Yrd. Doç. Dr. Hanifi Çinici

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Henifi ÇİNİCİ, Uğur GÖKMEN, Arif UZUN, Halil KARAKOÇ, Ceren GÖDE, Mehmet TÜRKER (2014). Investıgatıon of The Penetratıon Behavıor of AlSi7 Foam Produced By Powder Metallurgy Method Under Low-Velocıty Impact Energıes. Journal of The Faculty of Eng. and Arch. of Gazi Unv., 29/2(395-400).
 • Hakan Ates, Uğur Gökmen, Henifi Çinici, Arif Uzun, Halil Karakoc, Mehmet Türker (2014). "Joinability of Particulate Reinforced Alumix 231 Based Composite Materials Produced By Powder Metallurgy Route". Metallofizika I NoveishieTekhnologii, in press
 • Okuyucu, H., Cinici, H., Konak, T. (2013). “Coating of nano sized ionically conductive Sr and Ca doped LaMnO3 films by sol-gel route”. Ceramics International, 39(903-909).
 • Arif Uzun, Ugur Gökmen, Hanifi Cinici, Hasan Koruk, Mehmet Turker (2013). "Investigation of Modal Properties of AlSi7 Foam Produced by Powder Metallurgy Technique". Materials Testing , 07-08(598-601).
 • Hasan Karabulut, Ramazan Çıtak ve Hanifi Çinici, (2013). “Mekanik alaşımlama süresinin Al + %10 Al2O3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi”. Journal of The Faculity of Eng. and Arch. of Gazi univ. , 28(3)(635-643).
 • Yakup TURGUT, Hanifi ÇİNİCİ, İsmail ŞAHİN, Tayfun FINDIK (2011). "Study of cutting force and surface roughness in milling of Al/Sic metal matrix composites". Scientific Research and Essays, 6/10(2056-2062).
 • M.Türker, Y. Özçatalbaş, H. Çinici, U. Gökmen, A. Uzun (2011). Effect of Foaming Agent on the Structure and Morphology of Al and Alumix 231 Foams By Powder. Materials Science Forum, 672(297-302).
 • Cinici, H., Karacif, K., Kafkas, F., Citak, R. (2011). Effect of electrolytic nickel coating on fatigue life of iron based P/M parts. Kovove Materialy-Metallic Materials, 49(5)(355-359).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gürhan HÖKE, İsmail ŞAHİN, Henifi ÇİNİCİ, Tayfun FINDIK, (2014). "Kriyojenik İşlemin SAE 4140 Çeliğin Mekanik Özelliklerine Etkisi". Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 13/2(25-37).
 • Halil Karakoç, Hanifi Çinici,Ramazan Çıtak (2012). “Sıcak Presleme Yöntemi İle Al Esaslı Metalik Köpük Üretimine Presleme Basıncının Etkileri”. Mesleki Bilimler Dergisi , 1(4)(14-19).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Uğur Gökmen, Hanifi Çinici, Hakan Gökmeşe,, 2014. "Farklı Yüzey Alanına Sahip Toz Metal Parçaların Sinterleme Sonrası Özelliklerinin Karşılaştırılması", 7. Uluslararası Toz Metalurjisi konferansı ve Sergisi Ankara
 • Onur Altuntaş, Uğur Gökmen, Ahmet Güral, Hanifi Çinici, Mehmet Türker, , 2014. "%5 B4C Parçacık Takviyeli 316L Matrisli Kompozit Üretiminde Presleme Sıcaklığının Kompozit Özelliklerine Etkisi", 7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi Ankara
 • özge Ceylanoğlu, Mehmet Türker, Hanifi Çinici, 2014. "Al-Zn Esaslı Metalik Köpük Üretiminde Zn Oranının Köpürebilirliğe Etkisi"" , 7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • Halil Karakoç, Ramazan Çıtak, Hanifi Çinici, 2014. "Sıcak Presleme Yöntemi İle Alümix231 Esaslı Metalik Köpüklerin Üretimi ve Köpürme Sıcaklığinın Köpürebilirliğe Etkisi", 7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • Hasan Karabulut, Ramazan Çıtak, Hanifi Çinici, 2014. "Al Matrisli ve B4C Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Farklı Mekanik Alaşımlama Sürelerinde Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi ", 7. Uluslararası Yoz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • Hasan Karabulut, Ramazan Çıtak, Hanifi Çinici, 2014. "Mekanik Alaşımlama ile Üretilen Al Matrisli Al2O3 ve SiC Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", 7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • Uğur GÖKMEN, Halil KARAKOÇ, Arif UZUN, Hanifi ÇİNİCİ, Hakan ATEŞ,, 2012. “Alumix 231 Esaslı Sic Takviyeli Kompozit Malzemelerin Tıg Kaynağı İle Kaynaklanabilirliği”, 2.Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, Ankara
 • Hanifi Cinici, Ruziye Camkerten, Hakan Ates, Ugur Gökmen, , 2012. “ Microstructural Characterization of B4C Reinforced Al Composites”, EURO PM2012 Congress and Exhibition Basel/İsviçre
 • U. Gokmen, H. Ates, H. Karakoc, H. Cinici,, 2012. “Investigation of the Joinability of B4C Reinforced Alumix 231 Based Composite by Using TIG Welding Techniques”, EURO PM2012, Congress And Exhıbıtıon Basel/İsviçre
 • Gökmen, U., Karakoç, H., Çinici, H., Türker, M.,, 2011. “SiC İlavesinin Alumıx 231 Esaslı Metalik Köpüğün Köpürme Özelliklerine Etkileri”, 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi Ankara
 • Karaman, Y., Çinici, H., Çalın, R.,, 2011. “Al+%5MgO Kompozit Malzemenin Özelliklerine Sinterleme Sıcaklığı Ve Sinterleme Süresinin Etkileri”, 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi Ankara
 • Uzun, A., Çinici, H., Karakoç H., Ve Türker, M., , 2011. “Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Köpürebilir Preform Malzemelerin Tıg Kaynağı İle Birleştirilmesi Ve Köpürebilirliğinin Araştırılması”, 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi, Ankara
 • E.Yurtkuran, G.Sur, H.Gürün, H.Çinici, R.Polat, 2011. Alüminyum Esaslı T/M Malzemelerin Tel Elektro Erozyon Tezgahında İşlenebilirliklerinin Araştırılması, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
 • Arif UZUN, Mehmet TURKER, 2008. Effect Of Deformation Rate And Foaming Duration On The Properties Of Spherical Aluminum Foam Produced By Powder Metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference Ankara
 • M. Türker, 2006. TM yöntemi ile üretilen Al esaslı metalik köpüğe, deformasyon miktarının etkilerinin araştırılması, 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul
 • M.Türker, S.Günebakmaz, H.Gülen, 2006. TM İle Üretilen Al Esasli Metalik Köpükte Bor Oksit İlavesinin Köpürmeye Etkisinin Araştirilmasi, 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul
 • M. Türker, 2005. TM yöntemi ile üretilen Al esaslı metalik köpüğe, köpürtme süresinin etkilerinin araştırılması, 4.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Sakarya
 • M. Türker, U. Gokmen, A. Uzun And S. Saritas, Powder Metallurgy, PM World Conference 2008 Washington
 • LUISA N. MÎTCA(OPREA), ADEM KURT, RADU L. ORBAN, Powder Metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference Ankara
 • Ugur GÖKMEN, Yusuf ÖZÇATALBAŞ,Mehmet TURKER, Powder Metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference that will be held in Ankara Ankara
 • M.Türker, powder metallurgy, Third International Conference on Powder Metallurgy RoPM Sinaia Romania
 • Hanifi ÇİNİCİ, Mehmet TÜRKER, AlSi7Mg0,6 Sandviç Köpüğün Köpürme Özelliklerine Köpürtme Sıcaklığı ve Köpürtme Süresinin Etkileri, Toz Metalurjisi Dünya Kongresi 2010 Floransa/İtalya
 • Hanifi ÇİNİCİ, Mehmet TÜRKER, Hakan ATEŞ, Ersin BAHÇECİ, Difüzyon KAynak Yöntemiyle Sandviç Köpük Üretimi, Toz Metalurjisi Dünya Kongresi 2010 Floransa/İtalya

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 1. 21. YÜZYILDA TÜRKİYEDE SOSYAL BİLİMLER VE TOPLUM SORUNLARI SEMPOZYUMU ANKARA
 • 2.21.YÜZYILDA TÜRKİYEDE SOSYAL BİLİMLER VE TOPLUM SORUNLARI SEMPOZYUMU YALOVA

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • "Lityum iyon pillerde kullanılan lityum demir fosfat (LiFePO4) katot malzemesinin farklı yöntemlerle üretimi ve karakterizasyonu" (2014) Hitit Üniv. BAP
 • "Sıvı Azotta Bekletme İşlemi ile Kriyojenik Yöntemin SAE 4140 Çeliğe Etkilerinin İncelenmesi" (2013) Gazi Üniv. BAP
 • "Sol-Gel Tekniği Ile Kendi Kendimi Temizleyen Pencere Camlarının Kaplanması ve Karakterizasyonu" (2012) Gazi Üniversitesi BAP
 • "TM Yöntemiyle Al Bazlı BC Takviyeli Sandviç Metalik Köpük Üretimi, Balistik ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması " (2012) Gazi Üniv. BAP
 • "TM yöntemiyle Üretilen Al2O3, SiC, B4C Takviyeli Al Matrisli Kompozit Üretiminde Mekanik Alasımlama Süresinin Kompozit Özelliklerine Etkisi" (2012) Gazi Üniv. BAP
 • "Alüminyum esaslı B4C Takviyeli Kompozit Malzemelerin Aşınma Davranışının Araştırılması ve Deney Sonuçlarının Yapay Sinir Ağlarında Modellenmesi" (2012) Gazi Üniv. BAP
 • Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirilmesi (2010) TÜBİTAK
 • Akımsız Nikel Kaplamalarda Isıl İşlemin Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisinin Araştırılması (2010) Gazi Ün. B.A.P
 • TM Yöntemiyle Al Esaslı Bor Karbür ve Seramik Parçacık Takviyeli Metalik Köpük Üretimi ve İntegral Zırh Malzemesi Olarak Performansının Değerlendirilmesi (2008) TÜBİTAK
 • Yakıt Pillerinde Kullanılan Kompozit Katotların Sol-gel Yöntemi İle Üretilmesi (2008) TÜBİTAK
 • Avrupa Birliğinde Kaynak Teknolojilerinde Ve Kaynaklı Malzemelerin Testlerinde Son İlerlemeler (2005) DPT
 • TM Yöntemi ile Al bazlı Metalik Köpük Üretimi (2003) Gazi Üniversitesi

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil