitle İletişim Araçlarında Rıza Üretimi ve İktidar
 • Medya ve Kültür: Son Dönem Televizyon Dizilerinin Gündelik Yaşam Tarzı Üzerindeki İmgeleri

Dersler

 • Türk İletişim Tarihi (20062007)
 • 19. Yüzyıl Türk Basını (20072008)
 • Medye Etkisi ve Alıcı Araştırmaları (20042005)
 • Siyasal İletişim (20042005)
 • Basın Tarihi (20072008)
 • İletişim Tarihi (20082009)
 • Seminer I (20032004)
 • Seminer (20082009)
 • İletişim Tarihi (20032004)
 • İletişim Tarihi (20022003)
 • İletişim Tarihi (20012002)
 • Medya ve Siyasal İletişim (20042005)
 • Kamuoyu Araştırmaları (20032004)
 • İletişim Tarihi (20062007)
 • Basın ve Halkla İlişkiler Tarihi (20052006)
 • Seminer II (20042005)
 • Gazeteciliğe Giriş II (20032004)
 • Seminer II (20032004)
 • Gazeteciliğe Giriş I (20022003)
 • Gazeteciliğe Giriş II (20022003)
 • İletişim Sistemleri (20042005)
 • Siyasal İletişim (20032004)
 • İletişim Tarihi (20072008)
 • Gazeteciliğe Giriş (20042005)
 • İletişim Tarihi (20052006)
 • İletişim Tarihi (20002001)
 • Medya ve Siyasal İletişim Paradigmaları (20052006)
 • Basının Güncel Sorunları (20042005)
 • Basın Tarihi (20082009)
 • İletişim Tarihi (20042005)
 • Türk İletişim Tarihi (20042005)
 • Gazeteciliğe Giriş I (20032004)
 • Türk Siyasi Hayatında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorunları (1993)
 • Türkiyede Basın İktidar İlişkileri (1993)
 • İletişim Ahlakı (1994)
 • Türk Basın Tarihi (1995)
 • İletişim Sistemleri (1991)
 • Türk Basın Tarihi (1995)
 • Türk Basın Tarihi (1995)
 • Türk Siyasi Hayatında Halkla İlişkiler (1990)
 • Gazeteciliğe Giriş II (20042005)
 • İletişim Sistemleri (1993)
 • Türk Siyasi Hayatında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorunları (1994)
 • Türkiyede Basın İktidar İlişkileri (1991)
 • Türk Basın Tarihi (1993)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2008). Medya ve İletişim. İletişim konusunda çalışmaların derlendiği ve Metin Işık ile A. Erdemin derlediği bir kitap Türkiye. Eğitim Kitabevi.
 • (2008). Medya ve Siyaset. Medya ve siyaset üzerine yazıların toplandığı bir derleme Türkiye. Eğitim Kitabevi Yayını.
 • (2008). Türkiyede Basınİktidar İlişkileri. 19201927 döneminde Türkiyedeki basın iktidar ilişkilerini ele almaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu döneminde siysal, sosyal kurumların oluşumu, bunlara basının bakışı ve basına uygulanan rejim ele alınmaktadır. Türkiye. Turhan Kitabevi.
 • (2002). Kamuoyu Araştırmaları. Kamuoyu araştırmalarının amacı, önemi, yapılaşı ve planlanması hakkında bilgiler Türkiye. Altınküre Yayınları.
 • (2001). Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı. Derleme Türkiye. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını.
 • (2000). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Haber konusu ele alınmakta ve habere konu olarak gündeme gelen kamuoyu araştırmaları incelenmektedir. Haber konusu olarak ele alınan kamuoyu araştırmalarının yapılışı, haber haline getirilişi ve yayınlanışı sırasındaki uyulması gerneken ilkeler ve mevcut yapı incelenmektedir. Türkiyedeki kamuoyu araştırmalarının 2004 yılına kadar olan bölümleri analiz edilmektedir. Türkiye. Nobel Yayınevi.
 • (1995). Tek Parti İdeolojisinin Yayın Organları HALKEVLERİ DERGİLERİ. 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiyede düşünce ve basın hayatında önemli bir yer tutan Halkevlerinin yayınlamış oldukları dergiler incelenmektedir. Ülke sathında yayınlana bütün halkevi dergileri çalışma içerisinde ele alınmaktadır. Türkiye. Kariyer Matbaacılık.
 • (1993). SCF Sonrası BASINDA MUHALEFET VE 1931 Matbuat Kanunu. Türkiyede ikinci kere denenen çok partili siyasi hayattan sonra bir süre daha yayın hayatını devam ettiren 1930lardaki muhalefet ve iktidar basını ele alınmakta, bu basın organları arasındaki çatışma ve sonrasında kabul edilen Basın Kanunu değerlendirilmektedir. Türkiye. Gazi Ünv. İletişim Fak. Yayını.
 • (1988). Basında Yasalar Suç ve Cezalar. Basın organlarının hukuku konumunu ele almaktadır. Basın özgürlüğü, bu özgürlüğün sınırlandırılması, sınırların aşılması halinde oluşacak suçlar incelenmektedir. Türkiye. Ankara Gazeteciler Cemiyeti.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2000). Basın ve Yeni Osmanlılar Cemiyeti. Selçuk İletişim, 2(1826).
 • (2000). Osmanlı Basını. Selçuk İletişim, 3(4057).
 • (1999). Cumhuriyetin İlanına Basının Bakışı. Selçuk İletişim, 1(312).
 • (1998). Tek Partili Yönetimde Basın. Yeni Türkiye, 2324(26682776).
 • (1997). Türk Basınında Kamuoyu Araştırmalarının Yönlendirme Aracı Olarak Kullanılmaıs. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4573).
 • Mehmet Küçükkurt, Cengiz Anık (1996). The Role of Gender in Political NewsCommentary in Turkish Newspapers: The Case of Tansu Çiller. GenderMedia, 126(200208).
 • (1996). Türk Basınında Gündem Oluşturma. Yeni Türkiye, 12(982997).
 • (1995). Siyasal Tercihleri Belirlemede Kitle İletişim Araçlarının Rolü (Mart 1994 Seçimleri Ankara Örneği). Amme İdaresi Dergisi, 28(113128).
 • Mehmet Küçükkurt (1994). Yazılı Kitle İletişim Araçlarının Kurlanım Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma (Gaziantep ve Sinop Pilot Bölgesi). Kooperatifçilik Dergisi, 105(91104).
 • Mehmet Küçükkurt (1994). 1822 Yaş Grubu Gençlerin Kitle İletişim Araçlarını Kullanım Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Amme İdaresi Dergisi, 27(117140).
 • (1991). Yazılı Basın Aile İlişkileri. Türk Aile Ansiklopedisi, 2(629635).
 • (1991). Harf İnkılabının Basına Etkileri. G.Ü. BYYO Dergisi, 10(89119).
 • (1989). Türkiyede Matbaanın Kurulması. G.Ü. BYYO Dergisi, 8(149169).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Türkiye";deki Temel Eğitimi Destekleme Projesi (2007) Avrupa Birliği
 • 2002 Genel Seçimlerinden Sonra Kitle İletişim Araçlarının Gündem Koyma Etkisinin Test Edilmesi Projesi (2003) Gazi Üniversitesi
 • Kitle İletişimin Sosyolojik İşlevlerinden Olan Medyanın Gündem Kurma Etkisinin Test Edilmesi (2003) Gazi Üniversitesi
 • Dünden Bugüne Türk Denizciliği Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Gelişen Denizciliğimiz Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Türk Boğazları Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık
 • Yüzyıllar Boyu Türk Denizciliği Belgesel Film Projesi"; (2002) Başbakanlık

 

© 2015 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı